RSS

Golwg360

MwyCau 

BLOG: Wythnos yn Abertawe Fydd


Francesco Guidolin, rheolwr Abertawe
Mae wythnos yn amser hir yn y byd gwleidyddol, yn ôl y cyn-Brif Weinidog Llafur, Harold Wilson. Os felly, mae’n hirach fyth yn y byd pêl-droed. Does ond angen gofyn i reolwr Abertawe, Francesco Guidolin.

Gallai ei saith diwrnod yntau, a ddechreuodd ddydd Sul gyda cholled o 1-0 yn erbyn Southampton yn St Mary’s, fod yn dyngedfennol. Fe allai’r wythnos olygu’r gwahaniaeth rhwng cadw neu golli ei swydd. Dydy wynebu Man City ddwywaith – yng nghwpan yr EFL a’r Uwch Gynghrair – yn y cyfnod hwnnw’n sicr ddim yn mynd i helpu hwyliau Guidolin dros y dyddiau nesaf.

Ar hyn o bryd, teimlad y wasg a’r cefnogwyr ar y cyfan yw fod amser yn rhedeg allan i’r Eidalwr, a gafodd ei benodi’n barhaol ddiwedd y tymor diwethaf. Daeth Guidolin i Stadiwm Liberty dros dro gydag un nod yn unig – cadw’r tîm yn yr Uwch Gynghrair. Roedden nhw’n ddeunawfed pan gafodd Garry Monk ei ddiswyddo, ond fe godon nhw i’r unfed safle ar ddeg erbyn diwedd y tymor.

Bryd hynny, roedd gan Abertawe ddau ddewis, un ai dweud “Grazie Francesco, arrivederci”, neu ei wobrwyo am gyflawni nod tymor byr drwy ymestyn ei gytundeb. Mynd am yr ail ddewis wnaeth y cadeirydd Huw Jenkins a’i griw.

Ond fe allen ni weld hanes yn ailadrodd ei hun o fewn dim o dro. Fe lwyddodd Monk, a gafodd ei benodi dros dro fel olynydd i Michael Laudrup, i gadw ei afael ar ei swydd tan y flwyddyn newydd. Ateb dros dro oedd ei benodiad yntau hefyd, ond fe gafodd gytundeb parhol ar ôl bodloni’r gofynion gwreiddiol.

Does ond un casgliad o gymharu sefyllfaoedd Monk a Guidolin. Dydy bod yn rheolwr dros dro llwyddiannus ddim o reidrwydd yn golygu y byddwch chi’n rheolwr parhaol da. Mae’r disgwyliadau’n wahanol. Mae rheolwr dros dro yn ceisio achub sefyllfa neu lanast sydd wedi cael ei achosi gan rywun arall.

Mae disgwyl i reolwr parhaol osod ei stamp ei hun ar garfan neu dîm ac mae’n cael ei farnu ar sail hynny. Os felly, fe basiodd Guidolin ei brawf cyntaf. Fe fethodd yr ail brawf yn y modd gwaethaf posib. Y tymor diwethaf, enillodd Abertawe 24 o bwyntiau allan o 45 pwynt posib o dan arweiniad Guidolin. Y tymor hwn, pedwar pwynt sydd ganddyn nhw allan o 15 pwynt posib. Gwnewch chi’r symiau – mae’r gwahaniaeth yn drawiadol.

Pe bawn i’n cesio achub cam Guidolin (mae’n anodd iawn gwneud hynny), byddai’n rhaid dweud ei fod e wedi bod yn anlwcus o golli’r ymosodwr Andrew Ayew i West Ham, Bafetimbi Gomis ar fenthyg i Marseille a’r capten Ashley Williams i Everton. Daeth Borja Baston, Martin van Hoorn, Alfie Mawson a Fernando Llorente i’r Liberty yn eu lle.

Ond dydyn nhw ddim wedi tanio. Does ond angen edrych ar sefyllfaoedd Borja Baston a Mawson er mwyn mynd at graidd prif broblem Guidolin y tymor hwn. Does ganddo fe ddim rheolaeth dros drosglwyddiadau. Ac mae’r perchnogion Americanaidd newydd wedi ychwanegu at y dryswch ymhellach.

Mae Borja Baston wedi landio yng Nghymru, yn record o drosglwyddiad o Atletico Madrid am £15.5 miliwn, ond deg munud yn unig (fel eilydd ddydd Sul diwethaf) y mae e wedi bod ar y cae. Yn ôl Guidolin a’i gynorthwy-ydd (a’i gyfieithydd) Gabriele Ambrosetti, fe gafodd ei anafu ar ôl dod i Gymru. Mae amheuon ei fod e eisoes wedi’i anafu cyn dod ar yr awyren o Sbaen.

Yn achos Mawson, fe gyfaddefodd Guidolin nad oedd e wedi clywed am yr amddiffynnwr canol 22 oed, sydd wedi symud i Dde Cymru o Barnsley yn lle Williams. Jordi Amat, i bob pwrpas, sydd wedi cymryd lle Williams yng nghanol yr amddiffyn. Fe fu Guidolin dros yr wythnosau diwethaf yn cyfleu negeseuon digon cymysg am Mawson. Ar y naill law, fe fu’n ceisio cyfiawnhau’r penderfyniad i ddod â’r chwaraewr ifanc i mewn i lenwi esgidiau’r capten profiadol. Ar y llaw arall, mae’n cyfaddef nad yw’n barod am yr her o chwarae’n gyson yn yr Uwch Gynghrair.

Mae achosion y ddau chwaraewr yn ein harwain ni at broblem fwyaf Guidolin, ei allu – neu ei ddiffyg gallu – i gyfathrebu yn Saesneg. Ar ôl wyth mis yn Abertawe, mae’r Eidalwr yn dal i ddibynnu’n helaeth ar sgiliau cyfieithu Ambrosetti gerbron y wasg. Negeseuon ail law ydyn nhw yn hynny o beth.

Digon gwir fod hyn yn eilbeth i sicrhau perfformiad da ar y cae. Ond mae Guidolin yn ceisio newid tactegau sydd wedi bod yn eu lle ers sawl tymor. Mae’r chwaraewyr wedi hen arfer â defnyddio system 4-5-1. O newid hynny, mae angen rheolwr sy’n gallu cyfleu syniadau newydd ac sy’n gallu darbwyllo’r chwaraewyr fod angen bod yn amyneddgar.

Mae’r ddwy ffrae dros yr wythnosau diwethaf – y naill gyda Neil Taylor a’r llall gyda Ki Sung-yueng – yn awgrymu bod gan Guidolin dipyn o waith egluro i’w wneud eto. Ond unwaith mae’r rheolwr yn colli cefnogaeth ei chwaraewyr, does dim troi nôl. Mae perygl fod Guidolin eisoes wedi cyrraedd y fan honno, er bod y capten Leon Britton wedi gwrthod yr honiad hwnnw pan aeth gerbron y wasg ddydd Mawrth.

Un peth sy’n sicr. O ychwanegu dau ganlyniad gwael at y pair sy’n bygwth ffrwydro yn ei wyneb, byddai hi ar ben ar Guidolin unwaith ac am byth, ac fe allai Abertawe fod yn union yr un sefyllfa ag yr oedden nhw ar ddechrau’r flwyddyn. Un rhybudd i’r Elyrch – os diswyddo Guidolin, rhaid sicrhau bod unrhyw reolwr dros dro yn gwybod mai dros dro yw e, a bod rheolwr parhaol yn mynd i gael ei benodi yn y pen draw.

Ffolineb yw gwneud camgymeriad unwaith, twpdra yw ei ailadrodd eilwaith. Ond tair gwaith? Loes calon yw ceisio dychmygu’r goblygiadau.

Pum peth i gadw llygad arno’r penwythnos hwn


Iolo Cheung
Iolo Cheung sydd yn bwrw golwg dros y penwythnos i ddod ar gyfer clybiau a phêl-droedwyr Cymru …

Efallai bod cyfnod y Nadolig yn amser i edrych nôl ar y flwyddyn a fu i’r rhan fwyaf ohonom ni.

Ond nid yn y byd pêl-droed – hwn ydi cyfnod prysura’r flwyddyn, ac felly mae’r sylw i gyd ar geisio casglu digon o bwyntiau dros yr wythnosau nesaf i fod mewn safle da yn y flwyddyn newydd.

Dyma bum peth i gadw llygad arnyn nhw’r penwythnos yma, os fyddwch chi’n gwisgo’ch sbectol ‘Gymraeg’.

Hammertime

Er bod Abertawe yn hedfan yn uchel yn yr Uwch Gynghrair ar hyn o bryd, mae goliau’n parhau yn broblem i’r Elyrch.

Maen nhw wedi bod yn dibynnu’n fawr ar Wilfried Bony yn ddiweddar, ac felly os nad ydi’r gŵr o Draeth Ifori yn tanio (ac mae o ffwrdd i Gwpan Cenhedloedd Affrica fis nesa’) mae goliau’n medru bod yn brin.


Mae Bony wedi bod yn ysgwyddo'r baich yn ddiweddar
Dim ond un gôl mae Gylfi Sigurdsson wedi sgorio yn ei pum gêm ddiwethaf (a chreu dim ond un hefyd), a doedd Wayne Routledge heb sgorio na chreu un mewn chwe gêm tan iddo rwydo yn erbyn QPR yr wythnos diwethaf.

Dim ond dwy gôl mae Nathan Dyer wedi’i greu ers mis Awst, a rhwng y pedwar ohonyn nhw dim ond creu dwy a sgorio dwy y mae Jonjo Shelvey, Jefferson Montero, Bafetimbi Gomis a Marvin Emnes wedi’i wneud drwy’r tymor.

Does gan Abertawe ddim gormod o gemau rhy heriol i ddod dros y mis nesaf, gan ddechrau gyda West Ham dydd Sul cyn wynebu Spurs, Hull, Aston Villa a Lerpwl.

Amser gwych i rai o’r chwaraewyr eraill ffeindio’u sgidiau sgorio, felly.

Slade eisiau anrheg Dolig cynnar

Go brin y byddech chi’n meddwl bod Caerdydd yn cael tymor go-lew ar hyn o bryd.


Mae un rheolwr eisoes wedi cael y sac, yr un newydd dal yn arbrofi gyda’i dîm, cytundeb un chwaraewr newydd gael ei ddiddymu, a’r cadeirydd yn y penawdau o hyd.

Dim ond wythnos diwethaf y llwyddodd y tîm i ennill oddi cartref am y tro cyntaf y tymor hwn hefyd.

Ond tymor go-lew maen nhw’n ei gael, serch hynny, dim ond dau bwynt o safleoedd y gemau ail gyfle.

Fe allan nhw godi i’r chwech uchaf gyda buddugoliaeth gartref yfory yn erbyn Rotherham, sydd yn 21ain yn y tabl a heb ennill mewn saith gêm.

Mae’r pedair gêm ar ôl hynny yn erbyn Bournemouth, Brentford, Charlton a Watford, sydd i gyd yn y deg uchaf, felly mi fysa Slade yn gwerthfawrogi anrheg Nadolig cynnar fory cyn rhediad heriol o gemau.

Malky wedi pwdu?

Mae’n deg dweud nad ydi Malky Mackay wedi sleifio mewn i’w swydd newydd gyda Wigan yn ddistaw.

Mae’r honiadau o hiliaeth yn parhau yn gwmwl uwch ei ben, ac ni wnaeth ei gadeirydd newydd Dave Whelan helpu’r sefyllfa o gwbl gyda sylwadau digon amheus ei hun – mae’r FA yn dal i ymchwilio i sylwadau’r ddau.


Emyr Huws
Ond gobeithio nad yw Mackay wedi pwdu â’r Cymry ar ôl ei brofiad yng Nghaerdydd – achos ers i’r Sgotyn gamu drwy ddrysau Stadiwm DW mae Emyr Huws wedi colli’i le yn y tîm.

Fe ddechreuodd y Cymro 13 o’r 17 gêm gynghrair o dan Uwe Rosler, gan fethu eraill oherwydd anafiadau, ond ers i Mackay gyrraedd mae Huws wedi treulio dwy gêm gyfan ar y fainc.

Does ganddo ddim yr opsiwn o symud nôl i Man City nawr petai’n parhau i beidio â chael ei ddewis, ar ôl penderfynu symud yn barhaol i Wigan yn yr haf.

Felly fe fydd yn rhaid gobeithio bod Mackay yn cael tro ar fyd, a dangos ffydd yn y seren ifanc oedd yn gyn-gapten ar dimau ieuenctid City.

Sam ar ei ffordd nôl


Sam Vokes
Dyw hi ddim yn debygol y bydd Sam Vokes yn ffit ar gyfer gêm Burnley yn erbyn QPR y penwythnos hwn, wrth iddo barhau i wella o anaf difrifol i’w ben-glin.

Ond y newyddion da ydi fod y Cymro bellach nôl ar y cae – a heb anghofio sut mae sgorio chwaith.

Mae’r ymosodwr eisoes wedi chwarae dwy gêm i ail dîm Burnley dros y pythefnos diwethaf, gan chwarae 45 munud a sgorio yn ei gêm gyntaf cyn cwblhau 70 munud a sgorio dwy yn ei ail.

Dydi ymosodwyr Burnley heb fod yn tanio yn ei absenoldeb – dim ond deg gôl maen nhw wedi sgorio drwy gydol y tymor yn y gynghrair a hynny’n bennaf diolch i Danny Ings, partner Vokes y llynedd.

Mae QPR wedi ildio 27 gôl y tymor hwn yn barod, mwy na neb yn y gynghrair, felly os ydi Burnley yn cael rhagor o och a gwae o flaen y gôl y penwythnos hwn, peidiwch â synnu o weld Vokes nôl mor fuan â phosib.

Cyfle i Lawrence?


Tom Lawrence
Pan wnaeth Tom Lawrence ei ymddangosiad cyntaf i Man United ar ddiwedd tymor diwethaf, roedd cefnogwyr Cymreig y Red Devils wrth eu bodd.

Siom felly oedd ei weld yn cael ei werthu i Gaerlŷr, gan olygu na fyddai’n cael cyfle i wneud argraff yn Old Trafford – ond o leia’ fydd o’n cael mwy o gemau fanno, meddai’r Cymry.

Wel, wedi tri mis a ddim hyd yn oed lle ar y fainc iddo unwaith yng Nghaerlŷr, ffwrdd a fo i Rotherham ar fenthyg.

Mae’n golygu y gallai dau Gymro fod ar y cae yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a dim un ohonyn nhw’n chwarae i Gaerdydd (y llall ydi capten Rotherham, Craig Morgan).

Hynny ydi, os gaiff Lawrence gêm – mi fydd angen y cyfle arno i ddangos ei fod yn gallu sgorio goliau yn y Bencampwriaeth os oes ganddo unrhyw obaith o barhau i chwarae ar lefel uwch.

Pwysigrwydd Academis Lloegr i Gymru

Cyhoeddwyd Mai 16, 2014 gan Pêl-droed.

Tagiau: academis, pel-droed ieuenctid, Uwch Gynghrair Lloegr


Iolo Cheung
Iolo Cheung sy’n esbonio pam fod diwygio strwythurau ieuenctid Lloegr yn hwb i Gymru …

Gyda Chwpan y Byd ym Mrasil yr haf hwn, a Lloegr wedi cyrraedd y rowndiau terfynol unwaith eto, fe allwch chi ddisgwyl digon o gyffro a baneri San Siôr o gwmpas.

Bydd llawer o Gymry (ac eraill) wrth gwrs yn mabwysiadu’r Eidal, Uruguay a Chosta Rica fel eu gwledydd nhw i’w cefnogi, o leiaf yn ystod gemau’r Saeson yng Ngrŵp D.

A phan fydd Lloegr yn anochel yn colli ar benaltis i Golombia yn rownd yr 16 olaf, a’r cyfryngau yn melltithio nag oes digon o chwaraewyr talentog yn cael eu creu gan Loegr, fe fydd y Cymry hynny’n cael gwên fach slei.

Ond y gwir yw nad tîm cenedlaethol Lloegr yn unig fyddai’n elwa o systemau academi a strwythurau ieuenctid gwell ymysg eu clybiau, ond Cymru hefyd.

Yn ddiweddar fe awgrymodd adroddiad gan FA Lloegr y dylid lansio ‘Cynghrair Tri’, fyddai’n cyflwyno timau ieuenctid clybiau’r Uwch Gynghrair i system byramid cynghreiriau Lloegr.

Mae hwn yn syniad hurt bost am lawer o resymau – ond y gwir yw bod angen diwygio, ac y dylai Cymru dalu sylw agos i ddatblygiadau.

Twpdra Cynghrair Tri

Mae digonedd o bobl gan gynnwys y Gynghrair Bêl-droed eisoes wedi gwrthwynebu syniad Greg Dyke o gael Cynghrair Tri yn gyhoeddus, felly wna i ddim mynd i fanylder ar hwn.

Yn syml y syniad yw creu adran newydd gyda thimau dan-21 clybiau’r Uwch Gynghrair fyddai’n cael ei osod rhwng Cynghrair Dau (ble mae Casnewydd) a’r Gyngres (adran Wrecsam).

Heb fynd i lawer o fanylder, y syniad oedd y byddai’r timau dan-21 yma wedyn yn dyrchafu ac yn disgyn drwy’r cynghreiriau eraill wedyn, gan olygu bod y timau ieuenctid yn cael chwarae gemau cystadleuol yn erbyn clybiau eraill.

Ac er y byddai’r gemau cystadleuol yn llawer gwell iddyn nhw na’r gynghrair ieuenctid maen nhw’n chwarae ynddi ar hyn o bryd, byddai wrth gwrs yn cael ergyd anferthol ar rai o glybiau Cynghrair Un a Dau fyddai’n disgyn oherwydd hyn.

Mae’n bosib y bysa ni’n gweld mwy o glybiau’n mynd i’r wal os ydyn nhw’n gorfod cystadlu ag academis y clybiau cefnog.

A man a man i Wrecsam, Bae Colwyn a Merthyr (a hyd yn oed Casnewydd o bosib) roi’r ffidil yn y to o ran cystadlu yng nghynghreiriau Lloegr petai hynny’n digwydd achos fyddai ganddyn nhw ddim gobaith o godi’n llawer uwch nag y maen nhw ar hyn o bryd.

Dibynnu ar y Saeson

Datblygu chwaraewyr ifanc disglair i’r tîm cenedlaethol yw nod hyn i gyd wrth gwrs – ac yn hynny o beth, hoffi neu beidio, mae dyfodol Cymru i raddau helaeth wedi’i chysylltu â Lloegr.

Y rheswm syml yw bod y rhan fwyaf o’n sêr cenedlaethol ni wedi cael eu datblygu gan academïau ac yna timau cyntaf clybiau Lloegr.

Iawn, mae lot gan gynnwys Aaron Ramsey, James Collins, Joe Allen a Ben Davies wedi dod drwy systemau Caerdydd ac Abertawe, ond gweithio o fewn system clybiau Lloegr maen nhw hefyd wrth gwrs.

I eraill fel Craig Bellamy a Gareth Bale roedd rhaid iddyn nhw fynd mor bell â Norwich a Southampton er mwyn datblygu eu potensial.

Ac wrth gwrs, mae clybiau gogledd orllewin Lloegr yn hanesyddol wedi magu llwyth o Gymry disglair, gydag Emyr Huws, Tom Lawrence, Harry Wilson a Gethin Jones i gyd yn sêr ifanc i bedwar clwb mawr Lerpwl a Manceinion.

Mae ychydig yn wahanol yn yr Alban, ble mae’r clybiau hynny’n gryfach na rhai Cymru a Celtic yn cystadlu’n rheolaidd yn Ewrop, gan roi platfform ychwanegol i’w chwaraewyr ifanc nhw ddod drwyddo.

Ond y gwir plaen yw bod unrhyw gamau sydd yn cael eu cymryd i wella datblygiad chwaraewyr ifanc Lloegr hefyd yn mynd i elwa’r Cymry sydd yn y systemau hynny.

Y farchnad fenthyg

Beth i’w wneud am y peth, felly? Mae’r farchnad drosglwyddo eisoes yn cael ei ddefnyddio i anfon rhai o chwaraewyr ifanc y clybiau mawr ar fenthyg i adrannau yn is i lawr.

Mae hon yn esiampl wych o sut i helpu chwaraewr ddatblygu – does dim ond rhaid edrych ar yr argraff mae Emyr Huws (Birmingham, o Man City) a Jonathan Williams (Ipswich, o Crystal Palace) wedi’i wneud yn y Bencampwriaeth eleni i weld hynny.

Gan gynnwys y gôl yma sgoriodd Huws:

Ond rhan o’r datblygiad hwnnw wrth gwrs yw ymuno â chlwb sydd yn brwydro’n gystadleuol am ganlyniadau bob wythnos, a hynny ar lefel sydd ddim yn bell o fod yn agos i safon llawer o’r Uwch Gynghrair.

Byddai cael Huws a Joniesta’n chwarae yng Nghynghrair Tri gyda’r kids, yn erbyn kids eraill, ddim hanner mor gystadleuol.

Wrth gwrs, dydi’r ffordd mae clybiau mawr yn casglu chwaraewyr ifanc i gyd ac wedyn eu benthyg nhw allan i gyd ddim wir yn helpu.

Byddai’n well efallai cyfyngu ar faint o chwaraewyr sydd yn gallu cael eu hanfon allan yn y modd yma – ac fe fyddai hyn efallai’n annog rhai i chwilio am glybiau parhaol yn y Bencampwriaeth/Cynghrair Un yn hytrach na llesteirio yn nhimau ieuenctid y Prem.

Mae’r rheolau newydd sydd yn mynnu bod yn rhaid cynnwys wyth chwaraewr ‘homegrown’ yng ngharfan o 25 pob tîm yn yr Uwch Gynghrair hefyd yn helpu.

Diffiniad hyn ydi unrhyw chwaraewr sydd wedi treulio tair blynedd gyda’r clwb cyn eu bod nhw’n 21 oed – o unrhyw genedl, ond wrth gwrs mae hyn yn manteisio chwaraewyr o Brydain.

Byddai cynyddu’r cwota hwn ychydig dros amser – yn ogystal â chyflwyno rheol ble mae rhaid cynnwys rhai ohonynt yng ngharfan pob gêm – yn annog y clybiau i ganolbwyntio mwy ar ddatblygu eu talent eu hunain.

Chwaraewyr tramor yn aros

Mae’n anochel, gyda chlybiau Uwch Gynghrair Lloegr mor gyfoethog, fod sêr o bob cwr o’r byd yn mynd i fod yn chwarae yn y gynghrair, ac mae unrhyw un sydd yn meddwl bod modd newid hynny’n naïf.

Ond dydi hyn ddim yn golygu nad oes modd rhoi mwy o gyfle i’r Cymry ifanc chwarae i’r clybiau mawr yn gynt.

Wedi’r cyfan, am bob chwaraewr o dramor rydan ni’n mwynhau ei wylio bob wythnos oherwydd eu bod nhw’n chwaraewyr gwych, mae ‘na rai sâl iawn ar adegau hefyd!

Mae cydnabyddiaeth eang fod angen gwella hyfforddiant ieuenctid yn y wlad hon o’i gymharu â gwledydd eraill – mae dros ddwbl y nifer o hyfforddwyr pêl-droed cymwysedig i gael yn Sbaen a Ffrainc nac sydd yn Lloegr er enghraifft.

Ac mae gormod o bêl-droed ieuenctid yn cael eu chwarae ar gaeau mawr, sydd wrth gwrs yn fantais i’r plant sydd yn tyfu’n dal ac yn gryf yn gynt na’r lleill yn hytrach na’r dewiniaid bach â’u techneg.

Wrth gwrs fod yna ddigon o sêr ifanc yn dod drwyddo – mae Gareth Bale yn enghraifft wych o hynny – ond mae angen rhagor o ddiwygio yn strwythurau ieuenctid Lloegr er mwyn sicrhau eu bod yn cael pob cyfle posib i lwyddo.

A’r gwir ydi, pan fydd sylwebyddion yn ochneidio’r haf hwn fod ‘na ddim cyfleoedd i Saeson ifanc gyda’r clybiau mawr, cofiwch fod yr un peth yn wir am y Cymry.

Gallwch ddilyn Iolo ar Twitter ar @iolocheung.

Brwydro nes y diwedd

Cyhoeddwyd Mai 9, 2014 gan Pêl-droed.

Tagiau: Abertawe, Caerdydd, Lerpwl, Man City, Uwch Gynghrair Lloegr


Llywelyn Williams
Mae hi wastad yn dda cael diweddglo cyffrous i’r Uwch Gynghrair, meddai Llywelyn Williams …

Y tro diwethaf ysgrifennais i flog pêl-droed golwg360, roedd y gynghrair yn nwylo Lerpwl. Bellach mae’r rhod wedi troi unwaith yn rhagor tuag at Manchester City, y ffefrynnau pendant am y gynghrair wedi deng munud o wallgofrwydd draw yn Selhurst Park nos Lun gan Lerpwl, a buddugoliaeth hynod o gyfforddus yn yr Etihad nos Fercher gan City.

Mae’r Gynghrair y tymor hwn wedi bod yn un hynod o gyffrous. Mae Lerpwl ac Everton wedi atgyfodi o ddyfnderoedd y tabl i fod yn gystadleuwyr brwd, a Manchester United yn cael tymor i’w anghofio.

Cafodd Arsenal ddechrau hynod o addawol i hanner cyntaf y tymor ond fe achosodd anaf Aaron Ramsey ar ôl y flwyddyn newydd, ymysg eraill, glec anferthol i obeithion Arsenal am y tlws.

Mae Chelsea wedi cael tymor reit gyson o ran perfformiad, ond yn rhyfeddol, timau o’r gwaelod megis Sunderland, Villa a Norwich sydd wedi’u hatal rhag ennill yn gynghrair.

Cymysg i’r Cymry

I bêl droed Cymru, siomedig oedd gweld Caerdydd yn methu gwneud hi’r tro hwn, yn enwedig gydag enw mawr fel Ole Gunnar Solskjaer yn cael ei benodi’n rheolwr ddechrau mis Ionawr.

Efallai y byddai sticio gyda Malky Mackay wedi bod yn well. Mae’n galonogol fod Abertawe wedi rhoi cytundeb parhaol i Gary Monk ar gyfer y tymor nesaf, gŵr medd Huw Jenkins sydd gyda’i wreiddiau a’i egwyddorion yn agos iawn i’r clwb.

Mae’n wir dweud fod mis mêl Abertawe yn yr Uwch Gynghrair wedi hen basio, a bod y gwrthwynebwyr yn fwy cystadleuol yn eu herbyn y tymor hwn. Ond o dan yr amgylchiadau, mae Abertawe wedi gwneud joban dda iawn ohoni i oroesi yn y gynghrair, gan fod hanner gwaelod y tabl wedi bod yn agos ofnadwy o ran pwyntiau.

Mae Wilfried Bony wedi camu fewn yn y gemau diwethaf gan ddangos digon o gymeriad, chwarae teg iddo. Un o chwaraewyr disgleiriaf yr Elyrch yn fy marn i.

Ras am y Gynghrair

Wedi canlyniad siomedig o 3-3 nos Lun yn erbyn Crystal Palace, mae gobeithion realistig Lerpwl o ennill y Gynghrair wir wedi dirywio. Yn fathemategol ydi, mae hi’n bosib, ond yn realistig bydd yn rhaid i Rodgers a’i dîm setlo am ail safle petai nhw’n curo Newcastle, a lle yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor nesaf eisoes wedi’i sicrhau.

Wedi eu buddugoliaeth o 4-0 nos Fercher mae gan Manchester City un llaw ar yr Uwch Gynghrair yn barod. Ar ôl i’r gôl gyntaf fynd fewn yn erbyn Villa, mi roedd Man City chwarae teg iddyn nhw yn chwarae fel gwir bencampwyr.

Yr amddiffyn yw’r gwahaniaeth rhwng City a Lerpwl y tymor hwn. Ond mae o’n dal yn ddigwyddiad cyffrous pan mae dau dîm yn dal i fod a siawns fathemategol o ennill y gynghrair ar ddiwrnod ola’r tymor, gyda’r gynghrair yn nwylo West Ham i bob pwrpas.

Y canlyniad?

Gan fod hi’n ddiwedd tymor, dyma sut rwyf am ragdybio’r canlyniadau bnawn Sul.

Manchester City v West Ham: Man City yn ennill (a dod yn bencampwyr)

Lerpwl v Newcastle: Lerpwl

Caerdydd v Chelsea: Chelsea

Hull v Everton: Everton

Fulham v Crystal Palace: Gêm gyfartal

Norwich v Arsenal: Arsenal

Southampton v Man Utd: Man Utd

Sunderland v Abertawe: Sunderland

Tottenham v Aston Villa: Tottenham

West Brom v Stoke: West Brom

Penwythynos cyffroes Uwch Gynghrair Lloegr

Cyhoeddwyd Hydref 25, 2013 gan Y Blog Pêl-droed.

Tagiau: Uwch Gynghrair Lloegr


Blogiwr pêl-droed Golwg360 Llywelyn Williams sydd yn edrych ymlaen at benwythnos cyffrous yn Uwch Gynghrair Lloegr…

Mae union dwy fis wedi mynd heibio yn yr Uwch Gynghrair Barclays, gydag Arsenal ar frig y tbl, Southampton yn cael un o’u dechreuadau gorau erioed – a Man Utd yn cael un o’u dechreuadau gwaethaf ers tro.

Sgwn i felly os ydych chi’r un mor syfrdanol â finnau o ran y ffordd mae’r Uwch Gynghrair yn siapio’r tymor hwn?

Ar y brig

Mae gan y pump uchaf, sef Arsenal, Chelsea, Lerpwl, Man City a Tottenham, i gyd âiawns o fod ar frig y gynghrair os aiff canlyniadau o’u plaid y penwythnos yma, ac yn ogystal mae posib i unai Southampton neu Everton godi i’r pedwar uchaf.

Yn anffodus i gefnogwyr Man Utd, os ydynt yn ennill ddydd Sadwrn bydd dal rhaid disgwyl ychydig wythnosau nes y byddent nôl yn uchel-safleoedd y gynghrair, gydag Everton a Southampton yn dal pedwar pwynt o fantais ar hyn o bryd.

Arsenal yn ymweld â’r Palas

Mae’n debygol y bydd Arsenal yn aros ar frig y gynghrair unwaith yn rhagor, gyda’r Gunners yn debygol iawn o ennill draw yn Selhurst Park yn erbyn Crystal Palace.

Mae Palace ar hyn o bryd o dan gyfnod ansicr o geisio penodi rheolwr newydd yn dilyn ymddiswyddiad Ian Holloway (a’r Cymro Tony Pulis, cyn-reolwr Stoke, yw’r ffefryn mae’n debyg).

Yn ogystal, cawsant ergyd drom nos Lun ar ôl colli o 4-1 yn erbyn Fulham, tra bod Arsenal wedi ennill o’r un sgôr yn erbyn Norwich y penwythnos diwethaf. Bydd gelynion Arsenal, Tottenham, yn wynebu Hull.

SAS i dalu’r pwyth?

Gwrthwynebwyr Lerpwl fydd West Brom draw yn Anfield. Bydd Lerpwl yn ceisio gwneud yn iawn o’r cyfleoedd a fethwyd yn niwedd yr ail hanner yn erbyn Newcastle ddydd Sadwrn diwethaf wrth iddyn nhw geisio sicrhau buddugoliaeth gyfforddus.

Diddorol fydd gweld sut fath o siâp fydd ar ‘SAS’ (Suarez a Sturridge) yn erbyn West Brom, gan mai colli 2-0 ym mis Chwefror oedd hanes y gêm hon y tymor diwethaf yn Anfield. Wedi dweud hynny, dyw Romelu Lukaku ddim o gwmpas i ddychryn amddiffyn Lerpwl nawr!

Os yw Lerpwl wirioneddol eisiau cystadlu am y pedwar uchaf, bydd rhaid iddynt ennill gemau cartref fel hyn (gyda phob parch i West Brom), neu lithro lawr yna araf bach fydd y clwb unwaith eto.

Brwydr y Bridge

Un o gemau tyngedfennol y penwythnos fydd y gêm rhwng Chelsea a Man City yn Stamford Bridge ddydd Sul.

Dwi’n gweld Chelsea yn ennill hon, gan fod y garfan yn chwarae’n reit dda gyda’i gilydd o dan Mourinho yn ogystal â’r ffaith fod Stamford Bridge yn le anodd iawn i ennill i dimau oddi cartref.

Ond sgwn i a fydd amddiffyn Chelsea yn gallu ymdopi â Sergio Agüero? Yr Archentwr yw’r un sy’n rhoi sbarc yng ngharfan Man City. Os cadwai Chelsea Agüero yn dawel, yna bydd eu rhagolygon yn edrych yn dda am dri phwynt.

Y Seintiau’n sleifio i’r brig

Gêm sydd ddim o reidrwydd am gael llawer o sylw ond eto yn un pwysig o ran siapio’r pedwar uchaf fydd y gêm rhwng Southampton a Fulham.

Yn slei bach, mae Southampton wedi rhoi sioc i lawer o dimau mawr y tymor hwn gan ennill oddi cartref yn Lerpwl a chipio pwynt yn Old Trafford ddydd Sadwrn diwethaf, gyda gobaith o esgyn i’r pedwar uchaf gyda buddugoliaeth ddydd Sadwrn.

Ar y llaw arall bydd Fulham hefyd yn teimlo’n reit hyderus o geisio ennill tri phwynt, ar ôl iddyn nhw gael buddugoliaeth swmpus nos Lun yn erbyn Crystal Palace.

Beth am dimau Cymru?

Bydd yr Elyrch yn wynebu West Ham gartref penwythnos yma, tra bod Chaerdydd yn wynebu sialens anodd yn Norwich ddydd Sadwrn.

Mae’r ddau dîm o Gymru’n wynebu gwrthwynebwyr ble mae’n eithaf posib cipio tri phwynt, ond eto posibilrwydd real o golli yno hefyd. Mae West Ham a Norwich yn dimau sydd yn dal eu tir yn soled iawn yn yr Uwch Gynghrair.

Mae Sam Allardyce a Chris Hughton wedi adeiladu carfannau cystadleuol, cryf iawn ar gyfer y tymor yma, gydag Andy Carroll yn arwyddo’n llawn i West Ham, a’r ymosodwr newydd o’r Iseldiroedd Ricky van Wolfswinkel yn cynnig opsiwn amgen i Norwich gyda’i daldra a’i gryfder.

Felly i gloi, dyma fy rhagolygon o ran canlyniadau’r penwythnos hwn:

Crystal Palace v Arsenal: Arsenal i ennill

Lerpwl v West Brom: Lerpwl i ennill

Chelsea v Man City: Chelsea i ennill

Southampton v Fulham: Gêm gyfartal

Abertawe v West Ham: Abertawe i ennill

Norwich v Caerdydd: Gêm gyfartal

Man Utd v Stoke: Man Utd i ennill

Aston Villa v Everton: Everton i ennill

Sunderland v Newcastle: Sunderland i ennill

Tottenham v Hull: Tottenham i ennill

Gallwch ddilyn Llywelyn ar Twitter ar @Llew5.