RSS

Golwg360

MwyCau 

Cyfrannu i elfennau rhyngweithiol Golwg360

Mae adnoddau rhyngweithiol Golwg360.com yn rai gwerthfawr ac rydym yn awyddus i roi pob cyfle i’n darllenwyr ryngweithio â’i gilydd, a gyda ni trwy gyfrwng y wefan.

Mae’n bwysig bod straeon yn ysgogi trafodaeth synhwyrol, ac rydym yn annog ein darllenwyr i wneud defnydd o’r gwasanaeth ymateb. Ond  rydym yn gofyn i chi hefyd fod yn ddoeth ynglŷn â’r hyn yr ydych yn ei ddweud.

Dydyn ni ddim eisiau cymedroli pob sylw sy’n cael ei adael ar y wefan – wedi’r cyfan nid dyna ysbryd y We – ac rydym hefyd yn credu ei bod yn bwysig i sylwadau gael eu cyhoeddi cyn gynted â phosib. Felly mae angen eich help chi i wneud yn siŵr nad ydy’r gwasanaeth yn cael ei gamddefnyddio.

Gobeithio bod y nodyn yma yn egluro beth ydy’r drefn.

Cymedroli a phlismona

Rhag arafu trafodaeth, mae pob sylw’n cael eu cyhoeddi’n syth.

Rydym felly yn gofyn i chi, y darllenwyr, helpu gyda phlismona cymuned Golwg360.com. Os byddwch chi’n dod ar draws unrhyw sylw anaddas neu amhriodol yna gofynnwn i chi glicio’r botwm ‘baner’ sydd yn ymddangos wrth sgrolio dros sylw yn syth. Unwaith y bydd tri person gwahanol wedi clicio’r faner ar un sylw, yna bydd y sylw hwnnw’n cael ei dynnu o’r safle’n awtomatig a’i anfon yn ôl at y golygydd i’w gymedroli a dyfarnu os yw’n addas neu beidio.

Yn yr un ysbryd â’r adnoddau rhwydweithiol yn gyffredinol, gofynnwn i chi beidio â chamddefnyddio’r adnodd cwyno yma os gwelwch yn dda. Dylech gwyno am sylw dim ond os ydych yn credu ei fod yn torri rheolau’r gwasanaeth.

Eich proffil ac enw

Mae Golwg360 yn defnyddio system sylwadau Disqus. Mae modd i chi gysylltu eich sylwadau ar Golwg360 gyda’ch proffil Twitter, Facebook a Google+ ac rydym yn eich annog i wneud hynny er mwyn gallu cysylltu’r trafodaethau â’r cyfryngau hynny.

Mae hefyd modd i chi greu cyfrif Disqus annibynnol er mwyn gadael sylwadau trwy ddilyn rhai camau syml. Does dim modd i ni eich gorfodi i ddefnyddio eich enw go iawn wrth adael sylwadau ar y wefan, ond trwy wneud hynny bydd yn gymorth i sicrhau trafodaeth dda.

10 canllaw

Dyma ddeg canllaw syml yr ydym yn disgwyl i unrhyw un sy’n cyfrannu i rannau rhyngweithiol Golwg360.com eu dilyn. Maen nhw hefyd yn egluro sut y bydd tîm Golwg360 yn cymedroli sylwadau pan fydd angen gwneud hynny.

1. Rydym yn croesawu dadlau ac anghytuno ymysg darllenwyr wrth ymateb i straeon, ond nid ydym yn derbyn unrhyw ymosodiadau personol neu gamddefnydd o’r adnoddau rhyngweithiol.

Bwriad elfennau rhyngweithiol Golwg360.com yw annog trafodaeth synhwyrol a rhaid cofio hyn os am gadw’r adnodd yn fyw.

2. Cofiwch bod plant a phobol ifanc yn defnyddio Golwg360.

Mae’r adnodd yn cael ei ddefnyddio’n helaeth ar lawr y dosbarth mewn ysgolion, ac hefyd yn y cartref. Cofiwch hynny wrth adael sylwadau a pheidiwch â defnyddio iaith gref a rhegfeydd. Mae’n hollbwysig bod Golwg360.com yn hygyrch i blant a phobol ifanc er mwyn eu hannog i ddarllen a defnyddio’r iaith Gymraeg.

3. Nid ydym yn derbyn unrhyw hiliaeth, rhagfarn rhyw, homoffobia, nac unrhyw fath arall o atgasedd o’r fath, na chyfraniadau y gellid eu dehongli felly.

Mae gwahaniaeth mawr rhwng beirniadu unrhyw lywodraeth, sefydliad, cymuned neu gred ar un llaw ac ymosod ar bobol ar sail eu hil, crefydd, rhyw, cenedl, tueddfryd rhywiol, anabledd neu oedran ar y llall.

4. Byddwn yn diddymu unrhyw gynnwys a allai fod yn groes i’r gyfraith.

Mae hyn yn cynnwys sylwadau enllibus neu ddifrïol, neu ddeunydd sydd efallai’n torri hawlfraint a materion mwy technegol fel dirmyg llys.

5. Rydym yn derbyn y bydd beirniadaeth o erthyglau a chynnwys Golwg360.com nawr ac yn y man, ond nid honiadau di-sail ac anghywir.

Rydym yn derbyn bod gan bawb ei farn, a bod hynny’n bwysig i annog trafodaeth , ond byddwn yn disgwyl i sylwadau am Golwg 360 fod yn unol â’r canllawiau ym mhob maes arall.

6. Rydym yn deall bod pobol yn aml yn teimlo’n gryf am yr hyn sy’n cael ei drafod ar y safle, ond byddwn yn ystyried diddymu unrhyw gynnwys y gall eraill deimlo sy’n ymosodol neu fygythiol.

Gofynnwn i gyfranwyr ystyried barn a chredoau pobol eraill ac ystyried hynny cyn cyfrannu i drafodaethau.

7. Byddwn yn diddymu unrhyw sylwadau sy’n amlwg yn fasnachol neu’n ymdebygu i ‘spam’.

Mae’r adnoddau rhwydweithiol ar Golwg360.com yno er mwyn annog trafodaeth synhwyrol ac i bobol ymateb i’r cynnwys ac i’w gilydd. Nid ydym am weld pobol yn camddefnyddio’r adnoddau i hyrwyddo cynnyrch a dolenni masnachol, nac i bostio propaganda.

8. Mae angen cadw trafodaeth yn berthnasol.

Mae’n debygol bod rhai trafodaethau yn eang, ond os oes sylwadau cwbl amherthnasol i’r stori’n cael eu gadael yna fe allwn eu diddymu er mwyn cynnal y drafodaeth.

9. Problem gydag ymateb?

Os oes problemau gyda’r gwasanaeth ymateb neu gymedroli, yn hytrach na gosod negeseuon neu ofyn cwestiynau ar y wefan, gwnewch  hynny’n uniongyrchol trwy cymorth@golwg.com Bydd hynny’n cyrraedd sylw golygydd yn gynt.

10. Eich adnodd chi ydy elfennau rhwydweithiol Golwg360.com ac rydym yn gofyn i chi helpu ei gynnal a chadw.

Gan mai tîm bach sydd gan Golwg360 a ninnau eisiau canolbwyntio ar gasglu newyddion, rydym yn gofyn i’n darllenwyr helpu gyda phlismona’r ardaloedd rhyngweithiol – os fyddwch yn dod ar draws unrhyw broblem, unrhyw sylw anaddas neu amhriodol yna gofynnwn  i chi glicio’r botwm ‘nodi camddefnydd’. Bydd hyn yn helpu sicrhau trafodaeth synhwyrol ar Golwg360.com.