Tiwtor / Cydgysylltydd Prosiect Cymraeg Gwaith (2 swydd ar gael), Dros Dro – Grŵp Llandrillo Menai

10 Hydref 2017

(hyd at 31 Mawrth 2018)

Yn dilyn adolygiad o faes dysgu Cymraeg i oedolion a gyhoeddwyd mewn adroddiad yn dwyn yr enw Codi Golygon yn 2013, penderfynwyd ail-strwythuro Cymraeg i Oedolion yn genedlaethol.  Y prif newidiadau a welwyd oedd sefydlu un corff strategol cenedlaethol newydd, sef y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, a chreu 10 darparwr newydd trwy Gymru.

Mae Grŵp Llandrillo Menai, fel aelod o Gonsortiwm Dysgu Cymraeg ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor, yn un o’r darparwyr hynny, ac o 1 Awst 2016, mae’n gyfrifol am ddysgu Cymraeg i oedolion ar draws siroedd Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy.

Mae’r prosiect peilot Cymraeg Gwaith yn dangos ymrwymiad y sector i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Nod y prosiect peilot yw cynyddu defnydd y Gymraeg yng Ngrŵp Llandrillo Menai fel cyfrwng dysgu. Mesurir llwyddiant drwy werthuso gallu a hyder y darlithwyr ar ddechrau ac ar ddiwedd y prosiect. Er mwyn cyrraedd y nod, byddwn ni’n penodi dau diwtor iaith llawn amser ac un 0.5 i weithio gydag isafswm o 60 o ddarlithwyr addysg bellach yn ystod y cyfnod y prosiect.

Am becyn ymgeisio ewch i’r wefan, gweler isod, neu

Rhif ffôn – 01248 383318

Dyddiad Cau: 24 Hydref 2017 @ 12:00 y.p.

Cyflog
£22, 826 – £35, 918 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.gllm.ac.uk/jobs
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Hydref 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.