Cyfarwyddwyr Cyffredinol – Llywodraeth Cymru

29 Awst 2017

Cyfarwyddwr Cyffredinol                                                          Yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Cyfarwyddwr Cyffredinol                                                Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

Telerau’r penodiad:

Cynigir y penodiadau hyn naill ai ar sail barhaol, neu fel secondiad am hyd at 5 mlynedd ar gyflog o tua £120k. Os derbynnir y swyddi hyn ar secondiad, caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus  gadw eu telerau a’u hamodau presennol, gan gynnwys eu cyflog.

Gweithio Hyblyg:

Mae’r swyddi hyn yn rhai amser llawn, ond gellid ystyried trefniadau gweithio hyblyg (gan gynnwys trefniadau rhannu swydd). Os hoffech ymgeisio mewn partneriaeth rhannu swydd, disgwylir bod y trefniant hwnnw eisoes yn ei le wrth i chi gyflwyno’ch cais. Nid oes modd cynnig y swydd fel un ran-amser, felly dylech gofio hynny wrth gyflwyno’ch cais.

Lleoliad:

Gall deiliaid y swyddi weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ledled Cymru. Y prif leoliadau yw Caerdydd, Merthyr, Cyffordd Llandudno ac Aberystwyth. Fodd bynnag, bydd rhaid teithio’n wythnosol i Gaerdydd.

Rydym yn chwilio am ddau arweinydd brwdfrydig a deinamig a fydd yn atebol yn uniongyrchol i’r Ysgrifennydd Parhaol.

Dyma ddwy swyddogaeth allweddol o fewn uwcharweinyddiaeth Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru, lle y byddwch ynghanol berw’r gwaith o gyflawni rhaglen y Llywodraeth ar gyfer Symud Cymru Ymlaen, ac yn sicrhau bod y gwasanaeth sifil yn gryf, yn fedrus ac yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Yn wyneb y cyni economaidd parhaus, ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd, y galw cynyddol am wasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a’r pwerau newydd sy’n dod yn sgil Deddf Cymru 2017, mae’n sicr bod cyfnod cyffrous a heriau digon anodd ar y gorwel. Mae Llywodraeth Cymru’n chwilio am ddau arweinydd allweddol a all ddarparu cefnogaeth a chyngor ardderchog i Weinidogion; a all sianelu adnoddau, egni ac arbenigedd eu timau i gyflawni blaenoriaethau’r Gweinidogion; ac a all gynrychioli buddiannau Llywodraeth Cymru a buddiannau Cymru yn effeithiol o fewn y DU a thu hwnt. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi cyd-destun i’n gwaith ac yn gosod y pum ffordd o weithio sy’n hanfodol i’n  sefydliad.  Bydd  cydweithio’n agos mewn partneriaeth gyda’n rhanddeiliaid allanol yn un o’ch prif flaenoriaethau.

Bydd gan yr ymgeiswyr delfrydol ddealltwriaeth gadarn o’r cyd-destun Cymreig a’r heriau sy’n wynebu Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Bydd ganddynt brofiad cryf o  arwain, o ymgysylltu ar lefel gorfforaethol, ac o weithio ar draws adrannau i sicrhau canlyniadau ardderchog a newid sefydliadol.

Rydym yn gobeithio y cewch eich cyffroi gan y cyfleoedd a gynigir gan y swyddi hyn. Ac os ydych yn teimlo mai chi yw’r un ar gyfer un o’r swyddi, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Ceir rhagor o wybodaeth am y swyddi a sut i ymgeisio ar system recriwtio ar-lein Llywodraeth Cymru, gweler wefan isod.

Rhaid i bob cais ddod i law erbyn 2 Hydref 2017.

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/3646-Director-General-Education-and-Public-Services-and-Director-General-Economy-Skills-and-Natural-Resources-2-Posts/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Hydref 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.