Pennaeth – Ysgol Gymraeg Coed-Y-Gof, Caerdydd

14 Mawrth 2018

Ysgol Gymraeg Coed-Y-Gof, Beechley Drive, Pentrebane, Caerdydd CF5 3SG

Cyf:  ED50053211

Yn dechrau ym mis Medi 2018

4 – 11 oed, nifer ar y gofrestr – 336

Lefel Arweinyddiaeth L 16 – 22

£57,077 – £66,017                                                                                                                 

Mae corff llywodraethu’r ysgol lwyddiannus hon am recriwtio pennaeth ysbrydoledig, brwd ac ymrwymedig a fydd yn gweithio’n agos gyda’r uwch dîm arwain a staff i barhau i fynd â’r ysgol yn ei blaen a chynnal perthnasau gwych gyda’r holl blant, staff, aelodau o’r corff llywodraethu a rhieni, yn ogystal â’r gymuned leol ehangach.  Mae gan yr ysgol ethos cynhwysfawr ac yn cynnig addysg ar gyfer disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol yn ei chanolfan adnoddau.

Gallwn ni gynnig cyfle i chi i arwain a rheoli ysgol gyfeillgar a dymunol sydd â hanes llwyddiannus o barhau i wella a thîm o staff ymrwymedig.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • Y gallu a’r egni i arwain ac ysgogi eraill
  • Gweledigaeth i gyfuno creadigrwydd ac arloesedd gyda sgiliau dysgu sylfaenol.
  • Disgwyliadau uchel ar gyfer pawb yng nghymuned yr ysgol
  • Arbenigedd o ran asesu, monitro safonau a phresenoldeb a rheoli ymddygiad
  • Brwdfrydedd i weithio gyda thîm uchel ei gymhelliad.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd wag hon yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ac yn annog ymweliadau â’r ysgol. Er mwyn trefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch â Phennaeth yr ysgol, Mr Aled Williams ar 02920 564585.

Er mwyn trafod y swydd, cysylltwch â Mrs Meinir Howells, Ymgynghorydd Her, Consortiwm Canolbarth De Cymru ar 01433 827562, symudol: 07813618811 neu e-bost: meinir.howells@cscjes.org.uk

Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus eisoes yn bennaeth neu wedi ennill Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth cyn dechrau yn y swydd.

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fel i’r ysgol i gynnal gwasanaeth ac i siarad â chyngor yr ysgol fel rhan o’r broses gyfweld. Mi fydd gan y broses nifer o elfennau eraill yn ogystal.

Mae’r swydd yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cysylltwch â Cysylltu â Chaerdydd (C2C) ar: (029) 2087 2088 neu e-bostiwch C2C@caerdydd.gov.uk i gael pecyn cais gan ddyfynnu’r cyfeirnod ED50053211 a theitl y swydd.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Cerith Williams, Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethu, Ysgol Coed y Gof, Beechley Drive, Pentrebane, Caerdydd, CF5 3SG erbyn y dyddiad cau.

Dyddiad cau:  Mawrth 23ain, hanner dydd

Rhestr Fer: Mawrth 23ain

Dyddiad y cyfweliadau: Mawrth 28ain & 29ain

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau pwysig i’r Cyngor. Ein nod yw helpu plant ac oedolion sy’n agored i niwed i sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch plant ac amddiffyn plant ac oedolion sy’n agored i niwed, a byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu lles, gan gydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Mawrth 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.