Athro Tystysgrif Sgiliau Iaith – Prifysgol Aberystwyth

5 Hydref 2018

Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg

21.9 awr yr wythnos

Cyfnod penodol o 1 flwyddyn

Gradd 6: £27,830 – £33,199 y flwyddyn pro rata

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Dymuna Prifysgol Aberystwyth a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol benodi Athro Iaith i fod yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr y Brifysgol a fydd yn sefyll Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg. Mae hwn yn gyfle i unigolyn cymwys a brwdfrydig ymuno â thîm o diwtoriaid iaith yn genedlaethol, a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn prifysgolion ar draws Cymru. Yn ogystal â chefnogi’r Dystysgrif byddwch yn cyfrannu at amrediad o weithgareddau eraill, gan gynnwys monitro hyfforddiant ieithyddol ar gyfer staff academaidd a gyllidir gan y Coleg, sesiynau datblygu staff, modiwlau gloywi iaith, datblygu deunyddiau iaith ayb.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n gallu ysgogi eu hunain a chanddynt sgiliau cyfathrebu ardderchog. Bydd gofyn ichi allu siarad ac ysgrifennu’n gwbl rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

I wneud ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Mari Elin Jones, ar 01970 622045 neu drwy e-bost mlj@aber.ac.uk.

Noder mai swydd am 0.6 o’r amser yw hon. Ystyrir ceisiadau am weithio’n hyblyg fel rhan o’r broses gyfweld.

Cyf: CGG18.2199

Dyddiad Cyfweld: 2 Tachwedd 2018

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/athro-tystysgrif-sgiliau-iaith-363747.html
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.