Penodi Aelodau – Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, Llywodraeth Cymru

3 Gorffennaf 2018

Fel rheoleiddiwr modern a chorff annibynnol y Llywodraeth, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru (ASB yng Nghymru) yn diogelu defnyddwyr Cymru â gwaith gorfodi effeithiol a chyngor ar ddiogelwch a safonau bwyd.  Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC) yn gweithredu fel corff cynghorol i’r Asiantaeth, a chaiff ei gadeirio gan aelod Cymru o Fwrdd yr ASB. Swyddogaeth y Pwyllgor yw rhoi cyngor a gwybodaeth i’r ASB, ar draws ei chylch gwaith, gyda ffocws ar Gymru.

Mae’r ASB yn dymuno penodi dau aelod newydd i’r Pwyllgor yn 2018. Mae’r rôl yn cynnwys ymrwymiad amser o 21 diwrnod y flwyddyn, gan gynnwys chwe chyfarfod Pwyllgor y flwyddyn ac amser paratoi, ac mae tâl cydnabyddiaeth o £3,717 y flwyddyn (nid yw’n bensiynadwy). Mae penodiadau am gyfnod o ddau neu dri tymor gan amlaf, a chânt eu gwneud gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd annibynnol, a sefydlwyd ym mis Ebrill 2000, yn helpu i sicrhau diogelwch bwyd o safon uchel, ac mae’n gweithredu yn un o feysydd pwysicaf, mwyaf sensitif a chymhleth polisi cyhoeddus.  Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn darparu cyngor neu wybodaeth i’r Asiantaeth am ddiogelwch bwyd a materion eraill mewn perthynas â bwyd sydd o ddiddordeb i ddefnyddwyr.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion a all arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr a pharhaus mewn perthynas â materion sy’n ymwneud â bwyd, gan gynnwys datblygu polisi bwyd sy’n berthnasol i Gymru.

Mae aelodau’n gyfrifol ar y cyd dros sicrhau bod penderfyniadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn ystyried cyngor gwyddonol, buddiannau defnyddwyr a ffactorau perthnasol eraill.  Bydd angen i chi fynd i’r afael â materion sy’n cynnwys diogelwch y cyhoedd, dadansoddi gwyddoniaeth, pryder cyhoeddus ac effaith ar y diwydiant bwyd.  Bydd uniondeb (integrity) a rhyddid rhag gwrthdaro buddiannau yn hanfodol.

Polisi Llywodraeth Cymru yw hybu ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ei busnes gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ceisiadau a chânt eu hannog gan bob grŵp, yn arbennig yr holl grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Rydym yn sicrhau nad yw unrhyw ymgeisydd cymwys ar gyfer y swydd gyhoeddus yn derbyn triniaeth llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, beichiogrwydd a mamolaeth.  Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol, a bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail teilyngdod.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler wefan isod neu os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â Desg Gymorth Adnoddau Dynol ar 03000 255454,                   neu e-bostiwch hr-helpdesk@wales.gsi.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Gorffennaf 2018. Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Mae fersiynau print mawr, Braille neu sain o’r hysbyseb hon ar gael ar gais drwy ffonio 03000 255454

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-ed72f421f815/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/4671-Appointment-of-Member-Welsh-Food-Advisory-Committee-Welsh-Essential/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.