Dylunydd Graffeg (rhan amser) – Menter a Busnes

2 Tachwedd 2018

Manyleb Swydd

 

Teitl Swydd:                           Dylunydd Graffeg (rhan amser)

Prosiect:                                 Cywain a Menter a Busnes

Adran:                                     Bwyd a Chorfforaethol

Lleoliad:                                  Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy neu Meifod

Rheolwr Llinell:                      Arweinydd Tîm Canolog

Graddfa:                                 3

Cyflog:                                    £22,432 – £24,105

Cytundeb:                              Rhan amser (3 diwrnod / 60% – 50% ar brosiect Cywain                                           a 10% ar waith corfforaethol Menter a Busnes).

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cywain, rydym yn chwilio am Ddylunydd Graffeg i ymuno â ni. Dyma gyfle gwych i ymuno a chwmni blaengar a gweithio ar brosiect yn niwydiant byrlymus bwyd a diod Cymru sy’n hollbwysig i dŵf yr economi Gymreig.

Bydd y swydd wedi ei rhannu yn 50% ar brosiect Cywain, a 10% ar waith corfforaethol Menter a Busnes.

Cywain

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig. Mae cyllid y prosiect wedi cael ei gadarnhau tan Hydref 2022.

Darperir gwasanaethau i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a gwybodaeth y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio drwy glystyru, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer twf a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac mae dull gweithredu cydlynol gyda phartneriaid datblygu eraill yn ganolog i ddatblygiad y cleientiaid.

Mae tair elfen i’r prosiect:

 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a micro
 • Cefnogaeth diagnosteg ar gael i holl fusnesau bwyd a diod yng Nghymru
 • Clystyru a chyd weithio rhwng busnesau er mwyn hyrwyddo twf ac effeithlonrwydd

Nod y Rôl

 • Gweithio yn unol â briffiau dylunio penodol i greu cysyniadau graffeg a chynlluniau ar gyfer arddangosfeydd a chyhoeddiadau trosglwyddo gwybodaeth
 • Gweithio yn agos gyda’r rheolwr llinell a fydd yn darparu arweiniad a rheolaeth ar y rhan fwyaf o waith dylunio Cywain
 • Creu dogfennau ac ymateb i ofynion eraill Menter a Busnes yn ôl y galw

Prif Ddyletswyddau

 • Amrediad llawn o wasanaethau dylunio graffeg i Cywain, gan gynnwys creu cysyniadau, graffeg a chynlluniau ar gyfer yr arddangosfeydd a chyhoeddiadau trosglwyddo gwybodaeth
 • Datblygu gwaith dylunio ar gyfer ei argraffu, y we a’r cyfryngau hyrwyddo electronig
 • Gweithio’n agos gyda’r Swyddog Marchnata ac aelodau eraill y tîm i gwblhau’r prosiectau dylunio o’r dechrau hyd y diwedd
 • Helpu i hybu brand Cywain a Menter a Busnes drwy gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol
 • Defnyddio technegau creadigol ac arloesol i gyrraedd cynulleidfa eang i hyrwyddo’r gwaith
 • Gwerthuso gofynion dylunio’r prosiect ac awgrymu’r fformat / opsiynau gorau sydd ar gael o fewn yr amser
 • Rheoli’r berthynas gydag amrywiaeth eang o gyflenwyr, yn arbennig cwmniau argraffu, datblygwyr ac ati i sicrhau gwerth am arian ac ansawdd uchel cyson
 • Gweithio i amserlen y prosiect, sydd yn aml yn ddyddiadau tynn, gan sicrhau ansawdd a safon uchel
 • Sicrhau bod yr holl gyhoeddiadau ac arddangosfeydd sy’n wynebu’r cwsmer yn cwrdd â safonau brandio corfforaethol Llywodraeth Cymru

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth a iechyd a diogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill fel y bo’n ofynnol
 • Cynrychioli Menter a Busnes fel y bo’n ofynnol

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Gradd mewn dylunio graffeg neu gymhwyster wedi’i seilio yn y gwaith neu brofiad cyfatebol
 • Profiad o reoli a darparu atebion creadigol
 • Agwedd ffres a phortffolio dylunio arloesol a chreadigol
 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector bwyd a diod
 • Sgiliau trefnu gwych, gan gynnwys rheoli amser, ar gyfer yr holl ohebiaeth copi caled ac electronig
 • Profiad o reoli ffeiliau gan gynnwys defnyddio meintiau a fformatau amrywiol
 • Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu (llafar ac ysgrifenedig) gwych i unigolion a grwpiau o amrywiol feintiau
 • Profiad a gwybodaeth am holl Gyfres Greadigol Adobe – yn benodol Illustrator Photoshop ac InDesign
 • Sgiliau rhyngbersonol gwych
 • Gallu gweithio ar ei b/phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm
 • Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau ymlaen yn effeithiol
 • Agwedd hyblyg a’r gallu i weithio i amserlenni tynn
 • Gallu cadw data’n gyfatebol â deddfau diogelu data perthnasol
 • Gallu gweithio i ddyddiadau tynn
 • Gallu ysgogi ei hun i weithio, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni ei amcanion a’i waith ei hun
 • Yn rhagweithiol a brwdfrydig am waith yr Adran Fwyd a’r cwmni
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd

 Manteisiol

 • Profiad o reoli perthynas â chwmnïau argraffu a chyflenwyr eraill
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (llafar ac ysgrifenedig)
 • Gwybodaeth am raglen Cywain
 • Car i’w ddefnyddio a pharodrwydd i deithio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Iestyn Gruffudd ar 02920  467412.

Cyfweliadau

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Gwener, 23 Tachwedd 2018, yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth.  Os yw’r dyddiad yma yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw:  10.00yb, dydd Gwener, 16 Tachwedd 2018.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:

http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.