Cyfieithydd Cymraeg – Prifysgol Caerdydd

6 Gorffennaf 2017

Rhif y Swydd: 6193BR

Ni fu erioed adeg fwy cyffrous i ymuno â Phrifysgol Caerdydd. Rydym wedi tynnu bond gwerth £300m yn rhan o’n strategaeth, y Ffordd Ymlaen, ac rydym nawr yn buddsoddi’r arian hwn mewn rhaglenni cyfalaf fydd yn trawsnewid y Brifysgol. Yn ogystal, rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi’r Brifysgol i hyrwyddo’r Gymraeg ar draws pob Adran ac Ysgol yn ogystal â chyflawni ei dyletswyddau yn unol â’i Chynllun Iaith Gymraeg a Safonau’r Gymraeg. Mae’r broses ehangu hon yn cynnwys penodi cyfieithydd ychwanegol ar gyfer y tîm.

Yn y rôl hon, byddwch yn aelod o dîm cyfieithu prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn gweithio ar draws y sefydliad. Byddwch yn ymgymryd â dyletswyddau sy’n ymwneud â chynnig gwasanaeth cyfieithu o’r radd flaenaf (Saesneg>Cymraeg a Chymraeg>Saesneg) drwy ddefnyddio eich sgiliau a’ch profiad o’r Gymraeg. Byddwch hefyd yn datrys problemau’n annibynnol a defnyddio crebwyll a chreadigrwydd i awgrymu’r ffordd orau o ddatrys problemau wrth iddynt godi.

Byddwch yn aelod brwdfrydig o’r tîm ac yn gallu gweithio o dan bwysau mewn amgylchedd proffesiynol er mwyn darparu cyfieithiadau o safon uchel yn brydlon. Yn ogystal â sgiliau cyfieithu rhagorol, dylai fod gennych brofiad perthnasol o ymateb i geisiadau cyfieithu a rheoli eich llwyth gwaith yn effeithiol yn unol â gofynion a therfynau amser amrywiol.

Rhwng £21,220 a £25,298 yw’r cyflog. Cynigir 32 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau banc, a byddwch yn cael hawlio Cynllun Pensiwn USS sy’n Ailbrisio Buddiannau ar sail Cyfartaledd Cyflog dros Yrfa.

Swydd amser llawn (35 awr yr wythnos) a pharhaol yw hon.

Am fanylion pellach ac i ymgeisio am y swydd ewch i wefan Prifysgol Caerdydd: http://www.cardiff.ac.uk/jobs

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Cyflog
£21,220 – £25,298 y flwyddyn (Gradd 4)
Gwefan am fwy o wybodaeth
krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5461&AReq=6193BR
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Gorffennaf 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.