RSS

Golwg360

MwyCau 

BLOG: Canlyniadau – nid iaith – fydd yn achub yr Elyrch


Bob Bradley, Americanwr
Does dim dwywaith fod Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cael ei Americaneiddio dros yr wythnosau a’r misoedd diwethaf. Mae gan yr Elyrch Jason Levien a Steve Kaplan yn berchnogion ers yr haf, ac roedd rhai yn dweud bryd hynny ei bod yn anochel y deuai rheolwr o’r Unol Daleithiau yn eu sgil.

Daeth y broffwydoliaeth honno’n wir ddechrau mis Hydref gyda dyfodiad cyn-reolwr tîm cenedlaethol yr Unol Daleithiau, Bob Bradley i Stadiwm Liberty.

Fe ddywedais i bryd hynny y byddai diswyddo’r Eidalwr, Francesco Guidolin, yn benderfyniad hallt o ystyried bod yr Elyrch wedi gorfod herio Man City ddwywaith, Chelsea a Lerpwl mor gynnar yn y tymor. A dw i’n dal i gredu hynny. Does ond angen edrych ar dabl yr Uwch Gynghrair i weld nad yw Bradley wedi cael y dechrau gorau i’w deyrnasiad.

Yn ei 10 gêm wrth y llyw hyd yma, mae Bradley wedi arwain yr Elyrch i ddwy fuddugoliaeth – yn erbyn Crystal Palace a Sunderland – ac wedi cael dwy gêm gyfartal. Ar sail y canlyniadau hynny’n unig y dylai gael ei feirniadu. All neb ddisgwyl llai gan y cefnogwyr na’r cyfryngau ar ôl dechrau mor siomedig. Ond mae ei feirniadu ar sail ei acen, ei dafodiaith ac, yn bennaf oll, ei derminoleg yn hollol hurt.

Ac eithrio’r rheolwr dros dro Alan Curtis a Kenny Jackett (oedd yn gymwys i gynrychioli Cymru oherwydd bod ei dad yn Gymro), Brian Flynn oedd y Cymro diwethaf i fod yn rheolwr ar yr Elyrch. Yn y naw mlynedd ers iddo adael ei swydd, mae’r Elyrch wedi penodi rheolwyr o Sbaen, Portiwgal, Denmarc a’r Eidal, a’r un ohonyn nhw â Saesneg yn iaith gyntaf.

Ond yr unig un y galla i gofio amdano’n cael ei feirniadu ar sail ei acen, ei dafodiaith neu ei derminoleg yw’r Americanwr Bob Bradley. Yr unig reswm am hynny yw fod Abertawe wedi tangyflawni’r tymor hwn, a bod ymdeimlad cryf ymhlith y cefnogwyr fod y clwb wedi cael ei Americaneiddio y tu hwnt i bob synnwyr.

Tasai’r Elyrch yn hanner uchaf tabl yr Uwch Gynghrair lle maen nhw wedi haeddu bod dros y tymhorau diwethaf, fyddwn i ddim yma nawr yn amddiffyn un o reolwyr Abertawe eto fyth. Fyddai’r ddadl hon ynghylch acen, iaith a thafodiaith jyst ddim yn deilwng o sylw.

Ar ôl i Bob Bradley gyfeirio at gic o’r smotyn fel ‘PK’ (talfyriad o ‘penalty kick’) a gêm oddi cartref ym Middlesbrough fel ‘road game’ yn hytrach nag ‘away game’, aeth y cyfryngau cymdeithasol yn fwy gwyllt nag arfer. Am nonsens!

Fel y dywedodd e mewn cynhadledd i’r wasg ddydd Iau, mae e wedi rheoli timau mewn sawl gwlad, a’r termau ym mhob un ohonyn nhw ychydig yn wahanol i’w gilydd. Fe gyfeiriodd, wrth orfod amddiffyn ei hun, at ‘offensive marking’ sy’n cael ei arddel yn Norwy, a diffyg dealltwriaeth y Ffrancwyr o’r term ‘clean sheet’. Eironi’r sefyllfa yw fod Bradley yn amlwg yn deall ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd yr amryw ieithoedd sydd gyda ni yn y byd yma.

Ac fe gafodd hynny ei danlinellu wrth iddo fe ddechrau’r gynhadledd i’r wasg drwy ddymuno ‘Nadolig Llawen’ i ni. Felly mae beirniadu Bob Bradley am fod yn rhy Americanaidd yn dangos anwybodaeth llwyr.

Yn wir, mae’r Wall Street Journal yr wythnos hon wedi mynd mor bell ag awgrymu bod Bradley yn fwy ‘Prydeinig’ ei iaith na rhai o reolwyr eraill yr Uwch Gynghrair. Daw’r sylwadau hynny ar sail ymchwil maen nhw wedi’i wneud wrth astudio pob un o gyfweliadau’r Americanwr cyn ac ar ôl gemau – dros bedair awr o ddeunydd.

Mae’r papur yn cyfeirio at ei ddefnydd o ‘clean sheet’ (ac nid ‘shutout’), ‘dressing room’ (yn lle ‘locker room’), ‘supporters’ (yn lle ‘fans’) a ‘training’ (ac nid ‘practice’). Yn bennaf oll, dyw’r gair ‘soccer’ ddim wedi dod o’i enau unwaith! Iawn ocê, mae e’n ynganu ‘premier’, meddai’r Wall Street Journal, fel ‘preMEER’ – ond oes gwir ots?

Pwy, tybed, sy’n cofio cymeriad Paul Whitehouse, Julio Geordio ar y teledu? Mae gwrando ar ambell reolwr yn fy atgoffa o’r sgets lle mae Whitehouse yn dychanu’r chwaraewyr niferus o dramor sy’n dod i’r Uwch Gynghrair heb fawr o Saesneg, ac eithrio ambell air doniol. Fe ellid, dw i’n siŵr, greu sgets yn yr un modd ar gyfer rhai o reolwyr yr Uwch Gynghrair.

Roedd Mauricio Pochettino yn dibynnu ar gyfieithydd am flwyddyn gyfan tra roedd e’n rheolwr ar Southampton. Roedden ni, yn Abertawe, yn eistedd wythnos ar ôl wythnos, yn gwrando ar Saesneg fratiog Francesco Guidolin, oedd hefyd yn dibynnu ar ei gynorthwyydd Gabriele Ambrosetti i fod yn gyfieithydd ar adegau.

Rai blynyddoedd yn ôl, fe gynhaliodd Michael Laudrup gynhadledd i’r wasg yn dairieithog – Saesneg, Sbaeneg a Daneg – ac yntau’n symud yn rhwydd rhwng bob un. Mae’r amrywiaeth a chyfoeth sydd i’w gael yn y byd pêl-droed i’w groesawu. Mae’r feirniadaeth yn ddi-angen.

Yn ysbryd Bob Bradley a’i hoffter amlwg o ieithoedd, dyma ddymuno hwyl yr ŵyl i chi yn ieithoedd y gwledydd lle bu’r Americanwr yn gweithio:

‘Mboni Chrismen’ (Eifftaidd)

‘Joyeux Noël’ (Ffrangeg)

‘Gledelig Jul’ (Norwyeg)

….A ‘Merry Christmas’ (os oes raid).

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda – gan obeithio am fwy o lwyddiant i’r Elyrch (a llai o sylw i Americanebau) yn 2017.

BLOG: Wythnos yn Abertawe Fydd


Francesco Guidolin, rheolwr Abertawe
Mae wythnos yn amser hir yn y byd gwleidyddol, yn ôl y cyn-Brif Weinidog Llafur, Harold Wilson. Os felly, mae’n hirach fyth yn y byd pêl-droed. Does ond angen gofyn i reolwr Abertawe, Francesco Guidolin.

Gallai ei saith diwrnod yntau, a ddechreuodd ddydd Sul gyda cholled o 1-0 yn erbyn Southampton yn St Mary’s, fod yn dyngedfennol. Fe allai’r wythnos olygu’r gwahaniaeth rhwng cadw neu golli ei swydd. Dydy wynebu Man City ddwywaith – yng nghwpan yr EFL a’r Uwch Gynghrair – yn y cyfnod hwnnw’n sicr ddim yn mynd i helpu hwyliau Guidolin dros y dyddiau nesaf.

Ar hyn o bryd, teimlad y wasg a’r cefnogwyr ar y cyfan yw fod amser yn rhedeg allan i’r Eidalwr, a gafodd ei benodi’n barhaol ddiwedd y tymor diwethaf. Daeth Guidolin i Stadiwm Liberty dros dro gydag un nod yn unig – cadw’r tîm yn yr Uwch Gynghrair. Roedden nhw’n ddeunawfed pan gafodd Garry Monk ei ddiswyddo, ond fe godon nhw i’r unfed safle ar ddeg erbyn diwedd y tymor.

Bryd hynny, roedd gan Abertawe ddau ddewis, un ai dweud “Grazie Francesco, arrivederci”, neu ei wobrwyo am gyflawni nod tymor byr drwy ymestyn ei gytundeb. Mynd am yr ail ddewis wnaeth y cadeirydd Huw Jenkins a’i griw.

Ond fe allen ni weld hanes yn ailadrodd ei hun o fewn dim o dro. Fe lwyddodd Monk, a gafodd ei benodi dros dro fel olynydd i Michael Laudrup, i gadw ei afael ar ei swydd tan y flwyddyn newydd. Ateb dros dro oedd ei benodiad yntau hefyd, ond fe gafodd gytundeb parhol ar ôl bodloni’r gofynion gwreiddiol.

Does ond un casgliad o gymharu sefyllfaoedd Monk a Guidolin. Dydy bod yn rheolwr dros dro llwyddiannus ddim o reidrwydd yn golygu y byddwch chi’n rheolwr parhaol da. Mae’r disgwyliadau’n wahanol. Mae rheolwr dros dro yn ceisio achub sefyllfa neu lanast sydd wedi cael ei achosi gan rywun arall.

Mae disgwyl i reolwr parhaol osod ei stamp ei hun ar garfan neu dîm ac mae’n cael ei farnu ar sail hynny. Os felly, fe basiodd Guidolin ei brawf cyntaf. Fe fethodd yr ail brawf yn y modd gwaethaf posib. Y tymor diwethaf, enillodd Abertawe 24 o bwyntiau allan o 45 pwynt posib o dan arweiniad Guidolin. Y tymor hwn, pedwar pwynt sydd ganddyn nhw allan o 15 pwynt posib. Gwnewch chi’r symiau – mae’r gwahaniaeth yn drawiadol.

Pe bawn i’n cesio achub cam Guidolin (mae’n anodd iawn gwneud hynny), byddai’n rhaid dweud ei fod e wedi bod yn anlwcus o golli’r ymosodwr Andrew Ayew i West Ham, Bafetimbi Gomis ar fenthyg i Marseille a’r capten Ashley Williams i Everton. Daeth Borja Baston, Martin van Hoorn, Alfie Mawson a Fernando Llorente i’r Liberty yn eu lle.

Ond dydyn nhw ddim wedi tanio. Does ond angen edrych ar sefyllfaoedd Borja Baston a Mawson er mwyn mynd at graidd prif broblem Guidolin y tymor hwn. Does ganddo fe ddim rheolaeth dros drosglwyddiadau. Ac mae’r perchnogion Americanaidd newydd wedi ychwanegu at y dryswch ymhellach.

Mae Borja Baston wedi landio yng Nghymru, yn record o drosglwyddiad o Atletico Madrid am £15.5 miliwn, ond deg munud yn unig (fel eilydd ddydd Sul diwethaf) y mae e wedi bod ar y cae. Yn ôl Guidolin a’i gynorthwy-ydd (a’i gyfieithydd) Gabriele Ambrosetti, fe gafodd ei anafu ar ôl dod i Gymru. Mae amheuon ei fod e eisoes wedi’i anafu cyn dod ar yr awyren o Sbaen.

Yn achos Mawson, fe gyfaddefodd Guidolin nad oedd e wedi clywed am yr amddiffynnwr canol 22 oed, sydd wedi symud i Dde Cymru o Barnsley yn lle Williams. Jordi Amat, i bob pwrpas, sydd wedi cymryd lle Williams yng nghanol yr amddiffyn. Fe fu Guidolin dros yr wythnosau diwethaf yn cyfleu negeseuon digon cymysg am Mawson. Ar y naill law, fe fu’n ceisio cyfiawnhau’r penderfyniad i ddod â’r chwaraewr ifanc i mewn i lenwi esgidiau’r capten profiadol. Ar y llaw arall, mae’n cyfaddef nad yw’n barod am yr her o chwarae’n gyson yn yr Uwch Gynghrair.

Mae achosion y ddau chwaraewr yn ein harwain ni at broblem fwyaf Guidolin, ei allu – neu ei ddiffyg gallu – i gyfathrebu yn Saesneg. Ar ôl wyth mis yn Abertawe, mae’r Eidalwr yn dal i ddibynnu’n helaeth ar sgiliau cyfieithu Ambrosetti gerbron y wasg. Negeseuon ail law ydyn nhw yn hynny o beth.

Digon gwir fod hyn yn eilbeth i sicrhau perfformiad da ar y cae. Ond mae Guidolin yn ceisio newid tactegau sydd wedi bod yn eu lle ers sawl tymor. Mae’r chwaraewyr wedi hen arfer â defnyddio system 4-5-1. O newid hynny, mae angen rheolwr sy’n gallu cyfleu syniadau newydd ac sy’n gallu darbwyllo’r chwaraewyr fod angen bod yn amyneddgar.

Mae’r ddwy ffrae dros yr wythnosau diwethaf – y naill gyda Neil Taylor a’r llall gyda Ki Sung-yueng – yn awgrymu bod gan Guidolin dipyn o waith egluro i’w wneud eto. Ond unwaith mae’r rheolwr yn colli cefnogaeth ei chwaraewyr, does dim troi nôl. Mae perygl fod Guidolin eisoes wedi cyrraedd y fan honno, er bod y capten Leon Britton wedi gwrthod yr honiad hwnnw pan aeth gerbron y wasg ddydd Mawrth.

Un peth sy’n sicr. O ychwanegu dau ganlyniad gwael at y pair sy’n bygwth ffrwydro yn ei wyneb, byddai hi ar ben ar Guidolin unwaith ac am byth, ac fe allai Abertawe fod yn union yr un sefyllfa ag yr oedden nhw ar ddechrau’r flwyddyn. Un rhybudd i’r Elyrch – os diswyddo Guidolin, rhaid sicrhau bod unrhyw reolwr dros dro yn gwybod mai dros dro yw e, a bod rheolwr parhaol yn mynd i gael ei benodi yn y pen draw.

Ffolineb yw gwneud camgymeriad unwaith, twpdra yw ei ailadrodd eilwaith. Ond tair gwaith? Loes calon yw ceisio dychmygu’r goblygiadau.

Trwy ddulliau chwyldro….

Cyhoeddwyd Chwefror 6, 2014 gan Pêl-droed.

Tagiau: Alun Rhys Chivers, Clwb pel droed Abertawe, Michael Laudrup


Michael Laudrup gyda Huw Jenkins
Alun Rhys Chivers sy’n edrych nol ar wythnos gythryblus yn hanes Clwb Pêl-droed Abertawe…

Ni allai amseru Clwb Pêl-droed Abertawe wrth ffarwelio â’r rheolwr Michael Laudrup fod llawer gwaeth i’r Elyrch.

Mae’r Mis Bach yn fis mawr i Abertawe, wrth iddyn nhw herio Caerdydd ddydd Sadwrn, ac yna Napoli yn rownd nesaf Cwpan Cynghrair Europa ar Chwefror 20 a 27.

Di-angen a rhwystredigaeth, felly, fu’r holl sylw i’r clwb yn y cyfryngau yn dilyn y penderfyniad i ddiswyddo Laudrup yn gynharach yr wythnos hon. Ychydig iawn o bobol fyddai’n anghytuno â’r penderfyniad, yn enwedig gan fod Laudrup fwy na thebyg wedi gadael ar ddiwedd y tymor beth bynnag.

Wrth glywed y sïon ynghylch y rhesymau dros benderfyniad y cadeirydd Huw Jenkins a’r cyfarwyddwyr eraill  i ddiswyddo’r gŵr o Ddenmarc, mae’n anodd peidio teimlo bod y penderfyniad yn un anochel.

Blas cas

Yr hyn sy’n gadael blas cas – yn fy ngheg i, beth bynnag – yw bod hyn oll wedi digwydd yn ystod wythnos y gêm fawr yn erbyn Caerdydd, a phythefnos cyn dwy o’r gemau mwyaf yn hanes y clwb. Ar y wyneb, mae Laudrup wedi perfformio’n dda fel rheolwr, gan arwain ei dîm i fuddugoliaeth yng Nghwpan Capital One yn Wembley y tymor diwethaf a gorffen yn y nawfed safle yn yr Uwch Gynghrair.

Y tymor yma, mae’n teimlo fel pe bai’r llwyddiannau hynny wedi arwain at gwymp Laudrup a’i griw. Fel y dywedodd Laudrup sawl gwaith y tymor hwn, carfan fach sydd gan yr Elyrch, ac mae’n anodd cadw’r chwaraewyr ar eu gorau ym mhob cystadleuaeth.

Yn yr oes sydd ohoni, braidd yn anffodus i Laudrup yw’r ffaith fod cadeiryddion y clybiau mawr yn blaenoriaethu’r Uwch Gynghrair dros y cystadlaethau eraill. Chwe gêm yn unig allan o’r wyth ddiwethaf y mae’r Elyrch wedi’u hennill. Colli o 2-0 yn erbyn West Ham y penwythnos diwethaf oedd yr hoelen olaf yn arch Laudrup. Ond maen nhw’n dal i frwydro yng Nghwpan yr FA hefyd, felly mae digon o gyfleoedd eto i gael eu gafael ar dlws y tymor hwn.

Dadleuon y tu ôl i ddrysau caeedig?

Ond mae sïon hefyd fod llawer mwy o ddadleuon y tu ôl i ddrysau caeedig na allwn ni ddim ond dyfalu a ydyn nhw’n wir ai peidio. Roedd sôn, er enghraifft, fod Laudrup yn anhapus fod Jenkins yn dechrau cymryd mwy o reolaeth dros arwyddo chwaraewyr, a’i fod e wedi mynegi’i ddicter o flaen y chwaraewyr hynny.

A phwy all anghofio fod Laudrup hefyd wedi colli’r cyfle yn gynharach ym mis Ionawr i ddod â Ki Sung-Yeung yn ôl o’i gyfnod ar fenthyg gyda Sunderland, trwy anghofio pryd oedd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais. Gwaddol Laudrup i’r Elyrch yw’r criw o Sbaenwyr sydd ar y Liberty, ond roedd sôn fod hyd yn oed y rheiny wedi dechrau ymbellhau oddi wrth weddill y garfan.

Y dyfodol

Peth hawdd yw edrych yn ôl a dweud ‘beth pe bai hyn a hyn wedi bod yn wahanol’, ond rhaid edrych i’r dyfodol bellach, gyda chyn-gapten yr Elyrch Garry Monk wrth y llyw am weddill y tymor. Mae’n siŵr y bydd ymateb cymysg i’r hyfforddwr newydd ymhlith cefnogwyr Abertawe yn ystod cyfnod mor bwysig i’r clwb.

Di-brofiad yw Monk fel hyfforddwr ond mae’r cyfarwyddwyr wedi dangos cryn ffydd ynddo, gan roi tan ddiwedd y tymor iddo brofi’i hun. Pwy a ŵyr a gaiff e’r cyfle yn barhaol, fel sydd eisoes wedi cael ei awgrymu gan rywrai o’r wasg.

Mae enwau eraill yn cael eu hystyried, wrth gwrs, ac mae’n ymddangos mai cyn is-hyfforddwr y clwb, Graeme Jones yw’r ffefryn, er ei fod e wedi gwrthod y swydd dair gwaith yn y gorffennol.  Glenn Hoddle yw’r enw diweddaraf i gael ei gysylltu â’r swydd. Mae darllenwyr Golwg360 hefyd wedi awgrymu Denis Bergkamp, Marcelo Bielsa, Mark Hughes a John Toshack fel posibiliadau eraill.

Yn y cyfamser, mae gan Garry Monk a’i is-hyfforddwr Alan Curtis gwta ddeuddeg gêm i wyrdroi perfformiadau’r chwaraewyr os ydyn nhw am aros yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesa. Fe fyddai disgyn i’r Bencampwriaeth yn bris uchel i’w dalu am dymor o gecru a dadlau ymhlith y rhai sy’n rheoli’r tîm oddi ar y cae. O safbwynt Laudrup, fe allai’r ffrae orffen mewn tribiwnlys wrth iddo geisio esboniad dros ei ddiswyddiad.

Am wythnos i groesawu’r hen elyn i’r Liberty!