Rheolwr Cymwysterau – Cymwysterau Cymru

31 Ionawr 2018

Lleoliad: Q2, Imperial Park, Casnewydd, NP10 8AR

Contract: Parhaol, llawn-amser.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddiannau: Band 4 – Ystod cyflog £37,600 – £44,950 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Cyfarwyddiaeth

I’w benodi i’r tîm Monitro a Chydymffurfio i ddechrau

Yn atebol i: Pennaeth Monitro a Chydymffurfio

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 21 Chwefror 2018 – hanner dyyd

Cynhelir cyfweliadau ar 13 & 14 Mawrth 2018

Cyswllt: recruitment@qualificationswales.org

Sefydlwyd Cymwysterau Cymru yn 2015 fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system cymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.   Rydym yn gorff cyhoeddus a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn atebol am ein gwaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae ein strwythur sefydliadol yn seiliedig ar dair Cyfarwyddiaeth (Rheoleiddio, Polisi ac Ymchwil a Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol – er rydym hefyd yn gwneud gwaith trawsbynciol mewn perthynas â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.

Caiff y penodiad hwn ei wneud i’r tîm Monitro a Chydymffurfio i ddechrau, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar weithgarwch monitro a chydymffurfio corff dyfarnu a chymwysterau allweddol.

Mae’r tîm Monitro a Chydymffurfio, sy’n gweithio gydag arbenigwyr o bryd i’w gilydd, yn adolygu gwaith y cyrff dyfarnu a’r cymwysterau y maent yn eu darparu, er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion rheoleiddio – a chymryd camau lle nodir nad ydynt yn cydymffurfio.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Cyflog
Band 4 – £37,600 – £44,950
Gwefan am fwy o wybodaeth
qualificationswales.org/cymraeg/amdanom-ni/swyddi-a-chyfleoedd/swyddi-gwag-presennol/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Chwefror 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.