Swyddog Cyllid a Chaffael – Menter Môn

13 Tachwedd 2017

Mae Menter Môn yn cychwyn ar gynllun Ynni Môr Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod.  Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol a fydd yn cydweithio gydag amrediad o ddatblygwyr ynni môr, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddadwy ym Môn.

Bydd gan y Swyddog Cyllid a Chaffael rôl allweddol wrth gyflwyno’r prosiect ar amser, o fewn y gyllideb ac yn unol â gweithdrefnau ariannol llym wedi’u rheoli gan ganllawiau ariannu. Bydd y Swyddog hefyd yn cyfrannu at ddatblygu Cynllun Busnes cyffredinol Morlais. Bydd hyn yn gofyn am weithio’n agos gyda darpar fuddsoddwyr, tenantiaid a rhanddeiliaid eraill.

Ar hyn o bryd mae Morlais yn brosiect o fewn Menter Môn a bydd yn cael cefnogaeth gan Adran Gyllid y cwmni. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd Morlais yn cael ei sefydlu fel Cerbyd Un Pwrpas (SPV) (neu endid addas tebyg) yn y dyfodol er mwyn cael buddsoddiadau. Nid oes amserlen ar gyfer hyn ar hyn o bryd.

Lleoliad: Llangefni gyda theithio

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, gweler e-bost isod.

Cyflog
£38,494 i £43,132 gan gynnwys cynllun pensiwn Llywodraeth Leol
E-bost am fwy o wybodaeth
chloe@mentermon.com
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.