Swyddog Gweinyddol – Prifysgol Caerdydd

31 Hydref 2017

Post 6680br

Mae’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau sydd newydd ei sefydlu’n fuddsoddiad pwysig mewn gwyddoniaeth drawsfudol ym Mhrifysgol Caerdydd. Nod y Sefydliad yw trosi ymchwil sy’n arwain y byd ar ddealltwriaeth wyddonol o fecanweithiau clefyd yn ddulliau therapiwtig arloesol.  Ein gweledigaeth yw chwarae rhan arweiniol yn darganfod meddyginiaethau newydd mewn meysydd o angen uchel nad yw’n cael ei ddiwallu, gyda phwyslais arbennig ar niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.  Rydym yn creu cymuned fywiog o ymchwilwyr ar draws y sectorau academaidd a biodechnoleg sy’n ymgymryd â rhaglenni ymchwil mawr sy’n adeiladu ar gryfderau unigryw Prifysgol Caerdydd ac yn cydweithio gyda phrifysgolion a chwmnïau eraill ar draws Cymru ac yn rhyngwladol.

Gan adeiladu ar fuddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy gynllun Sêr Cymru Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd, byddwn yn recriwtio nifer o rolau academaidd, ymchwil a gweithrediadol allweddol i weithio ochr yn ochr â’r staff a gyllidir gan grantiau a diwydiant, nawr ac yn y dyfodol.  Bydd y recriwtio hwn yn digwydd yn ystod 2017-2018.
Bydd yn gymorth allweddol i’r uwch dîm o fewn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, gan roi cefnogaeth weinyddol gynhwysfawr a phroffesiynol iawn a rheoli llif gwaith mewn tasgau strategol o ddydd i ddydd yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.  Disgwylir i ddeiliad y swydd ymdrin ag amrywiaeth eang o bobl a materion, gan weithredu â chryn awdurdod ar ran y Sefydliad gyda chefnogaeth Rheolwr y Sefydliad, gan arfer barn bersonol a menter er mwyn rhoi cefnogaeth ragweithiol a phroffesiynol.

Bydd y swydd yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y Sefydliad, ac felly bydd yn ymateb yn amserol i ymholiadau, yn olrhain cynnydd unrhyw gamau gweithredu/ceisiadau, yn rheoli dyddiaduron y Sefydliad/Rheolwr y Sefydliad a Staff Athrawol. Yn ogystal, bydd yr unigolyn yn gweithredu fel Ysgrifennydd ar gyfer Pwyllgorau, Grwpiau Llywio a Byrddau Cynghori Allanol yn ôl trefniadau Llywodraethu lleol y Sefydliad.

Mae’r swydd hon yn gofyn am siaradwr Cymraeg rhugl er mwyn bod yn brif gyfrwng ar gyfer cyfathrebu yn Gymraeg yn fewnol ac yn allanol â sefydliadau allanol, grwpiau cleifion ac elusennau.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch a Professor Simon Ward WardS10@cardiff.ac.uk 

Am fanylion pellach ac i ymgeisio am y swydd, gweler wefan isod.

Mae’r swydd hon yn un lawn amser ac am gyfnod benodedig o 5 mlynedd.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Cyflog
£21,585 – £25,728 y flwyddyn (Gradd 4)
Gwefan am fwy o wybodaeth
krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5461&AReq=6680BR
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Rhagfyr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.