Uwch Reolwr Cymwysterau Galwedigaethol – Cymwysterau Cymru

13 Tachwedd 2017

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Parhaol, llawn-amser. 

Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gweithio’n rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau yn y cyfweliad.

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

 

Oriau gwaith: 37

Adran: Cymwysterau Galwedigaethol

Yn atebol i: Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol

Cymwysterau Cymru yw rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru ac mae’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Bydd yr Uwch Reolwr Cymwysterau Galwedigaethol yn cydweithio’n agos â Chyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol i ddatblygu, ymgorffori ac i gynnal agweddau allweddol ar strategaeth a pholisi Cymwysterau Cymru ar gyfer diwygio a rheoleiddio cymwysterau galwedigaethol, yn enwedig y rheini a ddefnyddir ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu cynigion am bolisi strategol ac am ddrafftio a golygu adroddiadau uchel eu proffil a chynigion mewn cyd-destun polisi cyhoeddus. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am sicrhau cymorth a pherchenogaeth gan yr uwch reolwyr a gan rhanddeiliaid allanol allweddol ynghyd â sicrhau a dadansoddi cyfraniadau o ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol eraill.

Deiliad y swydd hefyd fydd yr uwch gyswllt cyntaf a’r cynrychiolydd ar gyfer pob mater sy’n ymwneud â chymwysterau galwedigaethol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Tachwedd 2017 – hanner dydd

Cynhelir cyfweliadau ar 10 Ionawr 2018

Cyswllt: Cassy Taylor –– Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol – 01633 373211 recriwtio@qualificationswales.org

Cyflog
Cyflog a Buddiannau: Band 5 £48,650 – £56,900 y flwyddyn
Gwefan am fwy o wybodaeth
qualificationswales.org/about-us/working-for/jobs/?lang=cy&
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.