Pennaeth Cyfathrebu – Llenyddiaeth Cymru

17 Mai 2017

Pennaeth Cyfathrebu
37 awr / llawn amser
Cytundeb cyfnod penodol o 12 mis (cyfnod mamolaeth)
£28,000 – £35,000

Mae’r Pennaeth Cyfathrebu yn gyfrifol am reolaeth ac arweinyddiaeth greadigol brand Llenyddiaeth Cymru, gan gynnwys cyfathrebu mewnol ac allanol ar draws pob platfform. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl strategol wrth adeiladu a hyrwyddo proffil ac enw da Llenyddiaeth Cymru trwy gyfathrebu effeithiol gyda chynulleidfaoedd, y wasg, rhanddeiliaid, dylanwadwyr allweddol a sefydliadau celfyddydol eraill.

Mae’r Pennaeth Cyfathrebu yn aelod o’r Tîm Rheoli Uwch ac yn cyfrannu at ddatblygu cyfeiriad strategol cyffredinol ac amcanion y sefydliad, a monitro’r cynnydd tuag at gyflawni hyn, yn nhermau gweithredu prosiect ac effeithiolrwydd ariannol.

Prif gyfrifoldebau yn cynnwys:

 • Arwain a rheoli’r Tîm Cyfathrebu
 • Creu Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu deinamig blynyddol yn unol â nodau ac amcanion y sefydliad a goruchwylio gweithrediad y strategaeth
 • Rheoli holl weithgareddau cyfathrebu mewn ac allanol
 • Rheoli brand ac is-frandiau Llenyddiaeth Cymru
 • Goruchwylio gwefan Llenyddiaeth Cymru, gan gynnwys gwefannau-meicro a rheoli unrhyw ddatblygiadau gwefan
 • Bod yn aelod o’r Tîm Rheoli Uwch a chyfrannu at gynllunio a monitro strategol, gweithredol ac ariannol.
 • Darparu cynlluniau er mwyn ymateb i sefyllfaoedd sy’n gofyn am arweiniad PR/cyfryngau
 • Rheoli prosiectau strategol penodol
 • Datblygu cyfathrebu corfforaethol ac ymgysylltu gyda phrif rhanddeiliaid a chyllidwyr
 • Rheoli a threfnu digwyddiadau penodol gan gynnwys cyswllt â’r wasg ar leoliad
 • Unrhyw dasg arall yn ôl yr angen ar gyfer y sefydliad

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar y sgiliau, profiad a rhinweddau personol canlynol:

 • Sgiliau cyfathrebu o’r safon uchaf yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Arddull gweithio effeithiol a chynhyrchiol
 • Prawf o allu cyfathrebu ac ymgysylltu’n effeithiol ar bob lefel
 • Profiad o reoli prosiectau a rhedeg digwyddiadau
 • Profiad o weithio tuag at a chyrraedd targedau
 • Gwybodaeth weithredol o becyn Microsoft Office (neu rhai tebyg) a phrif lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Sgiliau trefnu rhagorol, sylw i fanylder a’r gallu i weithio dan bwysau
 • Profiad o reoli cyllidebau ac ysgrifennu adroddiadau
 • Trwydded yrru lawn a mynediad at gar

Yn adrodd i:

 • Prif Weithredwr

Yn gyfrifol dros:

 • Rheolwr Cyfathrebu
 • Swyddog Marchnata & Rhaglennu

Bydd y Pennaeth Cyfathrebu yn gweithio yn swyddfa Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg i safon uchel yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Mae’r cytundeb hwn yn gytundeb cyfnod penodol o 12 mis er mwyn cyflenwi dros gyfnod mamolaeth a bydd yn cychwyn ddydd Llun 7 Awst 2017

Dyddiad cau: Dydd Gwener 9 Mehefin 2017, 5.00 pm

Cyfweliadau: wythnos yn cychwyn 19 Mehefin 2017
Dylai ymgeiswyr anfon llythyr cais a CV, yn cynnwys manylion dau ganolwr at: post@llenyddiaethcymru.org

Llenyddiaeth Cymru
Prif Weithredwr: Lleucu Siencyn
Canolfan Glyn Jones

Canolfan Mileniwm Cymru

Plas Bute

Caerdydd, CF10 5AL

029 2047 2266
www.llenyddiaethcymru.org
Twitter: @LitWales / @Llen Cymru

Cefnogir Llenyddiaeth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
9 Mehefin 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.