Penodi Aelodau i’r Bwrdd

2 Tachwedd 2018

CYNGOR Y GWEITHLU ADDYSG

Fel arfer disgwylir ymrwymiad amser o hyd at 12 diwrnod y flwyddyn i ymgymryd â gwaith y Cyngor.

Rydym am benodi 8 aelod newydd i fwrdd Cyngor y Gweithlu Addysg. Mae’r rhain yn swyddi pwysig ac yn gyfle i ymwneud â chorff proffesiynol sy’n uchel ei barch o fewn y gwasanaeth addysg, a thu hwnt. Bydd y Cyngor wedi’i leoli yng Nghaerdydd a chynhelir cyfarfodydd yn ac o gwmpas Caerdydd.

Bydd y penodiad am gyfnod o bedair blynedd, gan ddechrau ar 1 Ebrill 2019. Bydd hyfforddiant sefydlu a’r cyfarfod cyntaf ar 11 a 12 Ebrill 2019.

Cyngor y Gweithlu Addysg

Sefydlwyd Cyngor y Gweithlu Addysg gan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. O dan y Ddeddf, aildrefnwyd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru a’i ailenwi’n Gyngor y Gweithlu Addysg, a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2015.

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer athrawon a staff cymorth mewn ysgolion a gynhelir a lleoliadau Addysg Bellach yng Nghymru, yn ogystal â Gweithwyr Cymorth Ieuenctid a phobl sydd ynghlwm wrth ddysgu seiliedig ar waith.

O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, prif amcanion a swyddogaethau’r Cyngor yw:

  • cyfrannu at wella safonau addysgu a dysgu yng Nghymru;
  • cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymysg athrawon a phobl eraill sy’n cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru;
  • diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.

Yr Ymgeisydd Llwyddiannus

Bydd gennych ymdeimlad â’r cyd-destun diwylliannol ac ieithyddol sy’n gefndir i addysgu a dysgu yng Nghymru, a dealltwriaeth dda o hynny. Yn ogystal, bydd gennych ddiddordeb brwd mewn materion sy’n ymwneud ag addysg yng Nghymru.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych a gallu i weithio mewn tîm. Gallech fod â chefndir y tu hwnt i’r sector addysg; er enghraifft, efallai y bydd gennych arbenigedd ym maes cyllid, y gyfraith neu ryw faes arall, neu brofiad o fyd busnes neu’r sector gwirfoddol.

Tâl: nid penodiad cyflogedig mo hwn, ond ad-delir costau teithio, cynhaliaeth a threuliau eraill sy’n gysylltiedig  â bod yn aelod o’r Cyngor.  Cyfeiriwch at y ddogfen ‘Gwybodaeth i Ymgeiswyr’  am wybodaeth mewn perthynas â thalu am gyflenwi.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ei busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys i ymgymryd â swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol oherwydd oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Cedwir at egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 27 Tachwedd. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw.

Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 7 Ionawr 2019.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-02376074c13a/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.