Pennaeth – Ysgol Gynradd Gymraeg Teilo Sant, Llandeilo

30 Mehefin 2017

Yn eisiau ar gyfer 8fed o Ionawr 2018, neu’n gynt os yn bosibl.

Nifer o ddisgyblion: 228
Categori: Cyfrwng Cymraeg
Cyf.: 1/006552

Mae Ysgol Teilo Sant yn gwasanaethu tref hanesyddol Llandeilo a’r cylch yn nyffryn godidog Tywi. Mae hi newydd dderbyn adroddiad arbennig gan arolygwyr Estyn. Mae safonau cyflawniad y disgyblion yn dda a disgwyliadau’r staff a’r rhieni yn uchel. Mae’r llywodraethwyr yn chwilio am unigolyn profiadol sydd â’r weledigaeth a’r gallu i adeiladu ar lwyddiannau’r ysgol.

Byddai’r llywodraethwyr yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n meddu ar y canlynol:

· gweledigaeth glir ar gyfer dyfodol yr ysgol a chynnal a chodi safonau;
· athroniaeth gadarn ar gyfer cwrdd ag anghenion pob disgybl;
· y gallu i arwain staff ymroddedig a hyrwyddo a chefnogi eu datblygiad proffesiynol;
· y gallu i ysbrydoli disgyblion ac athrawon;
· y gallu i sefydlu partneriaeth agos ac agored â’r rhieni;
· sgiliau cyfathrebu arbennig ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae croeso cynnes i ymgeiswyr ymweld â’r ysgol drwy gysylltu â’r ysgol 01558 823489

Rhaid i ymgeiswyr sy’n ceisio am eu swydd gyntaf fel pennaeth feddu ar gymhwyster CPCP.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Ceir gwybodaeth bellach am yr ysgol a’i gweithgareddau ar www.teilosant.amdro.org.uk

Cyfweliadau i’w cynnal: Dydd Iau 21ain o Fedi 2017

Mae ffurflenni cais ar gael ar-lein ar www.sirgar.llyw.cymru

Am

Cyflog
Amrediad Cyflog: L13 – L19 (£52,405 – £60,733)
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Medi 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.