Rheolwr Cyffredinol

11 Ionawr 2017

logo-tac-fiona

Mae Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC), sy’n cynrychioli’r sector cynhyrchu Cymraeg annibynnol, am benodi Rheolwr Cyffredinol profiadol ac effeithiol i ymgymryd â’r gwaith o reoli a chefnogi gweithgareddau’r sefydliad.

Lleoliad y swydd: Gall y swydd fod yn y De neu’r Gogledd

Dyddiad cau: 12pm; 23ain Ionawr 2017

 

Cefndir:

Mae aelodau TAC yn cynhyrchu cynnwys teledu, sain ac aml-blatfform ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr a sefydliadau eraill sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, yn y DU ac ar draws y Byd.  Dros y 30 mlynedd ddiwethaf, mae TAC wedi cynrychioli a chynghori’r sector cynhyrchu annibynnol Cymraeg ar faterion sy’n ymwneud â’r diwydiannau creadigol, ac wedi bod yn rhan o broses creu polisiau allweddol ar gyfer y diwydiant ar y lefel uchaf.  Mae aelodau TAC yn gyfrifol am ddarparu  canran uchel o gynyrchiadau S4C ac mae TAC yn darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys cytundebau safonol a chefnogaeth materion busnes eraill; cynrychiolaeth polisi; a mewnbwn i ddarpariaeth sgiliau.

 

Swydd ddisgrifiad:

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â’r dyletswyddau canlynol:

(i)         Darparu gwasanaeth cefnogi cynhyrchwyr annibynnol a gomisiynir gan S4C a bod yn gyswllt parhaol i ymdrin ag ymholiadau’r cwmniau ar faterion cytundebol, undebaeth a busnes;

(ii)        Trefnu a chadw cofnodion o gyfarfodydd Cyngor TAC;

(iii)       Gweinyddu aelodaeth TAC;

(iv)       Cydlynu ceisiadau am arian ar gyfer hyfforddiant yn unol â phenderfyniadau Pwyllgor Hyfforddiant TAC/S4C;

(v)        Gweinyddu’r broses o gomisiynu hyfforddiant ar sail penderfyniadau’r pwyllgor hyfforddiant a’i farchnata i aelodau TAC;

(vi)      Cydlynu gweithgaredd yr Is-bwyllgor Hawliau a meithrin perthynas gyda swyddogion yr undebau diwydiannol er mwyn cynnal cyfarfodydd negydu rhwng yr undebau a TAC a chymryd cofnodion o’r cyfarfodydd hynny a diweddaru newidiadau i’r cytundebau;

(vii)     Adolygu a diweddaru cytundebau safonol TAC a chynnal gwefan TAC;

(viii)    Cefnogi’r Cadeirydd a Chyngor TAC gyda holl weithgaredd lobïo’r diwydiant;

(ix)       Comisiynu cyngor cyfreithiol achlysurol yn ôl y galw;

(x)         Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y bydd y Cadeirydd yn amlinellu o dro i dro.

Gofynnir i chi ymgeisio drwy yrru CV a llythyr atodol at gweinyddu@tac-cymru.co.uk.

Mae TAC yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC)
Cyflog
£35,000 – £40,000 yn ddibynnol ar brofiad
Hyd cytundeb
Blwyddyn
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.