Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol – CBAC

16 Ebrill 2018

O fewn tirlun addysg sy’n gymhleth ac yn newid yn barhaus, CBAC yw un o brif gyrff dyfarnu’r DU. Gyda llwyddiant blaenorol a throsiant blynyddol o tua £40m, mae ein staff o tua 400 yn datblygu a darparu cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae cyfraniad ein hadnoddau addysgol yn werthfawr i gynorthwyo dysgwyr, a’u hathrawon, i gyflawni eu potensial.

Mae’r Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol yn aelod allweddol o’r uwch dîm rheoli, gan arwain Cyfarwyddiaeth newydd ei huno  gyda phortffolio o gyfrifoldebau amrywiol a heriol. Mae’r rôl yn darparu cyfeiriad strategol i ddatblygiad cymwysterau, darpariaeth adnoddau addysgol, DPP a gwaith ein tim gwasanaethau iaith.

Bydd gan ymgeiswyr addas hanes blaenorol o arwain yn strategol, dealltwriaeth gadarn o’r cwricwlwm a chymwysterau, ynghyd â phrofiad amlwg o arwain pobl, adeiladu cydberthynas a chanfod cyfleoedd i gynyddu’r farchnad. Mae angen bod yn gwbl rhugl yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon. Mae gwybodaeth bellach a manylion gwneud cais ar gael ar ein gwefan, gweler isod, neu trwy gysylltu gyda: ad@cbac.co.uk  0292 026 5189

Dyddiad cau: Dydd Iau 3ydd Mai, gyda chyfweliadau i’w trefnu ar gyfer Dydd Iau 17eg Mai.

Cyflog
Tua £80k, yn amodol ar adolygiad a dyfarniad cyflog Ebrill 2018
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.cbac.co.uk/swyddi/?language_id=2
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Mai 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.