Cynorthwyydd Cyllid a Chaffael – Cymwysterau Cymru

8 Tachwedd 2017

Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i astudio ac i ennill cymhwyster Caffael (Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi) neu gymwyster Cyfrifyddiaeth

Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Parhaol, llawn-amser.   Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

37 Awr

Adran: Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Yn atebol i: Pennaeth Cyllid/Pennaeth Caffael

Cafodd Cymwysterau Cymru ei sefydlu’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rheoleiddio cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru yn annibynnol. Mae’r corff newydd yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Bydd y swydd yn cefnogi dau dîm o fewn Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol.  Caiff yr amser ei rannu yn seiliedig ar flaenoriaethau gwaith a gofynion pob tîm dros y flwyddyn (nid o reidrwydd yn wythnosol).  Bydd gan y rôl reolwr llinell penodedig a fydd yn pennu amcanion a chyfrannu at  y broses rheoli perfformiad.

Caffael

Pwrpas y rôl yw cefnogi’r Pennaeth Caffael a’r Rheolwr Contractau wrth iddynt gynnal gweithgarwch caffael a chontractio er mwyn helpu i sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn cael gwerth am arian o’i wariant caffael, yn rheoli perfformiad ei ddarparwyr yn effeithiol, yn lleihau risgiau cytundebol i’r eithaf ac yn cynnal ei waith caffael mewn modd sy’n gydymffurfiol, yn effeithlon ac yn gyson â Datganiad Polisi Caffael Gweinidogion Cymru, Polisi, Strategaeth a Gweithdrefnau Caffael Cymwysterau Cymru.

Cyllid

Bydd y swydd hon yn cefnogi’r Pennaeth Cyllid a’r Swyddog Cyllid yn y gwaith o weithredu a chynnal yr holl systemau a phrosesau rheoli ariannol sy’n angenrheidiol mewn modd effeithiol er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i weithio fel corff annibynnol yn y sector cyhoeddus. Bydd y swydd yn cynnal gweithgareddau penodol sy’n gysylltiedig â phrosesau rheoli cyllidebau’r sefydliad, ei swyddogaeth talu anfonebau, cysoni’r system ariannol ac adolygiadau gweithgarwch, ac yn cymryd rhan yn ymarfer llunio cyllideb / cynllunio busnes Cymwysterau Cymru a’r gwaith o baratoi Cyfrifon Ariannol Cymwysterau Cymru.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 22 Tachwedd 2017 – hanner dydd

Cynhelir cyfweliadau ar 12 Rhagfyr 2017

Cyswllt: recrwitio@qualificationswales.org

Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
Band 2 – £23,400 – £26,400 y flwyddyn
Hyd cytundeb
Parhaol
Gwefan am fwy o wybodaeth
qualificationswales.org/about-us/working-for/jobs/?lang=cy&
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.