Trydarwyr Cymraeg – Y 50 Uchaf

Diweddarwyd  


Mae hi’n #benblwyddhapus arbennig i Twitter heddiw, wrth i’r wefan gymdeithasol ddathlu deng mlynedd ers ei lansio.

Bellach mae ganddi dros 330 miliwn o ddefnyddwyr actif ym mhob cwr o’r byd – gan gynnwys yma yng Nghymru, ble mae miloedd o bobol yn defnyddio’r Gymraeg arni yn ddyddiol.

Yn ôl gwefan indigenoustweets.com mae’n debyg mai’r Cymro cyntaf i drydar neges yn y Gymraeg ar y wefan oedd Mei Gwilym, datblygwr gwe o’r Felinheli.

Ond pwy yw’r Cymry Cymraeg sydd fwyaf amlwg ar y wefan erbyn hyn?

Darllen rhagor »

Dathlu’r cyfraniad Cymraeg ar ben-blwydd Wicipedia

Diweddarwyd  


Jason Evans
Jason Evans fydd yn cymryd rhan mewn Golygothon arbennig i ddathlu carreg filltir ‘gwefan Gymraeg fwyaf poblogaidd y byd’ …

Ar 15 Ionawr bydd Wicipedia yn dathlu ei 15fed pen-blwydd. 15 mlynedd yn unig ers creu’r erthygl gyntaf, Wicipedia yw’r gwyddoniadur mwyaf ar y blaned bellach ac mae’n un o’r gwefannau mwyaf poblogaidd yn y byd.

Gyda degau o filiynau o erthyglau mewn bron i 300 o ieithoedd, mae miliynau o bobl yn troi at Wicipedia am bob math o wybodaeth, o fywgraffiadau o’u hoff sêr ffilm, i grefydd, gwleidyddiaeth a hanes hynafol.

Yn 2007 roedd gan y Wicipedia Cymraeg fil o erthyglau yn unig ond mae wedi tyfu’n gyflym ac erbyn hyn mae’n cynnwys yn agos at 70,000 o erthyglau gwreiddiol yn y Gymraeg.

Darllen rhagor »

Pwy sy’n cofio’r rhaglenni plant yma?

Diweddarwyd am  


Sam Tân yn ei ogoniant gwreiddiol
Fe gafodd sawl un ohonom ni’r pleser o gael ein difyrru am oriau pan oedden ni’n ifanc gan rai o gartwnau a rhaglenni plant poblogaidd S4C.

Mae ambell un o’r cymeriadau rydan ni’n cofio dal ar y sgrin o hyd wrth gwrs, gan gynnwys Sam Tân a chriw Pontypandy, a Sali Mali a Jac y Jwc draw yn Pentre Bach.

Ond does dim byd cweit fel y gwreiddiol, fel maen nhw’n ei ddweud, ac mae hynny wastad yn wir pan gofiwn ni am raglenni’n plentyndod ni – dim Ben Dant, Dona Direidi a Cyw i ni, sori.

Mae golwg360 wedi bod yn hel atgofion am rai o hen glasuron y gorffennol sydd bellach ar gael i’w gwylio ar y We, fydd yn sicr yn gyfarwydd i rai sydd ychydig yn rhy hen i wylio rhaglenni plant heddiw bellach!

Darllen rhagor »

Cymru 1-0 Gwlad Belg – Fideos o’r noson wefreiddiol

 


Torf y gêm rhwng Cymru a Gwlad Belg wrth i'r anthemau gael eu canu
Mae hi eisoes wedi cael ei disgrifio fel y “noson fwyaf yn hanes pêl-droed Cymru” gan un o’r chwaraewyr, ac fe fu’r cefnogwyr yn dathlu’n hwyr i’r nos ar ôl y fuddugoliaeth anhygoel o 1-0 dros Wlad Belg nos Wener.

Roedd Gareth Bale, a sgoriodd unig gôl y gêm wrth ennill ei 50fed cap dros ei wlad, yn llawn clod i gefnogwyr Cymru ar ôl y gêm gan eu disgrifio fel y rhai “gorau yn y byd”.

Un o’r prif bynciau trafod ar ôl y gêm, ymysg cefnogwyr Cymru a Gwlad Belg ar strydoedd Caerdydd yn ogystal ag ar y cyfryngau cymdeithasol, oedd yr awyrgylch wefreiddiol yn y stadiwm y noson honno.

Fydd yr un fideo yn gwneud cyfiawnder lawn â’r sŵn byddarol oedd yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Wener, ond pa ffordd well o werthfawrogi canlyniad sydd wedi rhoi Cymru o fewn cyrraedd i Ewro 2016 nag atgoffa’n hunain o’r wefr y noson honno?

Darllen rhagor »

Gwobr £25 am #HunlunSteddfod a #VineSteddfod

 


Hunlun buddugol Eisteddfod yr Urdd llynedd (llun: Sara Watkins)
Fe fydd Caerffili a’r cyffiniau yn fwrlwm o gyffro eisteddfodol wrth i’r Urdd ymweld â maes Llancaicach Fawr yr wythnos hon.

Ac yn ogystal â’r cystadlu ar y llwyfan, fe fydd y cystadlu’n digwydd unwaith eto ar y cyfryngau cymdeithasol wrth i her #HunlunSteddfod Golwg360 ddychwelyd.

Fe fydd gwobr o £25 am yr hunlun gorau o faes Eisteddfod yr Urdd sydd wedi defnyddio’r hashnod, a’r enillydd yn cael ei ddewis ar ddiwedd yr wythnos.

Pwyntiau bonws, gyda llaw, os lwyddwch chi i fachu hunlun efo un o’r selebs ar y maes!

Darllen rhagor »

Deg Uchaf – Blogiau Poblogaidd y Flwyddyn

Diweddarwyd am  


Bu digon o fwrlwm unwaith eto ar flogiau golwg360 eleni wrth i’n cyfranwyr ni drafod ystod eang o bynciau llosg ym meysydd gwleidyddiaeth, chwaraeon, celfyddydau, cerddoriaeth a mwy.

Felly wrth i’r flwyddyn gyrraedd at ei therfyn, dyma chi’n rhestr ni o’r deg blog mwyaf poblogaidd ar y wefan eleni.

1. Blog Byw Refferendwm yr Alban

Roedd amryw o flogiau byw ar golwg360 eleni gafodd tipyn o sylw, ond dim yn fwy na’r blog byw o ganlyniad refferendwm annibyniaeth yr Alban.

Darllen rhagor »

Ugain Uchaf – Trydarwyr Dylanwadol Cymru

Diweddarwyd  


Iolo Cheung sydd yn edrych ar bwy ydi’r Cymry dylanwadol ar Twitter …

Os ydach chi unrhyw beth fel fi, anaml ewch chi drwy’r diwrnod heb gael cip ar Twitter i weld beth sy’n mynd ‘mlaen yn y byd ac am beth mae pobl yn sgwrsio.

Mae mwy a mwy o bobl yn ymuno â’r wefan gymdeithasol bob dydd, a llawer yn ei ddefnyddio i drafod a lleisio barn am bynciau llosg y dydd – gan gynnwys ni’r Cymry.

Ond gyda chymaint o negeseuon trydar yn cael eu postio pob dydd, pa rai sydd yn wir yn llwyddo i ddal eich sylw?

Darllen rhagor »

Gemau Cymraeg yn ddibynnol ar nawdd

 


Daf Prys
Daf Prys sydd yn credu bod ffordd well o ariannu gemau na dibynnu ar arian llywodraeth …

Diddorol oedd nodi syniadau Rhys Mwyn yn yr Herald Cymraeg yr wythnos dwetha’ am ddefnydd o’r Gymraeg mewn gemau cyfrifiadurol llwyddiannus.

Fe awgrymodd e y byddai’n wych tase fersiynau Cymraeg o gemau mawr fel Call Of Duty a Grand Theft Auto yn bodoli, ac mai dyna’r her nesaf i ddiwylliant Cymraeg.

Os chi’n dilyn y blog yma dw i wedi trafod y peth o’r blaen, ac mae’n werth mynd nôl at beth oedd gen i’w ddweud.

Darllen rhagor »

Ble mae’r amrywiaeth yng nghymeriadau Marvel a DC?

Diweddarwyd  


Y frwydr rhwng Marvel a DC (llun: YouTube)
Aled Illtud sydd yn asesu brwydr y ffilmiau comig, ac yn holi ble mae’r merched a’r lleiafrifoedd ethnig …

Mae’r rhyfel rhwng Marvel a DC wrthi’n cychwyn, gyda’r ddau gwmni wedi rhyddhau rhestr o bob un o’u ffilmiau nhw tan 2020. Ac mae yna lawer o drafod amdano fan hyn!

Fi’n siŵr bydd trafodaethau dyfnach am y ‘rhyfel’ yma pan mae Phase 3 a chychwyniad swyddogol y bydysawd ffilmiau DC yn dechrau yn 2015-16.

Mae Marvel wedi  bod wrthi’n creu ffilmiau o safon uchel o fewn bydysawd a rennir ers 2008, gyda DC yn trio dal lan gyda chychwyniad meddal yn 2013.

Darllen rhagor »

Adolygiad: Destiny, PS4

Diweddarwyd am  


Daf Prys
Daf Prys fu’n clocio’r oriau ar gêm newydd Destiny, ond oedd e werth ei amser?

Glywoch chi ‘run yna am y bachgen oedd yn galw ‘blaidd’? Dydd ar ôl dydd ar ôl dydd, ‘blaidd!’ ‘blaidd!’ ‘blaidd!’ ‘blaidd!’.

Wel mae Bungie wedi bod yn gwneud hwn, drwy ei marchnata, am Destiny. Ers ei gyflwyniad i’r byd yn Ebrill 2010, mae Bungie (y datblygwyr) ac Activision (y cyhoeddwyr) wedi bod yn llithro bach o Destiny fewn i goffi pawb.

Ond yn lle cael ei anwybyddu fel bachgen y blaidd druan, mae niferoedd anhygoel wedi prynu’r gêm. A beth sy’n syfrdanol am hwn?

Darllen rhagor »

Geek Party yng Nghaerdydd

Diweddarwyd am  


Catrin Griffiths sy’n trafod ei sialens o ddechrau menter newydd ar gyfer partïon …

Pan soniodd Dan Atkins am y tro cynta’ am ei syniad ar gyfer ‘Cardiff Geek Party’, do’n i ddim yn  siŵr iawn be i feddwl.

Mae’r Cardiff Geek Party fusnes sydd yn cynnig parti gyda thwist, lle mae rhywun yn gallu llogi consoles, gemau a telis am y noson.

‘Da ni yna hefyd i gynnig ‘chydig o help, cyngor a hanes, ac mae gennym ni gasgliad da o gemau ar gyfer pob console, o’r Spectrum i’r Snes, i’r Commodore 64 a Lynx Atari (fel rhan o’r profiad parti mi fyddwn ni hefyd yn cynnig party bags, lifesize cutouts o Sonic a Mario ac addurniadau di-ri!)

Darllen rhagor »

Fideo Wyth yng Ngŵyl Golwg

Diweddarwyd  


Elidir Jones a Df Prys, fu'n rhedeg y Stafell Ddigidol yng Ngŵyl Golwg
Daf Prys sydd yn cloriannu beth ddysgodd e a Fideo Wyth o sesiynau digidol yr Ŵyl …

Mi wnaeth Gŵyl Golwg ddysgu lot i ni yn Fideo Wyth, neu efallai, ailddysgu pethau ‘da ni’n gwybod yn barod. Weithiau dwi’n teimlo’n undonog dros ben; mwydro fel rhyw fwgan haerllug am gemau cyfrifiadur.

Ac wedyn dwi’n mynd i Ŵyl Golwg a ‘dwi’n gweld faint o waith sydd yna i neud, gyda lot o bobl dal efo dim diddordeb o gwbl yn y maes. Ffaith syml: mae ‘na fwy o arian yn cael ei wario yng Nghymru ar y diwydiant gemau cyfrifiadur na sydd ar y diwydiant llyfrau.

Mae diwydiant llyfrau Cymru yn ddibynnol ar nawdd o’r sector gyhoeddus, tra bod diwydiant gemau Cymru yn bodoli ar y cyfan yn hapus oddi ar y cynnyrch maen nhw’n creu.

Darllen rhagor »

Hwyl yn yr Ŵyl gyda chystadleuaeth Mario Kart

 


Elidir Jones a Daf Prys fu'n rhedeg y twrnament
Daf Prys fu’n sgwrsio â’r cystadleuwyr yng Ngŵyl Golwg dros y penwythnos …

Roedd digon o fwrlwm yn ystafell ddigidol Gŵyl Golwg eleni wrth i gystadleuaeth Mario Kart cyntaf Cymru gael ei gynnal – ac fe fu Daf Prys yn ffilmio’r cyfan.

Hon yw’r “gêm sy’n troi Cymru glân gloyw i mewn i regwyr proffesiynol”, yn ôl Daf, ac roedd yr awyrgylch gystadleuol yn amlwg wrth i gerbydau Mario, Yoshi a Donkey Kong sgrialu o gwmpas y trac i geisio cipio’r amser cyflymaf.

Cafodd Daf Prys gyfle i sgwrsio â rhai o’r cystadleuwyr ar ôl eu rasys ar gyfer Fideo Wyth golwg360, ac ambell un yn diawlio pawb ond eu hunain am y canlyniad.

Darllen rhagor »

Gamescom, mein herr

 


Daf Prys sydd yn edrych ar arlwy Gamescom, sioe gemau gyfrifiadur mawr Ewrop a gynhaliwyd yn Köln, yr Almaen

Mae agweddau yn newid o hyd. Mae’n hawdd dadlau mai Gamescom bellach yw sioe fwya’ gemau cyfrifiadur y blaned.

Doedd dim llawer iddi ond rhyw bum mlynedd ‘nôl a nawr drychwch arni, bwystfil ble mae’r newyddion mwya’ syfrdanol ym myd gemau cyfrifiadurol yn cael ei rhyddhau.

Fideo cynta’ o gêm Quantum Break yn rhedeg, y gêm sy’n neud i lot o bobl feddwl taw dyma’r amser i brynu Xbox One, Sierra Studios yn cael ei atgyfodi gyda’i chyfresi hollbwysig ‘Galaxy Quest’ a ‘Geometry Wars’, o ie, a’r ffaith fach ‘na fod Tomb Raider nawr am fod yn console exclusive i Xbox (nôl at hwn mewn eiliad).

Darllen rhagor »

Sir Hapusaf Cymu

Diweddarwyd am  Blog ystadegol diweddaraf Dafydd Elfryn, sy’n ceisio canfon sir hapusaf Cymru …

Pob blwyddyn, mae’r llywodraeth yn cynnal arolwg cenedlaethol sy’n holi’r boblogaeth am nifer o agweddau gwahanol o fywyd yng Nghymru (linc).

Mae’r llywodraeth yn defnyddio’r canlyniadau yma wedyn i fonitro perfformiad y siroedd, ac i raglennu am y dyfodol.

Yn fras, mae’r unigolion sydd yn cymryd yr arolwg yn ateb y cwestiynau unai drwy roi marc allan o ddeg, neu weithiau canran.

Darllen rhagor »

Y Pokemon Cymraeg?

 


A wnaiff y gemau cyfrifiadurol Cymraeg newydd roi gwên ar wyneb Daf Prys?
Mae gemau Cymraeg newydd yn taflu rhywfaint o olau ar dduwch bywyd Daf Prys …

Mewn ffilmiau, mae’r olygfa o berson truenus yn crwydro anialwch, potel ddŵr wedi hen orffen, gwefusau sych, croen yn torri ac yn ymbalfalu dros fryniau o dywod yn un cyfarwydd i ni gyd.

Wel, yng nghanol mis Awst dyna sut mae gêmwyr oll yn ei deimlo, diffeithwch pur o gemau newydd gyda’r cyhoeddwyr mawrion (a’r rhan fwyaf o’r rhai bychan) oll yn paratoi tan fedi’r diwydiant.

Finnau yn gweld sawl mirage sy’n crafu’r ysbryd dros y bryncyn nesaf, byw mewn gobaith tan i’r gred droi’n ddŵr melys. Gor-ddweud efallai, ond s’dim llawer o hwyl mewn tan-ddweud. Bydd y paragraff uchod wedi bod yn llawer mwy llwm wedyn.

Darllen rhagor »

Fideo Wyth – uchafbwyntiau arbennig o Sioe Gemau Cymru

 


Elidir Jones a Daf Prys yn y sioe gemau
Mewn byd sydd yn gynyddol ddigidol a chyda’r diwydiannau technolegol yn tyfu, efallai nad yw’n syndod fod Sioe Datblygu Gemau Cymru fel petai’n mynd o nerth i nerth.

Ychydig wythnosau yn ôl yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd fe gynhaliwyd y digwyddiad am y drydedd flynedd yn olynol, ac am y tro cyntaf roedd hi mor boblogaidd nes i drefnwyr godi ffi am fynychu.

Mae’r gynhadledd flynyddol, sydd wedi’i threfnu gan Dai Banner o Wales Interactive, yn gyfle i bobl o Gymru a thu hwnt ddod at ei gilydd i drafod y datblygiadau diweddaraf ym myd y gemau cyfrifiadurol.

Fe fydd rhai ohonoch eisoes yn gyfarwydd â Daf Prys, un o flogwyr digidol golwg360 sydd yn dod a’r diweddaraf o fyd y gemau cyfrifiadurol gyda’i flog Fideo Wyth.

Darllen rhagor »

Adolygiad Watch_Dogs

 


Daf Prys
Daf Prys fu’n ceisio osgoi creu gormod o drwbl wrth ddilyn stori’r gêm newydd…

Tra bod nifer fawr o adolygwyr eraill ar hyn o bryd yn cael hwyl a sbri efo lliwiau a byd anhygoel Mario Kart 8 (gwelwch adolygiad Fideo Wyth ar YouTube), dwi nôl yn Pays de Llwyd, byd y brownion, neu Chicago i bawb arall.

Wel, fersiwn Ubisoft o Chicago. Neu, i fynd gam ymhellach, fersiwn Ubisoft o bob gêm maen nhw erioed wedi neud yn y pum mlynedd diwethaf. ‘Far Cry 3’, ‘Assassins Creed’, ym, ‘Far Cry’… dilyn yr un trywydd maent, ac yr un mecanwaith i yrru’r plot ymlaen.

Tyrrau’r gelyn, cuddio rownd corneli, dilyn bois o gwmpas y lle. Fi’n deall bod rhannu asedau a syniadau yn gallu gweithio yn dda ond blincin ‘ec.

Darllen rhagor »

Fideo Wyth Mai 2014

 


Daf Prys yn pendroni
Daf Prys sy’n holi a oes modd ail-wneud clasur o’r gorffennol …

Mae’n ddigon hawdd edrych yn ôl gyda sglein ffug y gorffennol ar bethau’r oes a fu a meddwl bod pethau’n gymaint gwell bryd hynny, yn ôl Daf Prys.

Ond boed o’n Star Wars, C’mon Midffild neu’n gêm fwrdd yr Eisteddfod (wel, falle ddim), does dim pwynt ceisio ail-greu’r clasuron hynny – dydyn nhw byth am gymharu â’r gwreiddiol.

Wel hynny yw, nes bod blogiwr digidol golwg360 yn cael cip ar ambell i gêm gyfrifiadurol o’r gorffennol fel Elite a Syndicate.

Darllen rhagor »

Cystadleuaeth newydd i’r ‘Steddfod

 


Daf Prys - ddim yn eistedd ar y ffens
Mae’n bryd i’r brifwyl foderneiddio – ac fe allai cystadleuaeth gemau cyfrifiadur annog pob math o fewnbwn creadigol, yn ôl Daf Prys …

Beth mae person yn gorfod ei wneud i fod yn ‘llwyddiannus’ yng Nghymru yw bod yn fardd, neu fod mewn band cachu o’r wythdegau/nawdegau. ‘Na fe wedyn, chi bobman – ar y radio/teli/ar lwyfan mewn gwyliau/cylchgronau/gwneud voiceovers ar gyfer hysbysebion ar Radio Ceredigion.

Os chi ddim yn digwydd bod yn fardd neu’n gynt o fand hollol gachu ac awydd bod ar un o’r uchod na phoener, mae dal cyfle i chi. Fe gewch chi fod yn academydd neu’n wleidydd.

Os chi ddim yn wleidydd neu’n academydd a bod chwant bod ar y radio/teli/hysbysebu garej anferthol yn agos i Gaerfyrddin yna rhaid i chi flacmelio pawb a phopeth (shwt chi’n meddwl fi’n blogio i golwg360?!).

Darllen rhagor »