Swyddog Gwyddoniaeth – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

13 Tachwedd 2017

Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Bydd prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant mewn garddwriaeth, a gwybodaeth am arddwriaeth, i unigolion a grwpiau, o gynulleidfaoedd amrywiol, ledled Cymru. Mae’n brosiect pum mlynedd a ariennir trwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen eiconig a deinamig, sydd wedi ymrwymo i ymchwil i fioamrywiaeth  a’i chadwraeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr.

Bydd dewis eang o gyrsiau garddwriaeth ac ymgysylltiad â’r cyhoedd ar gael i oedolion a phlant, a hynny ar werth gerddi er mwyn tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd. Byddwn hefyd yn arddangos amrywiaeth cynnyrch garddwriaeth Cymru, a’u hansawdd, ac yn helpu achub peillwyr Cymru. Bydd Tyfu’r Dyfodol wedi’i leoli yn yr Ardd Fotaneg ac mewn nifer o hybiau ledled Cymru.

Y Rôl: Swyddog Gwyddoniaeth

Rydym yn chwilio am rywun brwdfrydig sy’n llawn egni ac ysbrydoliaeth, i gydlynu elfen ‘Gwyddoniaeth a Garddwriaeth’ prosiect Tyfu’r Dyfodol. Bydd Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol yn cynnig cymorth gwyddonol wrth ddatblygu cyrsiau garddwriaethol a digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, a’u cyflwyno. Bydd yn rhedeg y cynadleddau SciHort fydd yn rhoi cyfle i dyfwyr ddod i gyswllt â’r datblygiadau gwyddonol a thechnolegol diweddaraf. Rhan bwysig o’r rôl fydd datblygu cynllun sicrwydd ‘Planhigion ar gyfer Peillwyr’, ei brofi a’i werthuso. Mae’r cynllun peilot hwn yn defnyddio data sy’n deillio o raglen ymchwil ‘Achub Peillwyr’ yr Ardd Fotaneg, sy’n rhaglen o’r radd flaenaf. Bydd y Swyddog Gwyddoniaeth yn adnabod tyfwyr planhigion peillio posib yng Nghymru ac yn gweithio gyda nhw i asesu pa mor ymarferol fyddai cynyddu cynaliadwyedd dulliau tyfu. Yna bydd yn sefydlu treialon, yn eu cynnal, eu dadansoddi a’u gwerthuso, ar gyfer planhigion peillio gwahanol yn yr Ardd Fotaneg. Bydd yn asesu pa mor ymarferol fyddai defnyddio cynllun sicrwydd Planhigion ar gyfer Peillwyr i sicrhau buddion i beillwyr, tyfwyr a’r cyhoedd yng Nghymru.

AMLINELLIAD O FANYLION Y PENODIAD

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â thyfwyr a mudiadau partner.  Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Am fwy o wybodaeth, gweler wefan isod.

Croesewir ymholiadau anffurfiol a dylech eu cyfeirio at Bennaeth Gwyddoniaeth (Dr Natasha de Vere – natasha.devere@gardenofwales.org.uk)

Dylech anfon eich cais, ar ffurf llythyr a CV sy’n dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf, ynghyd â manylion cyswllt llawn dau ganolwr, at charlotte.lumby@gardenofwales.org.uk erbyn 8 Rhagfyr 2017. Ar hyn o bryd, y bwriad yw cynnal cyfweliadau ym mis Ionawr 2018.

Cyflog
Mae’r cyflog hyd at £28,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad.
Gwefan am fwy o wybodaeth
garddfotaneg.cymru/get-involved/work-for-us/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Rhagfyr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.