Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Busnes a Rheolaeth – Prifysgol Aberystwyth

9 Ebrill 2018

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Athrofa Busnes a’r Gyfraith

36.5 awr yr wythnos

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion â chanddynt brofiad ymchwil a dysgu am swydd Darlithydd Busnes a Rheolaeth. Mae’r swydd yma yn cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol tan 31 Gorffennaf, 2019.

Mae’r Ysgol yn croesawu ceisiadau gan ysgolheigion sy’n gweithio yn unrhyw faes yn ymwneud â Busnes a Rheolaeth, ond byddai diddordeb yn un neu fwy o’r meysydd isod yn fanteisiol:

  • Rheolaeth Cyffredinol
  • Menter ac Arloesi
  • Arallgyfeirio yn yr Economi Wledig
  • Marchnata
  • Cyfrifeg a Chyllid

Mae’r swydd ar gael cyn gynted â phosib neu o 1 Medi 2018. Mae rhagor o wybodaeth am yr Ysgol ar ein gwefan: www.aber.ac.uk/abs.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd Meister neu PhD (wedi ei chwblhau neu ar fin gorffen) a bydd disgwyl iddo/iddi wneud ymrwymiad sylweddol i ddysgu ac i brofiad y myfyrwyr, a chyfrannu at ymchwil ym maes Busnes a Rheolaeth. Bydd disgwyl hefyd iddo/iddi gynyddu’r dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a sicrhau y cynigir mwy o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol Fusnes Aberystwyth, cynorthwyo i ddatblygu darpariaeth ar y cyd â phrifysgolion eraill a datblygu cyrsiau i israddedigion ac uwchraddedigion a chyrsiau datblygu proffesiynol parhaus ar gyfer busnesau a sefydliadau yn yr economi wledig.

Disgwylir i ddeiliad y swydd allu dysgu a pharatoi deunyddiau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Aberystwyth a ledled Cymru sy’n gweithio i wireddu nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng dysgu ac ymchwil yn sector y prifysgolion. Bydd yn rhan allweddol o weithredu Cynlluniau Datblygu Cenedlaethol y Coleg Cymraeg ac yn helpu i gyrraedd y targedau a bennwyd ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a myfyrwyr sy’n dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Athrofa Busnes a’r Gyfraith.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Nerys Fuller-Love, Dirprwy Gyfarwyddwr, Athrofa Busnes a’r Gyfraith, ar 01970 622208 (nnf@aber.ac.uk) neu â Dr. Mari Elin Jones, Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg (mlj@aber.ac.uk).

Cyf: ABS.18.1827

Dyddiad Cyfweld: 16 Mai 2018

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Sefydliad Dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun laith Gymraeg ac yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Cyflog
Gradd 7: £35,550 – £38,833 y flwyddyn pro rata
Hyd cytundeb
Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2019
Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/darlithydd-cyfrwng-cymraeg-mewn-busnes-a-rheolaeth-337584.html
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Ebrill 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.