RSS

Golwg360

MwyCau 

Aberystwyth, Tregaron

Cymru a Brexit: Y Cwestiwynau Allweddol

Ionawr 25, 2017 | Darlith neu sgwrs

Beth fydd Brexit yn ei olygu i bobl a chymunedau Cymru? Sut rydyn ni'n elwa o'r Undeb Ewropiaidd nawr? Pa gwestiynau allweddol ddylai ein gwleidyddion fod yn eu gofyn er mwyn diogelu diddordebau Cymru wedi Brexit? Fe'ch gwahoddir i drafod y cwestiynau hyn a mwy yn lansiad Canolfan Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISER@Aberystwyth.

‘A man there had in a good account: The Life and work of Gruffydd Robert, Milan’

Ionawr 26, 2017 | Darlith neu sgwrs

Bydd Dr Paul Bryant-Quinn yn cyflwyno darlith yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ddydd Iau, 26 Ionawr 2017 am 5 y. h. Testun y ddarlith fydd 'A man there had in a good account': The life and work of Gruffydd Robert, Milan.

Noson yng Nghwmni Siân James

Ionawr 27, 2017 | Cerdd

Dewch i ddathlu Santes Dwynwen gyda noson o ganeuon gwerin a chaneuon gwreiddiol i gyfeiliant y delyn a’r piano yng nghwmni’r gantores amryddawn â thalentog Sian James.

Yr Ysgwrn: Cadw’r Drws yn Agored

Chwefror 1, 2017 | Darlith neu sgwrs

Cyflwyniad gan Naomi Jones i hanes Yr Ysgwrn, un o gartrefi enwocaf Cymru ac ymdrech Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i gadw’r drws yn agored i genedlaethau’r dyfodol.

Myfyrwyr Cymreig ar y Cyfandir

Chwefror 4, 2017 | Darlith neu sgwrs

Cyflwyniad sy’n trafod y Cymry a deithiodd i astudio ym mhrifysgolion y cyfandir yn y bymthegfed ganrif. Bydd yn ystyried pwy oedd yr ysgolheigion hyn, beth oedd eu cyfraniad dramor a sut effeithiodd eu profiad ar Gymru’r Oesoedd Canol.

Chwedlau’r Llan: Seintiau Cymru o Benfro i’r Fflint

Mawrth 1, 2017 | Darlith neu sgwrs

Ar Ddydd Gŵyl Dewi cofiwn y rhan sylfaenol a chwaraeodd moliant y seintiau yng nghymdeithas Cymru cyn y Diwygiad Protestannaidd. Bydd y sgwrs hon yn trafod testunau Cymraeg yr Oesoedd Canol ynglŷn â’r seintiau, ac yn archwilio’r cysylltiad cryf gyda llefydd ac ardaloedd penodol.

David Lloyd – Llestr Bregus

Mawrth 22, 2017 | Darlith neu sgwrs

Y darlledwr a’r awdur Hywel Gwynfryn sy’n trafod ei gofiant i’r tenor enwog a swynodd genedl, David Lloyd. Bydd y noson yn cynnwys perfformiadau byw o rai o’i ganeuon.

Sgwrs Oriel: Chwedlau’r Seintiau

Mawrth 29, 2017 | Darlith neu sgwrs

Un o guraduron yr arddangosfa, Dr David Parsons, sy’n ein tywys o gwmpas yr oriel a’r arddangosfa

Gweithdy Ffotograffiaeth

Ebrill 20, 2017 | Celf

Gweithdy ymarferol dan arweiniad Scott Waby, Rheolwr Uned Digido’r Llyfrgell. Cyflwyniad i dechnegau ffotograffiaeth a chyfle i ymarfer, gan gymryd ysbrydoliaeth o adeilad y Llyfrgell (yn fewnol ac yn allanol). Mae croeso i’r plant ddefnyddio eu camera eu hunain – ond nid yn angenrheidiol, gan y bydd offer ar gael os oes angen. Nifer cyfyngedig o lefydd, felly anogir trefnu tocyn yn fuan.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...