Darlithydd Cyswllt (Cyfrwng Cymraeg) – Prifysgol Aberystwyth

10 Hydref 2018

Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

18.25 awr yr wythnos

Cyfnod penodol tan Ebrill 2023

Gradd 6: £27,830 – £33,199 y flwyddyn pro rata

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Rydym yn awyddus i benodi unigolyn ymroddedig a chreadigol i ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant uwchraddedig a dogfennau briffio uwch trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd deiliad y swydd yn edrych ar y datblygiadau diweddaraf ym meysydd biotechnoleg a’r gadwyn gyflenwi bwyd-amaeth fel rhan o raglen BioArloesi Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Byddwch yn gweithio gyda gweddill y tîm dysgu a’r Dylunydd E-ddysgu i ddatblygu a chyflwyno modiwlau a gweithdai yn Gymraeg yn ôl y galw. Bydd y Tiwtor Cyfrwng Cymraeg yn gweithredu fel tiwtor personol i unrhyw gyfranogwyr sy’n dymuno gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Bydd y swydd hon, sydd wedi’i gwreiddio yn IBERS, yn canolbwyntio ar adolygu a chywain gwybodaeth lefel uchel newydd gan ymchwilwyr yn IBERS a rhwydwaith o ffynonellau academaidd, sefydliadol a diwydiant ychwanegol. Gwneir hyn yn unol â’r blaenoriaethau a osodir gan Grŵp Cynghori BioArloesi Cymru a’r diwydiant ehangach. Prif nod y swydd fydd darparu llwybr ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes bwyd-amaeth i ddiweddaru eu gwybodaeth ac ennill cymwysterau trwy ddysgu o bell.

Bydd datblygiadau a goblygiadau addasu i’r newid yn yr hinsawdd ac arafu’r newid hwnnw, a’r themâu trawsbynciol a nodir gan Lywodraeth Cymru yng Nghronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cael eu hystyried yn y gwaith i gyd.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Martine Spittle am rjs@aber.ac.uk.

Cyf: IBERS.18.2109

Dyddiad Cyfweld: 7 Tachwedd 2018

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefa isod.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/bioarloesi-cymru-darlithydd-cyswllt-cyfrwng-cymraeg-356921.html
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.