Swyddog Gweithredol (SG) – Datblygiad Proffesiynol a Chyllid, Cyngor y Gweithlu Addysg

18 Ebrill 2017

Mae’r Cyngor yn awyddus i benodi’r canlynol:

Swyddog Gweithredol (SG) – Datblygiad Proffesiynol a Chyllid

Cyf: CGA 16

Diben y swydd:

Yn gweithio fel rhan o dîm Datblygiad Proffesiynol y Cyngor a Chyllid, bydd y Swyddog Gweithredol yn darparu:

 • cymorth gweithredol a gweinyddol fel rhan o waith y Cyngor wrth weinyddu’r cyllid, olrhain a chofnodi trefniadau ar gyfer Sefydlu yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru
 • cymorth fel rhan o waith y Cyngor wrth ddatblygu, gweithredu a gweinyddu Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru.

 * Lefel y cyfrifoldeb ariannu yw tua £ 5 miliwn y flwyddyn.

Tasgau allweddol:

Bydd y Swyddog Gweithredol yn:

 • Gweithio fel rhan o dîm wrth sicrhau bod:
  •  yr ysgolion yn cadarnhau i’r Cyngor pwy sy’n ymgymryd â Sefydlu;
  •  yr wybodaeth a dderbynnir am Sefydlu yn cael ei fewnosod / uwchlwytho i’r gronfa ddata perthnasol a’u cynnal wedi hynny.
  • holl hawliadau ariannol yn cael eu derbyn a’u prosesu yn unol â’r terfynau amser cytunedig a
  •  bod cyllid yn cael ei ddyrannu i ysgolion a mentoriaid allanol (ymgynghorwyr a’r rheiny sydd ddim yn ymgynghorwyr)
 • Cynorthwyo â marchnata’r trefniadau ariannu a’r ddarpariaeth ar-lein o systemau cofnodi datblygiad proffesiynol rhagweithiol i sicrhau bod ymarferwyr a’u sefydliadau yn deall eu hawliau a’u rhwymedigaethau. Bydd hyn yn cynnwys gwneud cyflwyniadau i grwpiau rhanddeiliaid allweddol fel ysgolion ac athrawon addysg bellach (AB), gweithwyr cefnogi, penaethiaid dysgu, staff gweinyddol ac ymgynghorol yr Awdurdod Lleol ac AB, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr cymorth ieuenctid;
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt i ymarferwyr a’u sefydliadau, Awdurdodau Lleol (ALlau), ac eraill o ran y trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi, ac unrhyw ddarpariaeth ar-lein o systemau cofnodi datblygiad proffesiynol, ac ateb ymholiadau yn unol â hynny;
 • Datblygu adroddiadau safonol ac ad-hoc i gynhyrchu data cryno a pharatoi ystadegau am y Rhaglen Gyllido ar gyfer uwch reolwyr a chynulleidfaoedd allweddol eraill;
 • Cydweithio â staff cyllido’r Cyngor i sicrhau bod:
  • hawliadau ariannol yn cael eu prosesu’n briodol;
  • gwariant a ragwelir a gwariant gwirioneddol yn cael eu monitro;
  • systemau a rheolaethau ariannol y cyngor yn cael eu gweithredu’n gadarn; a
  • bod prosesau cysoni misol a blynyddol yn eu lle ac yn cael eu dilyn.
 • Helpu sicrhau bod systemau TG effeithiol yn eu lle, yn cael eu cynnal a’u datblygu ymhellach yn ôl y gofyn;
 • Trefnu dosbarthiad papurau a chymryd nodiadau mewn cyfarfodydd perthnasol;
 • Cysylltu a chynorthwyo â Thîm Cynnal Corfforaethol y Cyngor a swyddogion eraill y Cyngor yn ôl yr angen, er mwyn sicrhau y gall y Tîm Ariannu Datblygiad Proffesiynol gyflawni ei amcanion;
 • Cyfrannu at waith gweinyddol a gweithredol y Cyngor yn ôl y gofyn;
 • Goruchwylio staff dros dro petai’r angen yn codi;
 • Ymgymryd â dyletswyddau eraill fel y pennir gan y Rheolwr, Datblygiad Proffesiynol a Chyllido, sy’n gymesur â’r swydd.

 Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw Dydd Mawrth 09 Mai 2017.

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth a phecyn cais.

Cyflog
Cyflog cychwynnol: £23,400 y flwyddyn + buddion
Hyd cytundeb
Cytundeb Tymor Penodol Tan 31 Mawrth 2019
Dyddiad cau i ymgeiswyr
9 Mai 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.