Rheolwr – Llinell Gymorth y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

13 Ebrill 2018

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Lleoliad: Cyffordd Llandudno, Gogledd Cymru

 

Diben y Swydd:

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Llinell Gyswllt newydd ar gyfer y Gymraeg.

Nod y gwasanaeth fydd darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un sydd angen gwybodaeth gyffredinol am y Gymraeg, yn ogystal â gwasanaeth cyfieithiadau byr i unigolion a sefydliadau sy’n gweithio yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru ac yn gyfrifol am y canlynol:

 • Rheoli, cynllunio, dosbarthu a goruchwylio gwasanaeth Llinell Gymorth y Gymraeg o ddydd i ddydd;
 • Delio â cheisiadau cymhleth a chynnig cymorth i’r tîm pan fydd nifer y galwadau a’r ceisiadau yn uchel, dros y ffôn, e-bost, sgwrs fyw, cyfryngau cymdeithasol a sianeli newydd eraill rhwng 09:00 – 17:00 dydd Llun – dydd Gwener;
 • Darparu adroddiadau perfformiad ar gyfer y gwasanaeth, gan gynnwys dadansoddi’r data er mwyn adnabod bylchau yn y wybodaeth gyhoeddus;
 • Creu a chynnal cronfa ddata gwybodaeth a chyfeirio i sicrhau bod y tîm yn gallu darparu gwasanaeth effeithiol;
 • Goruchwilio defnyddio o’r cof cyfieithu ac ôl olygu allbwn cyfieithu awtomatig er mwyn darparu cyfieithiadau syml;
 • Cefnogi’r tîm wrth baratoi prosiectau cyfieithu a dderbyniwyd gan gleientiaid, gan ddadansoddi pob cais unigol a mewnbynnu data perthnasol i gronfa ddata ganolog;
 • Cynnal a rheoli perthynas effeithiol gyda chwmni cyfieithu allanol;
 • Cynnal a rheoli perthynas gyda rhwydwaith o swyddogion busnes allanol a fydd yn defnyddio gwybodaeth a ddarperir gan ddeiliad y swydd i fwydo eu rhaglen waith nhw;
 • Cydweithio â gweddill aelodau’r Uned Fusnes er mwyn darparu gwasanaeth cyson, effeithiol ac effeithlon;
 • Sicrhau gwasanaeth cwsmer effeithiol drwy weithio i gytundebau lefel gwasanaeth gan feithrin perthynas waith dda â’r cyflenwyr cyfieithul;
 • Dadansoddi gwybodaeth o’r gronfa ddata er mwyn adnabod unrhyw fylchau mewn gwybodaeth gyhoeddus;
 • Rheoli’r broses o goladu cyfieithiadau thematig a “Cwestiynau Cyffredin” er mwyn creu deunyddiau i’r wefan “Cymraeg” a’r cyfryngau cymdeithasol.
 • Rheoli dau aelod o staff ac adrodd yn rheolaidd i reolwr y Contract.

Tasgau allweddol

Cydweithio yn gyson ac effeithiol ag eraill 

 • O dan arweiniad y Cydlynydd Tîm, cydweithio’n effeithiol â’r Swyddogion Cymorth Busnes eraill a chyfathrebu’n glir â chydweithwyr yn gyffredinol er mwyn arddel prosesau, polisïau ac arferion gwaith cyson.
 • Cynorthwyo’r tîm i ddarparu gwasanaeth prydlon, cyson ac effeithlon i gwsmeriaid drwy fod yn rhan o rota waith yr Uned Fusnes.

Darparu cymorth busnes

 • Ymgymryd ag amryw o dasgau sydd wedi’u rhannu rhwng aelodau’r Uned Fusnes.
 • Datblygu sgiliau mewn systemau TG arbenigol sy’n allweddol i waith y Gwasanaeth Cyfieithu (ee defnyddio meddalwedd cof cyfieithu i alinio a dadansoddi dogfennau) a systemau corfforaethol ac adrodd ar berfformiad a thueddiadau.
 • Cynorthwyo ag unrhyw agwedd arall ar waith gweinyddol a phrosiectau corfforaethol cyffredinol y gangen, yn unol â chyfarwyddiadau’r rheolwr llinell neu’r staff uwch.

I ymgeisio, gweler wefan isod.

Cyflog
£29,100 – £35,750
Hyd cytundeb
2 Flynedd – Tymor Penodol
Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/4169-Manager-Welsh-Language-Helpline/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Ebrill 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.