Cyfieithydd – Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

9 Ionawr 2018

Cyf: BU01533

Dyma gyfle rhagorol i ddod yn rhan o dîm Cyfieithu Prifysgol Bangor, ac i gyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu safle Prifysgol Bangor fel sefydliad dwyieithog a hefyd fel y sefydliad addysg uwch arweiniol o ran gweinyddiaeth a darpariaeth academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Bedwyr (Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg y Brifysgol). Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwaith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn holl adrannau academaidd a gweinyddol y Brifysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd, cefndir academaidd cadarn, sgiliau iaith rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg a phrofiad o gyfieithu. Bydd yn gallu gweithio’n annibynnol ac o dan bwysau, ond hefyd fel aelod o dîm. Disgwylir i’r sawl a benodir hefyd allu trin cyfrifiadur yn fedrus a defnyddio cymhorthion cyfieithu cyfrifiadurol.

Disgwylir i’r sawl a benodir ddechrau yn ei swydd ym mis Chwefror 2018 neu cyn gynted â phosib ar ôl hynny. Bydd yn atebol i’r Pennaeth Cyfieithu.

Mae manylion pellach a chyfarwyddiadau ar sut i ymgeisio i’w gweld ar wefan ‘Cyfleoedd’ Prifysgol Bangor gweler isod.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Ifan Prys, Pennaeth Cyfieithu (01248 383253; i.prys@bangor.ac.uk) neu Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr (01248 388054; llion.jones@bangor.ac.uk).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Ionawr 2018

Sefydliad dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun Iaith ac sydd wedi ymrwymo i Gyfle Cyfartal.

Cyflog
Cyflog Cychwynnol – £32,548 y flwyddyn ar Raddfa 7
Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Ionawr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.