RSS

Golwg360

MwyCau 

BLOG: Califfornia mewn dagrau, America mewn sioc


Drannoeth y drin, a dw i yn Santa Monica, Califfornia, lle cymerais fy sedd yn nhafarn yr Independent yn reit fuan neithiwr er mwyn i mi gael gwylio’r canlyniadau. Yn fuan iawn yn y noson, roedd hi’n glir dros ben bod yr etholiad yma am fod yn un heriol i Hillary Clinton.

Roedd Donald Trump ar y blaen yn eitha’ cynnar, ac roedd hynny’n syndod mawr mewn lle fel Fflorida. O hynny ymlaen, roedd hi’n amlwg fod y rhan helaeth o’r ardaloedd allweddol yn mynd i fod yn agos iawn… ond fod Trump ar y blaen yn y rhan fwya’ o’r ardaloedd allweddol!

Mi ges i sgwrs efo nifer o bobol Califfornia neithiwr, rhai mewn dagrau yn gweld y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi. Er bod Califfornia yn sedd ddiogel i’r Democratiaid, roedd rhai wedi gobeithio y byddai Bernie Sanders wedi cipio’r enwebiad yn hytrach na Hillary Clinton.

Roedd rhai yn methu pleidleisio i Hillary, ac oherwydd hynny roedden nhw wedi bwrw croes tros ymgeisydd trydydd parti. Dw i’n credu bod hyn wedi bod yn ffactor mawr yn yr etholiad yma: mi fyddai Hillary Clinton wedi ennill Fflorida pe bai pob Democrat wedi pleidleisio iddi. Ac mae’r un peth yn wir am Pennsylvania a nifer o daleithiau allweddol eraill.

Mae un peth yn sicr, dydi’r polau piniwn ddim yn gywir o gwbwl. Roedd bron pob gwasanaeth newyddion wedi rhagweld buddugoliaeth i Hillary Clinton, a dw i’n meddwl bod ei thîm hi ei hun yn eitha’ hyderus hefyd. Roedden nhw wedi datgan yn fuan neithiwr bod Fflorida “yn ddiogel”.

Brifo 

Yn dilyn y canlyniad, mi wrthododd Hillary Clinton roi araith yn derbyn y golled. Yn amlwg, mae’r holl ymgyrchu dros ddwy flynedd wedi bod yn straen arni hi ac ar Donald Trump – ond mae colli’r fath etholiad yn golygu llawer mwy i Clinton nac i Trump. Mae hi wedi treulio 30 mlynedd mewn uchel-swyddi o fewn y llywodraeth a’r Ty Gwyn, ac mae’n embaras mawr.

Mae America a’r byd wedi bod yn ffodus o gael arweinydd mor gadarn a ysbrodoledig â Barack Obama am wyth mlynedd, ac mae wedi arwain America drwy gyfnod heriol gyda’r economi,  wedi arwain yn yr ymdrech i ddod ag Osama Bin Laden a’i ddilynwyr o flaen eu gwel, yn ogystal â bod yn arweinydd y mae’r byd, yn enwedig gwledydd Prydain, yn ei barchu.

Ond, fel y soniais yn y blogiau diwetha’, mae un mater, sef Obamacare wedi bod yn broblem enfawr i bobol America, ac yn fater y mae’r Arlywydd wedi gorfod ei amddiffyn drosodd a thro. Cofiwch, mae’n rhywbeth yr oedd o’n falch iawn ohono, ac roedd datblygu’r cynllun yma yn rhan o’r hyn yr oedd o am ei adael ar ei ôl.

Mae Donald Trump wedi addo cael gwared o’r cynllun yma.

Be’ nesa’?

Ymysg y pethau eraill y mae Mr Trump wedi addo eu cyflawni, y mae wal ar hyd y ffin â Mecsico. Ac atal Mwslimiaid rhag cael mynediad i’r wlad nes y bydd problem Isis wedi ei ddatrys. Pryd bynnag y bydd hynny. Ond mae’n gwestiwn a fydd o’n bwrw ymlaen gyda’r fath syniadau yn mis Ionawr pan fydd o’n cael ei urddo i’r swydd.

Mae ganddo fwyafrif yn y Senedd, sydd yn golygu ei fod yn gallu symud ymlaen yn eitha’ rhwydd gyda’i syniadau, ond mi fydd hi’n ddiddorol gweld pa fath o berthynas fydd ganddo gydag aelodau’r Senedd; ac â Paul Ryan, y Gweriniaethwr a wrthododd gefnogi Trump yn ystod ei ymgyrch.

Mae America wedi dychryn, ond mae’r byd hefyd wedi’i ysgyd. Roedd y syniad y gallai Donald Trump ennill y ras yma yn un chwerthinllyd i bawb, yn ffantasi llwyr, ond mae o wedi’i gwneud hi, a fo fydd 45ed Arlywydd Unol Daleithiau America.

Mae’r farchnad stoc wedi disgyn yn sylweddol dros nos, ac mae yno ymateb cymysg gan arweinwyr y byd i’w lwyddiant.

Mi fydd y cyfnod pontio yn un anodd iawn, ac mi fydd yn rhaid i Barack Obama a Donald Trump gydweithio er mwyn gofalu bod y trosglwyddiad o un weinyddiaeth i’r llall yn un esmwyth. Dim ond disgwyl i weld be’ fydd yn digwydd nesa’, ond doedd neb wedi rhagweld y canlyniad yma, ac mae pawb yn dal i fod mewn sioc.

BLOG: Gynnau yn fater o bwys i etholwyr Efrog Newydd


Does ddim cuddio oddi wrth yr hysbysebion negyddol rhwng y ddau ymgeisydd sy’n trio dod yn Arlywydd nesa’ yr Unol Daleithiau. Os faswn i wedi gwneud yr hyn mae’r rhain yn ei wneud yn ystod fy ymgyrch i ar gyfer y Cynulliad eleni, mi fyddai yna achos cyfreithiol yn fy erbyn!

Connolly’s Bar, fy hoff dafarn yn y byd, sydd reit wrth ymyl Times Square. Es i draw yno neithiwr, ac roedd y Gymdeithas Reiffl Genedlaethol yn rhedeg hysbyseb yn erbyn Hillary Clinton, yn dweud eu bod hi eisiau addasu Cyfansoddiad y wlad a chael gwared ar yr hawl i gario arfau.

Mae’r NRA wedi bod yn gefnogol i’r blaid Weriniaethol ers degawdau oherwydd eu hymrwymiad tuag at cadw’r ail ddiwygiad fel ag y mae, a chadw hawl y bobol i gael mynediad at arfau yn rhwydd.

Yn ystod ei ddau dymor, mi drïodd Barack Obama gael mwy o drwyddedu a rheolaeth dros pwy sydd yn gallu cael gafael ar arfau, ond lwyddodd o ddim oherwydd mwyafrif y Republicans yn Senedd America. A ydi’r Americanwyr yn falch go iawn o’r ‘hawl i gadw arfau’? Neu ai anfodlon addasu’r Cyfansoddiad y maen nhw?

Yn yr Afal Mawr, mi gwrddais â Casey, Rachel a Felicity, a’r tri yn gefnogol i Hillary Clinton, ond dydi hynny ddim llawer o syndod oherwydd bod Efrog Newydd yn ardal diogel i’r Democratiaid.

Roedd Rachel a Casey o’r farn bod angen mwy o reolaeth dros arfau, hyd yn oed os oedd hynny’n golygu addasu’r Cyfansoddiad. Mae’r syniad fod pobol yn fwy diogel os oes ganddyn nhw arf, yn “hurt” ym meddyliau’r rhain. Mae Felicity o’r farn bod modd osgoi y nifer uchel sydd yn cael eu lladd gan ynnau, ac mae hi’n credu bod yr achosion o lofruddiaeth mewn ysgolion yn rhywbeth sy’n rhaid ei daclo, trwy well trwyddedu a rheolaeth.

Mae Felicity hefyd yn sônbod yna broblem enfawr ym maes iechyd yn America, a bod ‘Obamacare’ wedi bod yn shambls a bod angen sgrapio’r cynllun – rhywbeth y mae Donald Trump wedi addo’i wneud pe bai’n cyrraedd y Ty Gwyn. Ond dydi safbwynt Donald Trump ar y mater ddim am newid sut y bydd Felicity’n pleidleisio.

Mae Hillary yn ddigon saff o’r bleidlais yn Efrog Newydd.

Mae’r poliau yn agos, mae ABC wedi adrodd yn ddiweddar bod Trump ar y blaen mewn rhai ardaloedd allweddol, ond mae’r farn yn newid pob dydd. Nid yw’r daith ar ei ben eto, ac mae’r ddau angen gweithio’n galed i sicrhau’r ardaloedd allweddol.

Teithio nesaf i ble fydd yr arlywydd nesaf yn teithio, byw a gweithio. – Washington DC.

BLOG: Dilyn etholiad America 2016… o Harvard


Dyma fi wedi cyrraedd Boston ers nos Sul, a chyn mynd i fy ngwely, mi benderfynais alw mewn tafarn yn Friend Street, a chyfarfod pobol â barn wahanol iawn i’w gilydd am bwy ddylai fod yn Arlywydd nesa’r Unol Daleithiau.

Cwrddais a ddynes or enw Nicolla o Philadelphia ac er iddi gefnogi Barack Obama ers 2008, mae’n teimlo ei bod hi’n amser i Donald Trump arwain y wlad. Pam? Am nad ydi hi’n ymddiried yn Hillary Clinton o gwbwl – gormod o faterion dadleuol wedi newid ei meddwl hi, ac mi fydd yr ‘X’ yn mynd i Donald.

Tybed os mai eithriad ydi Nicolla, neu a ydi hyn yn rhywbeth sy’n digwydd ar draws yr Unol Daleithiau? A fydd stori ebyst Clinton yn gwthio pobol i gyfeiriad Trump ar y munud ola’?

Roedd yr ymateb ychydig yn wahanol ym Mhrifysgol Harvard fore heddiw. Roedd y myfyrwyr yn unfrydol eu cefnogaeth i Hillary Clinton. Myfyrwyr mwyaf abl a thalentog sydd yn cael y fraint o dderbyn addysg uwch yn Harvard, ac mae’r coleg hefyd wedi magu aml un i’r Ty Gwyn… yn cynnwys Barack Obama.

Barn tri myfyriwr yn Harvard

Mae Chris, sy’n astudio Economeg yn Harvard yn dweud “ei bod hi’n embaras llwyr i’r wlad bod Donald Trump wedi cyrraedd mor bell’ ac yn gwneud ‘yr Unol Daleithiau edrych yn wirion dramor”. Mae Chris hefyd yn sôn mai anghydraddoldeb hiliol ydi’r her fwya’ sy’n wynebu America yn ystod y degawd nesaf, er bod Barack Obama wedi gwneud gwaith da i drio lleihau’r broblem, meddai.

Roedd Emma, myfyrwraig arall, yn cefnogi Bernie Sanders yn ystod ei ymgyrch i drïo cipio’r enwebiad y Democratiaid, ond mi fydda’ hi’n hapus i weld “sach o datws” yn cael ei ethol yn hytrach na Donald Trump. Sach o datws yn yr Oval Offis?

Mae Joseph yn sôn bod yr etholiad wedi cyrraedd pwynt “boncyrs”, ac mae o’n ei chael hi’n anodd credu bod yr Unol Daleithiau yn wynebu’r fath ddewis ar Dachwedd 8. Mae hefyd yn ofni terfysg ar y strydoedd gan gefnogwyr Trump os bydd Hillary yn ennill y ras.

Llond bol

Dwi’n teimlo bod yr Amenicanwyr wedi cael llond bol o’r etholiad yn barod. Mae pledleisio cynnar wedi cychwyn ym mhob rhan o’r wlad ac mae’r wasg yma yn adrodd bod Clinton ar y blaen.

Ond mae rhagolygon poliau yn agosau rhwng y ddau ymgeisydd mewn ardaloedd allweddol. Does ddim byd yn sicr eto, a does neb yn siwr faint o effaith mae holl broblemau ebyst Hillary yn ei gael ar ei hymgyrch a’i delwedd.

Dw i’n teithio yn fy mlaen i Efrog Newydd nesa’, ac yn edrych ymlaen at ddod â’r diweddara’ i chi o’r fan honno!

Sion