Cynorthwy-ydd Meithrin (X2) – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

17 Mawrth 2017

Cyfeirnod y Swydd:   00544

Rhan Amser (24 awr yr wythnos, 48 wythnos y flwyddyn*), Parhaol

Meithrinfa Y Gamfa Wen, Campws Caerfyrddin

Mae’r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg.  Bydd angen cymhwyster gofal plant a phrofiad, a rhaid bod yn hyblyg.

Canolbwynt swydd Cynorthwy-wyr Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.

Meithrinfa ddydd a adeiladwyd yn bwrpasol yw Y Gamfa Wen. Fe’i ceir ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae’r feithrinfa’n darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant y gofal a’r sylw gorau posibl. Mae digon o le i chwarae yma, y tu mewn a’r tu allan, ynghyd ag offer o ansawdd uchel a staff cymwys iawn, a chyfuna’r holl bethau hyn i ddarparu profiad a fydd yn cyfoethogi’r plant.

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

*Mae’n bosib y bydd cyfle i weithio oriau ychwanegol ar adegau pan fod angen

 Dyddiad cau:  31 Mawrth 2017, 5yp

 I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: http://www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/ neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swyddi bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Math o swydd
Rhan amser
Cyflog
£14,767 – £15,976 pro rata y flwyddyn
Hyd cytundeb
Parhaol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mawrth 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.