RSS

Golwg360

MwyCau 

BLOG: Trump, Farage a Le Pen… a’r peryclaf yw Trump

Cyhoeddwyd Tachwedd 25, 2016 gan Gwleidyddiaeth.

Tagiau: brexit, donald trump


Aled Thomas

Cafodd chwech o aelodau Plaid Cymru Ifanc gyfle arbennig i fod yn rhan o weithdy areithio a drefnwyd gan Hywel Williams AS yn San Steffan yr wythnos ddiwethaf. Dysgais am dechnegau ysgrifennu areithiau gwleidyddol.

Fel rhan o’r cwrs, astudiwyd araith Barack Obama yn dilyn ei fuddugoliaeth pan etholwyd ef yn Arlywydd America. Prif dechnegau’r araith hon oedd: ail-adrodd cyson, defnydd o wrthgyferbyniadau a gosod brawddegau mewn rhestrau o dri.

Prif themâu araith Obama oedd cydraddoldeb a’r pwyslais ar obaith newydd am ragor o newid, i’r llef ‘Yes we can’.

Heddiw, gwaetha’r modd, yr anobaith am arlywyddiaeth Trump sy’n rhagori ac yn gafael yn dynn amdanom. Corddwyd y dyfroedd gan anobaith ffiaidd. Dysgom am ddulliau Trump o drosglwyddo negeseuon ffasgaidd eu natur i’r bobl. Lledaenodd casineb gwrth-Islamaidd a gwrth-Hispanig wrth iddo ailadrodd ei addewidion.

Atgoffwyd ni am yr hyn a ddywedodd Hitler: ‘If you tell a big enough lie, and tell it frequently enough, it will be believed’. Dyma a ddywedai Trump drosodd a throsodd: ‘We’ll build a wall, a beautiful wall and Mexico is going to pay for it.’ Tri pheth sy’n cael eu crybwyll gan Donald Trump yn y frawddeg: wal, prydferthwch a thaliad.

Llwyddodd i hyrwyddo’r syniad o adeiladu wal drwy ddweud y byddai’r wal yn brydferth ac mai Mecsico fyddai’n talu amdano. Mae hyn yn codi ias, yn enwedig wrth gofio am eiriau Hitler: ‘does neb yn herio’r enillydd’.

Tri pheth sy’n anodd adnabod: Trump, Farage a Le Pen. A’r peryclaf ohonynt, o drwch blewyn, yw Trump. Yntau, y dyn gwyn, y bwli cyfoethog diegwyddor fydd yn arwain yn awr – o’r fath newid i egwyddorion diymhongar Obama.

‘Brexit yn drychinebus’

Mae’n bwysicach nag erioed i Blaid Cymru ddarbwyllo ein pobl mai twyll adain dde ei natur yw UKIP. Mae’r gymhariaeth rhwng ymgyrch Trump a Brexit yn amlwg i bawb, sef i greu ofn yn erbyn ffoaduriaid, gyda’u sloganau ‘Bring back control’ a ‘Make America Great Again.

Roedd canlyniad Brexit yn drychinebus yng Nghymru, yr un mor drychinebus â llwyddiant Trump yn yr Unol Daleithiau. Rhaid cofio fod cynifer â saith o aelodau UKIP yn ein Cynulliad Cenedlaethol.

“Gwinllan a roddwyd i’m gofal yw Cymru fy ngwlad.” Mae angen rhagor o wrtaith ar y winllan hon i ganghennau ifanc dyfu a’n cysgodi rhag surdeb eithafiaeth. Gyda’n gilydd rhaid torchi llewys a churo drysau i ddirwyn perswâd ar ein pobl i wrthod UKIP, canys egni a lwydd.

Yn y pen draw, fe ddaw haul ar fryn a gwin melys i’n parthau unwaith eto, dw i’n siŵr.

Cymru Annibynnol ym Mhrydain?

Cyhoeddwyd Hydref 22, 2016 gan Gwleidyddiaeth.

Tagiau: Aled G Jôb, brexit, Plaid Cymru


Aled G Jôb yn awgrymu trywydd newydd i Blaid Cymru

Roedd canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd yn yr haf yn ddaeargryn gwleidyddol  na welwyd ei debyg o’r blaen. Er fod union natur strategaeth Llywodraeth Prydain yn dilyn y bleidlais yn parhau’n bur amwys, a’r lleisiau gwrthwynebus yn tyfu’n gynyddol, does fawr o amheuaeth mai gadael yr Undeb fydd ei hanes hi yn y pendraw.

Mae gan y Prif Weinidog, Theresa May waith anodd iawn o’i blaen wrth arwain y broses o adael yr Undeb nid yn unig gan nad oes unrhyw gynsail ar gyfer y ffasiwn broses, ond hefyd gan fod y penderfyniad i adael wedi bod mor agos a hynny’n brawf o’r rhanniadau dwfn a ddaeth i’r wyneb yng Ngwledydd Prydain yn ystod y refferendwm ei hun.

Er gwaetha’r synau herfeiddiol a geir ganddi ar hyn o bryd wrth iddi baratoi i negydu gyda’r Undeb Ewropeaidd, diau y bydd rhaid wrth ryw fath o gyfaddawd er mwyn ceisio cyfannu’r hollt mewnol gartref a sicrhau bod masnachu mor ddilyffethair â phosib yn gallu parhau rhwng Gwledydd Prydain â’r cyfandir.

Problem  ddyrys arall sydd raid i Theresa May ei hwynebu yw sefyllfa’r Alban a’r bygythiad real o ail refferendwm ar annibyniaeth yno pe bai Llywodraeth Prydain yn gadael y farchnad sengl Ewropeaidd.

Er gwaetha’r propaganda du a ledaenir gan y cyfryngau am ddibyniaeth yr Alban ar largesse Lloegr, a’r rhagdybiaethau dall sydd gan lawer o Saeson am y sefyllfa yno, y gwir plaen ydi na all y Wladwriaeth Brydeinig fforddio colli’r Alban. Byddai’r colli hwn yn llawer mwy na cholli talp  o dir helaeth a cholli wyneb yn y byd wrth i’r Albanwyr fynd eu ffordd eu hunain.

Rhaid cofio y defnyddir cyfoeth olew’r Alban fel collateral gan y Wladwriaeth Brydeinig i fenthyca arian ar farchnadoedd arian y byd ac mae diwydiannau llewyrchus eraill yr Alban megis wisgi, bwyd a diod hefyd yn allweddol i gynnal yr hynny o sefydlogrwydd ariannol sydd gan y Wladwriaeth o gofio bod y ddyled genedlaethol bellach yn 1.4 triliwn.

Dydi hi ddim yn ormodiaith i ddweud y byddai hi wirioneddol ar ei thîn yn economaidd pe bai yr Alban yn gadael o gofio am y modd y mae gweithgynhyrchu wedi crebachu bron yn ddim yn Lloegr yn dilyn blynyddoedd lawer o ganolbwyntio ar fuddiannau Dinas Llundain.

Felly, bydd y Prif Weinidog yn siwr o wneud popeth yn ei gallu i gael hyd i gyfaddawd nid yn unig gydag Ewrop ond hefyd gyda’r Alban. Efallai’n wir y bydd rhaid iddi negydu cytundeb sy’n gadael i’r Alban aros yn y farchnad sengl gyda Lloegr a Chymru’n gadael. Ac wrth gwrs byddai diogelu bodolaeth yr Alban yn y farchnad sengl ar garreg y drws yn gallu bod o fantais mawr i’r endid newydd “England and Wales” beth bynnag.

Yr her i Blaid Cymru

Felly, ble mae hynny’n gadael Cymru a Phlaid Cymru yn benodol?

Am flynyddoedd bu’r slogan ‘Cymru Annibynnol yn Ewrop’ yn ysbrydoliaeth i’r mudiad cenedlaethol. Wrth wraidd y slogan hon oedd y syniad y gellid rhywfodd anwybyddu’r brawd mawr drws nesaf a sefydlu cysylltiad uniongyrchol â’r cyfandir a’r gwledydd bychain eraill ar y cyfandir hwnnw.

Arweiniodd hyn at Ewroffilia di-feddwl ac amharodrwydd i wynebu gwir natur yr Undeb Ewropeaidd, ei dogma neo-ryddfrydol di-gyfaddawd a’r bwriad cudd i greu un Wladwriaeth Ewropeaidd ar draul holl wledydd unigol y cyfandir.

Bellach gyda Brexit, mae popeth wedi newid, llwybrau eraill yn bosib a ffyrdd newydd o lywodraethu hefyd yn bosib. Tybed a oes cyfle nawr i Blaid Cymru gyflwyno neges newydd i bobl Cymru yn wyneb y sefyllfa newydd sydd yn ein hwynebu?

Y caswir sy’n rhaid ei gydnabod yw fod y slogan Cymru Annibynnol yn Ewrop yn boblogaidd iawn ymhlith cenedlaetholwyr Cymraeg a’r dosbarth canol hynny yng Nghymru sydd wedi hen arfer mynd am wyliau “diwylliannol” ar y cyfandir. Ond mae’n amheus gen i a yw’r slogan erioed wedi apelio ryw lawer at drwch pobl Cymru

Cysylltiad diwylliannol

Onid y gwir amdani yw fod gan bobl Cymru fwy o gysylltiad diwylliannol a chymdeithasol gyda phobl eraill yr ynysoedd hyn, ie hyd yn oed gyda Lloegr a gyda’r Alban nag sydd ganddynt â phobl ar y cyfandir?

Gellid cysylltu hyn o bosib gydag amharodrwydd cyson pobl Cymru i gofleidio gweledigaeth y Blaid ynghylch annibyniaeth. Dros y blynyddoedd, cafodd annibyniaeth ei weld fel rhywbeth a fyddai’n arwain at Gymru ynysig a mewnblyg a fyddai’n seiliedig ar droi cefn ar weddill pobloedd gwledydd Prydain.

Byddai defnyddio Brexit fel cyfle i alw am Gymru Annibynnol ym Mhrydain yn gwneud llawer i ddifa’r ofnau a’r pryderon hyn sydd wedi llesteirio twf yr achos cenedlaethol cyhyd.Byddai hefyd yn arwydd bod arweinwyr Plaid Cymru yn gallu meddwl y tu hwnt i’r bocs a chydnabod yr hen wireb honno “ Pan fo’r ffeithiau’n newid, dwi hefyd yn newid fy meddwl”.

Byddai cydnabod realiti daearyddol a gwleidyddol tirlun Gwledydd Prydain o’r newydd  hefyd yn fodd inni ail-gysylltu â’n gwreiddiau diwylliannol ein hunain. Wedi’r cwbl, roedd y cwbl o dir Prydain unwaith yn nwylo’r Cymry ac mae ein barddoniaeth ar hyd yr oesau yn gyforiog o gyfeiriadau at hynny. Yn y gerdd “Armes Prydain” yn yr 11ed ganrif, sonir am y Cymry yn ail-feddiannu y cwbl o diroedd Prydain hanesyddol.  Efallai y gellid addasu’r hen broffwydoliaeth hon ar gyfer ein cyfnod ni trwy ddefnyddio’r syniad o Gymru Annibynnol ym Mhrydain er mwyn mynnu y dylid dysgu am y Gymraeg fel rhan o syllabus ysgolion Lloegr er enghraifft.

Ond y ffordd orau i rymuso’r ddadl fyddai son am greu annibyniaeth ar y model Sgandinafaidd.Mae Denmarc, Sweden a Norwy oll yn rhannu’r un tirwedd, ond y tair wlad yn wledydd annibynol yn eu hawl eu hunain sydd â chysylltiadau clos ac sy’n cyd-weithio â’i gilydd. Gallai Plaid Cymru ddadlau dros sefydlu system debyg ar dir Prydain gyda’r Alban, Lloegr a Chymru oll yn wledydd annibynol sydd hefyd yn gallu cyd-weithio gyda’i  gilydd.

Mae’r cysyniad o Annibyniaeth i Gymru wedi codi gormod o fraw ar ormod o bobl am ormod o flynyddoedd.  Pe bai modd cyflwyno’r weledigaeth mewn ffordd sy’n lleddfu ofnau dyfnaf y Cymry, efallai gallai esiampl Sgandinafia roi bywyd newydd i’r hen freuddwyd.

Deffro i hunllef y refferendwm

Cyhoeddwyd Mehefin 28, 2016 gan Gwleidyddiaeth.

Tagiau: brexit, Brwsel, refferendwm, Rhiannon Hincks, Undeb Ewropeaidd


Rhiannon Hincks
Cymraes o Aberystwyth, Rhiannon Hincks, sy’n esbonio’r ymateb ym Mrwsel wedi i Brydain ddewis gadael yr Undeb Ewropeaidd yr wythnos ddiwethaf…

Roedd deffro bore dydd Gwener fel hunllef.

Roeddwn i’n syllu ar fy ffôn mewn anghrediniaeth lwyr, ac yn teimlo’n sâl wrth ddarllen y newyddion bod Prydain wedi penderfynu gadael yr UE.

Mewn eiliad, roedd ein heconomi, ein hunaniaeth, ein dyfodol a’n hawliau i gyd o dan fygythiad. Roeddwn i bellach yn teimlo cywilydd, fel pe bawn i’n fradychwr ym Mrwsel, dinas sy’n dathlu llwyddiant a gwerthoedd yr UE ym mhob ffordd.

Gan ddal tacsi i adeilad y BBC i gael cyfweliad i drafod pethau, roedd clywed y newyddion yn Ffrangeg ar y radio yn swrrealaidd a’r awyrgylch yn ofnadwy.

Roedd y ddinas i gyd yn syn ac roedd teimlad dwys o argyfwng a thristwch yn yr awyr, yn enwedig wrth agosáu at adeilad y Comisiwn a chlywed pobl yn siarad am y bunt yn colli ei gwerth, a goblygiadau trychinebus eraill y penderfyniad i Brydain.

‘You are all crazy’

Ym Mrwsel, roedd fel petai llygaid y byd yn syllu’n gyhuddgar arnom ni, a phawb yn ceisio deall o ble y daeth y penderfyniad tyngedfennol hwn.

Pam nad oedd cyfiawnder i Ewrop, ac i’w chenhedlaeth iau yn arbennig?

Beth am y 48% a oedd yn gefnogol i Ewrop ac yn ei gwerthfawrogi fel sylfaen i’w gwerthoedd a’i hunaniaeth?

“You are all crazy”, meddai menyw mewn siop bapurau yn agos i’r Comisiwn wrthym ni y bore hwnnw.

Brad

Y tu hwnt i’r teimlad o ddicter a dryswch ym Mrwsel, mae hefyd pryder mawr, a ninnau’n dychmygu gweld yr Undeb Ewropeaidd yn dadfeilio o flaen ein llygaid, o dan rym y tu hwnt i synnwyr a chyfiawnder.

Yn waeth byth mae ceisio esbonio i bobl beth a achosodd y brad yma, a cheisio cyfleu cyn lleied o synnwyr a oedd ynghlwm wrth benderfyniadau’r rheiny a ddewisodd adael.

Sut mae egluro bod y rhan fwyaf ohonynt wedi pleidleisio o dan ddylanwad ffug addewidion, diffyg dealltwriaeth ynghylch Ewrop, ac i brotestio yn erbyn cyni a oedd yn codi o bolisïau’r Blaid Geidwadol ac nid o bolisïau Ewrop?

Hunanladdiad Cymru

Wrth geisio esbonio’r penderfyniad o safbwynt y Cymry, yr unig beth sy’n dod i’r meddwl yw taw hunanladdiad ydoedd.

Y gwir amlwg iawn yw bod yr union gymunedau sydd wedi elwa fwyaf o’r UE wedi bradychu eu dyfodol a dyfodol eu cenhedlaeth iau drwy hyn.

Mae ceisio derbyn eich bod wedi eich amddifadu o’r fraint o fod yn rhan o’r UE, ac nad yw mwyafrif poblogaeth eich gwlad yn rhannu’r un gwerthoedd â chi y tu hwnt o anodd.

Mae’n anos byth, mewn ffordd, dderbyn yr anghyfiawnder hwn wrth ddirwyn i ben blwyddyn wych o fyw ac astudio yng nghalon Ewrop.

Mae Rhiannon Hincks yn fyfyrwraig MA yn astudio technoleg cyfieithu ym Mhrifysgol Leuven, a bydd yn dychwelyd i Gymru yn yr wythnosau nesaf wedi blwyddyn ym Mrwsel.