Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau – Menter a Busnes

1 Tachwedd 2018

Manyleb Swydd

 

Teitl y Swydd:                        Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau

Prosiect:                                 Cyswllt Ffermio

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Aberystwyth

Rheolwr Atebol:                    Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Graddfa:                                 3

Cyflog:                                    £20,761 – £22,432

Cytundeb:                              Llawn amser

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

O ganlyniad i ddatblygiad staff a thwf y cwmni, rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau i ymuno â thîm Marchnata a Digwyddiadau Cyswllt Ffermio.

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod Cyffredinol y Swydd

 • Cefnogi a chynorthwyo’r tîm Marchnata a Digwyddiadau wrth hyrwyddo gwaith y prosiect a threfnu digwyddiadau i’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru, trwy fod yn gyfrifol am gydlynu tasgau gweinyddol y tîm
 • Cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Digwyddiadau i drefnu portffolio arddangosfeydd, yn lleol a chenedlaethol er enghraifft, presenoldeb y prosiect yn y Sioe Frenhinol a’r Ffair Aeaf ag ati.

Prif Ddyletswyddau

 • Arwain ar gydlynu tasgau gweinyddol y tîm Marchnata a Digwyddiadau
 • Cyfrifoldeb am ddatblygu unrhyw system cofnodi / trefnu sydd ei angen ar y tîm
 • Cydlynu gwaith is-gontractwyr i ddarparu gwasanaeth digwyddiadau i’r rhaglen
 • Cynorthwyo’r tîm i weithredu portffolio digwyddiadau ac arddangosfeydd i’r safon uchaf posib, yn lleol a chenedlaethol, gan gynnwys yn benodol y rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth strategol
 • Cefnogi’r tîm Digwyddiadau Canolog, ar y cyd â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu, i hwyluso presenoldeb proffil uchel y rhaglen mewn digwyddiadau amaeth y calendr ffermio, gan gynnwys Sioe Frenhinol Cymru
 • Cydweithio’n agos gyda’r Swyddog Cymorthfeydd/Cydlynydd Digwyddiadau Canolog wrth ddylunio, trefnu a chydlynu rhaglen o ddigwyddiadau proffil uchel drwy Gymru gyfan
 • Sicrhau bod cofrestriad digwyddiadau a’r presenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi’n fanwl yn unol â dulliau arloesol y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi presenoldeb; a bod y rhain wedi eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaeth mewn ffordd amserol
 • Dadansoddi, cydlynu a chrynhoi gwybodaeth am y digwyddiadau gan werthuso allbynnau yn erbyn targedau a darparu’r wybodaeth berthnasol fel yr angen i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu / Swyddog Digwyddiadau
 • Sicrhau fod lefelau stoc a deunyddiau marchnata Cyswllt Ffermio yn cael eu cadw’n gyfredol a bod y tîm marchnata ehangach yn cael eu hysbysu yn syth pan fo angen ail archebu a.y.b.
 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol
 • Profiad o drefnu digwyddiadau proffil uchel ar lefel leol a chenedlaethol
 • Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol
 • Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol rhagorol
 • Sgiliau rheolaeth amser effeithiol
 • Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym a phrydlon
 • Profiad o gynnal arolwg lleoliadau effeithiol cyn digwyddiadau
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data’n gyfatebol gyda deddfau diogelu data perthnasol
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
 • Gallu bwrw mlaen gyda’ch gwaith eich hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
 • Ar gael i weithio gyda’r nos pan fo angen hynny

Manteisiol

 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio
 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaeth a choedwigaeth yng Nghymru

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Sian Tandy ar 01970 631404

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 21 Tachwedd 2018. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10yb, dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:

http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.