Penodi Aelodau’r Panel – Llywodraeth Cymru

31 Hydref 2018

CORFF ADOLYGU CYFLOGAU ANNIBYNNOL

Aelodau’r Panel – £300 y diwrnod, dau ddeg pump diwrnod y flwyddyn

Yn chwilio am saith Aelod o’r Panel i ffurfio’r Corff Annibynnol Newydd i Gymru i adolygu cyflog ac amodau athrawon yng Nghymru.

Bydd y Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol yn gyfrifol am gyflwyno argymhellion i’r Llywodraeth ar gyflog ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru.

Bydd y Corff Adolygu Cyflogau annibynnol yn asesu tystiolaeth o rhanddeiliaid allweddol sy’n cynrychioli ysgolion a’r gweithlu athrawon yng Nghymru, gan chwarae rôl hollbwysig o ran herio, cefnogi, cyfeirio a dealltwriaeth o’r heriau y mae ysgolion yng Nghymru yn eu hwynebu.

Bydd y swydd hon yn her ddeallusol a dylanwadol i’r unigolyn iawn, a fydd yn cyfrannu at y broses o recriwtio, cadw ac ysgogi gweithlu addysgu effeithiol. Fel aelod o’r Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol, byddwch yn dod â’ch arbenigedd eich hun, ynghyd â lefel uchel o allu dadansoddol a sgiliau cyfathrebu cryf a hefyd, yn ddelfrydol, gwerthfawrogiad o faterion gwobrwyo yn y sector cyhoeddus.

Mae’r cyfarfodydd yn debygol  o gael eu cynnal mewn gwahanol ystafelloedd addas yn adeiladau Llywodraeth Cymru.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp a sicrheir na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys i wneud cais am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a chaiff y penodiadau eu gwneud ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Llun 26ain Tachwedd 2018. Ni chaiff ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried. Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnosau yn dechrau 21ain a 28ain Ionawr 2019 (ar ôl y sifft).

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-b6f025e0504b/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.