Swyddog Marchnata a Digwyddiadau – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

13 Tachwedd 2017

Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Bydd prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant mewn garddwriaeth, a gwybodaeth am arddwriaeth, i unigolion a grwpiau, o gynulleidfaoedd amrywiol, ledled Cymru. Mae’n brosiect pum mlynedd a ariennir trwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen eiconig a deinamig, sydd wedi ymrwymo i ymchwil i fioamrywiaeth  a’i chadwraeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr.

Bydd dewis eang o gyrsiau garddwriaeth ac ymgysylltiad â’r cyhoedd ar gael i oedolion a phlant, a hynny ar werth gerddi er mwyn tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd. Byddwn hefyd yn arddangos amrywiaeth cynnyrch garddwriaeth Cymru, a’u hansawdd, ac yn helpu achub peillwyr Cymru. Bydd Tyfu’r Dyfodol wedi’i leoli yn yr Ardd Fotaneg ac mewn nifer o hybiau ledled Cymru.

Y Rôl:  Swyddog Marchnata a Digwyddiadau

Mae gan brosiect Tyfu’r Dyfodol linyn ‘ymgysylltu â’r cyhoedd’ sy’n elfen gref a hanfodol, ac rydym yn awyddus i recriwtio swyddog marchnata sydd â phrofiad o ddyfeisio digwyddiadau, eu datblygu a’u cydlynu.  Mae hyn yn cynnwys gwyliau a chynadleddau sy’n hyrwyddo nod y prosiect ac yn alinio â chenhadaeth yr Ardd a’i diben craidd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus allu profedig i drefnu, gyda sylw manwl i fanylder, a bydd yn gallu gweithio’n gyflym fel rhan o dîm bach, yn ogystal â gweithio’n annibynnol gyda goruchwyliaeth finimal.

Mae sgiliau TG a bysellfwrdd ar lefel uchel, ynghyd â chymhwysedd wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i farchnata a chodi proffil, yn hanfodol. Ynghyd â chreadigrwydd a dull o ddatrys problemau, bydd gennych ddealltwriaeth dda o anghenion a chyrchnodau mudiad bach hefyd. Byddwch wrth eich bodd yn gweithio gyda phobl ac yn meithrin perthnasoedd positif ar bob lefel. Byddwch yn gallu cymryd rhan mewn cyfarfodydd ar y safle ac oddi ar y safle, a byddwch yn hyblyg o ran amserau/diwrnodau gweithio.

Mae’r gallu i ysgrifennu ac i siarad Cymraeg yn rhugl yn angenrheidiol, ac mae dealltwriaeth o genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac ymrwymiad iddi, yn hanfodol.

AMLINELLIAD O FANYLION Y PENODIAD

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Am fwy o wybodaeth, gweler wefan isod.

Croesewir ymholiadau anffurfiol a dylech eu cyfeirio at Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu (David Hardy – david.hardy@gardenfowales.org.uk) neu’r Pennaeth Gwyddoniaeth (Dr Natasha de Vere – natasha.devere@gardenofwales.org.uk)

Dylech anfon eich cais, ar ffurf llythyr a CV sy’n dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf, ynghyd â manylion cyswllt llawn dau ganolwr, at charlotte.lumby@gardenofwales.org.uk erbyn 8 Rhagfyr 2017. Ar hyn o bryd, y bwriad yw cynnal cyfweliadau ym mis Ionawr 2018.

Cyflog
Mae’r cyflog hyd at £19,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad
Gwefan am fwy o wybodaeth
garddfotaneg.cymru/get-involved/work-for-us/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Rhagfyr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.