Pennaeth – Ysgol Bro Dinefwr

24 Hydref 2018

Ysgol Bro Dinefwr

Heol Myrddin, Ffairfach, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6PE

1203 ar y Gofrestr; 233 yn y Chweched Dosbarth

Graddfa Gyflog: £87,732 – £100,568 (L33 – L39)

Yn eisiau cyn gynted a phosibl

Cyf: 018702

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth dynamig ac ysbrydoledig fydd yn parhau i godi ein dyheadau ac yn sicrhau cyfleoedd dysgu eithriadol cyson i’r myfyrwyr i gyd.  Mae Ysgol Bro Dinefwr yn chwilio am berson proffesiynol ymrwymedig sy’n meddu’r profiad o gynyddu a chynnal perfformiad a chodi a chynnal safonau ar gyfer pob aelod o gymuned yr ysgol.

Lleolir Ysgol Bro Dinefwr yn Nyffryn Tywi ogoneddus ac mae’n gwasanaethu ardal o draddodiadau amaethyddol a diwydiannol a’r gymuned ddawnus sydd yno.  Mae iddi leoliad delfrydol sy’n llai nag awr o Ogledd-orllewin Abertawe gyda chysylltiadau trafnidiaeth dda.

Mae’r llywodraethwyr wedi ymrwymo i benodi Pennaeth sy’n:

  • Arweinydd gyda hanes profedig o godi cyrhaeddiad a sicrhau’r cynnydd gorau oll i fyfyrwyr;
  • Meddu’r weledigaeth, gwybodaeth, profiad a sgiliau i arwain yr ysgol Categori 2B boblogaidd hon;
  • Adeiladu ar y cryfderau cyfredol a datblygu ymhellach botensial disgyblion a staff;
  • Bod yn ymrwymedig i gynnal safonau uchel o ran cyrhaeddiad ac ymddygiad;
  • Meddu’r gallu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn brwdfrydedd disgyblion a staff; a
  • Bod yn agos-atoch, gyda’r sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS YN DESTUN GWIRIAD MANWL GAN Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Dyddiad Cau:           Canol Dydd ar Ddydd Mercher, 14 Tachwedd 2018

Rhestr Fer:                Dydd Llun, 19 Tachwedd 2018

Cyfweliadau:            Dydd Iau a Dydd Gwener, 6 a 7 Rhagfyr 2018

Gwnewch gais ar-lein www.sirgar.llyw.cymru

Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/vacancy.jsf?language=cy&latest=01006019
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.