Uwch Gyfieithydd (Swyddog Uwch) – Cyllid a Thollau EM

6 Gorffennaf 2017

Cyf: 1534324

37 awr

Pwrpas y Swydd:

• I gyfieithu dogfennau CThEM (Saesneg/Cymraeg), mewn modd sy’n bodloni safonau o’r radd flaenaf, erbyn dyddiadau cau y cytunir arnynt.
• Mentora a datblygu sgiliau cyfieithu’r cyfieithwyr eraill ar y tîm.
Datblygu’r defnydd o brosesau a meddalwedd cyfieithu, a’u rhoi ar waith.
• Cynnal, glanhau a sicrhau ansawdd cof y meddalwedd cyfieithu.
Rheoli dau gyfieithydd ieuaf.

Cyfrifoldebau Allweddol:
• Cyfieithu deunydd CThEM – mewn modd sy’n bodloni safonau o’r radd flaenaf – gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys ar y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth i weinidogion.
• Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon – gan bob amser ystyried yr holl ddyddiadau cau.
• Rheoli a mentora dau gyfieithydd ieuaf er mwyn sicrhau bod cyfieithiadau Saesneg/Cymraeg yn bodloni’r safonau ansawdd a’r dyddiadau cau y cytunir arnynt.
• Mentora’r tîm wrth ymchwilio ac amgyffred terminoleg a ddefnyddir ar draws ystod eang o bynciau, diweddaru a gwella gwybodaeth ieithyddol a thechnegol, trefnu a rhoi hyfforddiant pellach pan fo angen.
• Rhoi adborth ar safon gwaith cyfieithu aelodau’r tîm, gan hefyd weithredu fel canolwr gyda’r gair olaf pan fo anghytuno.
• Arwain y tîm wrth ddatblygu’r defnydd o feddalwedd a chof cyfieithu.
• Bod yn hyblyg wrth ymdrin â blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, helpu cadw rheolaeth dda ar y gwaith yn ystod cyfnodau prysur a phan fo’r tîm dan bwysau – er mwyn diwalllu anghenion ein cwsmeriaid – drwy wneud penderfyniadau gwrthrychol ynglŷn â gallu eich hun a gallu’r tîm.
• Gosod blaenoriaethau synhwyrol, dirprwyo gwaith yn briodol, a rheoli sefyllfaoedd er mwyn diwallu anghenion y cwsmer a’r busnes, gan sicrhau y cynhelir y safonau ansawdd uchel gofynnol bob amser.
• Chwilio am gyfleoedd i sicrhau’r gwerth am arian gorau posibl ar gyfer ein cwsmeriaid a’r Adran, drwy greu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.
• Ymgysylltu, ymgynghori a chydweithio â rhanddeiliaid mewnol ac allanol mewn ffordd gadarnhaol, bod yn barod i rannu ein gwybodaeth am wasanaethau Cymraeg presennol mewn ffordd agored, gyda’r bwriad o roi gwasanaeth o safon.
• Bod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu medrau’r tîm cyfieithu, gan ddilyn y weledigaeth o ystyried y cwsmer yn gyntaf ar bob achlysur ac ychwanegu gwerth at wasanaethau CThEM.
• Anelu i wella safon ein gwasanaethau, gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.
• Meddwl am ffyrdd creadigol o ddatrys anawsterau a’u rhoi ar waith, dod o hyd i atebion a sicrhau gwelliant parhaus.
• Dangos agweddau, ymddygiadau a safonau sy’n cyflawni neu’n rhagori ar ddisgwyliadau’r Adran, fel y disgrifir yn ‘Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil’.
• Rheoli eich cofnodion cadw amser, presenoldeb, lles, a’r system gwerthuso, yn gywir drwy ddilyn arweiniad CThEM.
• Bod yn weithgar wrth greu a hyrwyddo amgylchedd cynhwysol, lle y gall pobl ddatblygu a pherfformio hyd eithaf eu gallu, gydag ymddygiad da yn cael ei glodfori a phobl yn cael eu trin yn deg.

Gofynion o ran Gwybodaeth a Medrusrwydd Arbenigol:

Hanfodol
• Sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg).
• Gradd yn y Gymraeg neu gymhwyster Cymraeg cyfatebol a phrofiad o gyfieithu i’r Gymraeg a’r Saesneg.
• Sgiliau cyfieithu Cymraeg rhagorol ar lefel uwch gyfieithydd.
• Gwybodaeth o’r radd flaenaf am brosesau gwaith cyfieithu.
• Gwybodaeth o’r radd flaenaf am feddalwedd cyfieithu.
• Gwybodaeth o’r radd flaenaf am gynnal cof cyfieithu.
• Gwybodaeth o’r radd flaenaf am feddalwedd cywiriadur a geiriadur Cymraeg.
• Gwybodaeth o’r radd flaenaf am adnoddau cyfieithu ar-lein Cymraeg.
• Gwybodaeth o’r radd flaenaf am adnoddau cyfieithu Cymraeg ar bapur.
• Safon uchel o sgiliau dadansoddi.
• Safon uchel o sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu.
• Y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith cymhleth a rheoli’ch hun.
• Dealltwriaeth gadarn o ofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.

Dymunol
• Bod yn Aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.
• Gwybodaeth o’r radd flaenaf am y gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. i-Ffurflenni, PDFs, Word, Excel, Adobe, ac ati).

Os ydych yn gwneud cais am swydd sy’n gofyn am gliriad diogelwch, sylwer nad yw cenedligrwydd tramor na deuol yn eich gwahardd yn awtomatig. Fodd bynnag, gall fod gan rai swyddi gyfyngiadau a allai effeithio ar bobl nad oes ganddynt genedligrwydd Prydeinig yn unig, neu sydd â chysylltiadau personol â gwledydd penodol y tu hwnt i’r DU.

Fel rhan o’r broses ymgeisio, gofynnir i chi ddarparu/atodi fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r dogfennau canlynol:

– eich CV
– eich datganiad personol, a ddylai fod yn gydnaws â’r cymwyseddau a restrir isod:

Cydweithio a Phartneru
Creu a meithrin cysylltiadau gweithio cadarnhaol, proffesiynol a llawn ymddiriedaeth gydag ystod eang o bobl, yn y Gwasanaeth Sifil a thu hwnt, er mwyn cael y maen i’r wal. Mae’n galw am gydweithio’n effeithiol, rhannu gwybodaeth a meithrin cysylltiadau cefnogol a chyfrifol â chydweithwyr a rhanddeiliaid, a herio rhagdybiaethau’n hyderus.

Codi Medrau Pawb
Canolbwyntio’n ddyfal ar ddysgu parhaus ar gyfer eich hun, pobl eraill a’r sefydliad. Bod yn barod i ddysgu, ac i ddiweddaru a datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Rheoli Gwasanaeth o Safon
Rhaid bod yn drefnus er mwyn cyflawni amcanion y gwasanaeth ac anelu i wella’i ansawdd, gan ystyried anghenion a gofynion amrywiol ein cwsmeriaid. Mae pobl effeithiol yn cynllunio, trefnu a rheoli eu hamser a’u gweithgareddau er mwyn cynnig gwasanaeth effeithlon ac o safon, gan ddefnyddio’r dulliau cydnabyddedig o reoli rhaglenni a phrosiectau wrth gyflenwi gwasanaethau.

Gweithredu’n Ddi-oed
Canolbwyntio ar weithredu’n ddi-oed, a chyda brwdfrydedd, a bod yn gyfrifol ac yn atebol am wireddu canlyniadau o safon. Mae’n golygu gweithio tuag at nodau a gweithgareddau y cytunir arnynt, a bod yn ymatebol ac yn adeiladol wrth fynd i’r afael â heriau.

Yn dilyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, mae’n bosibl y gofynnir i chi ddod i gael cyfweliad wyneb yn wyneb. Caiff y cyfweliad ei gynnal gyda rheolwyr o CThEM.

Bydd prawf cyfieithu yn rhan o’r cyfweliad. Ar ben hynny, byddwn yn gofyn i ymgeiswyr roi enghreifftiau o sut y maent yn bodloni’r cymwyseddau safonol a restrir yn yr hysbyseb ar gyfer y swydd. Yn ogystal, gofynnir cwestiynau sy’n rhoi’r cyfle i chi ddangos y sgiliau hanfodol sy’n berthnasol i’r swydd.

Wrth baratoi ar gyfer y cyfweliad, dylech gyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil.

I ddechrau, efallai y bydd ceisiadau’n cael eu sifftio ar sail sgiliau hanfodol a/neu gymhwysedd 1: ‘Cydweithio a Phartneru’ os daw nifer sylweddol o geisiadau i law.

Bydd y gwahoddiad i’r cyfweliad yn cynnwys rhagor o fanylion.
Rhoddir adborth dim ond os byddwch yn dod i gael cyfweliad neu asesiad.

Bydd dyddiadau’r sifft a’r cyfweliadau’n cael eu cadarnhau maes o law.

Bydd lleoliad y cyfweliadau’n cael ei gadarnhau maes o law.

Os bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn trosglwyddo o Adran Arall y Llywodraeth, mae’n bosibl y cynhelir Gwiriad Diogelwch Datgelu a Gwahardd.

Dros y 10 mlynedd nesaf bydd CThEM yn cwtogi ar y nifer o swyddfeydd sydd ganddo, a bydd y rhain wedi’u lleoli yn Glasgow, Caeredin, Belfast, Newcastle, Leeds, Lerpwl, Manceinion, Nottingham, Birmingham, Bryste, Caerdydd, Croydon a Stratford. Yn ogystal, bydd nifer fach o swyddfeydd lle y byddwn yn cadw rhai o’n swyddogaethau arbenigol, sef Dover, Worthing, Gartcosh (ger Glasgow) a Telford, ynghyd â’n pencadlys yng nghanol Llundain. Os cewch eich recriwtio i weithio mewn swyddfa nad yw’n un o’r rhain, disgwylir i chi symud i un ohonynt yn y dyfodol.

Er mwyn ymgymryd â swyddi yn CThEM sy’n golygu delio â chwsmeriaid, bydd yn rhaid eich bod yn gallu sgwrsio’n rhwydd ag aelodau o’r cyhoedd a rhoi cyngor ar lafar drwy ddefnyddio Cymraeg a/neu Saesneg cywir. Pan fo hwn yn un o’r gofynion hanfodol, caiff ei brofi fel rhan o’r broses ddethol.

Newidiodd rhai o Delerau ac Amodau cyflogaeth CThEM ar 1 Mai 2013, a bydd y rhain yn gymwys i bobl sydd newydd gael eu recriwtio gan CThEM neu sy’n dechrau swydd newydd yn CThEM ar ôl iddynt gael dyrchafiad. Ceir rhagor o wybodaeth am y newidiadau hyn yn y ddogfen sydd ynghlwm wrth yr hysbyseb hon. Sylwer – nid yw’n rhestr lawn o delerau ac amodau CThEM. Os ydych am drafod sut y gallai’r newidiadau hyn effeithio arnoch, dylech gysylltu â deiliad y swydd wag. I gael rhagor o wybodaeth am y telerau a’r amodau, ewch i https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/about/recruitment#annual-leave

Os ydych yn gweithio i Adran Arall y Llywodraeth ar hyn o bryd, a’ch bod am ystyried yr effaith ar eich cyflog wrth ymuno â CThEM, mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn y ddogfen sydd ynghlwm – “Pay on Transfer from OGD” .

Rhaid i benodiadau i’r Gwasanaeth Sifil arfer Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil. Mae gennych yr hawl i gwyno os ydych o’r farn bod Adran wedi torri’r Egwyddorion Recriwtio.

Yn y lle cyntaf, dylech drafod y mater yn uniongyrchol â’r Adran dan sylw. Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb, gallwch roi’ch cwyn gerbron y Comisiwn. I gael rhagor o wybodaeth am roi cwyn gerbron Comisiwn y Gwasanaeth Sifil, ewch i’w gwefan: http://civilservicecommission.independent.gov.uk/civil-service-recruitment/complaints/

I ymgeisio am y swydd gweler wefan isod.

Cyflog
£29,358 – £33,076
Hyd cytundeb
Parhaol
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
Lee Jones: 03000582323
E-bost am fwy o wybodaeth
lee.jones2@hmrc.gsi.gov.uk
Gwefan am fwy o wybodaeth
bit.ly/2sDWbmx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Awst 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.