Penodi Cadeirydd ac Aelodau’r Bwrdd – Llywodraeth Cymru

11 Ionawr 2018

Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Cydnabyddiaeth: Cadeirydd £100 y diwrnod, am dridiau pob mis, Aelodau’r Bwrdd £80 y dydd, am un diwrnod y mis

Rydym yn chwilio am Gadeirydd i’r Bwrdd ac Aelodau ar gyfer Bwrdd yr Academi

Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol (‘yr Academi Genedlaethol’) sydd i gael ei

sefydlu cyn bo hir.

 

Mae Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl yn nodi ein hamcanion ar

gyfer addysg yng Nghymru hyd at 2021. Mae ysbrydoli arweinwyr i weithio ar y

cyd yn un o’r pedwar amcan galluogi allweddol, a bydd yr Academi Genedlaethol

yn ein helpu i gyflawni hyn.

 

Bydd yr Academi Genedlaethol yn gyfrifol am oruchwylio strategol ac am

gyfeirio’r ddarpariaeth arweinyddiaeth er mwyn diwallu anghenion y system

addysg yng Nghymru.

 

Bydd Bwrdd yr Academi Genedlaethol yn chwarae rhan hanfodol drwy herio,

cefnogi a chyfeirio strategaeth y sefydliad newydd yn adeiladol. Fel Cadeirydd

neu fel Aelod o’r Bwrdd byddwch yn helpu i sicrhau bod y sefydliad yn diwallu

anghenion y proffesiwn addysgu ac yn gwella sgiliau arweinyddiaeth arweinwyr

addysgol yng Nghymru.

 

Rydym yn chwilio, felly, am unigolion sy’n ysbrydoli ac yn cymell, sydd â

hanes ardderchog yn y maes, gan gynnwys ffocws ar lywodraethiant, ennyn

brwdfrydedd mewn staff a rhanddeiliaid ac sy’n dangos ymagwedd gynhwysol

a chydweithredol. Bydd angen i chi gefnogi’r Academi Genedlaethol i ddatblygu

diwylliant sy’n uchelgeisiol, sy’n ysbrydoli ac sy’n galluogi nid yn unig ar gyfer y

sefydliad ei hun ond hefyd ymhlith ei rhanddeiliaid, darpar arweinwyr addysg ac

arweinwyr addysg presennol Cymru.

 

Am fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol ynghylch y rôl allweddol hon,

cysylltwch â Tanya Wigfall ar 03000251101.

 

Mae’n debygol y cynhelir y cyfarfodydd yn y De.

 

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym

mhob agwedd ar ei gwaith gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac

anogir ceisiadau gan bob grŵp a sicrheir na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys

i wneud cais am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd,

rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu

gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac

agored yn cael eu parchu, a chaiff y penodiadau eu gwneud ar sail teilyngdod.

 

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais, gweler wefan isod, neu cysylltwch â Desg

Gymorth y Ganolfan Cydwasanaethau ar 03000 604400 neu anfonwch

e-bost i PublicAppointments@llyw.cymru.

 

Ni chaiff ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried. Bwriedir cynnal y cyfweliadau rhwng 12 a 15 Mawrth.

 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal da.

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Galwch 029 2082 5454

Gwefan am fwy o wybodaeth
beta.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus
Dyddiad cau i ymgeiswyr
11 Chwefror 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.