RSS

Golwg360

MwyCau 

BLOG: Cecru Conwy yn codi cwestiynau


Mae stori Gareth Jones yn dweud cyfrolau am wleidyddiaeth Cymru, meddai Aled G Job…

ROEDD y ffrae ynghylch pwy allai eistedd ar Gabinet Cyngor Conwy yr wythnos hon yn dweud cyfrolau am y ddeinameg wleidyddol yng Nghymru ar hyn o bryd.

Roedd y cyn-Aelod Cynulliad, Gareth Jones, yn gobeithio arwain clymblaid yn enw Plaid Cymru i redeg Cyngor Conwy a fyddai’n cynnwys aelodau Ceidwadol a’r Annibynnol.

Ond, fe benderfynodd Swyddfa Ganolog Plaid Cymru rwystro hyn rhag digwydd gan nad oedden nhw am weld Plaid Cymru yn cael eu gweld yn cyd-weithio gyda’r Ceidwadwyr yng Nghymru ar unrhyw gyfrif.

Bellach mae Gareth Jones a Liz Roberts wedi ymddiswyddo o Blaid Cymru er mwyn galluogi’r trefniant Cabinet i fynd yn ei flaen o dan arweinyddiaeth Annibynnol, a grwp Plaid Cymru ar y Cyngor bellach i lawr i wyth aelod.

Niweidiol

Barn arweinyddiaeth Plaid Cymru oedd y byddai cysylltiad gyda’r Ceidwadwyr yn niweidiol i ddelwedd y blaid ac i’w gobeithion etholiadol pe bai etholiad arall yn cael ei alw eleni. Mae’r farn hon yn ddealladwy iawn. Wedi’r cwbwl, mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi gosod ei stondin bersonol gwrth-dorïaidd a gwrth-lymder allan yn berffaith amlwg i bawb.

A gyda’r ymchwydd mawr diweddar o blaid Llafur yng Nghymru, a fu’n rhannol gyfrifol am sicrhau nad oes gan y Ceidwadwyr fwyafrif seneddol yn San Steffan, mae yna ystyr arall i’r ‘Wal Goch Gymreig’ erbyn hyn y tu hwnt i lwyddiannau’r tim pel-droed cenedlaethol yn yr Ewros llynedd.

Mae’n amlwg bod y momentwm hwn o blaid Llafur yng Nghymru (boed hynny’n bennaf trwy ymdrechion Carwyn Jones neu/a thrwy boblogrwydd Jeremy Corbyn) wedi chwarae rhan allweddol ym mhenderfyniad Plaid Cymru yn ganolog. Mae’n fodd i gynnal y syniad poblogaidd mai gwlad y chwith ydi Cymru, a bod Plaid Cymru hithau ar ochr iawn y ddadl foesol hon yn wleidyddol.

Ac os digwydd etholiad arall yn yr hydref, mae’n hawdd gweld sut y byddai’r Blaid Lafur Gymreig yn defnyddio unrhyw gysylltiad hwn gyda’r Torïaid fel pastwn cyfleus iawn i golbio Plaid Cymru mewn etholaethau fel Arfon, Ceredigion a Chaerfyrddin, a chryfhau eu neges mai nhw yw gwir blaid genedlaethol Cymru bellach.

Colled

Bu Gareth Jones yn Aelod Cynulliad arbennig dros Plaid Cymru, ac wrth gwrs mi roedd ennill Aberconwy dros y Blaid yn y lle cyntaf yn andros o gamp ynddo’i hun. Mae’r ffaith ei fod o wedi gorfod ymddiswyddo yn golled fawr i’r Blaid ac yn loes calon i nifer fawr o’r selogion sy’n gwybod yn iawn am gyfraniad nodedig y gwr o Landudno dros lawer o flynyddoedd.

Ond realpolitik ydi realpolitik yn enwedig yn yr amgylchiadau sydd ohoni. Yn llawer trech na record Gareth Jones dros y blynyddoedd ac yn drech hefyd na’r weledigaeth oedd ganddo ar gyfer llywio’r dyfodol i Gonwy gyda chabinet o dan arweiniad Plaid Cymru.

Mae’r hanes yn codi nifer o gwestiynau pwysig ynghylch cydnabod dewisiadau pobol ar lefel leol a chenedlaethol. Rhaid cofio bod miloedd o Gymry wedi pleidleisio dros y Ceidwadwyr yn yr etholiadau lleol yn Sir Conwy y mis diwethaf am amryfal resymau.

Mae yna beryg bod dogma bleidiol sy’n dweud bod y Ceidwadwyr fel math o wahanglwyfion gwleidyddol nad oes dichon gwneud yr un dim â nhw, yn fodd i baentio llawer iawn o unigolion gwahanol trwy Sir Conwy gyda’r un brwsh.

Ydi hi’n wir i ddweud fod pob un o’r rhain yn llwyr gymeradwyo holl bolisiau’r Ceidwadwyr yn San Steffan? Ydi hi’n bosib o gwbwl bod yna ganran go lew ohonynt, yn hytrach, wedi pleidleisio dros ymgeisydd yr oeddan nhw’n ei adnabod yn bersonol ac yn credu ei fod wedi gwneud tro da o waith dros eu cymuned ar y cyngor sir dros y pedair blynedd diwethaf?

Pleidiau amherthnasol

Rhaid cofio hefyd bod y ganran o bobol sy’n perthyn i bleidiau gwleidyddol yng Ngwledydd Prydain yn bitw bach erbyn hyn er cymaint yr ymchwydd ifanc o blaid Jeremy Corbyn yn yr etholiad – sef tua 5%. Mi fydd llawer iawn o’r bobl sydd y tu hwnt i’r bybyl bach gwleidyddol hwn yn methu deall pam nad yw pleidiau yn gallu cyd-weithio gyda’i gilydd ar lefel leol, yn enwedig o feddwl am yr heriau ariannol anferthol sy’n wynebu cynghorau lleol yn wyneb y toriadau o San Steffan.

Onid oes rhaid cydweithio ar lefel cynghorau lleol er mwyn delio gyda’r sefylllfa hon?

Mae yna gwestiynau’n codi ar lefel genedlaethol hefyd. Mae gan y Ceidwadwyr bleidlais graidd o tua 25% yng Nghymru. Os ydi Cymru fyth am weld llywodraeth genedlaethol sy’n rhydd rhag y Blaid Lafur sydd wedi rheoli Cymru ers 1999,  ac wedi methu ein gwlad mewn cymaint o ffyrdd gwahanol dros cyfnod hwn, mae’n ymddangos mai’r unig opsiwn arall ydi gweld ryw fath o ddealltwriaeth rhwng Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr – yn enwedig o gofio fod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi chwythu’u plwc yng Nghymru bellach.

Anathema i lawer, mi wn. Ond o ran lles democratiaeth Gymreig yn unig, siawns y byddai’n llesol i Lafur fod mewn gwrthblaid rhywbryd er mwyn iddyn nhw gael ail-ddiffinio eu hunain a meddwl am syniadau newydd i’r dyfodol.

Dydi bod mewn grym yn ddi-dor am gymaint o flynyddoedd ddim yn llesol iddyn nhw, i’r pleidiau eraill na’r etholwyr chwaith. Does ryfedd bod cymaint o bobol yng Nghymru wedi eu dieithrio o’r broses wleidyddol yma o weld Llafur yn eistedd fel math o lyffant di-symud ar ein bywyd cenedlaethol.

Ceidwadwyr mwy Cymreig?

Fel ymateb i hyn, tybed a fydd y Ceidwadwyr Cymreig yn ceisio datblygu agenda fwy Cymreig yn y dyfodol,fel yr awgrymodd yr Aelod Cynulliad, Darren Millar, yn dilyn yr etholiad diweddar.

Ar hyn o bryd, mae’n anodd dychmygu’r Blaid yn dianc rhag ei hymlyniad greddfol at yr Undeb Brydeinig o gofio bod hwnnw cymaint rhan ohonynt a’u byd-olwg cyffredinol. Ac wrth gwrs, byddai’r amheuaeth ddofn ohonynt fel plaid sydd wedi’i hen blannu yma yng Nghymru yn dilyn eu hanes yn ein gwlad dros y blynyddoedd wastad yn groes y bydd rhaid iddyn nhw ei gario.

Ond o gofio traddodiad y chwith yma yng Nghymru, neu’r traddodiad llafur a rhoi ei enw cywir arno, rhaid cydnabod hefyd bod traddodiad ceidwadol gydag ‘g’ fach yn bodoli yma hefyd  a gwreiddiau yr un mor wydn ganddo.

Trefn newydd

Gyda dyfodiad system bleidleisio newydd i etholiadau’r Cynulliad yn 2020, a allai gyflwyno trefn STV (a fyddai’n golygu y byddai pob un pleidlais yn cyfrif), mae’n bosib y gellid gweld pleidiau cwbwl newydd yn ymffurfio ar gyfer hwnnw.

Tybed a fyddai plaid led-geidwadol, wirioneddol Gymreig, yn gallu ymddangos o’r newydd i geisio manteisio ar y tradddodiad hwn? Plaid heb unrhyw baggage o’r gorffennol, yn gwbwl rydd o’r Blaid Geidwadol Brydeinig. Plaid a fyddai’n gosod pwyslais ar bwysigrwydd y teulu, rhwydweithiau cymunedol, traddodiad a threftadaeth, hunan-ddibyniaeth ac entrepreneuriaeth, ac economi lewyrchus.

Mae pleidiau o’r math hwn i’w gweld ym mhob gwlad dan haul, gan gynnwys llawer iawn o wledydd bychain tebyg i Gymru. Byddai unrhyw ddatblygiad i’r cyfeiriad hwn yn gallu ychwanegu at bliwraliaeth a democratiaeth yng Nghymru.

Bydd stori Conwy a’i holl oblygiadau i Gymru yn rhedeg am beth amser eto, yn siwr.

BLOG: Trafod Brexit – cyngor gan Winston Roddick


Winston Roddick
Ar ddechrau’r drafodaeth ar wahanu Prydain o’r Undeb Ewropeaidd, mae cyn-Gwnsler Cyffredinol Cymru yn ystyried y pynciau pwysicaf…

Mae dros 7,000 o bynciau i’w trafod a’u cytuno. Dyna yw maint y dasg sydd o’n blaen heddiw. Felly bydd rhaid blaenoriaethu a chanolbwyntio ar y materion pwysicaf.

Bydd y penderfyniadau ar y pethau mawr yn dylanwadu ar y drafodaeth ar y pethau llai.

Y man cychwyn yw bod yn glir ynglŷn â beth yw’r materion pwysicaf i’r Deyrnas Unedig. Yn ôl araith y Prif Weinidog rhai misoedd yn ôl, Brexit caled yw ei tharged.

Beth yw Brexit caled (a Brexit meddal)?

Ail sefydlu sofraniaeth seneddol y Deyrnas Unedig, ail-ennill rheolaeth tros ein ffiniau, a chreu’r capasiti i greu cytundebau masnachol – trade deals – gyda gwledydd o bob rhan o’r byd. Dyma’r rhesymau pwysicaf tros adael yr Undeb, yn ôl Theresa May.

I sicrhau’r freuddwyd hon, mae’n angenrheidiol i’r Deyrnas Unedig ddiddymu pedwar rhyddid Ewropeaidd sy’n safonol i’r farchnad sengl a’r Undeb sef – rhyddid i symud nwyddau, arian, pobol a gwasanaethau.

Aelodau’r pwyllgor sy’n goruchwylio’r drafodaeth yw Theresa May, Damien Green, David Davis, Phillip Hammond a Boris Johnson. Ein problem fwyaf ar hyn o bryd yw bod ansicrwydd ymysg agweddau’r aelodau tuag at Brexit caled.

A ydynt yn gytûn ar beth maen nhw eisiau o’r drafodaeth?

A beth am Brexit meddal? Cytundeb sy’n caniatáu rhywfaint o reolaeth tros ein ffiniau ac sydd yn caniatáu i ni barhau yn aelod o’r farchnad sengl a’r Undeb Tollau, casgliad o wledydd Ewrop sydd wedi cytuno ar faint y tâl – y tariff – am fewnforio nwyddau.

Dyma dw i’n ei gynnig…

A oes rheolau neu ganllawiau i’n harwain mewn trafodaeth o’r math? Ym mhob achos, dyma’r chwe rheol y byddaf i’n ceisio eu gweithredu:

1. Bod yn glir a realistig am beth yw cryfderau a gwendidau eich achos;

2. Bod yn glir yn eich dealltwriaeth o beth yw materion a thargedau pwysicaf eich client;

3. Beth yw’r materion na ellir cyfaddawdu arnynt? Byddwch yn glir am beth yw eich llinell olaf – eich ‘bottom line’ – yn y drafodaeth. Bydd rhaid cyfaddawdu ar rai pethau ond ni ellir cyfaddawdu ar bopeth. Pwrpas y slogan ‘gwell dim cytundeb na chytundeb sâl’ yw dweud bod gynnon ni linell olaf;

4. Peidio dechrau’r drafodaeth drwy roi’r argraff eich bod yn berson caled a digyfaddawd. Mae’n anochel y byddwch yn gorfod dod lawr o’r llwyfan hwn yn ystod y drafodaeth ac wrth wneud hynny byddwch yn rhoi’r argraff mai blyffio oeddech yn gynharach ac mae blyffiwr ydych. Ddim yn gredadwy;

5. Ceisiwch ragweld beth sy’n bwysig iawn i’r ochr arall a meddyliwch am ffordd o roi hwn iddynt neu ei addasu fel eich bod yn gallu ei gytuno;

6. Cofiwch mai pris uwch yw gwir gost cyfaddawd. Faint mwy rydym yn fodlon dalu am iddynt roi i ni rhywbeth sy’n bwysig i ni – rhywbeth na allwn fynnu ei gael. Bydd rhaid bod yn glir ar y cwestiwn hwn. Mynd yn ôl at beth sydd yn wir bwysig i’r Deyrnas Unedig.

Materion eraill 

Un enghraifft o hyn yw cael cytundeb masnachu rhydd – free trade deal – gyda’r Undeb. Beth mae hyn yn ei olygu yw mynediad – access – yn hytrach nag aelodaeth o’r farchnad sengl. Mae cost i aelodaeth. Does dim cost i fynediad rhydd.

Gallwn ddim mynnu hyn, felly bydd yn rhaid mynd ar ofyn yr Undeb a bydd yn rhaid derbyn mai gofyn yr ydym ac nid hawlio. Bydd yn rhaid talu pris am y consesiwn hwn.

A dyma fynd yn ôl at beth sy’n bwysig i’r Undeb. Os ydych yn gwybod yr ateb, mi allwch chi ganolbwyntio arno ac efallai ei gynnig iddyn nhw fel pris consesiwn i ni.

Mae sefyllfa dinasyddion yr Undeb sydd wedi ymgartrefu ym Mhrydain yn bwysig iawn i bobol a llywodraethau Ewrop. Mae eu dyfodol yn y fantol ar hyn o bryd.

Mae dyfodol Prydeinwyr sydd wedi ymgartrefu yn Ewrop yr un mor bwysig. Mae eu dyfodol nhw hefyd yn ansicr.

Cyngor i David Davis

Beth am iddo ddechrau’r drafodaeth trwy gynnig sicrhad i ddinasyddion Ewrop sydd wedi ymgartrefu yma i aros os ydyn nhw eisiau hynny? Mi fasa hyn yn ennill parch pawb yn Ewrop – rhywbeth wedi’i gynnig yn wirfoddol ac yn ddiamodol.

Hwyrach y byddai esiampl o’r math yn annog Michael Barnier i gynnig rhywbeth tebyg i ddinasyddion y Deyrnas Unedig sydd yn Ewrop.

Dechrau da. Dechrau cryf i drafodaeth bwysicaf ein hanes.

Llanast! – effaith yr etholiad

Cyhoeddwyd Mehefin 9, 2017 gan Cymru.

Tagiau: Etholiad Cyffredinol, Jeremy Corbyn, Llafur


Jeremy Corbyn - ymgyrchu go iawn (Rwedland CCA4.0)
Mae pob plaid – a ninnau – yn wynebu cwestiynau anodd, ar ôl smonach anferthol Theresa May. Dadansoddiad Dylan Iorwerth o’r canlyniadau ….

Mewn gwahanol ffyrdd, mi allai pob plaid wynebu llanast ar ôl etholiad ddoe.

  • Mae’r Ceidwadwyr mewn trwbwl mawr, mae hynny’n amlwg. Paratowch am gyfnod hyll.
  • Mae gan Lafur hefyd gwestiynau anodd i’w hwynebu ac, yng Nghymru, mae ganddi gyfrifoldeb mawr.
  • Mi fydd rhaid i Blaid Cymru edrych eto ar ei chyfeiriad a’i thactegau.
  • A’r Democratiaid Rhyddfrydol? Beryg ei bod hi’n ta-ta ar ôl mwy na chanrif a hanner o gynrychioli Cymru yn San Steffan.
  • Tân siafins oedd UKIP o’r dechrau. Dim ond un marworyn bach sydd ar ôl, a hynny yn y Bae. Fyddai hi’n ddim syndod gweld rhai, os nad y cyfan, yn mynd yn ôl at y Torïaid.
  • Mi gafodd yr SNP ei gwasgu hefyd a’i chosbi am ganolbwyntio gormod ar refferendwm ac mi fydd rhaid iddi ailfeddwl a chwilio am dir cadarn eto.
  • Mae’r cwestiynau mwya’ er hynny i ni i gyd. Mi fydd oblygiadau o ran Brexit yn ysgytwol ac mi allai’r sgil effeithiau fod yn fawr ar sefyllfa fregus Gogledd Iwerddon.

A dyma nhw fesul un …

Y Ceidwadwyr – cawdel

Mae’n anodd gweld sut y gall Theresa May aros yn Brif Weinidog yn hir iawn a’i hawdurdod wedi ei chwalu. Ar ôl colli hwnnw, does ganddi fawr ar ôl, heblaw esgidiau.

Mi fydd y geiriau ‘Cader Idris’ ar ei charreg fedd.

Tydi’r blaid bellach ddim mewn sefyllfa i wthio am Brexit caled ac mi fydd hynny’n aildanio’r ymladd mewnol.

Yng Nghymru, ar ôl rhai digwyddiadau rhyfedd yn ystod yr ymgyrch, mae’r pwysau’n debyg o dyfu eto hefyd ar yr arweinydd, Andrew R. T. Davies.

Llafur – lle nesa’?

Ar yr olwg gynta’, mi allech chi feddwl bod popeth yn wych, gydag ymgyrch gref yn ennill seddi yn nannedd ymosodiadau personol a gwasg asgell dde ddidrugaredd.

Ond beth am y mwy na 150 o ASau oedd wedi gwrthwynebu’r arweinydd Jeremy Corbyn a’i bolisïau? Sut fyddan nhw’n ymateb wrth iddo fo a’r llefarydd economaidd, John McDonnell, gael trwydded i fynd ymhellach ac i gryfhau’r blaid yn y wlad ar eu traul nhw?

Faint o’r enwau mawr fydd yn fodlon edifarhau a derbyn swyddi mainc flaen? A pha mor gyfrwys fydd Jeremy Corbyn wrth yrru ei agenda yn ei blaen? A fydd y rhyfel yn parhau?

Y dewis arall ydi cydweithio a gweld o ddifri a ydi “gwleidyddiaeth Prydain wedi newid”. Dyna ddylen nhw’i wneud.

Llafur Cymru – lwc a chraffter

Mi lwyddodd Llafur Cymru i fanteisio i ddechrau ar bellter rhyngddyn nhw a’r blaid yn Lloegr ac, wedyn, ar lwyddiant yr arweinydd Prydeinig.

Mae Carwyn Jones wedi dangos sawl tro ei fod yn dactegydd craff ac yn gyfathrebwr ardderchog ond y canlyniad ydi fod y cyfrifoldeb arno fo a’r ASau Llafur Cymreig bellach yn anferth.

Ganddyn nhw y mae’r gallu i ymladd am Frexit da i Gymru – o ran pwerau ac arian – a, gyda senedd grog, mae’r cyfle yno.

Plaid Cymru – cwestiynau

Yn weddol fuan – unwaith y dechreuodd Llafur gryfhau – mi ddaeth hi’n amlwg y byddai’r ‘blaid bach’ yn cael ei gwasgu.

Y gobaith iddi hi oedd ennill cwpwl o seddi, er gwaetha’ cwymp yn y bleidlais. Mi enillon nhw Geredigion a dod yn agos eto ym Môn, ond mae Arfon yn ymylol ac maen nhw wedi colli tir ar draws y Cymoedd.

Mi fydd yna gwestiynau am arweinyddiaeth Leanne Wood ar ôl yr holl sylw y mae’n ei gael ond, yn fwy na hynny, mae’n rhaid i’r Blaid ystyried beth yn union y mae’n ei gynnig yn wahanol i Blaid Lafur Garwynaidd.

Brexit … efallai

Mi fydd y canlyniadau yn codi amheuon am ddyfodol Brexit ei hun. Mae sŵn y chwerthin ym Merlin a Pharis i’w glywed fan hyn.

Roedd hi’n anodd cynt; bellach, mae ganwaith anos. Ac mi fydd rhaid cael cytundeb ‘y wlad’ mewn rhyw ffordd – nid refferendwm ond, yn bendant, trafodaeth lawn a phleidlais go iawn yn Nhŷ’r Cyffredin.

A chymryd y bydd y Ceidwadwyr yn cynnal llywodraeth, mae hynny’n debyg o fod yn bartneriaeth gyda’r DUP yng Ngogledd Iwerddon. Rhwng Brexit a hynny, mae’n gyfnod peryglus iawn yn y dalaith.

A’r canlyniad i gyd?

Mae’r etholiad yma wedi cadarnhau’r diffyg trefn rhyfeddol sydd mewn gwleidyddiaeth ar hyn o bryd.

Mae gwladwriaeth a bleidleisiodd tros Brexit bellach wedi gwanhau gallu ei Llywodraeth i fargeinio – yn fwriadol, efallai, ar ôl cael ofn y Blaid Geidwadol.

Y sôn ydi fod llawer o bobol ifanc wedi pleidleisio – cenhedlaeth fory’n taro’n ôl yn erbyn cenhedlaeth ddoe a heddiw.

Mi fydd rhaid aros ychydig eto i weld a oes yna symudiad go iawn yn erbyn toriadau a threthi isel ac o blaid gwleidyddiaeth wahanol.

Y newyddion da ydi fod ymgyrchu didwyll yn gallu ennill weithiau.

Blog Byw Etholiad Cyffredinol 2017

Cyhoeddwyd Mehefin 8, 2017 gan Y Blog Gwleidyddiaeth.


Mae’r canlyniadau yn llawn yma.

6.36am

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni drwy gydol y noson.

I grynhoi, bu’n noson dda iawn i Lafur yng Nghymru wrth iddynt fachu tair sedd Ceidwadwol a bygwth sawl un arall.

Bu’n noson anodd i Blaid Cymru wrth iddynt ddod o fewn trwch blewyn i golli Arfon, a dioddef colbiad go iawn yn y cymoedd. Ond mae ennill Ceredigion wedi rhoi sglein ar y noson.

Diwedd cyfnod i’r Democratiaid Rhyddfrydol wrth iddynt fethu ag ennill sedd yng Nghymru am y tro cyntaf ers 1859.

Siom i UKIP a’r Ceidwadwyr wrth iddynt golli tir ar draws y genedl.

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau – rydw i’n sicr wedi gwneud!

6.32am

Ychydig o bleidleisiau fel arall yn Arfon a Cheredigion, ac fe fyddai noson Plaid Cymru wedi bod yn hynod wahanol. Ond maen nhw wedi dod drwyddi, rywsut!

6.24am

Twf 10% a 7% ym mhleidlais Llafur a’r Ceidwadwyr yng Ngheredigion. Wedi tynnu pleidleisiau tactegol oddi ar y Democratiaid Rhyddfrydol. Plaid Cymru wedi sefyll yn llonydd ond wedi mynd a hi.

6.15am

Dyna ni te, y canlyniadau terfynol. Llafur wedi cymryd tair sedd oddi ar y Ceidwadwyr, a Plaid Cymru wedi cipio sedd olaf un y Democratiaid Rhyddfrydol.

Pwy welodd hynny’n dod? Nid fi! Syfrdanol.

6.09am

Ben Lake yn gwenu fel giat yn y cyfri’ yn Aberaeron.

5.58am

Mae gohebydd gwleidyddol Cymreig ITV yn datgan bod Plaid Cymru wedi cipio Ceredigion.

Mae Arthur Dafis, mab y cyn AS-Cynog Dafis, hefyd yn datgan bod hyn yn wir.

Ond mae’r Cambrian News yn dweud nad oes dim yn swyddogol eto…

5.50am

Mae Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru, wedi galw am ail-edrych ar sut y dewisodd y blaid eu seddi targed. “Pam oedden ni mor bell ohoni mewn sawl man?”

5.36am

Bong! Mae’r BBC wedi datgan ei bod yn senedd grog.

5.32am

Mae Plaid Cymru wedi ennill 10% o’r bleidlais yng Nghymru hyd yn hyn, sydd mewn gwirionedd ychydig yn uwch nag oedd y polau piniwn YouGov olaf yn ei ragweld.

5.23am

Reit, mae’r popcorn a’r siocled wedi ei fwyta, a’r Lucozade wedi ei yfed. Dewch ymlaen Ceredigion, er mwyn dyn! Chi fel rhech mewn pot jam, no!

5.18am

Un o sgil effeithiau heddiw yw bod y papurau newydd adain-dde fel petaen nhw wedi colli llawer o’u hawdurdod. Mi wnaeth y Sun, y Daily Mail a’r Express bardduo Jeremy Corbyn yn ddi-baid.

5.14am

Am noson ddiddorol – mae wedi gwawrio yma, ond rhaid dweud bod y noson wedi hedfan heibio!

5.011am

Preseli Penfro o’r diwedd! Stephen Crabb wedi cadw’r sedd i’r Ceidwadwyr. 314 o bleidleisiau ynddi.

5.06am

Pa mor debygol yw Brexit caled erbyn hyn? Os yw’r Ceidwadwyr yn ddibynnol ar gefnogaeth y DUP, bydd yn anos o lawer gwneud unrhyw beth a allai anfanteisio Gogledd Iwerddon, a gallai hynny olygu Brexit meddal – o fath – neu o leiaf ryw fath o gytundeb arbennig i Ogledd Iwerddon.

4.49am

Ennill neu golli fe fydd Ben Lake wedi gwneud yn llawer well na’r disgwyl yng Ngheredigion. Roeddwn i, a sawl un aral rwy’n tybio, wedi disgwyl iddo dorri ei ddannedd ar yr ymgyrch eleni cyn ymgeisio o ddifri’ am y sedd mewn pump i ddeg mlynedd.

4.39am

Ail-gyfri arall yng Ngheredigion – awgrym bod mwyafrif Plaid Cymru tua 100 o bleidleisiau.

4.36am

Mae’r BBC yn rhagweld y bydd UKIP wedi ennill 2% o’r bleidlais yn unig, cwymp 11% ar 2015.

4.32am

Mae Ruth Davidson, arweinydd y Ceidwadwyr yn yr Alban, wedi datgan na fydd ail refferendwm ar annibyniaeth. Ond fe enillodd yr SNP y mwyafrif o seddi yn weddol gyffordus.

4.21am

Mae Alex Salmond, cyn arweinydd yr SNP, wedi colli ei sedd i’r Ceidwadwyr.

4.20am

Dim ond Ceredigion a Preseli Penfro yn weddill. Mae yna ail-gyfri yn y ddwy sedd.

4.16am

Beth fydd effaith y canlyniadau ar arweinyddiaeth Leanne Wood?

Efallai bod yr ateb yn dibynnu ar y canlyniad o Geredigion. Ond faint o’r clod y bydd modd iddi hawlio am ennill sedd nad oes ganddi gymaint a hynny o gysyltiad ag o?

Yn y Cymoedd lle oedd disgwyl iddo gael y mwyaf o effaith, fe aeth Plaid Cymru am yn ôl.

4.11am

Mae Plaid Cymru yn cyffroi y tu fas i’r cyfri’ yng Ngheredigion. Ond does dim yn sicr eto.

4.08am

Mae Richard Wyn Jones yn rhagweld y gallai bod etholiad cyffredinol arall yn fuan.

4am

Os yw Plaid yn Cipio Ceredigion, dyma fydd y tro cyntaf ers 1859 i Gymru beidio ethol aelod Rhyddfrydol.

3.56am

Ai fi ydi o neu ydyn nhw’n cyfri lot cyflymach yn yr Etholiad Cyffredinol nag Etholiadau’r Cynulliad? Dim ond megis dechrau oedd Caerdydd adeg yma’r llynedd. Mae’r cyfan wedi gwibio heibio heno.

3.43am

Y Ceidwadwyr wedi cadw Gorllewin Caerfyrddin a Sir Benfro,

3.40am

Cadarnhad bod Plaid Cymru wedi ennill Ceredigion ar y cyfri cyntaf. Ail-gyfri nawr.

3.36am

Fe aeth arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies, ar ei wyliau yn ystod yr ymgyrch. A oedd ymgyrch y Ceidwadwyr Cymreig yn rhy gyfforddus?

3.33am

3308 o bleidleisiau yn unig i Paul Nuttall. Canlyniad chwithig iawn iddo.

Llafur yn cadw Gorllewin Caerdydd.

3.32am

Mae Theresa May wedi datgan bod angen cyfnod o sefydlogrwydd gyda’r Ceidwadwyr yn cadw grym.

3.29am

Tim Farron wedi ei ail-ethol o drwch blewyn.

Llafur wedi cadw De Caerdydd a Phenarth. Roedd amheuaeth am y sedd ychydig wythnosau yn ôl.

3.22am

Dim ond 4% o’r bleidlais mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ei ennill yng Nghymru.

3.20am

Os yw Theresa May yn ymddiswyddo, hi fydd y Prif Weinidog i fod yn ei swydd am y cyfnod byrraf ers 1762.

3.17am

Mae Jeremy Corbyn wedi ei ail-ethol.

Mae Llafur wedi cadw Merthyr.

3.14am

Y Ceidwadwyr wedi colli Gogledd Caerdydd i Lafur. Ychydig iawn oedd wedi rhagweld canlyniad o’r fath.

3.08am

Ail-gyfri’ llawn yng Ngheredigion. Son bod Plaid 150 pleidlais ar y blaen. Ydi Plaid Cymru wedi cwrdd a phlaid sy’n cael gwaeth noson na nhw? Y Democratiaid Rhyddfrydol wedi gofyn am ail-gyfri.

3.01am

Pum munud nes Gogledd Caerdydd, lle mae disgwyl i Lafur gipio’r sedd oddi ar y Ceidwadwyr.

Llafur wedi cadw Dwyrain Abertawe yn ddi-ffwdan.

2.57am

Y darlun mawr hyd yma:

Llafur – wedi gwneud yn annisgwyl, anhygoel o dda.

Ceidwadwyr – hynod siomedig, wedi colli tir.

Plaid Cymru – siomedig, heb ennill tir o gwbwl.

Y Democratiaid Rhyddfrydol – anweledig.

2.55am

Cyn-Ysgrifennydd Cymru David Jones yn cadw ei sedd yn Gorllewin Clwyd.

2.54am

Pethau’n edrych yn ddu i’r Democratiaid Rhyddfrydol. Mae’r cyn-Dirprwy Brif Weinidog wedi colli ei sedd, ac mae ail-gyfri yn sedd yr arweinydd presennol, Tim Farron.

2.48am

Newyddion da i Blaid Cymru o’r diwedd – Liz Saville Roberts wedi cynnyddu ei mwyafrif yn Nwyfor Meirionnydd.

2.46am

Llafur yn adennill Gwyr gan y Ceidwadwyr wedi ei golli o 26 pleidlais yn 2015. Maent wedi adennill y ddwy sedd a gollon nhw yn 2015.

2.43am

Alun a Glanau Dyfrdwy – sedd darged arall i’r Ceidwadwr, a Llafur wedi ei ddal unwaith eto.

Brycheiniog a Maesyfed – Y Ceidwadwyr yn cadw.

2.40am

Disgwyl canlyniad yng Ngheredigion yn fuan.

Y Ceidwadwr David Davies yn cadw Mynwy.

2.36am

Llafur yn cadw Canol Caerdydd. Roedd ryw deimlad y gallai’r Democratiaid Rhyddfrydol herio yma ar ddechrau’r ymgyrch.

Mae’r blaid yn cadw Gorllewin Abertawe hefyd.

2.33am

Y Ceidwadwyr Guto Bebb wedi cadw Aberconwy, wedi sion y byddai yn ei golli.

2.28am

Mae Llafur wedi cadw Ynys Mon fel y disgwyl. Plaid Cymru yn y trydydd safle. Canlyniad hynod siomedig i’r blaid yno.

Glyn Davies wedi ei ail-ethol ym Maldwyn.

2.25am

Y Ceidwadwyyr wedi methu a chipio Pen y Bont ar Ogwr, un o’u prif dargedau yng Nghymru. Roedd Theresa May wedi ymweld a’r sedd.

2.24am

Mae Angus Robertson, arweinydd yr SNP yn San Steffan, wedi colli ei sedd.

2.20am

Mwyafrif anferth i Lafur yn y Rhondda. Plaid Cymru ddim yn agos at efelychu perfformiad Leanne Wood y llynedd. Llafur wedi llarpio pleidlais UKIP.

2.18am

Mae’n debyg bod ail-gyfri yng Ngheredigion yn ‘debygol iawn’ ond does dim awgrym o bwy yw’r ceffylau blaen!

2.14am

Mae yna “olwg poenus” ar wyneb Craig Williams, AS Ceidwadwol Gogledd Caerdydd, yn ôl gohebydd gweidyddol Golwg 360!

Llafur wedi cadw Caerffili fel y disgwyl. Hefyd wedi cadw Delyn, sedd yr oedd disgwyl y gallai’r Ceidwadwyr ei gipio.

2.07am

Llafur wedi cadw Ogwr. Paul Flynn yn cadw Gorllewin Casnewydd, sedd oedd y Ceidwadwyr wedi ei dargedu.

Roger Scully yn awgrymu y gallai Llafur sicrhau eu canlyniad gorau yng Nghymru ers 1997.

2.04am

Llafur yn cadw Blaenau Gwent.

Bro Morgannwg – Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru, yn ei gadw i’r Ceidwadwyr.

2am

Plaid Cymru wedi cadw Arfon. Ochenaid o ryddhad iddynt.

1.57am

Mae’n dechrau ymddangos bod Plaid Cymru wedi cadw eu seddi, os yw’r ail-gyfri yn Arfon yn cynnal mantais Hywel Williams.

Mae Plaid wedi cadw Dwyrain Caerfyrddin.

Neiil Hamilton UKIP wedi cael 985 pleidlais yn unig!

1.50am

Llafur yn cadw Torfaen, wth gwrs. A Dwyrain Casnewydd, ond roedd rywfaint o ansicrwydd am yr ail.

1.47am

Mae Betfair yn dweud bod Jeremy Corbyn bellach yn fwy tebygol o fod yn Brif Weinidog na Theresa May.

1.41am

Llafur yn cadw De Clwyd yn ddiffwdan. Roedd rhai wedi dadlau y byddai yn agos.

1.39am

Dyffryn Clwyd – Llafur yn cipio’r sedd gan y Ceidwadwyr.

1.36am

Ychydig dros 100 o bleidleisiau ynddi yn Arfon. Wff!

1.34am

Y Ceidwadwyr bellach yn teimlo bod Aberconwy a Gogledd Caerdydd wedi eu colli.

1.31am

Ail-gyfri yn Arfon? Wedi clywed bod pethau ychydig yn fwy gobeithiol yno i Blaid Cymru, ond mae hyn yn awgrymu bod pethau’n dynn iawn o hyd.

1.30am

Gogwydd anferth i Lafur yn Tooting. Sedd a bleidleisiodd i aros yn y refferendwm Ewropeaidd, sedd ifanc, sedd ddinesig. Gallai’r Ceidwadwyr golli llond dwrn o seddi yn Llundain.

1.18am

Mae’n debyg bod y Ceidwadwyr bellach yn credu na fyddwn nhw’n cael mwyafrif.

1.15am

Llafur yn cipio Rutherglen and Hamilton West oddi ar yr SNP. Gogwydd anferth o 16% tuag atynt.

1.13am

Wrecsam – Llafur yn cadw. Dyma brif sedd darged y Ceidwadwyr yng Nghymru. Canlyniad arwyddocaol iawn.

1.12am

Llanelli – Nia Griffith wedi cadw’r sedd, Ceidwadwyr yn ail, a Plaid Cymru’n drydydd.

1.09am

Mae’n debyg bod sedd Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru, ym Mro Morgannwg dan fygythiad.

1.07am

Mae Daran Hill wedi awgrymu y byddai colli Arfon i ddyn di-Gymraeg o Lundain yn ergyd ofnadwy i Blaid Cymru, i’w gymharu â Gwynfor Evans yn colli Caerfyrddin.

1.01am

Beth sydd wedi mynd o’i le i Blaid Cymru? Y pwyslais cyson ar yr ornest rhwng y Ceidwadwyr a Llafur, yn wir. Ond mae’n amlwg bod sosialaeth Corbyn wedi apelio at yr un math o bobl fyddai fel arfer yn pleidleisio dros Plaid Cymru.

1am

Pethau’n dynn iawn yng Ngheredigion rhwng Plaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

12.54am

Mae Llafur wedi cadw Darlington. Dyma sedd yr oedd y Ceidwadwyr wedi disgwyl ei chipio, ond mae Llafur wedi cynnyddu eu mwyafrif. Canlyniad arwyddocaol dros ben.

12.50am

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu bod eu cyn-arweinydd Nick Clegg wedi colli ei sedd.

12.48am

Da ni’n clywed am seddi nawr nad oedd unrhyw son amdanynt cyn yr etholiad. Mae Llafur bellach yn trafod Aberconwy, sedd Guto Bebb.

12.44am

Rhun ap Iorwerth yn dweud ei fod yn etholiad “amhosib” i Blaid Cymru, gyda ffocws mawr ar Corbyn a May.

12.42am

Mae’n debyg bod Boris Johnson eisoes wedi cysylltu ag ambell un yn holi a ddylai herio Theresa May am yr arweinyddiaeth os yw pethau’n mynd o chwith i’r Ceidwadwyr heno.

12.35am

Mae ymgeisydd Llafur yn teimlo ei fod yn agos yn Nwyrain Caerfyrddin, gyda llaw…

12.30am

Os yw Plaid Cymru mewn peryg o golli Arfon, pa mor saff yw Dwyrain Caefyrddin? Trafodwch.

12.20am

Awgrymiadau bod Ceredigion bellach yn ras pedair ceffyl rhwng y Ceidwadwyr, Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol a Plaid Cymru.

12.17am

Neges gan aelod Plaid Cymru yn Arfon yn dweud ei fod yn debygol eu bod wedi colli’r sedd.

12.13am

Mae’r Ceidwadwyr yn credu y gallen nhw ddod yn ail yn Llanelli. Efallai mai malu awyr yw hynny ond fe fyddai yn dyfnhau’r duwch i Blaid Cymru.

12.11am

Roedd yr ychydig seddi cyntaf yn well i’r Ceidwadwyr nag oedd y pol wrth adael yr orsaf bleidleisio wedi ei awgrymu, ond roedd Gogledd Swindon yn waeth.

12.03am

Mae nifer uchel wedi pleidleisio yn ardaloedd Llafur Arfon. Mae hynny’n gwneud Plaid Cymru yn nerfus.

12.01am

Mae’r Ceidwadwyr yn yr Alban yn teimlo eu bod nhw wedi ennill bob sedd ar hyd ffin deheuol y wlad.

11.57pm

Nid Theresa May yw’r unig arweinydd benywaidd sy’n wynebu dyfodol anodd.

Os nad yw Plaid Cymru wedi ennill Mon, a heb ennill tir o gwbl yn Rhondda a Blaenau Gwent, fe allai fod yn ergyd sylweddol i arweinyddiaeth Leanne Wood.

11.52pm

Y gred bellach yw na fydd pethau gynddrwg i’r Ceidwadwyr ag oedd y pol am 10pm yn ei awgrymu, ond na fydd gan Theresa May lawer o fwyafrif.

Un damcaniaeth yw bod y pleidleisiau post yn gogwyddo ymhellach at y Ceidwadwyr nag oedd pleidleisiau’r rheini aeth i’r blwch pleidleisio.

Mae sion bod y Blaid Lafur wedi cynnyddu eu mwyafrif yn Rhondda.

11.48pm

Mae’r Ceidwadwyr yn credu eu bod wedi colli Gwyr, a nad oes gobaith bellach o gipio Pen y Bont ar Ogwr na seddi Casnewydd.

11.43pm

Rywfaint o newyddion am y Ceidwadwyr. Maent yn pryderu eu bod wedi colli Gwyr, Gogledd Caerdydd a Dyffryn Clwyd. Gobeithio cipio rhai seddi yn y gogledd ddwyrain serch hynny.

11.37pm

Nid blog byw am Blaid Cymru yw hwn, ond mae digwydd bod llawer o newyddion amdanynt yn ein cyrraedd ni ar hyn o bryd!

Y sion o Blaenau Gwent yw bod Plaid Cymru wedi cael crasfa.

11.36pm

Mae sion y gall Plaid Cymru fod mewn trafferthion yn Arfon. A fydd noson siomedig yn troi’n un trychinebus iddynt?

Mae Ieuan Wyn Jones wedi dweud wrth Golwg 360 bod y Blaid Lafur wedi gwneud yn “well na’r disgwyl” ym Môn.

11.30pm

Ymddengos nad yw Plaid wedi dod yn agos yn y Rondda chwaith.

11.26pm

Mae Llafur yn credu eu bod nhw wedi cadw Ynys Môn. Mae’n rhaid nad yw’r bleidlais yn arbennig o agos os ydyn nhw’n datgan hynny mor gynnar. Siomedig iawn i Blaid Cymru.

11.22pm

Mae ymgeisydd y Blaid Werdd yng Ngheredigion, Grenville Ham, yn awgrymu bod ymgeisydd Plaid Cymru, Ben Lake, wedi cipio Ceredigion.

Mae’n rhy gynnar o laweer i wybod hynny wrth gwrs.

11.18pm

Mae’r Ceidwadwyr yn dweud eu bod nhw’n credu bod y pol wrth adael yr orsaf bleidleisio yn anghywir. Nid yw’n cyd-fynd â’u polau piniwn preifat eu hunain.

11.15pm

Rhagor o’r Alban – dyw Llafur yr Alban ddim yn disgwyl cipio cymaint o seddi oddi ar yr SNP ag y mae’r pol yn awgrymu, chwaith.

Mae’n debyg bod yr SNP yn disgwyl colli tua 10 o seddi, gyda 10 arall yn agos.

11.23pm

Roedd Theresa May wedi disgwyl cefnogaeth pleidlais UKIP.

Oedd pynciau megis y dreth ar orddryswch a hela llwynogod wedi gyrru nifer sylweddol o’r pleidleiswyr yma yn ôl i Lafur?

11.10pm

Roedd y pol wrth adael y blychau pleidleisio yn awgrymu y bydd y Ceidwadwyr yn gwneud yn well yng ngogledd-orllewin Cymru. Felly gall Wrecsam, Delyn, Alyn a Dyfrdwy a De Clwyd fod yn y fantol o hyd.

11.06pm

Mae’n werth nodi bod y gogwydd o Lafur i’r Ceidwadwyr yn Newcastle Central yn llai nag oedd y pol wrth adael yr orsaf bleidleisio yn ei awgrymu - 2% yn hytrach na 7%.

11.02pm

Mae’r canlyniad cyntaf wedi cyrraedd – Llafur wedi cadw Canol Newcastle. Cynnydd mawr ym mhleidlais Llafur, cwymo mawr ym mhleidlais UKIP.

11pm

Os yw’r pol yn gywir, efallai y bydd angen parhau â’r blog yma am rai wythnosau – fe fydd y llanast yma’n cymryd misoedd i’w ddatrys.

10.54pm

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn awgrymu na fydd clymblaid arall. Anodd eu beio o bosib ar ôl yr un diwethaf. Ond pwy wedyn fydd yn rhedeg y wlad os nad yw’r Ceidwadwyr wedi sicrhau mwyafrif?

10.52pm

Mae yna deimlad cynyddol ymysg sylwebyddion yn yr Alban na fydd Llafur yn gwneud cystal yno ag y mae’r pol wrth adael y blwch pleidleisio yn ei awgrymu.

10.49pm

Rwy’n clywed y gall nifer o golledion y Ceidwadwyr ddigwydd yn Llundain.

Dyma’r seddi ifanc, dinesig a gefnogodd Aros yn y refferendwm y llynedd lle y gallai’r Blaid Lafur fod yn gryf.

10.44pm

Os yw’r pol yn gywir yna mae Brexit caled yn mynd i fod yn llawer anoddach i’r Ceidwadwyr ei wireddu, a gobeithion yr SNP ar gyfer refferendwm ar Annibyniaeth yn yr Alban yn pylu yn ogystal.

10.36pm

Roedd y bleidlais bost yn uchel yng Ngheredigion.

10.42pm

Mae George Osborne wedi dweud bod y Ceidwadwyr yn wynebu noson ‘cwbl drychinebus’. Efallai na lwyddodd i guddio’r wen ar ei wyneb…

10.35pm

Roedd yna rywfaint o bryder ym Mhlaid Cymru am Ddwyfor Meirionnydd ychydig wythnosau yn ôl, ond ymddengys bod y pryderon rheini wedi lleddfu erbyn hyn.

Does dim sion y gall Dwyrain Caerfyrddin fod yn y fantol.

10.30pm

Does dim disgwyl i Blaid Cymru gipio Rhondda na Blaenau Gwent ar hyn o bryd, ond mae oriau o gyfri o’n blaenau ni.

Mae pethau’n ansicr yn Ynys Môn, ond llygedyn o obaith yng Ngheredigion.

10.22pm

Felly beth yw oblygiadau hyn i Gymru?

Mae’n awgrymu na fydd y Ceidwadwyr yn ennill Wrecsam a Phen y Bont yr Ogwr, ac y gallai Llafur ryng-gipio Gwyr.

Nid yw’n awgrymu y bydd unrhyw newid yn nifer seddi Plaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

10.20pm

Ydi’r cyn-Ganghellor George Osborne yn difaru peidio sefyll eto? Fe allai fod wedi bod yn Brif Weinidog wap.

22.18pm

Mae’n bosib y bydd angen aelodau o Ogledd Iwerddon ar y Ceidwadwyr er mwyn aros mewn grym. Fe fyddai hynny’n eironi blasus wedi i’r cyfryngau a’r prif bleidiau oll anwybyddu Gogledd Iwerddon drwy gydol yr ymgyrch.

22.16pm

Roedd y pol hefyd yn newyddion drwg i’r SNP – mae’n dweud y byddant yn colli 22 sedd, llawer mwy na’r disgwyl.

10.14pm

Mae gwerth y bunt wedi syrthio’n gyflym wedi’r datguddiad bod disgwyl i’r Ceidwadwyr golli seddi.

10.13pm

Ymddengys bod ei thaith i fyny Cader Idris wedi gadael Theresa May yn wallgofyn, nid yn fardd.

10.07pm

Os yw’r pol yn gywir – ac fe allai’r Ceidwadwyr sicrhau mwyafrif o hyd – mae’n weddol drychinebus i Theresa May. A fydd rhaid iddi ymddiswyddo yn y bore?

Mae’n anodd gwybod a fydd pob sedd ar draws y Deyrnas Unedig yn adlewyrchu’r sampl sydd wedi ei gasglu yma.

10.05pm

Mae’r pol wrth adael yr orsaf bleidleisio yn awgrymu na fydd Plaid Cymru yn cynyddu nifer eu seddi. Ond cofiwch mae pol ar draws y Deyrnas Unedig yw hwn ac mae’n anhebygol o adlewyrchu beth sy’n digwydd mewn seddi unigol.

10.02pm

Wel, mae’r Ceidwadwyr yn mynd i fod y blaid fwyaf ond does dim disgwyl iddyn nhw gael mwyafrif. Os yw’n gywir, mae hon am fod yn noson llawer mwy diddorol na’r disgwyl.

10pm

Ceid: 314 Llaf: 266 SNP: 34 Dem Rhydd: 14

9.51pm

Beth fyddai yn noson dda i’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru?

Cadw Ceredigion, sedd eu harweinydd yng Nghymru, Mark Williams.

Roedd rywfiant o obaith ar y dechrau o gipio Canol Caerdydd oddi ar y Blaid Lafur, ond ymddengys bellach mai dyna’r union fath o sedd ifanc, ddinesig lle bydd Llafur yn gwneud yn dda.

9.30pm

Mae Ben Page o IPSOS Mori newydd ddatgan bod canlyniad y ‘pôl wrth adael yr orsaf bleidleisio’ (exit poll yn yr iaith fain) yn “hynod ddiddorol”. Canlyniad agos, efallai? Fe fydd yn cael ei ddatgelu am 10yh.

9.23pm

Sut fyddai noson dda yn edrych i Blaid Cymru?

Mae angen iddynt gipio sedd yn rywle – unrhywle a dweud y gwir.

Ynys Môn yw targed #1. Gydag un o’u gwleidyddion mwyaf profiadol, Ieuan Wyn Jones, yn camu’n ôl i ganol yr ornest, y sedd yn saff yn nwylo’r blaid yn y Cynulliad, a mwyafrif o 500 pleidlais yn unig gan Lafur, fe fyddai yn siom aruthurol i Blaid Cymru os na allen nhw gipio hon.

Siom digon mawr, efallai, i orfodi newid arweinydd?

Os ydyn nhw’n cipio Môn, fe fydd yn rhoi sglein ar etholiad anodd yn yr un modd ac y gwnaeth cipio Rhondda y llynedd.

Dydw i ddim yn siwr faint o obaith sydd o gipio seddi eraill, a hynny’n rhannol am nad yw cefnogaeth Llafur wedi chwalu fel y disgwyl na chefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol wedi codi fel y disgwyl.

Ar ddiwedd mis Ebrill, y dyfalu oedd y byddai yn bosib cipio Rhondda, Blaenau Gwent a Llanelli ond nad oedd ryw lawer o obaith yng Ngheredigion.

Fel arall mae hi wedi bod, gyda cefnogaeth Llafur yn ryw fath o galedu yn eu seddi traddodiadol tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi mynd am yn ôl.

Y cwestiwn mawr yw – faint o adnoddau mae Plaid Cymru wedi ei fuddsoddi yng Ngheredigion, gan feddwl ar ddechrau’r ymgyrch nad oedd yn sedd arbennig o addawol?

9.10pm

Canlyniad cynta’r noson i chi – Etholiad Ffug Ysgol Bro Teifi, yn ne Ceredigion:

1. Plaid Cymru

2. Llafur

3. Ceidwadwyr

4. UKIP

5. Y Blaid Werdd

6. Democratiaid Rhyddfrydol

Canlyniad hynod siomedig i’r Blaid Ryddfrydol yn un o’u cadarnleoedd! Maen amlwg nad yw rhai o’r rhieni wedi llwyddo i drosglwyddo eu teyrngarwch gwleidyddol i’w plant…

8.59pm

Pa rai yw’r seddi i’w gwylio yng Nghymru? Dyma fy rhai i:

Ynys Môn – Llafur i Blaid Cymru/Ceidwadol

Rhondda – Llafur i Blaid Cymru

Ceredigion – Democratiaid Rhyddfrydol i Blaid Cymru

Wrecsam – Llafur i Ceidwadol

Pen y Bont ar Ogwr – Llafur i Ceidwadol

Gorllewin Casnewydd – Llafur i Ceidwadol

Gwyr – Ceidwadol i Llafur

De Clwyd – Llafur i Ceidwadol

Delyn – Llafur i Ceidwadol

O’r rhain, yr unig rai ydw i’n credu sy’n debygol o newid dwylo yw Wrecsam a Pen y Bont ar Ogwr.

Ar noson wael iawn i’r Blaid Lafur, gallai Alun a Glanau Dyfrdwy, Gorllewin Caerdydd, De Caerdydd a Phenarth, a Dwyrain Casnewydd fod yn y fantol.

8.25pm

Tua pryd fyddwn ni’n gwybod sut noson fydd hi i Jeremy Corbyn a Theresa May? Tua 1.30am mae’n debyg, pan fydd nifer o seddi trefol Llafur – gan gynnwys Wrecsam – yn datgan eu canlyniadau.

Dyma’r union fath o seddi y mae Llafur yn pryderu y gallent fod yn wan ynddynt (tra bod disgwyliad y gallent bentyrru pleidleisiau yn y seddi ifanc, dinesig).

Os yw’r rhain yn mynd i fynwes y Ceidwadwyr, fe fydd hi’n noson hir i dîm Corbyn. Eu cadw nhw a bydd May yn dechrau gofyn pam alwodd hi’r etholiad yn y lle cynta’!

8.14pm

Rwy’n rhagweld na fydd yr un blaid yn arbennig o fodlon gyda’u canlyniadau dros nos. Ni fydd y Ceidwadwyr yn llwyddo i sicrhau y mwyafrif anferth yr oedden nhw wedi gobeithio amdano ar ddechrau’r ymgyrch; fe fydd Llafur yn colli seddi ond yn cael noson ychydig yn well na’r disgwyl (gan olygu eu bod nhw’n styc efo Corbyn, er gwell neu waeth); a bydd y pleidiau eraill (SNP, Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol, UKIP) yn profi noson braidd yn siomedig, gan aros yn yr unfan neu fynd am yn ôl.

Dim ond dyfalu ydw i wrth gwrs – os ydych chi am weld eich plaid chi’n gwneud yn well na’r disgwyl, mae yna ddwy awr ar ôl i bleidleisio!

8.12pm

Dyma fy unfed blog ar ddeg byw gwleidyddol ar gyfer golwg360. Ond rwy’n mynd i wneud rywbeth heno nad ydw i erioed wedi ei wneud o’r blaen – blogio yn Gymraeg a Saesneg yr un pryd! Fe fydd y blog Saesneg draw at Nation.Cymru. Ond fe fyddaf yn gwobrwyo eich dealltwriaeth o iaith y nefoedd drwy sicrhau bod y ‘goss’ yn eich cyrraedd chi’n gyntaf, wrth gwrs!

8pm

Croeso i flog byw Etholiad Cyffredinol San Steffan 2017 Golwg 360! Dyna frawddeg nad oeddwn i’n disgwyl ei ysgrifennu ryw saith wythnos yn ôl. Tydi’r amser wedi hedfan dwch?

Fe fyddwn ni’n dod a’r holl wybodaeth i chi o bob cwr o Gymru, a hefyd yn cadw golwg ar beth sy’n digwydd yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, a Lloegr.

Cofiwch bod modd i chi gymryd rhan yn y sgwrs, naill ai drwy adael sylw fan hyn, drwy yrru ebost ataf ar ifanjones@gmail.com, drwy yrru neges i mi ar Twitter @IfanMJ neu yrru neges at @Golwg360.

BLOG: Etholiad wyneb i waered yw’r etholiad rhyfedd hwn

Cyhoeddwyd Mehefin 4, 2017 gan Cymru.

Tagiau: Aled G Jôb, blog, etholiad


Mae pethau wedi newid cymaint i Theresa May, meddai Aled G Job…

Gyda dyddiau’n unig yn weddill bellach yn yr Etholiad Cyfredinol, teg fyddai mentro dweud mai dyma’r etholiad mwyaf bizarre a welwyd yng ngwledydd Prydain ers blynyddoedd mawr.

Ar gychwyn yr ymgyrch, roedd hi’n ymddangos mai cael ei choroni yn hytrach na chael ei hethol fyddai tynged y Prif Weinidog Theresa May, gyda’r polau piniwn yn rhoi mantais sylweddol o 20 pwynt a mwy iddi dros arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn.

Gyda May yn destun lled-addoliaeth cyhoeddus ar y dechrau o’i gymharu gyda’r canfyddiadau cyffredinol negyddol am Corbyn,  a 200 o’i aelodau seneddol ei hun yn wrthwynebus iddo, y dybiaeth gyffredinol oedd y byddai’r ymgyrch yn un o’r rhai mwyaf unochrog a diflas erioed. Ond, mae geiriau Harold Wilson ” A week is a long time in politics” yn ymddangos yn fwy proffwydol nag erioed heddiw.

Pwy mewn difri calon a ddychmygai y byddai Corbyn yn profi’n ymgyrchydd mor ddygn ac egniol ac yn ennill yr ymgyrch ei hun beth bynnag fydd y canlyniad dydd Iau nesaf?

Gyda ambell bol piniwn yn dangos fod rhai o’i bolisiau sylfaenol megis adfer addysg prifysgol rhad ac am ddim, gwladoli’r rheilffyrdd a chychwyn trethu pobl o’r newydd ar drothwy o £80,000 y flwyddyn yn hynod boblogaidd, mae Corbyn wedi llwyddo i gipio’r dychymyg cyhoeddus mewn modd na welwyd yng ngwleidyddiaeth Gwledydd Prydain ers 20 mlynedd a mwy.

I raddau mae Jeremy Corbyn wedi gallu troi etholiad am Brexit yn etholiad am faterion bara a chaws, ac mae hynny’n sicr yn fanteisiol iddo.

Pwy fyddai’n meddwl?

A phwy fyddai’n meddwl y byddai Theresa May yn cynnal ymgyrch mor drybeilig o sal, yn gwneud sawl tro pedol a diethrio rhai o’i chefnogwyr craidd selocaf gyda’i pholisi o werthu tai pobol yn gyfnewid am ofal cartref?

Ac wrth gwrs, roedd ei phenderfyniad i beidio cymryd rhan yn nadl yr arweinwyr ar  y teledu  hefyd yn fodd i gynyddu’r teimlad cyhoeddus mai arweinydd gwan a di-asgwrn cefn yw Theresa May mewn gwirionedd, yn gwbl groes i’r mantra hwnnw am fod yn arweinydd cryf a sefydlog.

Pwy fyddai’n rhagweld y byddai pleidlais y Democratiaid Rhyddfrydol, a hwythau mor obeithiol o fanteisio ar y 48% a bleidleisiodd o blaid aros yn yr UE y llynedd, yn cael ei chwalu i’r ffasiwn raddau?

Mae’n nodwedd od mewn etholiad hynod od,  bod yr unig blaid sy’n sefyll yn gadarn yn erbyn gadael yr Undeb Ewropeaidd ac a fyddai wedi disgwyl dibynnu ar gefnogaeth hyd at hanner y boblogaeth, wedi cael eu gwasgu cymaint gan y pleidiau eraill.

A phwy fyddai’n dychmygu am funud y gallai plaid genedlaethol Yr Alban, yr SNP, fod mewn sefyllfa i fod yn rhan o glymblaid yn Llundain pe bai’n senedd grog ddydd Iau? A fyddan nhw’n barod i ffeirio’r nod o annibyniaeth er mwyn cael rhannu grym yn Llundain?

Problem Nicola Sturgeon

Cur pen posib i Nicola Sturgeon ond a fyddai hi mewn difrif yn gallu gwrthod cynnig felly a hithau’n wleidydd mor ardderchog sydd ben ac ysgwyddau uchben pob gwleidydd arall yn yr ynysoedd hyn bellach? Ai hi yw’r un i achub Ynys Prydain rhag Brexit dinistriol?

Mae’r etholiad hwn fel petai wedi troi popeth wyneb-i-waered dros yr wythnosau diwethaf. Mae’n ddigon i chwalu pen dyn yn llwyr- ac mae yna wythnos i fynd o hyd!

Ond, mae’n bosib mai’r digwyddiad sydd wedi cael yr effaith mwyaf ar yr ymgyrch hyd yma yw’r bomio dychrynllyd a ddigwyddodd ym Manceinon( gyda digwyddiad tebyg hefyd yn Llundain dros y Sul).

Rhoddodd y bomio derfyn ar unrhyw obeithion oedd gan y Ceidwadwyr i redeg ymgyrch ymffrostgar, gung-ho Brecsitaidd gan gorddi teimladau yn erbyn yr Undeb Ewropeaidd gan y byddai hynny yn gwbl amhriodol o dan yr amgylchiadau.

Ymhellach, roedd y digwyddiad hwn yn fodd i daflu goleuni o’r newydd ar nifer o fethiannau sylfaenol yn yn ystod teyrnasiad Theresa May fel Ysgrifennydd Cartref. Yn sylfaenol, roedd y bomio’n gyfrwng i ddangos y gwirionedd am Brydain heddiw: lle bregus, ofnus, ansicr a di-gyfeiriad.

Tybed a yw’r bomio wedi dwysau’r teimlad hwnnw sydd wedi bod yn cyniwair ym meddwl  cyhoedd dros y misoedd diwethaf mai gambl anferthol a naid i’r tywyllwch yw Brexit yn y bon, ac mewn sefyllfa felly eu bod wedi penderfynu yn eu doethineb mai senedd grog fyddai’r canlyniad gorau i bawb ddydd Iau nesaf?

Efallai mai’r synnwyr bellach yw y byddai clymblaid sy’n cynnwys tri neu bedwar o arweinwyr yn llawer mwy tebygol o geisio datrysiad cymodlon, synhwyrol, a rhesymol gyda’r Undeb Ewropeaidd na gadael y cwbl yn nwylo sigledig Theresa May.

A allwn ni gredu’r polau piniwn?

Mae eraill yn wfftio’r polau piniwn diweddaraf gan amau bod yna rymoedd tywyll ar waith yma er mwyn manipiwleiddio’r farn gyhoeddus a dychryn cefnogwyr traddodiadol y Ceidwadwyr i droi allan ddydd Iau er mwyn rhwystro Jeremy Corbyn.

Beth bynnag am hynny, mae greddf a phrofiad yn dueddol o ddweud wrth ddyn ei bod hi’n annhebyg iawn y bydd “Middle England”- y bloc anferthol ceidwadol hwnnw sy’n penderfynu pob etholiad cyffredinol- yn troi cefn ar Theresa May ddydd Iau. Ond wedyn, pwy a wyr erbyn hyn a ninnau’n byw mewn cyfnod mor gyfnewidiol ac ansicr.

Mae’n debyg y bydd y canlyniad yn dibynnu’n llwyr ar faint o gefnogwyr y ddwy brif blaid a gaiff eu sbarduno i fynd i bleidleisio ddydd Iau. Mae ystod canrannau cefnogaeth y Ceidwadwyr mewn polau dros yr wythnosau diwethaf yn amrywio o 42% i 49% o’r etholwyr a chanrannau Llafur yn amrywio o 33% i 38%.

Gyda’r ffasiwn ystod hwn, gallai mantais y Ceidwadwyr mewn seddi fod yn 120 ar y naill law neu fe alle nhw golli eu mantais seddau yn llwyr(Colli 12 sedd+ a chymryd y bydd Llafur yn cadw gafael ar eu seddau presennol) ar y llaw arall. Pe bai Llafur yn gallu cyrraedd 38%, byddai hynny’n fwy na thebyg yn gwarantu senedd grog.

Yn y model a ddefnyddiwyd gan Yougov i fesur y pleidleiswyr hyn, rhagwelir y bydd 51% o bobl ifanc rhwng 18 a 25 yn troi allan i bleidleisio dros y Blaid Lafur. Cofier bod hyd at 2 filiwn o’r bobol ifanc hyn wedi cofrestru o’r newydd i bleidleisio, a dyna’r rheswm y mae’r bwlch a ddangosir gan Yougov rhwng y ddwy brif blaid mor dynn (3%).

Mae’r polwyr eraill yn dueddol o amau a fydd y bobl ifanc hyn yn ddigon ymroddedig i droi allan i’r graddau hyn ddydd Iau, ac yn rhagweld felly mai 35% o’r garfan hon fydd yn bwrw pleidlais yn y pendraw, gan olygu y bydd gan y Ceidwadwyr fantais o tua 10% i 15% ddydd Iau.

Mi ddywedodd y Ffrancwr Jean Jacques Rosseau unwaith mai dim ond yn ystod etholiadau cyffredinol yr oedd pobl Lloegr yn rhydd mewn gwirionedd( ac mi fyddai ei ddadl o yr mor berthnasol inni’r Cymry hefyd mae’n debyg).

“Unwaith y maent wedi dewis eu cynrychiolwyr seneddol, maent yn dychwelyd i fod yn gaethweision iddynt,” meddai.

Yn sicr, mae’r cyfnod hwn yn teimlo’n un ymryddhaol iawn a llawn gobaith ar sawl ystyr, Mae yna deimlad bod llawer o’r hyn y mae ein gwleidyddion wedi bod yn ei bedlera ers sawl blyddyn bellach wedi cael ei herio’n gynyddol dros yr wythnosau diwethaf ac mae hynny’n beth llesol iawn i ddemocratiaeth.

Does ond gobeithio y gellid herio barn Rousseau ar ol dydd Iau a pharhau i gadw golwg barcud ar ein cynrychiolwyr wrth iddynt fynd ati i reoli ar ein rhan dros y blynyddoedd nesaf.

BLOG: Osgoi y gwir am oblygiadau Brexit

Cyhoeddwyd Mai 27, 2017 gan Gwleidyddiaeth.

Tagiau: brexit, Theresa May


(llun: PA)
Huw Prys Jones yn dadlau bod pwnc pwysicaf yr etholiad yn cael ei anwybyddu

Mae’n anochel y bydd yr ymosodiad ym Manceinion yn newid rhywfaint ar natur ymgyrch yr etholiad.

Dydi hynny fodd bynnag ddim yn esgusodi methiant llwyr y gwrthbleidiau i fynd i’r afael â’r hyn ddylai fod yn bwnc pwysicaf yr etholiad.

A’r pwnc hwnnw yw’r ffordd y mae’r Blaid Dorïaidd bellach yn llwyr yng nghrafangau eithafwyr sy’n benderfynol o dorri unrhyw gysylltiadau rhwng Prydain a thir mawr Ewrop.

Mi allai’r etholiad eleni fod yn gyfle gwych i’r gwrthbleidiau edliw a thaflu bai am y llanast yr ydym ynddo.

Yn lle hynny, mae eu tawedogrwydd ar y mater yn debygol o arwain at benrhyddid i Theresa May gamddefnyddio mwy ar ei grym.

Ni ddylid bychanu difrifoldeb y sefyllfa. Mae’n amlwg fod y garfan wrth-Ewropeaidd wedi bod yn cynllwynio ers blynyddoedd am ffyrdd o gipio grym pe byddai’r refferendwm yn digwydd o’u plaid.

Maen nhw wedi sicrhau bod y dehongliad mwyaf eithafol bosibl o’r canlyniad yn cael ei dderbyn fel efengyl, ac yn benderfynol o fygu unrhyw ddehongliadau eraill mwy gonest.

Oni bai fod yna bobl sy’n barod i herio’u hagweddau a’u dehongliadau, maen nhw am fynd yn fwyfwy eithafol.  Rhowch chi fodfedd i’r bobl hyn ac mi gymeran nhw lathen. Ac mi allan nhw fod yn hyderus bod ganddyn nhw bapurau newydd fel y Sun a’r Daily Mail i bregethu eu gwenwyn ddiwrnod ar ôl diwrnod i’r hygoelus a’r anwybodus.

Methiant

Rydan ni i gyd yn talu’r pris am fethiant y gwleidyddion hynny sy’n gwybod yn iawn bod Brexit yn syniad gwael, i ddwyn anfri ar ddilysrwydd canlyniad y refferendwm.  Trwy dderbyn y celwyddau a’r rhagfarnau a oedd yn sail iddo, maen nhw wedi sigo ymhellach ffydd pobl mewn democratiaeth.

Y Blaid Lafur ydi’r mwyaf euog o’r gwrthbleidiau o bell ffordd, gyda Jeremy Corbyn fel petai’n cofleidio’r canlyniad o’r cychwyn. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn fwy goleuedig ac mae eu haddewid o ail refferendwm  yn sicr yn rhywbeth i’w groesawu. Er hynny, dydyn nhw ddim fel petaen nhw’n llwyddo i gyfleu neges gwbl ddiamwys o’u safbwyntiau.

Mae Aelodau Seneddol Plaid Cymru wedi gwneud safiad clodwiw drwy bleidleisio yn erbyn Erthygl 50 ac wedi bod yn bur gyson eu safbwynt. Mae Dafydd Wigley hefyd, eu hunig arglwydd bellach, wedi bod yn dadlau’n huawdl dros yr egwyddor o ail refferendwm.

Yn anffodus fodd bynnag, mae arwyddion fod Plaid Cymru hefyd wedi simsanu yn ystod ymgyrch yr etholiad.

Dywed eu harweinydd Leanne Wood fod angen ‘parchu’ canlyniad y refferendwm a ‘symud ymlaen’ gan sôn am ‘gynllun ôl-Brexit cadarnhaol i Gymru’ (beth bynnag mae hynny yn ei olygu).

Ystyr ‘parchu’ canlyniad y refferendwm a ‘symud ymlaen’ ydi ildio’n ddigwestiwn i gelwyddau a rhagfarnau’r cenedlaetholwyr Seisnig fu’n arwain ymgyrch Brexit, a gwrthod gwneud safiad yn erbyn newyddion ffug y Daily Mail a’r Sun.

Go brin fod hyn yn dderbyniol i drwch cefnogwyr Plaid Cymru.

Meddyliwch yn ôl dair blynedd a chanlyniad refferendwm yr Alban, pryd roedd mwyafrif mwy yn erbyn annibyniaeth nag oedd o blaid Brexit y llynedd.

Allwch chi ddychmygu Alex Salmond a Nicola Sturgeon yn dadlau bod angen i bawb barchu’r canlyniad, a’i dderbyn fel y gair olaf, a chanolbwyntio ar y manteision a allai ddeillio o aros fel rhan o Brydain?

Problemau sylfaenol

Hyd y gwelaf i, mae sawl problem sylfaenol gyda’r datblygiad diweddaraf yn agwedd Plaid Cymru at Brexit.

I ddechrau, mae’n awgrymu’r camddealltwriaeth sylfaenol mai mater economaidd yn unig yw perthynas Cymru, Prydain ac Ewrop. Nid bygythiad economaidd yn unig ydi Brexit ond ymosodiad ar ein gwerthoedd, ein diwylliant a’n hunaniaeth. Un o gymhellion mwyaf sylfaenol cenedlaetholdeb Cymreig ydi gwrthsefyll y math o genedlaetholdeb Seisnig haerllug sy’n nodwedd mor hanfodol o arweinwyr Brexit.

Mae hefyd yn debygol o gyfrannu at wrthdaro rhwng agweddau aelodau Plaid Cymru ar lawr gwlad mewn ardaloedd fel Gwynedd a’r hyn fydd yn cael ei weld fel gor-awydd i apelio at bleidleiswyr yng nghymoedd ôl-ddiwydiannol y de.

Cwestiwn arall y bydd yn rhaid iddi ei wynebu hefyd fydd oblygiadau Brexit i’w hamcanion cyfansoddiadol. Mae’r freuddwyd o annibyniaeth yn yr Undeb Ewropeaidd yn ddigon anodd ei dychmygu pan fo Prydain yn dal yn aelod o’r Undeb. Os bydd y math o Brexit ynysig y mae Theresa May yn ei addo yn digwydd, mae’r nod yn symud i dir ffantasi pur. Pa obaith fyddai perswadio pobl Cymru i ffeirio undeb â Lloegr am undod â thir mawr Ewrop os ydi Plaid Cymru’n derbyn canlyniad y refferendwm llynedd fel adlewyrchiad dilys o’u dyheadau? Ac os nad annibyniaeth yn yr Undeb Ewropeaidd, annibyniaeth yn lle? Go brin fod annibyniaeth lwyr yn opsiwn yn y byd sydd ohoni. Unig obaith am ddatblygiad cyfansoddiadol Cymru mewn byd ôl-Brexit felly fyddai fel rhyw fath o dalaith mewn Prydain ffederal.

Ai hyn tybed fydd canlyniad ‘cynllun ôl-Brexit cadarnhaol i Gymru’?

Ar y llaw arall, mae’n debygol iawn mai’r unig obaith i ddyfodol cenedlaetholdeb Cymreig fyddai methiant llwyr y Brydain newydd y mae’r Torïaid yn ceisio’i chreu. Os yw Plaid Cymru am fanteisio ar fethiant o’r fath yn y dyfodol, bydd yn rhaid iddi fod yn gwbl eofn a chyson ei gwawd a’i dirmyg o weledigaeth y cenedlaetholwyr Seisnig sy’n ein llywodraethu heddiw.

BLOG: Mae’n rhaid siarad yn onest am Islamiaeth

Cyhoeddwyd Mai 26, 2017 gan Blog Meddwl.


Y gwasanaethau brys y tu allan i Arena Manceinion wedi ffrwydrad (Llun: Peter Byrne/PA Wire)
Mae yna le i ddicter cyfiawn yng nghanol yr ystrydebau gwag, meddai Aled Gwyn Job…

Roedd yr ymosodiad terfysgol a laddodd 22 o unigolion ym Manceinion yn gynharach yr wythnos hon yn un o’r digwyddiadau mwyaf erchyll i ddigwydd ar dir Prydain ers blynyddoedd mawr.

Er gwaetha’r holl ymosodiadau terfysgol Islamaidd yr ydym wedi bod yn dyst iddynt dros y blynyddoedd diwethaf, mae’n anodd peidio meddwl bod rubicon go bendant wedi ei groesi yn yr ymosodiad hwn a dargedodd blant a phobol ifanc mewn modd mor filain.

Ond, eto, yr un ystrydebau gwag a welwyd fel ymateb iddo gan ein cyfryngau a’n gwleidyddion megis, “Chawn ni ddim ein curo”, “Safwn yn gryf gyda’n gilydd”, ac mae’r cyhoedd hefyd yn gwbwl gyfarwydd gyda’r sgript y mae disgwyl iddyn nhw ei dilyn gyda’r ffasiwn ddigwyddiadau ar ffurf y galaru cyhoeddus, a’r ymgynnull er mwyn cael bod yn actorion yn y broses.

Er mor ddidwyll eu cymhellion, yr hyn sy’n taro dyn ydi pa mor oddefol ydi’r broses hon, gyda’r cyfranogwyr yn cyfleu’r synnwyr nad oes yr un dim y gallwn ei wneud mewn gwrionedd, ond dod ynghyd a galaru.

Mae lle i ddicter

Lle mae’r dicter cyfiawn sydd angen ei fynegi yn dilyn gweithred mor ysgeler? Mae mynegi dicter yn rhywbeth y mae’n rhaid i unigolion a chymdeithas iach ei wneud. Ond eto, doedd dim argoel o hwn i’w weld ar y cyfryngau torfol dros y dyddiau diwethaf.

Siawns bod methiannau’r gwasanaethau cudd yn yr achos hwn yn destun dicter cyhoeddus? Dyma’r gwasanaethau cudd cofier sydd ers blwyddyn a hanner bellach yn gallu darllen pob ebost a phob neges destun a ddanfonir gan bob copa walltog yn y gwledydd hyn, a sydd wedi cyflogi miloedd o spooks ychwanegol er mwyn cyflawni’r gwaith hwn. I ba bwrpas, wedi digwyddiadau nos Lun?

A beth am fethiannau’r Prif Weinidog Theresa May, o gofio mai hi oedd yr Ysgrifennydd Cartref a fethodd pob targed i geisio lleihau lefelau mewnfudo i Brydain o 2010 ymlaen a thorri lefelau’r Heddlu i’r asgwrn ar ben hynny?

Oni ddylai hi fod yn destun dicter pobl a hithau wedi methu yn y ddyletswydd bwysicaf sydd gan unrhyw wladwriaeth mewn gwirionedd- sef amddiffyn ei dinasyddion? Y dybiaeth gyffredinol wedi nos Lun oedd y byddai’r ymosodiad yn cryfhau safle’r Ceidwadwyr.

Ond roedd arolwg YouGov neithiwr, a gynhaliwyd wedi’r ymosodiad yn dangos bod y Toris i lawr i 43% a Llafur ar 38%. Efallai bod y ffigwr hwn yn awgrymu mai Theresa May fydd y bwch dihangol yn hyn oll?

Agor ein llygaid

Beth bynnag am hynny, y caswir ydi bod rhaid  inni agor ein llygaid bellach i’r bygythiad gwirioneddol sydd yn ein hwynebu ar ffurf Islamiaeth a ffurfio ymateb rhagorach iddo na rhaffu sloganau gwag wedi un arall o ymosodiadau’r “death cult” canoloesol hwn.

Mae’r byd-olwg rhyddfrydol sydd wedi meddiannu ein cymdeithas ers blynyddoedd bellach wedi golygu na fu’n bosib ei dweud hi fel y mae am y bygythiadau mawr sydd ymhlyg gydag Islamiaeth. Yn ein diwylliant gwleidyddol gywir,  rhaid gochel rhag ‘anfanteisio’ unrhyw garfan o’n cymdeithas. Ond y drafferth gyda hynn  ydi ei fod yn aml yn golygu bod ffeithiau anghyfforddus yn cael eu hanwybyddu.

Faint o bobol sy’n gwybod er enghraifft bod yna dros 100 o adnodau yn y Koran sydd yn mynnu bod rhaid i’r credinwyr ladd y ‘Kaffirs’ ( anghredinwyr) lle bynnag y maen nhw, a bod y ffydd ei hun yn seiliedig ar y rhaniad sylfaenol hwn rhwng ‘Byd Islam’ a ‘Byd Rhyfel’ (sef pawb arall y mae’n rhaid eu gwrthod a’u herlid)?

Siawns nad ydi’r rhan fwyaf o Fwslemiaid cyffredin yn credu’r syniadau hyn? Yn anffodus, dangosodd arolwg diweddar bod 100,000 o Fwslimiaid gwledydd Prydain yn “cydymdeimlo” gyda gweithredoedd hunanfomwyr.

Ymhellach, dangosodd arolwg arall bod y Mwslim cyffredin yn credu bod gwrywgydiaeth yn bechod difrifol, a bod merched yn ddinasyddion eilradd. Mae’n berffaith amlwg bod yna wrthdaro cwbwl sylfaenol yma rhwng credoau fel hyn o gymharu â gwerthoedd y gorllewin, a does dim modd anwybyddu’r hollt bellach.

Does dim atebion hawdd i broblemau Islamiaeth. Yn sicr, dylai arweinwyr Mwslemaidd wneud llawer mwy i gondemnio’r terfysgwyr hyn a gwneud mwy i atal y broses hon o radicaleiddio dynion ifanc sy’n cael eu hudo i rengoedd y terfysgwyr. Efallai y dylent wneud mwy hefyd i geisio diwygio’r rhannau hynny o’r Koran sy’n cael eu defnyddio i gyfiawnhau syniadau’r brawychwyr yn eu plith.

Ar yr un gwynt, mae’n rhaid i’n harweinwyr gwleidyddol ninnau wneud mwy i ymateb i’r broblem. Mae’n rhaid wynebu’r bygythiad yn onest a chreu strategaeth hir-dymor bendant a phwrpasol er mwyn ei drechu.

Eisoes, mae rhai lleisiau ar y dde eithafol yn galw am system o ‘internment’, er mwyn carcharu’r 3,000 o jihadis Prydeinig sydd yn wybyddus i’r Gwasanaethau Cudd. Y peryg gyda hynny ydi taflu petrol ar y fflamau, gan greu miloedd mwy o wirfoddolwyr i rengoedd Islamiaeth.

Llawer gwell fyddai mynnu ar y naill law bod disgwyl i’r gymuned Fwlemaidd integreiddio llawer mwy i’r gymdeithas yma yng ngwledydd Prydain a derbyn gwerthoedd sylfaenol y Gorllewin. Ac ar y llaw arall, efallai bod angen buddsoddi miliiynau ar raglenni dad-radicaleiddo trylwyr a fyddai’n ceisio deall natur y dieithriwch a’r casineb sy’n gyrru dynion ifanc i greu’r math o gyflafan a welwyd ym Manceinion a cheisio cynnig llwybr amgenach iddynt mewn bywyd.

Beth bynnag a ddigwydd, rhaid dechrau’r drafodaeth ar fyrder.

BLOG: Cannes yn cyfareddu

Cyhoeddwyd Mai 26, 2017 gan Y Blog Celfyddydau.

Tagiau: Gwyl Ffilmiau Cannes


Dylan Edwards
Dylan Edwards sydd yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ar ran golwg360

Hawdd yw darllen i mewn i bob math o ffilmiau alegorïau a throsiadau ynglŷn â sut rydym ni’n gweld a chlywed y byd a’i straeon. Wedi’r cyfan, pa gyfrwng gwell i ymdreiddio i’n ffyrdd o weld, clywed a phrofi’r byd na’r sinema? Prinnach yw’r ffilmiau sydd nid yn unig yn cyfleu rhamant a phŵer y synhwyrau hyn, ond yn eu gweu i mewn i’w plotiau i ddatgelu mewn ffyrdd gwreiddiol y berthynas rhwng clyw, golwg a sinema. Yng ngŵyl Cannes eleni, mae clwstwr o ffilmiau, nad oes ganddynt ond ychydig iawn yn gyffredin fel arall, yn gymheiriaid i’w gilydd yn yr ystyr eu bod yn cynnig ymdriniaethau gwreiddiol a phrin â gweld a chlywed, fel cysyniadau ac fel dyfeisiau naratif.

Yn Wonderstruck, gan Todd Haynes, deillia hud a dyfnder o’r naratif ddeuol, dwy stori sy’n plethu ychydig yn drwsgl i’w gilydd ond sy’n cyfuno i greu deinameg sy’n llawn dychymyg a phosibilrwydd. Mae hanner y ffilm yn arddull ffilm fud, a’i sylw ar ferch fyddar yn Efrog Newydd ar ddiwedd oes y ffilmiau mud, a’r hanner arall (‘presennol’ y ffilm) yn canolbwyntio ar fachgen yn y saithdegau sy’n dianc i’r ddinas wedi marwolaeth ei fam mewn damwain a’i gadawodd ef yn fyddar.

Mae’n ffilm sy’n ategu dwy ffilm amlwg a phoblogaidd – ar lefel arwynebol, The Artist, y pastiche o ffilm fud lwyddiannus iawn o 2011 ac, mewn ffyrdd cynilach efallai, Hugo gan Martin Scorsese, ffilm arall sy’n dilyn helyntion plentyn ifanc yn canfod lloches mewn dinas fawr anhysbys, ac sydd hefyd yn defnyddio stori’r plentyn i ymwneud â syniadau eang yn ymwneud â chelfyddyd a pherthyn. Yn nwy stori’r ffilm, ar y sain mae’n sylw’n bennaf. Yn y ddwy adran, ceir portreadau hynod synhwyrus o optegau llethol cyrraedd dinas newydd. Mae’r gallu i glywed yn rhywbeth mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei gymryd yn ganiataol, a gyda’r ffilm hon mae Haynes fel petai’n galw am ymgysylltiad agosach â’r synnwyr hwn. Yn sensitifrwydd Wonderstruck ynghylch y modd y mae sain yn ffurfio’n hargraffiadau o’r byd, amlygir synwyrusrwydd penodol sy’n teimlo i mi yn ddigon unigryw.

Er mai dyma ffilm ddrutaf ac, o bosib, ffilm fwya hygyrch y cyfarwyddwr – mae’n debyg y caiff gylchrediad masnachol eang, ond dwi’n amau rhywsut a fydd hi’n hit anferth – ceir momentau ynddi sy’n adleisio ffilmiau cyntaf pytiog, radical ac arbrofol Haynes fel un o enfants terribles y don o gyfarwyddwyr queer a ddaeth i’r amlwg yng Ngogledd America yn y nawdegau cynnar. Yn Poison, ei lwyddiant nodedig cyntaf, er enghraifft, cawn dri naratif gwahanol, heriol sy’n gosod gweithiau’r awdur Jean Genet yng nghyd-destun cyfnod AIDS. Ac yn ei ffilm I’m Not There, o 2007, mae’n castio saith actor gwahanol i geisio portreadu personae amrywiol Bob Dylan drwy’r blynyddoedd. Drwy ddefnyddio yn Wonderstruck ddyfais gymharol radical ar gyfer stori a allai fel arall roi bod i ffilm deuluol dwymgalon, gall Haynes ysgogi cwestiynau am ffiniau genre a ffurf; a hyn oll yn deillio o’i ddefnydd o sain.

I rai yma, mae Wonderstruck yn gam gwag nobl mewn gyrfa arbennig. Ond profais i hi fel symffoni hudolus, amherffaith o syniadau a thechnegau annisgwyl, ac o ddyfeisgarwch pur. Byddwn fel arfer yn rhybuddio rhywun rhag gwylio trwy lens mor amrwd o auteur-aidd, ond dwi’n meddwl mai cyd-destun gyrfa Todd Haynes yw’r ffordd fwyaf ffrwythlon o gael y mwyaf o Wonderstruck.

Ffilm o Siapan

Cymeriadau byddar Wonderstruck sy’n gyrru’r holl naratif(au) ymlaen, a hyd yn oed arddull y ffilm. Mae byddardod hefyd yn chwarae rôl dyngedfennol yn naratif Radiance, gan Naomi Kawase, ffilm arall ym mhrif gystadleuaeth Cannes a gafodd ei dangos i ni aelodau blinedig, gor-gaffeinated y wasg ryngwladol fore dydd Mawrth. Mewn dinas Siapaneaidd gyfoes, dilynwn ddynes ifanc sensitif sy’n gweithio ar draciau sain-ddisgrifiad ffilmiau. Mae’r broses hon yn ei rhoi mewn cyswllt â grwpiau o bobol fyddar sy’n ei chynghori am ei gwaith, yn aml mewn ffyrdd gwrthdrawiadol. Mae un o’r dynion dall yn fwy ymosodol na’r lleill – yn wrthwynebus i’w disgrifiadau, ei dulliau gweithio a’i dehongliadau. Ar y berthynas rhwng y ddau gymeriad yma y mae prif ffocws y ffilm, ac mae hi’n berthynas a ddatblygir yn gynnil a chelfydd. Neilltuir talpiau helaeth o drac sain y ffilm i ddisgrifio’r hyn sydd ar ein sgrin, tueddiad y mae’r prif gymeriad yn ei gymryd ymhell o’i gweithle.

Anodd yw gorbwysleisio faint mae’r mwyafrif o feirniaid rhyngwladol Cannes yn edrych i lawr ar Kawase – bob tro mae un o’i ffilmiau yn ymddangos yn Cannes (a dyma’i phedwerydd ymddangosiad yma y degawd hwn) ceir llawer o hwyl rhwng beirniaid ar Twitter yn bychanu emosiwn cryf ei ffilmiau a’u perthynas agos â’r ŵyl. Yn wir, mae ei ffilmiau’n tueddu i fod yn sentimental ac yn anffasiynol (sydd yn beth gwahanol iawn i ddiffyg steil). Ond er nad ydy hon ymysg ei gweithiau cryfaf, mae rhythmau sensitif y ffilm a’i golwg blaen ar berthynas rhwng dau berson yn chwa o awyr iach yn y brif gystadleuaeth.

Os ydy’r ffilmiau hyn yn rhoi’r lle blaenaf i’r clyw fel sbardun i ymdreiddio i’r ffyrdd mae’n synhwyrau’n siapio’n profiad o’r byd, gwna dwy ffilm yma rywbeth tebyg â’r synnwyr gweld. Dyma ddwy ffilm sy’n syrthio tu allan i gategori ffilmiau ffuglennol; un o Ffrainc ac un o Iran; un gan gyfarwyddwraig a dathlodd ei 88fed pen-blwydd eleni, y llall gan un a fu farw’r llynedd.

Ffilm draethawd

Mae Visages Villages, cyfunwaith gan Agnès Varda a’r artist gweledol JR, yn ffilm draethawd dwyllodrus o syml ac ysgafn. Mae’r cyfarwyddwyr yn cynnal taith o gwmpas ardaloedd gwledig Ffrainc i greu darnau cymunedol o gelf gyhoeddus, gan dynnu lluniau o wynebau a chyrff dinasyddion cyffredin, eu chwyddo’n anferth a’u plastro ar adeiladau. Dyma fwy neu lai’r prosiect sy’n cynnal y ffilm. Ceir yma felly ar lefel arwynebol bortread o artistiaid a chymuned, celfyddyd a thirwedd.

Ond yn raddol, cawn arwyddion bod yna fwy yn digwydd yma ar lefel meta nag y byddem ni’n ei amau ar ddechrau’r ffilm. Un olygfa fer ynghanol y ffilm yn arbennig a gydiodd yn fy nychymyg. Gwelwn Varda mewn apwyntiad gydag optegydd, yn cael chwistrelliad yn ei llygaid – dysgwn ei bod hi’n colli ei golwg. Dyma ddelwedd sy’n ysgogi melancoli yn y gwyliwr, o weld yr eicon yma yn sinema Ffrainc ar ei mwyaf bregus; portread o’r artist fel person oedrannus sy’n dirywio. Mae hi’n chwarae hyn i lawr, gan gyfeirio at yr olygfa enwog o lygad yn cael ei sleisio gan gyllell yn Un Chien Andalou. Astudiaeth gynnil yw’r ffilm (a’r prosiect celfyddydol mae’n ei ddarlunio) o ba mor freintiedig ydym ni i allu gweld y byd, ei holl ogoniant a’i holl wynebau, bob dydd.

Arbrawf mewn arafwch

Lle bo Visages Villages yn obsesiynu am bresenoldeb pobol ymysg pobol a chyrff fel canolbwynt i gymdeithas, does braidd dim un corff dynol yn ymddangos ar y sgrin am ddwy awr gyfan yn ystod 24 Frames, y ffilm olaf i Abbas Kiarostami weithio arni cyn ei farwolaeth yr haf diwethaf (er na chafodd ei chwblhau). Gellir disgrifio’r ffilm fel arbrawf mewn arafwch, a’i sbardun yw anfodlonrwydd y cyfarwyddwr â’r ffaith mai 24 ffrâm sydd mewn eiliad o amser ffilm. Y bwriad ydy herio’r cysyniad bod i’r rhyddid honedig a gynrychiolir gan y sinema o ran lluniau llonydd ei gyfyngiadau ei hun, trwy gyfansoddi dwy awr o ffilm o gwmpas 24 llun yn unig; yn gyntaf paentiadau, yna ffotograffau a dynnwyd gan y cyfarwyddwr. Mae pob ‘ffrâm’ felly yn para tua phedair munud o amser sgrin, a’r cyfarwyddwr yn dangos beth mae’n dychmygu sy’n digwydd o gwmpas y llun – hynny ydy, mae’n rhyddhau’r ddelwedd o’i llonyddwch. Dim bod unrhyw beth yn digwydd yn y vignettes yma ran amlaf. Dyma’r pwynt: dangos sut mae’r byd yn troi p’un a oes camera yno ai peidio.

Ceir awgrymiadau o’r ôl-ddynol a’r ôl-sinematig – a hyd yn oed y cyn-ddynol a chyn-sinematig? – eisoes yn y vignettes llonydd (ond nid cwbl lonydd) hyn, a ddwyseir gan ein sylweddoliad mai dyma destament sain-weledol olaf Kiarostami, un o gewri’r sinema ryngwladol ers yr wythdegau, a enillodd y Palme d’or- yma yn union ugain mlynedd yn ôl â’i ffilm Taste of Cherry.

Trwy gydol ei oeuvre, rhed ymdriniaethau â’r berthnas rhwng y ddynoliaeth a’r ddelwedd sydd wedi’i chyfryngu, mewn ffilmiau megis Close-Up, campwaith o 1990 lle mae dyn tlawd sy’n honni ei fod yn gyfarwyddwr ffilm enwog yn ymgartrefu gyda theulu, a Copie Conforme, o 2010, sy’n codi cwestiynau am y rhwymyn rhwng gwyliwr a thestun drwy atal gwybodaeth graidd (a chamarwain yn bwrpasol) am wir natur perthynas y cwpwl sydd yn llenwi pob golygfa. Ac yn ei sgil, mae astudiaethau chwareus a hunangyfeiriol o’r tensiynau rhwng realiti a’r dyfeisiedig, a rhwng delwedd a’i thestun, wedi dod yn un o brif nodweddion sinema Iran i gynulleidfaoedd rhyngwladol. Fe’i gwelir yng ngwaith cyfarwyddwyr megis Jafar Panahi, syn ymdrin â’r syniadau hyn yng nghyd-destun sensoriaeth llywodraeth y wlad ar ei waith.

Ond er i sawl un o’i ffilmiau chwarae ag estheteg arafwch, does yr un o weithiau Kiarostami (sy’n cynnwys ffilmiau byrion a hir, ffuglen a dogfen) wedi ymroi mor ddwfn â 24 Frames i ysgogi myfyrdod a meddylgarwch dwys yn ei gwyliwr. Rhaid cyfaddef bod hon yn ffilm sy’n teimlo’n llawer mwy gwerth chweil o fyfyrio drosti nag wrth ei gwylio; yn ôl y sôn, fe’i bwriadwyd ar gyfer cyd-destun oriel. Ond mae’n goda addas, ysgogol i yrfa bwysig. Fel albyms olaf Bowie neu Leonard Cohen, neu fel No Home Movie, ffilm draethawd a gwblhawyd gan Chantal Akerman yn 2015 fisoedd cyn ei marwolaeth, mae gyriad ysbrydol mawreddog yn hongian dros y gwaith hwn, sy’n creu’r ymdeimlad bod artist mawr yn cyfathrebu â ni o’r bedd trwy ei ddelweddau.

Mae gen i gydymdeimlad â’r safbwynt damcaniaethol fod pob ffilm yn stori ysbryd; mai prif swyddogaeth y cyswllt rhwng testun a chamera ydy’r posibilrwydd (neu’r rheidrwydd?) y bydd y testun hwnnw’n goroesi tu hwnt i’w bresenoldeb bydol ‘real’ trwy gael ei ddal ar ffilm (neu, os nad ar ‘ffilm’ erbyn hyn, ar ffeil). Ymdrinia’r grŵp amrywiol yma o ffilmiau yn Cannes eleni â’r cysyniad hwn mewn ffyrdd anghyffredin. Pleser amgylchedd fel Gŵyl Ffilmiau Cannes ydy ei bod yn ein gorfodi i ystyried syniadau gwahanol ynghyd â’i gilydd, ac i daro goleuni ar gysylltiadau a chymariaethau na fyddem ni’n eu gwneud fel arall. Gyda themâu mor elfennol â golwg a chlyw, does dim terfyn ar allu sinema i wthio, i bryfocio ac i ehangu’n dealltwriaeth o’r byd fel rydym yn ei weld.

BLOG: Hir oes i ysgafnder ar sgriniau Cannes

Cyhoeddwyd Mai 22, 2017 gan Y Blog Celfyddydau.

Tagiau: Dylan Edwards, Gwyl Ffilmiau Cannes


Juliette Binoche yn y ffilm Let Sunshine In, Llun: Gwyl Ffilm Cannes
Dylan Edwards sydd yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ar ran golwg360

Peth doniol yw hiwmor. Ac yng nghyd-destun Gŵyl Ffilmiau Cannes, mae’n ddoniolach fyth. Yn aml mae pobol yn sôn am baradocs yr ŵyl – ar un pegwn mae Cannes y socialites, y partïon yacht a’r carped coch, ac ar y llall mae’r ffilmiau, a’r ŵyl yn dal i gael ei gweld fel un fwyaf dethol a mawreddog byd ffilmiau’r auteurs rhyngwladol.

Yr hyn sy’n uno’r ddau begwn ydy eu hamharodrwydd i gael eu gweld yn ddim llai na phethau hollol, hollol ddifrifol, boed hynny o ran rhwysg y byd ffasiwn neu yn nhueddiad y prif ddetholiad i glodfori Themâu Mawr ar draul gweithiau llai ac ysgafnach. Ble bynnag ry’ch chi’n troi ar y Croisette, difrifoldeb sy’n teyrnasu.

Mewn pâr o ffilmiau enwau-mawr a wyliais yn ystod fy oriau cyntaf yn yr ŵyl, sydd yn 70 oed eleni, datgelir y ddeuoliaeth yma mewn ffyrdd dadlennol. Mae un ffilm o Rwsia, ac un o Ffrainc; un gan ddyn, un gan ddynes; ac un yn mygu dan orddifrifoldeb crand tra bo cyfoeth y llall yn deillio o’r rhyddid a’r pleser mae’n eu canfod yn ysgafnder bywyd bob dydd.

Cafodd Loveless, y ffilm gyntaf o’r brif gystadleuaeth i gael ei dangos i’r wasg, ei hystyried yn fuan iawn yn un o’r ymgeiswyr cryf i ennill y Palme d’or. Roedd hyn i’w ddisgwyl; ers ei un gyntaf mae pob un o ffilmiau’r cyfarwyddwr Andrey Zvyagintsev, o bosib auteur mwyaf blaenllaw sinema gyfoes Rwsia, wedi hawlio’u lle yn netholiad swyddogol Cannes. Ond pan ddarllenais i rai adolygiadau brys ar ôl y dangosiad nos Fercher, synnais o weld cyn lleied roedd eu hargraffiadau’n ategu nodweddion y ffilm a wyliais i.

Ffilm yw hon am bâr oedd yn arfer bod yn briod a’u cariadon newydd yn dygymod â diflaniad eu mab mewn tref Rwsiaidd lwyd, anhysbys, tua 2012. Ry’n ni’n gwybod mai dyma’r cyfnod dan sylw am fod Zvyagintsev yn pupro’r ffilm â golygfeydd hir o’r prif gymeriad (y gŵr; wrth gwrs) yn gwrando ar adroddiadau newyddion – dim ond un o’r technegau amrwd a ddefnyddia’r cyfarwyddwr i wthio trosiad a ‘datganiad’ trwsgl i mewn i’w ddrama ddomestig denau.

Mae’n adrodd cyfrolau bod y film ffuantus, hunanfoddhaus hon, a’i thuedd amlwg tuag at themâu mawrion sy’n dynodi ffilmiau fel rhai ‘pwysig’ mewn cylchoedd tebyg i Cannes, yn ymddangos ym mhrif gystadleuaeth yr ŵyl, tra bo ffilm ddiweddaraf Claire Denis, Let Sunshine In – yn fy nhyb i, does dim modd cael dadl am sinema ryngwladol y 30 mlynedd diwethaf heb ei chynnwys hi – yn cael ei dangos mewn adran lai blaenllaw, sef y Quinzaine des Réalisateurs.

Yn amlwg, allwn ni ddim peidio â gweld rhywedd yn rhan o hyn; nid yn unig y mae Denis yn un o unig gyfarwyddwyr benywaidd blaenllaw sinema Ffrainc, ond ers ei ffilm gyntaf, Chocolat, yn 1988, mae hi wedi mireinio estheteg gwbl unigryw a nodweddir gan ei synwyrusrwydd cnawdol, goddrychol, arbrofol; a gan olwg benodol fenywaidd ar y byd. Er gwaethaf holl ymdrechion PR Cannes i ymddangos yn fwy blaengar o ran rhywedd yn y blynyddoedd diweddar, mae’n glir iawn o’r mathau o arddulliau, themâu a safbwyntiau sy’n cael eu clodfori fod ‘pwysigrwydd’ dal yn nodwedd sydd yn dynn ynghlwm â hen gysyniadau masgiwlinaidd.

Gellir dadlau mai ychydig iawn byddai gwaith Denis yn elwa, wir, o’r math yna o statws. Byddwn i’n disgrifio’i oeuvre fel un traethawd estynedig ar ddawns symudiad dynol, â chysylltiadau rhwng rhyw cnawdol a mudiant ac ôl-drefedigaethedd yn greiddiol drwy gydol ei gyrfa. Syndod, felly, yw bod ei ffilm ddiweddaraf – a wnaethpwyd ar frys yn gynharach eleni a’i chadw’n gyfrinach nes ei datgelu fel ffilm agoriadol y Quinzaine – yn gomedi rhamantus gymharol syml, sydd gam i ffwrdd o dir cyfarwydd Denis gan fod i bob golygfa, bron, fwy na thair llinell o ddeialog. Dilynwn ddynes ganol oed, emosiynol fregus – Juliette Binoche mewn perfformiad cyfoethog – wrth iddi geisio canfod y cydbwysedd delfrydol rhwng serch a bodlonrwydd oes wedi dirywiad ei phriodas.

Un peth sy’n syndod am y ffilm ydy gymaint mae ei chomedi’n argyhoeddi, a pha mor hyderus ydy gafael Denis ar ei deunydd. Mae cyffyrddiadau arddull cyfarwydd Denis a’i sinematograffydd athrylithgar, Agnes Godard, yn dal yma – y pwyslais ar gyswllt cnawd â chnawd, goddrycholdeb synhwyrus y gwaith camera, yr oedi uwchben manylion bob-dydd annisgwyl – ond maen nhw’n gwasanaethu naratif llawer mwy ymlaciedig a hygyrch nag arfer. Efallai wir fod hon yn ffilm ‘fechan’, ‘ysgafn’ fel mae rhai beirniaid wedi honni, ond heb os mae hi’n fwy gwreiddiol a gafaelgar a mwy gorffenedig ei hiaith sinematig na’r un o’r ffilmiau ‘pwysig’ Loveless-aidd i mi ei gweld ers amser hir. Mae hi’n ffilm sydd bron â’ch gwneud yn chwil gan bleser.

Mae dwy ffilm arall gan fenywod y tu allan i’r brif gystadleuaeth wedi ysgogi fy edmygedd, yn rhannol am nad ydyn nhw’n llafurio’n ddiflas i ddatgan i’r byd eu bod nhw’n gampweithiau mawr dwys. Yn Los Perros, ffilm o Chile yn adran Critics’ Week yr ŵyl, dilynwn ddynes, merch i filiwnydd dylanwadol, sy’n cael gwersi marchogaeth efo dyn enigmatig sydd, fel y cawn wybod ryw draean o’r ffordd i mewn i’r ffilm, yn destun ymchwiliad am dreisio hawliau dynol dan regime Pinochet. Yn y dyn hwn – ac yn anallu pawb i ddweud wrthi’n union pa fath o weithredoedd roedd e’n gyfrifol amdanynt – mae hi’n blasu enigma a pherygl sy’n absennol o’i bywyd fel arall. Os ydy steil y ffilm yn dibynnu ychydig yn ormodol ar fotifau cyfarwydd, hoeliwyd fy sylw bob eiliad gan y prif gymeriad rhyfedd, amwys a’i hobsesiwn. Diolch byth na wnaeth y ffilm fynnu rhoi cymhelliant i’w hatyniad, na chwaith ddatblygu’n thriler seicorywiol gyfarwydd fel mae’n ymylu ar fod.

Yn Western, gan Valeska Grisebach o’r Almaen (yn yr adran Un Certain Regard), dilynwn grŵp o ddynion o’r wlad honno sy’n adeiladu pibell ddŵr mewn pentref ym Melarws. A chanddi gyffyrddiadau tebyg i ffilmiau eraill gan fenywod o Ewrop sy’n bwrw golwg synhwyrus, ethnograffig ar ddeinameg a gemau pŵer dynion macho – fel Beau Travail gan Claire Denis a Chevalier gan Athina Rachel Tsangari – mae’r ffilm hon yn astudio hefyd y berthynas rhwng mewnfudwyr a phobol leol, a rhwng dwyrain a gorllewin Ewrop heddiw.

Yr adleisiau o fytholeg wrywaidd y ffilm western a awgrymir gan y teitl ydy un o’r pethau lleiaf diddorol am y ffilm grefftus, fanwl hon. Mae’r ymdriniaeth sensitif â’r tirlun, a’r tensiynau rhwng y pentrefwyr a’r ymwelwyr, yn ei gwneud yn ffilm a allai apelio at gynulleidfa eang. Y platfform mae Cannes yn rhoi i ffilmiau tebyg i hon – ffilmiau sy’n priodi elfennau annisgwyl, sy’n taro golau unigryw ar berthnasau pobol â’i hamgylchedd – ydy raison d’etre yr ŵyl i fi.

Wrth dreulio deg diwrnod yn gwylio sawl ffilm y dydd, o bob math o bersbectif ac o bedwar ban byd, mae’r cyseinedd a’r cyferbyniadau rhwng rhai annisgwyl yn cael eu hamlygu; yn fy nyddiau cyntaf yma, roedd y craciau a amlygwyd yn nelwedd ddiflas Cannes o fri gwrywaidd yn enghraifft. Hir oes i ysgafnder!

FIDEO: Cofio Rhodri Morgan – “cymwynaswr mawr gwleidyddiaeth Cymru”

Cyhoeddwyd Mai 18, 2017 gan Cymru.

Tagiau: Jeremy Miles, Rhodri Morgan


Jeremy Miles, AC Llafur, a gafodd ei ethol yn 2016
Bydd un o Aelodau mwyaf newydd y Cynulliad yn cofio’r cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan, fel un o “fel un o gymwynaswyr mawr gwleidyddiaeth y genedl ac un o benseiri y Cynulliad”.

“Roedd e’n wleidydd unigryw iawn, cyfuno bod yn ddeallus tu hwnt – un o’r deallusion mawr yng ngwleidyddiaeth Cymru, gyda hefyd elfen gyffredin â phobol, y gallu i uniaethu â phobol o bob cwr,” meddai Jeremy Miles.

Atgofion ymgyrchu

Cafodd Jeremy Miles ei ethol yn Aelod Cynulliad dros Gastell-nedd yn 2016, ac mae’n cofio Rhodri Morgan yn dod i’w helpu i lansio ei ymgyrch.

“Fi’n cofio pan wnaeth e gymwynas fawr â fi a dod i helpu i lansio fy ymgyrch i fan hyn yng Nghastell-nedd ar fyr rybudd.

“Fe ddaeth e a cherdded gyda fi drwy strydoedd Castell-nedd ac roeddwn i’n synnu bod pawb yn ei adnabod e a phawb eisiau ysgwyd llaw ag e ac yn barod i gael sgwrs a fe yn hel straeon ac atgofion gyda nhw fel tasai fe’n ei adnabod nhw i gyd hefyd.

“Bydd ei golled e yn golled fawr i fywyd cyhoeddus yng Nghymru.”