Eisteddfodau

 • Eisteddfod Gadeiriol Felinfach Medi 25ain 2010 

  Canlyniadau Eisteddfod Felinfach 2010   Cystadleuaeth Llefaru 1af Dan  6 oed Glesni Morris, Llanddeiniol 6-8 oed Elin Williams, Lledrod 8-10 oed Ffion Williams, Lledrod 10-12 oed Nest Jenkins, Lledrod 12-16 oed Lowri Elen, Llambed Adrodd digri dan 16 oed Hanna Rowcliffe, Pencader Llefaru 16-21 oed Ceris James a Heledd Llwyd Prif gystadleuaeth Llefaru Agored.

 • Eisteddfod Gadeiriol y Tymbl 18fed o Fedi 2010 

  Eisteddfod Gadeiriol y Tymbl 2010 Eleni, eto dechreuwyd y cystadlu efo cystadlaethau llefaru a chanu unigol i ysgolion lleol.  Cafwyd cystadlu brwd efo rhai plant yn ymddangos ar lwyfan cystadlu am y tro cyntaf erioed.  Mawr fu mwynhad y gynulleidfa a’r beirniaid, Delyth Mai Nicholas a Delyth Medi yn gwylio disgyblion Ysgol Gynradd y Tymbl ac Ysgol Gynradd Llannon yn cystadlu a chafwyd perfformiadau o safon uchel.

 • Eisteddfod Gadeiriol Tregaron, 10fed a 11eg o Fedi 2010 

  Eisteddfod Gadeiriol Tregaron Ar nos Wener 10fed o Fedi, yn y Neuadd Goffa, cynhaliwyd cystadlaethau lleol yr Eisteddfod.

 • Eisteddfod Rhys Thomas James [Pantyfedwen], Llanbedr Pont Steffan, 28ain – 30ain o Awst 2010 

  Eisteddfod Rhys Thomas James [Pantyfedwen], Llanbedr Pont Steffan, 28ain – 30ain o Awst 2010 Dydd Sadwrn, Awst 28ain Adran Cyfyngedig Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Unawd 6 – 9 oed  Ella Evans, Felinfach  Sara Elan Jones, Cwmann  Nia Beca Jones, Blaencwrt  Llefaru 6 – 9 oed Ella Evans, Felinfach Nia Eleri Morgans, Gorsgoch Nia Beca Jones, Blaencwrt Unawd 9 – 12 oed Charlotte Saunders, Cwrtnewydd Meirion Siôn Thomas, Llambed Rhys Davies, Cwmsychpant Llefaru 9 – 12 oed Tomos Jones, Llambed Rhys Davies, Cwmsychpant Meirion Siôn Thomas, Llambed Unawd ar unrhyw offeryn cerdd gan gynnwys y piano dan 12 oed Meirion Siôn Thomas, Llambed Rhys Davies, Cwmsychpant Alpha Jones, Llanybydder Tlws Ieuenctid Celf a Chrefft Carwyn Davies, Caerwenog, Cwmsychpant     Cystadleuydd mwyaf addawol o dan 16 oed yn yr Adran Gerdd Ianto Jones, Cribyn     Unawd 12-16 oed Gwawr Hatcher, Gorsgoch Meleri Davies, Cwmsychpant Lowri Elen, Llambed a Ianto Jones, Cribyn Llefaru 12 – 16 oed Meleri Davies, Cwmsychpant Lowri Elen, Llambed Gwawr Hatcher, Gorsgoch Canu Emyn dan 16 oed Gwawr Hatcher, Gorsgoch Meleri Davies, Cwmsychpant Lowri Elen, Llambed Unawd ar unrhyw offeryn cerdd gan gynnwys y piano dan 16 oed Meleri Davies, Cwmsychpant Gwawr Hatcher, Gorsgoch Lowri Elen, Llambed Enillydd y Fedal Ryddiaith Arwel Emlyn Jones, Ruthin       Agored Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Canu Emyn dros 60 oed Gwyn Jones, Llanafan Gwynfor Harries, Blaenannerch Arthur Wyn, Groeslon Deuawd dan 21 oed Hedydd ac Elliw, Silian Heledd a Gwenllian Llwyd, Talgarreg Kate a Ceri Anne, Abertawe Ymgom Dion a Catrin, Castell Newydd Emlyn     Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd i gyfeiliant piano neu syntheseinydd Kate Harwood, Treforys Alaw Tecwyn, Rhiw Caryl Haf, Llanddewi Brefi Coroni Karen Owen, Caernarfon     Parti Llefaru Parti Sarn Helen     Canu Emyn 16 – 60 oed Alaw Tecwyn, Rhiw Rhodri Evans, Aberystwyth Ceirios Hâf Evans, Llanarth Llefaru i gyfeiliant Hedydd ac Elliw Davies, Silian Lowri Elen, Llambed a Gwawr Jones, Drefach Hanna Rowcliff, Pencader a Gwawr Jones, Drefach Oratorio Carys Griffiths, Aberaeron Alaw Tecwyn, Rhiw Efan Williams, Lledrod Unawd Gymraeg Carys Griffiths, Aberaeron Alaw Tecwyn, Rhiw Efan Williams, Lledrod   Nos Sul, Awst 29ain Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Llais Llwyfan Llambed  Justina Gringyte, Lithuania  Licas Biele, Gwlad Pŵyl  Alaw Tecwyn, Rhiw  Cyfansoddi Emyn Dôn J.Eirian Jones, Cwmann       Dydd Llun, Awst 30ain Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Unawd dan 8 oed  Nia Eleri Morgans, Gorsgoch  Sara Elan Jones, Cwmann  Nia Beca Jones, Blaencwrt  Llefaru dan 8 oed Sioned Fflur Davies, Llanybydder Sara Elan Jones, Cwmann Nia Eleri Morgans, Gorsgoch Unawd 8 – 10 oed Charlotte Saunders, Cwrtnewydd Enfys Morris, Llanddeiniol  Ella Evans, Felinfach ac Anest Eurig, Aberystwyth Llefaru 8 – 10 oed Hanna Medi Davies, Gwyddgrug Enfys Morris, Llanddeiniol Tomos Jones, Llambed Unawd 10 – 12 oed Tomos Salmon, Dinas, Sir Benfro Alwen Morris, Llanddeiniol Elen Lois Jones, Llwyncelyn Llefaru 10 – 12 oed Nest Jenkins, Lledrod Mared Davies, Aberteifi Lleucu Aeron, Dihewyd Unawd ar unrhyw offeryn cerdd gan gynnwys y piano dan 12 oed Nest Jenkins, Lledrod Iwan Jones, Llanisien, Caerdydd Jasmine Lewis, Abertawe Alaw Werin dan 12 oed Ffion Ann Phillips, Blaenffos, Sir benfro Iwan Jones, Llanisien Meirion Siôn Thomas, Llambed Tlws Ieuenctid i rai dan 25 oed Catrin Haf Jones, Penlan-y-môr, Cei Bach     Unawd Cerdd Dant dan 12 oed Cai Fôn Davies, Llangefni Anest Eurig, Aberystwyth Meirion Siôn Thomas, Llambed Unawd Merched 12 – 15 oed Gwawr Hatcher, Gorsgoch Lowri Elen Jones, Llambed Enlli Eluned Lewis, Croesyceiolig, Caerfyrddin a Meleri Davies, Cwmsychpant Unawd Bechgyn 12 – 15 oed Aron Dafydd, Silian Dylan Huw Edwards Ianto Jones, Cribyn a Lywis Hughes, Pontardawe Cadeirio Karen Owen, Caernarfon     Alaw Werin 12 – 19 oed Enlli Eluned Lewis, Croesyceiliog, Caerfyrddin Eleri Gwilym, Abertawe Lowri Elen, Llambed Llefaru 12 – 16 oed Gwenllian Llwyd, Talgarreg Enlli Eluned Lwis, Croesyceiolig Gwawr Hatcher, Gorsgoch Unawd Piano 12 – 19 oed Cerith Morgan, Bwlchllan Tomos Harris, Llambed Rhiannon Williams, Caerdydd Cyflwyno Rose Bowl Barhaol i’r cystadleuydd mwyaf addawol o dan 16 oed yn yr Adran Gerdd Gwawr Hatcher, Gorsgoch     Llefaru Darn o’r Ysgruthur dan 19 oed Glesni Euros, Brynaman Rhian Davies, Pencader Eilir Pryce, Bow Street Unawd Merched 15 – 19 oed Eleri Gwilym, Abertawe Heledd Llwyd, Talgarreg Gwenith Evans, Penparc ac Elliw Dafydd, Silian Unawd Bechgyn 15 – 19 oed Gregory Cox, Llansamlet Elgan Rees Evans, Tregaron Eilir Pryce, Bow Street Cyflwyniad Digri Agored Eilir Pryce, Bow Street Rhodri Pugh-Davies, Llangybi Enlli Eluned Lewis, Croesyceiliog  a Hannah Rowcliffe, Pencader Unawd Cerdd Dant 12 – 19 oed Enlli Eluned Lewis, Croesyceiliog Eleri Gwilym, Abertawe Heledd Llwyd, Talgarreg Y Brif Gystadleuaeth Lefaru dan 21 oed Rhian Davies, Pencader Glesni Euros, Brynaman Heledd Llwyd, Talgarreg Unawd ar unrhyw offeryn cerdd heblaw piano 12 – 19 oed Huw Evans, Llanddeiniol Cerith Morgan, Bwlchllan Tomos Harris, Llambed Unawd 19 – 25 oed Catrin Woodruff, Llanrhystud Owain Rhys Jones, Llandybie Lowri Puw Morgan, Llanymddyfri a Caryl Haf Davies, Llanddewi Brefi Ensemble Lleisiol rhwng 3 a 8 mewn nifer Pumawd Corisma Parti Gernant Triawd Corisma Darn Dramatig neu Fonolog Agored Rhian Davies, Pencader Glesni Euos, Brynaman Elliw Mair Dafydd, Silian Lieser neu Chanson Carys Griffiths, Aberaeron Robert Jenkins, Aberteifi Kees Huysmans, Tregroes Alaw Werin dros 19 oed Caryl Haf Davies, Llanddewi Brefi Lowri Daniel, Cellan Lowri Puw Morgan, Llanymddyfri Y Brif Gystadleuaeth Lefaru dros 21 oed Carwyn John, Caernarfon Mair Wyn, Glanaman Joy Parry, Cwmgwili Her Unawd dros 25 oed John Davies, Llandybie Kees Huysmans, Tregroes Efan Williams, Lledrod  Diolch i Nia Davies am ddanfon y canlyniadau a lluniau.

 • Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu 2010 

  Canlyniadau Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu 2010  Cystadleaethau i blant lleol- Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Unawd 6 ac iau Alecs Williams, Cilmeri Liam Powell, Merthyr Cynog   Adrodd 6 oed ac iau Alecs Williams, Cilmeri     Unawd 10 oed a iau Sophie Jones, Heol Senni Casey Hook, Cradoc   Adrodd 10 oed ac iau Morley Jones, Heol Senni Sophie Jones, Heol Senni Ffion Williams, Cilmeri Unawd offerynol agored Megan Powell, Llanafan Jonathan Davies, Capel Uchaf Sioned Davies, Merthyr Cynnog  Cystadleaethau agored i blant- Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Unawd 6 a iau Alecs Williams, Cilmeri Liam Powell, Merthyr Cynog   Unawd 10 oed a iau Owain Rowlands, Llangadog Sara Walters, Felindre, Abertawe Alysha Jones, Ashwen Adrodd 10 oed a iau Morley Jones, Heol Senni Owain Rowlands, Llangadog   Deuawd Tara Loome a Jasmine Thomas, Abertawe Sara Walters a Kirsty Lewis, Abertawe   Cwpan Bythol Margaret Jones Owain Rowlands     Unawd 15 oed a iau Cerianne Davies, Abertawe Teleri Haf, Trecastle Lewis Hughes, Abertawe Adrodd 15 ac iau Teleri Haf, Trecastle Hannah Oakwood   Unawd 18 a iau Sara Thomas, Llanelwedd Emma Powell, Kington   Adrodd 18 a iau Hannah Rowcliff, Pencader     Unawd Biano 18 ac iau Sophie Jones, Aberbran William Faraghan, Caer   Stori Fer dan 15 oed Megan Powell, Llanafan     Cerdd dan 15 oed Megan Powell, Llanafan      Cystadlaethau’r Hwyr- Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Cerdd Mrs Lorraine Voss, Llanwrtyd Wells     Stori Fer ‘Glesni’     Brawddeg Mrs Glenys Moses, Sennybridge a Mr Howell Davies, Llanwrtyd Wells     Unawd dros 60 Elen Davies,  Y Trallwng Gwyn Jones, Aberystwyth Hywel Annwyl, Llanbrynmair Adrodd 25 ac iau Heledd James, Castell Newydd Emlyn Esyllt Tudor, Llanrwst   Unawd 25 ac iau Menna Davies, Pontypridd Esyllt Tudor, Llanrwst   Deuawd- Tôn Emyn Marianne Jones Powell a Glenys Jenkins, Bow Street     Unawd Gymraeg Kees Hausman, Tregroes Esyllt Tudor, Llanrwst Anne Watkins, Bridgend Unawd Gontralto Jennifer Parry, Aberhonddu Helen Jones, Crai Elen Ellias Unawd Bariton Emyr Jones, Caerfyrddin Robert Wyn Roberts, Caernarfon Kees Hausman, Tregroes Unawd Tenor John Davies, Llandybie Robert Jenkins, Aberteifi Evan Williams, Tregaron Unawd Soprano Menna Davies, Pontypridd Anne Watkins, Penybont ar Ogwr Deborah Morgan, Gorseinon Adrodd Agored T Graham Williams, Cwmtawe Esyllt Tudor, Llanrwst Deborah Morgan, Gorseinon Parti – Tôn Emyn Côr Bechgyn Elim, Caerfyrddin Cantorion WI   Pencampwriaeth yr Unawd Emyr Jones, Caerfyrddin Evan Williams, Tregaron John Davies, Llandybie Menna Cazell Davies o Ferthyr a ennillodd yr unawd dan 25 – Elen Davies o Lanbrynmair a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth canu emyn dros 60 – Enillydd yr Unawd Gontralto – Jennifer Parry o Aberhonddu – Emyr Jones o Felingwm – enillydd yr Her Unawd – Lluniau gan John B R Davies

 • Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch 2010 

  Canlyniadau Eisteddfod Castellnewydd Emlyn a’r Cylch 2010  Dymuna Eisteddfod Castell Newydd Emlyn ddiolch i bawb a fu ynghylch llwyddiant yr Eisteddfod eleni eto, yn llywydd, yn feirniaid, cyfeilyddion, arweinyddion, swyddogion y pwyllgor a ‘r holl gystadleuwyr o bell ac agos.

 • Eisteddfod Bodffordd 2010 

  Canlyniadau Eisteddfod Bodffordd 2010  Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Llefaru Dosbarth Meithrin a Derbyn Llyr Morgan Jones Megan Mogson Elliw Ponsonby Llefaru Blwyddyn 1 a 2 Cari Jones Caleb Parry a  Erin Mai Williams Owen Rhys Roberts Llefaru Blwyddyn 3 a 4 Guto Jones Elis Wyn Morgan Eban Parry Llefaru Blwyddyn 5 a 6 Elin Rowlands Cai Roberts   Cerdd Dosbarth Meithrin A Derbyn Llyr Morgan Jones Megan Mogson Elliw Ponsonby Cerdd Blwyddyn 1 a 2 Cari Jones Caleb Parry Owen Roberts Cerdd Blwyddyn 3 a 4 Guto Jones Deian Parry Eban Parry Cerdd Blwyddyn 5 a 6 Thomas Ewing Morgan Shaw Cai Roberts Côr neu Barti Ysgol Bodffordd     Offerynol Blwyddyn 5 a 6 Mai Williams Morgan Shaw Thomas Ewing Ysgrifennu Stori Cai Roberts     Eitem orau yn Adran Canu- Thomas Ewing Eitem orau yn Adran Llefaru – Cari Jones  Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Canu oed Meithrin a Derbyn Thomas Roberts, Llantrisant Ellis Owen, Llynfaes   Llefaru oed Meithrin a Derbyn Thomas Roberts, Llantrisant Ellis Owen, Llynfaes   Canu Blwyddyn 1 a 2 Erin Telford Jones, Valley Tomi Llywelyn, Llanrug a Owain John, Llansannan   Llefaru Blwyddyn 1 a 2 Owain Jones, Llansannan Cai Ewing, Bodffordd Mari Cemlyn Owen, Llynfaes Canu Blwyddyn 3 a 4 Lisa Gwenllian, Llanrug Dafydd Cernyw, Llansannan a Elliw Roberts, Llanddeusant   Llefaru Blwyddyn 3 a 4 Dafydd Cernyw, Llansanan Llio Bryfdir, Bontnewydd Elliw Roberts, Llanddeusant a Lisa Gwenllian, Llanrug Canu Blwyddyn 5 a 6 Thomas Ewing, Bodffordd Morgan Shaw, Bodffordd   Unawd Cerdd Dant Lisa Gwenllian, Llanrug Owain Jones, Llansanan Erin Telford Jones, Valley Can Werin Oed Cynradd Lisa Gwenllian, Llanrug Owain Jones, Llansanan   Unawd ar unrhyw Offeryn Cerdd- oed cynradd Mared Thomas Foulkes, Penmynnydd     Unawd Piano oed Cynradd Mared Thomas Foulkes, Penmynnydd Mia Glesni Williams, Bodffordd Thomas Ewing, Bodffordd a Morgan Shaw, Bodffordd Canu Blwyddyn 7 James Edwards, Llanfairpwll Ffion Elin Davies, Porthaethwy Sion Williams, Llanfachreth Deuawd Blwyddyn 7 James a Steffan, Llanfairpwll Manon Haf, Llanfairpwll a Ffion Elin, Porthaethwy   Llefaru Blwyddyn 7 Ffion Elin Davies, Porthaethwy James Edwards, Llanfairpwll Bethan Elin Wyn Owen, Trefor Cân Werin Blwyddyn 7 Ffion Elin Davies, Porthaethwy Bethan Elin Wyn Owen, Trefor James Edwards, Llanfairpwll Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 7 James Edwards, Llanfairpwll Bethan Elin Wyn Owen, Trefor Ffion Elin Davies, Porthaethwy  Perfformiad Gorau yn yr Adran Gerdd, Cystadlaethau 15-32  – Thomas Ewing Perfformiad Gorau yn yr Adran Llefaru, Cystadlaethau Llefaru 15-32 –  Dafydd Cernyw  Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Unawd ar unrhyw offeryn cerdd dan 18 oed James Edwards, Llanfairpwll Ffion Elin Davies, Porthaethwy   Unawd dan 25 oed Osian Meilyr Jones, Llangefni Elgan Llyr Thomas, Llandudno James Edwards, Llanfairpwll Gwobr Goffa Charles Williams Teleri Mair, Llynfaes Elen Gwenllian, Caernarfon   Unawd Alaw Werin Agored Osian Meilir Jones, Llangefni Elin Thomas, Pwllheli A Elgan Llyr Thomas, Llandudno Bethan Elin Wyn Owen, Trefor a Elen Gwenllian, Caernarfon Unawd Cerdd Dant Agored Osian Meilir Jones, Llangefni James Edwards, Llanfairpwll Elen Thomas, Pwllheli a Bethan Elin Wyn Owen, Trefor Llefaru dros 50 oed  Marian Davies, Abergele     Unawd dan 25 oed Elgan Llyr Thomas, Llandudno Osian Meilir Jones, Llangefni Elen Gwenllian, Caernarfon Deuawd dros 12 a  than 25 oed James a Steffan, Llanfairpwll Manon Haf, Llanfairpwll a Ffion Elin, Porthaethwy   Canu Emyn dros 50 Arthur Wyn, Bontnewydd Clarence Jones, Llandaniel Geraint Roberts, Dimbych Prif Adroddiad Marian Davies, Abergele Sian Emlyn, Bala Elen Gwenllian, Caernarfon Unawd Gymraeg Osian Meilir Jones, Llangefni Carys Eleri, Llandegfan Geraint Roberts, Dimbych a Eleri Owen Edwards, Llanymddyfri Prif Unawd Iona S Williams, Llynfaes Eleri Owen Edwards, Llanymddyfri Trefor Williams, Bodffordd  Llenyddiaeth a Barddoniaeth: Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Cerdd Gaeth neu Rydd Richard Llwyd Jones, Bethel     Englyn Gwyn M Lloyd, Llanfairpwll     Telyneg T Graham Williams, Abertawe     Englyn Ysgafn D Emrys Williams, Llangernyw     Gorffen Limrig Ann Wyn Owen, Rhoscolyn     Cân Ysgafn Vivian Parry Williams, Blaenau Ffestiniog     Unrhyw Waith Gwreiddiol – Rhyddiaeth neu Farddoniaeth dan 25 Gareth Evans Jones, Traeth Bychan, Benllech     Rhyddiaeth Bl. 7,8 a 9 Mared Tudur Gruffydd Thomas Rhun Jones   Rhyddiaeth Bl. 5 & 6 Daniel Jones Osian Lloyd Gruffydd Catrin Trefor Rhyddiaeth Bl. 3 & 4 Guto Bela Gruffydd ‘Street’ Rhyddiaeth Bl. 1 & 2 Erin Williams James Frazer Cari Hedd Jones a Carla Hopkins Barddoniaeth Bl. 7,8 a 9 Mared Tudur Gruffydd     Barddoniaeth Bl. 5 a 6 Caio Osian Lloyd Gruffydd Catrin Trefor Barddoniaeth Bl. 3 a 4 ‘Chelsea Boy’ Beca Gruffydd ‘Evertonia eto’ Barddoniaeth Bl. 1 a 2 Erin Williams Owen Rhys Roberts Cari Hedd Jones  Celf a Chrefft, Coginio a Gosod Blodau:  Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Celf Ysgolion Meithrin a Dosbarth Derbyn Owen Parry Jamie Montague Elis Owen Celf Blwyddyn 1 & 2 Ian Williams Cari Hedd Jones Sara Wyn Celf Blwyddyn 3 & 4 Eban Parry Ben Evans Gwion Thomas Celf Blwyddyn 5 & 6 Cai Roberts Patrick Williams Callum Williams Celf Blwyddyn 7,8 a 9 Manon Wyn Rowlands Thomas Rhun Jones   Ffotograffiaeth Bl. 3 a 4 Beca Cynfal Gruffydd Deian Parry Deian Parry Ffotograffiaeth Bl. 7, 8 a 9 Arianell Parry Arianell Parry Arianell Parry Ffotograffiaeth Agored Carol Gruffydd Deian Parry Arianell Parry Tecstiliau Bl. 1 & 2 Dosbarth Miss Jones     Tecstiliau Bl. 3 a 4 Deian Parry     Tecstiliau Bl. 5 a 6 Cai Glynne Roberts Elin Mon Rowlands Mia Williams a  Elisha Mon Williams Tecstiliau Bl.7 8 a 9 Manon Wyn Rowlands Manon Wyn Rowlands Manon Wyn Rowlands Teisen fach wedi’i addurno, Bl. 5 a 6  Sion Huw Rowlands     Gwyneb Pitsa, Bl. 7,8 a 9 Arianell Haf Parry Manon Wyn Rowlands a Thomas Rhun Jones Arianell Parry, Ynyr Williams a Manon Wyn Williams Addurno Teisen –Agored Gaynor Jones     Gosod Blodau Bl. 3 a 4 Deian Parry Deian Parry   Gosod Blodau Bl. 5 a 6 Mia Glesni Williams     Gosod Blodau – Agored Elin a Ynyr Williams Manon Wyn Rowlands Einir Jones Tarian am y gwaith mwyaf addawol yn adran Celf a Thecstiliau – Manon Wyn Rowlands

 • Eisteddfod Bro Llandegfan 

  Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Unawd oed Meithrin ac iau Elliw Mair Huws Llefaru oed Meithrin ac iau Elliw Mair Huws Unawd i blant o oedran ysgol dan 6 oed Tomi Llywelyn, Llanrug Jacob Owen, Llandegfan Enid Roberts, Llandegfan Unawd 6 i 8 oed Megan Elias Catrin Jones,  Penmon Elis Davies a Catrin Griffiths, Llandegfan Unawd, deuawd neu driawd offerynnol, gan gynnwys y piano, dan 12 oed(i rai yn eu blwyddyn gyntaf o hyfforddiant): Ellie Llefaru unigol 6 i 8 oed Catrin Jones, Penmon Elis Davies, Llandegfan Medi Unawd Cerdd dant dan 10 oed Leusa Gwellian, Llanrug Llefaru unigol i ddysgwyr dros 6 a than 8 oed Chloe, Llandegfan Toby, Llandegfan Jasmin a Megan, Llandegfan Unawd 8 i 10 oed Cai Morris, Llandegfan Lauren Griffiths, Llandegfan Rhys Last a Miriam Harmens, Llandegfan Llefaru unigol dros 8 a than 10 oed Llio Bryfdir, Bontnewydd Miriam Harmens, Llandegfan a  Leusa Gwenllian, Llanrug Cai Morris a Rhys Last, Llandegfan Parti Unsain Blwyddyn 1 a 2 Parti Mawr, Ysgol Llandegfan Parti Bach, Ysgol Llandegfan Unawd 10 oed a than 12 oed Hannah Harmens, Llandegfan Celia Viney, Llangoed Emily Owen, Llangoed Llefaru unigol dros 10 a than 12 oed Emily Jane Owen, Llangoed Unawd piano dan 12 oed Mared Foulkes, Llansadwrn Miriam Harmens, Llandegfan Meleri Hughes, Llandegfan Parti Cerdd Dant dan 12 oed Côr Cerdd Dant Ysgol Llandegfan Llefaru unigol i ddysgwyr dros 10 a than 12 oed Hannah  , Llandegfan Megan Williams, Llandegfan Grace Eickman, Llandegfan Unawd ar unrhyw offeryn ac eithrio’r piano dan 12 oed Mared Foulkes, Llansadwrn Steffan Davies, Llandegfan Megan Williams, Llandegfan Parti Unsain/Deusain Blwyddyn 3 i 6 Ysgol Llandegfan Unawd dros 12 a than 16 oed Ffion Elin, Porthaethwy Steffan Owen, Pentre Berw Bethan Owen, Trefor , Ynys Môn Llefaru unigol dros 12 a than 16 oed Ffion Elin, Porthaethwy Bethan Owen, Trefor, Ynys Môn Unawd Piano dros 12 a than 16 oed Iwan Wyn Owen, Carreglefn Gwern ap Robart , Gaerwen James Edwards, Llanfairpwll a Ffion Elin, Porthaethwy Unawd Alaw Werin dan 16 oed Ffion Elin, Porthaethwy Bethan Owen, Trefor, Ynys Môn James Edwards, Llanfairpwll a Catrin Mair Parry, Mynytho Unawd ar unrhyw offeryn ac eithrio’r piano dros 12 a than 16 oed Wil Marsden, Star Siwan Jones, Penmon Ffion Elin, Porthaethwy Unawd Cerdd Dant dros 12 a than 16 oed Bethan Owen, Trefor,  Ynys Môn Ffion Elin, Porthaethwy James Edwards, Llanfairpwll Llefaru Unigol dan 25 oed Elen Gwenllian, Caernarfon Bethan Owen, Trefor, Ynys Môn Unawd Dan 25 oed Elgan Llyr Thomas, Llandudno Sioned Mai Roberts, Llangaffo Elin Thomas, Pentreuchaf Unawd ar unrhyw offeryn cerdd yn cynnwys y Piano dros 16 oed Jâms Coleman, Llandegfan Elgan Llyr Thomas, Llandudno Unawd Cerdd Dant dros 16 oed Elin Thomas, Pentreuchaf Esyllt Tudur, Llanrwst Llefaru Unigol dros 60 oed Bryner Jones, Porthaethwy Deuawd i rai rhwng 12 a 25 oed : Deuawd o waith cyfansoddwr / wraig Cymreig Sioned a Mared, Llangaffo James Edwards, Llanfairpwll a Steffan Owen, Gaerwen Manon Edwards, Llanfairpwll a Ffion Elin, Porthaethwy Canu emyn gyfoes neu draddodiadol i rai rhwng 7 a 50 oed Elin Thomas, Pentreuchaf Elgan Llyr Thomas, Llandudno Ffion Elin, Porthaethwy Llefaru Agored – Unrhyw Ddarn o’r Ysgrythur Marian Davies, Abergele Unawd dros 60 oed Richard Wyn Roberts, Pwllheli Arthur Wyn, Groeslon Eric Roberts, Mochdre Unawd allan o Sioe Gerdd dan 25 oed Elgan Llyr Thomas, Llandudno Elen Gwenllian, Caernarfon Steffan Owen, Pentreberw a James Edwards, Llanfairpwll Unawd Alaw Werin Elgan Llyr Thomas, Llandudno Elin Gwenllian, Pentreuchaf Bethan Elin, Trefor, Ynys Môn Côr- Hyd at 35 o leisiau Côr Eglwys Llansadwrn Unawd Gymraeg Glyn Morris, Sale Elin Thomas, Pentreuchaf Emyr Jones a Clarence Jones Tlws y Cerddor ( am y perfformiad llwyfan gorau gan unigolyn dan 16 oed ) Wil Marsden, Star Y Goron Islwyn Edwards, Waunfawr, Aberystwyth Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Barddoniaeth (Mamiaith) Bl. 7-13 Elan Grug Muse, Carmel, Caernarfon Mared Tudur Gruffydd, Tynygongl Nia Haf Jones, Rhuthun Barddoniaeth (Mamiaith) Bl. 6 ac iau Beca Cynfal Gruffydd, Tynygongl Osian Llwyd Gruffydd, Tynygongl Gareth Wyn Owen, Carreglefn Rhyddiaeth Bl.12-13 Rhiannon Cope, Coleg Menai, Bangor Rhiannon Cope, Coleg Menai, Bangor Ceren Margetts a   Molly Fray, Coleg Menai, Bangor Rhyddiaeth Bl. 7-9 Marged Tudur Gruffydd, Tynygongl Rhyddiaeth Bl.5-6 Osian Llwyd Gruffydd, Tynygongl Rhyddiaeth Bl.3-4 Aron Parry Jones, Llanfairpwll Beca Cynfal Gruffydd, Tynygongl Rhyddiaeth Bl.2 Medi Thomas, Ysgol Llandegfan Catrin Jones, Ysgol Llandegfan Robert John Williams, Ysgol Llandegfan Rhyddiaeth Bl.1 Tara Jones, Ysgol Llandegfan Lea Edwards, Ysgol Llandegfan Osian Williams, Ysgol Llandegfan Rhyddiaeth (Dysgwyr) Bl.7-9 Nia Haf Jones, Rhuthun Rhyddiaeth (Dysgwyr) Bl.5 -6 ‘The Stig’, Ysgol Llandegfan Hugo Baker, Ysgol Llandegfan ‘Sali Mali’ a ‘Pigglet’ – Ysgol Llandegfan Rhyddiaeth (Dysgwyr) Bl.2 Megan Ilias, Ysgol Llandegfan Katie Jones a Llywelyn Roberts Samuel Gregson a  Jasmine Blight Rhyddiaeth (Dysgwyr) Bl.1 Luke Andrew Jones Amy Harmens Jac Jones Englyn Gruffudd Antur, Llanuwchlyn Englyn ysgafn John Parry, Llanfairpwll Telyneg Valmai Williams, Aberdesach Mona Thomas, Penygroes Dorothy Roberts, Llanerchymedd Emyn Harri O.

 • Gŵyl Fawr Aberteifi 2010 

  Nos Wener Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Unawd dan 12 ar unrhyw offeryn cerdd Nest Jenkins, Lledrod Nest Jenkins, Lledrod Unawd 12-19 ar unrhyw offeryn cerdd Elin Blake, Machynlleth Daniel Dallaitt, Llanrhystud Carys Angharad Davies, Ysgol y Preseli Unawd 12 a than 15 oed Rhidian Jenkins, Maesteg Mia Peace, Caerfyrddin Sioned Llewelyn, Efailwen Llefaru 12 a than 15 oed Sioned Haf, Llysyfran Lowri Elen, Llambed Mia Peace, Caerfyrddin Alaw werin dan 15 oed Sioned Llewelyn, Efailwen Marged Rees, Brynberian Rhidian Jenkins, Maesteg Unawd 15 a than 19 oed Delun Nia, Maenclochog Gerallt Rhys, Machynlleth Ilar Rees Davies, Parcllyn Deuawd dan 15 oed Mia a Sioned Haf Esyllt a Mari Ceindeg a Mared Cystadleuaeth ddawns i unigolyn Lowri Bridden, Ysgol Dyffryn Teifi Llefaru 15 a than 19 oed Angharad Edwards, Maenclochog Ilar Rees Davies, Parcllyn Caryl Medi, Maenclochog Cystadleuaeth ddawns – parti dawns Dawnswyr Iau Ysgol Dyffryn Teifi Côr o unrhyw leisiau Côr Pensiynwyr Aberteifi a’r Cylch Canu emyn dros 60 oed Vernon Maher, Saron Arthur Davies, Llanrwst Gwynne Jones,  Llanilar Cân gymreig Tristan Griffiths, Cludnerwen Gwyn Morris, Aberteifi Arthur Davies, Llanrwst Unawd o sioe gerdd / opera ysgafn dan 19 oed Ilar Rees Davies, Parcllyn Delun Nia, Maenclochog James Blundell, Crymych Parti Lleisiau Bro Eirwyn Parti Elim, Ffynnonddrain Parti Gwyn Dydd Sadwrn Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Unawd 7 oed ac iau Sara Elan, Maenclochog Sophie Jones, Heol Senni Owain John, Llansannan Llefaru 7 oed ac iau Cerys Davies, Cwm Gwaun Sophie Jones, Heol Senni Owain John, Llansannan Unawd 8 a than 10 oed Hanna Medi Davies, Pencader Elain Davies, Ffostrasol Enfys Morris, Llanddeiniol Llefaru 8 a than 10 oed Morley Jones, Heol Senni Hanna Medi Davies, Pencader Dafydd Cernyw, Unawd 10 a than 12 oed Ceindeg Davies, Blaenffos Ffion Ann, Blaenffos Rhys Steffan, Hwlffordd Llefaru 10 a than 12 oed Nest Jenkins, Lledrod Catrin Angharad, Aberystwyth Ffion Ann, Blaenffos Unawd cerdd dant dan 12 oed Nia Lloyd, Maenclochog Enfys Morris, Llanddeiniol Owain John, Llansannan Unawd 19 – 25 oed Tristan Griffiths, Clunderwen Rhodri Evans, Bow Street Laura Blundell, Crymych Côr plant dan 15 oed Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi Llefaru o’r ysgrythur dan 12 oed Nest Jenkins, Lledrod Canu emyn dan 12 oed Hanna Medi Davies, Pencader Tomos Salmon, Dinas Ceindeg Davies, Blaenffos Tlws yr ifanc Gwennan Jones, Llanrhystud Llefaru 19 oed a throsodd Rhys Griffiths, Penparc Joy Parry, Cwmgwili Deborah Morgan, Gorseinon Alaw werin 15 oed a throsodd Angharad Edwards, Maenclochog Dafydd Jones, Swyddffynnon Laura Blundell, Crymych Cyfansoddi emyn-dôn Gwilym Lewis, Caergybi Cystadleuaeth cymdeithas eisteddfodau cymru Caryl Griffiths a Lisa Mair Deuawd 15 oed a throsodd Gwyn a Robert Gwenith a Ilar Lisa Mair a Caryl Nos Sadwrn Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Côr merched Côr Bro Nest Canu emyn i rai dan 60 oed James Blundell, Crymych Laura Blundell, Crymych Catherine , Llechryd Côr ieuenctid dan 30 oed Ysgol Gerdd Ceredigion Unawd o sioe gerdd / opera ysgafn i rai 19 oed a throsodd Laura Blundell, Crymych Gwyn Morris, Aberteifi Rhys Griffiths, Penparc Corau meibion Côr Meibion Pendyrus Côr Ar Ôl Tri Côr Meibion Taf Unawd lieder neu gân gelf Trystan Griffiths, Clunderwen Gwyn Morris, Aberteifi Gareth Wyn Rowlands, Bangor Côr cymysg Côr ABC, Aberystwyth Côr Crymych a’r Cylch Côr y Gleision Cystadleuaeth y rhuban glas Gareth Wyn Rowlands, Bangor Emyr Jones, Peniel John Davies, Llandybie Côr yr ŵyl Côr Meibion Pendyrus Llenyddiaeth, Barddoniaeth, Rhyddiaeth a Celf Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd Soned Vernon Jones, Bow Street Dai Rees Davies, Rhydlewis Cywydd Gruffudd Antur, Y Bala Vernon Jones, Bow Street Cân Dai Rees Davies, Rhydlewis Tegfryn Williams, Pencaer Englyn Phillipa Gibson, Pontgarreg Phillipa Gibson, Pontgarreg Englyn ysgafn Dai Rees Davies, Rhydlewis Vernon Jones, Bow Street Telyneg Vernon Jones, Bow Street Joan Thurman, Penparc Limrig Dai Rees Davies, Rhydlewis Nia Mair George, Llandudoch Stori fer T Graham Williams, Cwm Tawe Gwennan Jones, Llanrhystud a Rhian Medi Jones, Cilgerran Dysgwyr Thomas Potts, Baenporth Meurig Watts, Penparc Stori ysgol gynradd Hanna Medi Davies, Pencader Esyllt Thomas, Eglwyswrw Llun digidol Ysgol Gynradd Ieuan Ashley, Henllan Ieuan Ashley, Henllan Ieuan Ashley, Henllan Arlunio – dosbarth derbyn a blynyddoedd 1 a 2 Rhys Evans, Ysgol Cenarth Jac Richards, Ysgol Cenarth Eli Richards, Ysgol Cenarth Arlunio – blynyddoedd 3 a 4 Ryeleigh Parr, Ysgol Cenarth Rhodri Davies, Ysgol Penparc Ella Smith, Ysgol Cenarth Arlunio – blynyddoedd 5 a 6 Gwern Phillips, Ysgol Penparc Carys May Schofield, Ysgol Cenarth Geraint Williams, Ysgol Penparc Tlws yr ifanc Gwennan Jones, Llanrhystud Llun digidol Ysgol Uwchradd Rhiannon Ashley, Henllan Rhiannon Ashley, Henllan Rhiannon Ashley, Henllan