Swydd Pennaeth

15 Rhagfyr 2016

untitled

Ysgol Y Strade, Heol Sandy, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DL

Ffôn: (01554) 745100 Ffacs: (01554) 745106

E-bost: swyddfa@strade.sirgar.sch.uk

Mae’r llywodraethwyr am benodi Pennaeth ysbrydoledig a deinamig sy’n meddu ar rinweddau arweinyddiaeth gref a chynhwysol i gymell ar bob lefel, ac yn gallu adeiladu ar gryfderau ein hysgol a’i symud ymlaen i wynebu heriau newydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o gyflwyno addysgu a dysgu o safon uchel a’r gallu a’r wybodaeth i gyflwyno a gwreiddio strategaethau i ddatgloi potensial pob disgybl.

Mae Ysgol Y Strade yn ysgol 11 – 18 sy’n cynnwys dosbarth 6 llwyddiannus a leolwyd yn nhref Llanelli. Mae’n gymuned Gymreig hapus a ffyniannus gyda disgyblion brwdfrydig a thîm ymroddedig o staff.  Mae gan yr ysgol cysylltiadau cryf ac mae’n gweithio’n agos gydag ysgolion cynradd ‘Teulu’r Strade’.

Ein nod yw darparu amgylchedd dysgu sy’n uchelgeisiol, diogel ac yn gynhwysol, lle mae pob disgybl yn cael cyfleoedd a’r gefnogaeth i lwyddo.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar y nodweddion canlynol:

  • Sgiliau arwain a rheoli rhagorol, gyda phrofiad llwyddiannus o weithio fel aelod o uwch dim arwain.
  • Ymdeimlad o weledigaeth, gyda’r egni a’r ymrwymiad i ddatblygu’r ysgol a pharhau i godi safonau cyrhaeddiad pob disgybl.
  • Dealltwriaeth ragorol o ddatblygiadau addysgol strategol mewn effeithiolrwydd ysgolion, cynhwysiant a lles a’u dylanwad a’r deilliannau’r disgyblion.
  • Y gallu i arwain timau a gweithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth â staff, llywodraethwyr, rhieni/gofalwyr a’r Awdurdod lleol a phartneriaid eraill.

Croeso cynnes i chi drefnu amser i ymweld â’r ysgol neu os am unrhyw wybodaeth pellach cysylltwch â Mrs Iris Williams, Clerc i’r Llywodraethwyr ar 01554 745100

Mae ffurflenni cais ar gael ar-lein ar www.sirgar.gov.uk

Dyddiadau cyfweliad: 8fed a 9fed o Chwefror 2017.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Ysgol Y Strade, Llanelli
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
Mrs Iris Williams, Clerc i’r Llywodraethwyr: 01554 745100
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.