Cyfwelwyr Ymchwil i’r Farchnad – Beaufort Reasearch

10 Awst 2018

A ydych chi’n chwilio am waith hyblyg a diddorol sy’n cyd-fynd â’ch ffordd o fyw a’ch ymrwymiadau?

Mae Beaufort Reasearch, cwmni ymchwil i’r farchnad a chymdeithasol mwyaf blaenllaw Cymru, yn recriwtio Cyfwelwyr Ymchwil i’r Farchnad wyneb yn wyneb i holi pobl yn yr ardal hon ynghylch eu barn, safbwyntiau ac ymddygiad.

Byddwch yn gweithio ar ystod eang o arolygon diddorol ac amrywiol ar gyfer cleientiaid megis cyrff llywodraethol, sefydliadau cyhoeddus a busnesau mawr, yn cael gwybod beth yw barn y cyhoedd am wahanol bynciau er mwyn helpu’r cleientiaid hyn i ddatblygu polisïau neu gynnyrch, asesu effeithiolrwydd eu dulliau hysbysebu a chyfathrebu a mesur bodlonrwydd cwsmeriaid.

Rhoddir y gwaith ar sail aseiniad, felly mae’r oriau’n hyblyg ac mae modd teilwra’r gwaith o amgylch ymrwymiadau eraill, ar yr amod y caiff ei gwblhau o fewn y terfyn amser. Bydd y swydd yn cynnwys cynnal cyfweliadau o ddrws i ddrws, ar y stryd ac mewn safleoedd neu leoliadau penodol, weithiau gan ddefnyddio cyfrifiadur tabled. Nid yw’n ymwneud â gwerthu o gwbl – mae Beaufort yn aelod o Gymdeithas Ymchwil y Farchnad a bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn gwbl unol â Chod Ymddygiad moesegol y Gymdeithas honno.

Rhoddir hyfforddiant llawn os nad oes gennych brofiad blaenorol ond rhaid i chi fod yn hyderus, yn gweld gwaith ac yn mynd ato, ac yn gyfforddus wrth guro ar ddrysau i gyflwyno eich hun ac annog pobl i gymryd rhan yn yr arolygon. Bydd arnoch angen sgiliau cyfrifiadurol a sgiliau e-bost da, sgiliau cyfathrebu rhagorol a bod â char at eich defnydd. Rhaid i chi fod yn un sy’n mwynhau cyfarfod â phobl a bod yn fodlon gweithio y tu allan ym mhob tywydd. Mae’r tâl yn gystadleuol a’r oriau’n hyblyg.

Mae rhuglder yn y Gymraeg yn fantais ar gyfer rhai aseiniadau ond rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan rai nad ydynt yn siarad Cymraeg.

Mae cyflog yn amrywio fesul aseiniad ond yn dechrau am £10.50 yr awr yn ystod yr wythnos (gan gynnwys tâl gwyliau) a chostau teithio

I wneud eich cais am y swydd gellir cwblhau’r ffurflen gais ar-lein yma: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150462241847

E-bost: vacancies@beaufortresearch.co.uk

Am fwy o wybodaeth gweler wefan isod. 

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.beaufortresearch.co.uk/index.php/site/contactus/employment_opportunities/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Awst 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.