Swydd Athro/Athrawes Arbenigol Canolfan y Don – Cyngor Sir Ceredigion

12 Hydref 2018

Ysgol Gynradd Aberporth

e-bost: prif@aberporth.ceredigion.sch.uk

Nifer y Disgyblion: 137 (Oedrannau 4-11)

Graddfa tâl :  £22,917 – £38,633 + lwfans TLR2a

Rydym yn edrych am athro/athrawes ragorol i arwain Canolfan y Don.  Canolfan adnoddau arbennig yw hon, wedi ei lleoli ar safle yr Ysgol ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys Cyfnod Sylfaen a CA2.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth athrawon blaengar a brwdfrydig sydd a dealltwriaeth a phrofiad addas ym maes AAA/ ADY, i arwain tîm o staff cynorthwyol ymroddgar yn effeithiol gan hyrwyddo addysg a lles disgyblion y ganolfan. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyd-weithio’n agos gyda’r cydlynydd AAA/ADY yr ysgol i ddatblygu maes cynhwysiant a lles. Mi fydd y parodrwydd i gyfrannu i weithgareddau allgyrsiol yn fanteisiol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Pennaeth Mrs Susan Lewis ar 01239 810081

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r swydd hon.

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB)

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Gwasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion. Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl.  Mae ein hysgolion yn ymrwymedig i ddiogelu ac amddiffyn pob plentyn gan gymryd camau i ddiogelu’u lles a chydnabod eu hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi gan ethos cyffredinol yr holl ysgolion.

I ymgeisio am y swydd gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.ceredigion.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=7844464wJt&WVID=197937138C&LANG=CYM
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.