Rheolwr y Sefydliad (Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau) – Prifysgol Caerdydd

31 Hydref 2017

Post 6679br

Mae’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau sydd newydd ei sefydlu’n fuddsoddiad pwysig mewn gwyddoniaeth drawsfudol ym Mhrifysgol Caerdydd. Nod y Sefydliad yw trosi ymchwil sy’n arwain y byd ar ddealltwriaeth wyddonol o fecanweithiau clefyd yn ddulliau therapiwtig arloesol.  Ein gweledigaeth yw chwarae rhan arweiniol yn darganfod meddyginiaethau newydd mewn meysydd o angen uchel nad yw’n cael ei ddiwallu, gyda phwyslais arbennig ar niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.  Rydym yn creu cymuned fywiog o ymchwilwyr ar draws y sectorau academaidd a biodechnoleg sy’n ymgymryd â rhaglenni ymchwil mawr sy’n adeiladu ar gryfderau unigryw Prifysgol Caerdydd ac yn cydweithio gyda phrifysgolion a chwmnïau eraill ar draws Cymru ac yn rhyngwladol.

Gan adeiladu ar fuddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy gynllun Sêr Cymru Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd, byddwn yn recriwtio nifer o rolau academaidd, ymchwil a gweithrediadol allweddol i weithio ochr yn ochr â’r staff a gyllidir gan grantiau a diwydiant, nawr ac yn y dyfodol.  Bydd y recriwtio hwn yn digwydd yn ystod 2017-2018.

Bydd Rheolwr y Sefydliad yn goruchwylio pob agwedd ar waith rheoli a gweinyddu’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, gan adrodd yn uniongyrchol i Gyfarwyddwyr y Sefydliad a Rheolwr Ysgol y Biowyddorau / Cofrestrydd y Coleg. Byddwch yn aelod o Dîm Rheoli’r Sefydliad a fydd yn gyfrifol am gynghori’r Cyfarwyddwyr o ran gwaith ymchwil, y strategaeth fusnes a dyrannu costau cynnal, costau technegol ac adnoddau craidd eraill. Byddwch yn gyfrifol am reoli pob aelod o staff cymorth gweinyddol/technegol sy’n cael eu cyflogi gan y Sefydliad, ac yn helpu wrth lywio datblygiad y Sefydliad.  Yn ogystal, bydd y rôl yn adeiladu cysylltiadau allanol gyda sectorau diwydiant, elusen, grwpiau cleifion a chyllidwyr a bydd yn datblygu polisi a phresenoldeb cyfathrebu mewnol ac allanol cryf.  Bydd hyn yn cynnwys cysylltu â staff academaidd yn ogystal â staff yn amryw o wasanaethau cymorth yr Ysgol, y Coleg a’r Brifysgol, a chynrychiolwyr sefydliadau allanol.  Bydd gan y swydd gyfrifoldeb rheolwr llinell dros swydd cymorth Cynorthwyydd Gweinyddol (Cymraeg-Saesneg), sydd hefyd yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd, ac o ganlyniad ffefrir sgiliau iaith Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu Cymraeg. Efallai y bydd dyletswyddau rheoli llinell eraill wrth i’r Sefydliad ehangu.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch a Professor Simon Ward WardS10@cardiff.ac.uk

Am fanylion pellach ac i ymgeisio am y swydd, gweler wefan isod.

Mae’r swydd hon yn un lawn amser ac am gyfnod benodedig o 5 mlynedd.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Cyflog
£41,212  -£47,722 y flwyddyn (Gradd 7)
Gwefan am fwy o wybodaeth
krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5461&AReq=6679BR
Dyddiad cau i ymgeiswyr
11 Rhagfyr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.