Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru – Llywodraeth Cymru

19 Medi 2017

Mae gan y Prif Gynghorydd Gwyddonol rôl gyffrous a blaenllaw o ran gweithio tuag at y nodau hyn, gan roi cyngor o safon uchel i Weinidogion Cymru a swyddogion y Llywodraeth, dangos arweinyddiaeth a chreadigrwydd i feithrin partneriaethau a hybu cydweithio ar draws sectorau. Wrth graidd y gwaith mae nod eang, sef cefnogi twf economi Cymru, trwy sicrhau rhagor o swyddi a’r rheiny’n swyddi mwy crefftus, trwy gyflwyno Cymru fel lle y mae gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi’n cael eu cefnogi a’u gwneud yn dda, a thrwy greu amgylchedd i helpu pobl i achub ar gyfleoedd a manteisio i’r eithaf arnynt.

Mae gwerthfawrogi amrywiaeth a chydraddoldeb yn flaenoriaeth uchel i Lywodraeth Cymru ac rydym am gyflogi unigolyn sydd wedi’i ysgogi ac a allai hyrwyddo a chynnwys yr egwyddorion hyn yn eu maes cyfrifoldeb.  Mae hyn yn cynnwys ystyried anghenion Cymru o ran sgiliau yn y dyfodol, gan ddefnyddio dull cadarnhaol o ysgogi a chynyddu’r diddordeb mewn pynciau STEMM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth), gyda phwyslais penodol ar gynyddu nifer y menywod a’r merched sy’n dilyn gyrfaoedd yn y sector gwyddoniaeth.

Rhoi cyngor gwyddonol o’r safon uchaf i Brif Weinidog Cymru, ei Gabinet a’i weinyddiaeth gan ymgynghori fel y bo’n briodol ag arweinwyr proffesiynol ac arweinwyr polisi eraill, gan helpu i bennu lliw a llun polisi’r Llywodraeth a’r broses o lunio’r polisi. Yn ddelfrydol bydd gennych rhywfaint o brofiad o weithio gyda’r Llywodraeth i ddeall pwysigrwydd y cyd-destun gwleidyddol.  Rhoi cyngor gwyddonol i bwyllgorau cynghori allanol fel y bo’n ofynnol.

Cynrychioli Llywodraeth Cymru yn rhyngwladol ar faterion gwyddoniaeth a thechnoleg.  Byddwch yn pennu y blaenoriaethau o ran ymchwil gwyddonol yng Nghymru ac yn ystyried y ffordd orau o gyflawni a gwireddu manteision ymchwil gwyddonol a sut y gellir sicrhau cydbwysedd rhwng y rhain â blaenoriaethau sy’n cystadlu.  Bod yn rhagweithiol o ran hybu arloesi, ymchwil a’r broses o’u masnacheiddio trwy gysylltiadau mwy effeithiol rhwng Llywodraeth Cymru, darparwyr ymchwil a diwydiant. Adnabod cyfleoedd newydd a mwy o ffyrdd i ddenu mewnfuddsoddiadau i Gymru. Mae hyn yn mynd yn fwyfwy pwysig, yn enwedig wrth ystyried materion fel effaith y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, y cyd-destun ariannol yn y dyfodol a’r heriau y mae’r materion hyn yn eu codi sy’n galw am ymdrech pro-actif ac arloesol i Gymru.

Dyddiad Cau: 18/10/2017 11:55 PM

Sut i ymgeisio

https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-16b9ae8e9f86/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/3712-Chief-Scientific-Adviser-for-Wales/en-GB

Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Hydref 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.