RSS

Golwg360

MwyCau 

Guidolin yn haeddu mwy o amser

Cyhoeddwyd Medi 30, 2016 gan Pêl-droed.

Tagiau: Alun Rhys Chivers, CPD Abertawe, Franceso Guidolin


Francesco Guidolin
Gyda’r sïon am fwriad i ddiswyddo’r rheolwr yn dew, Alun Rhys Chivers sy’n cynghori Abertawe i ymbwyllo wrth …

Fel cefnogwr pêl-droed Abertawe, mae’n anodd peidio mynd i ramantu ynghylch pa mor bell mae’r clwb wedi dod dros y degawd diwethaf. Ond union ddeng mlynedd i’r penwythnos hwn, fe gollodd yr Elyrch i Notts Forest yn yr Adran Gyntaf.

Pan gafodd y clwb eu dyrchafu i’r Uwch Gynghrair yn 2011, roedd Leon Britton ymhlith yr ychydig chwaraewyr o 2006 oedd dal yn y garfan. Roedd e erbyn hynny’n cael ei ystyried yn un o’r mawrion yn hanes Abertawe ac yn un o’r enwau i’w gynnwys yn awtomatig yn y tîm.

Mae’n amlwg nad oedd y rheolwr presennol Francesco Guidolin wedi darllen y llyfrau hanes ar ôl cael ei benodi. Fe gyfaddefodd sawl wythnos yn ôl nad oedd e’n ymwybodol o bwysigrwydd y chwaraewr lleiaf – ond y dylanwad mwyaf – ar y cae. Mae e’n sylweddoli hynny bellach, ond a yw’n rhy hwyr i’r Eidalwr?

Mae Guidolin bellach yn ei ganfod ei hun mewn sefyllfa lle mae angen, o bosib, i Abertawe guro Lerpwl er mwyn iddo achub ei swydd. Pwy fuasai wedi meddwl hynny ddeng mlynedd yn ôl? Rhyfedd o fyd….

Ond mae deuoliaeth yma. Oes, mae angen canlyniad da yn erbyn Lerpwl. Does dim amau hynny. Ond mae’r union ffaith fod perchnogion yr Elyrch yn gallu defnyddio gêm yn erbyn Lerpwl i roi pwysau ar y rheolwr yn dyst i ba mor bell mae’r clwb wedi dod, a hefyd i’r canlyniadau da gafodd Abertawe yn erbyn prif glybiau’r Uwch Gynghrair dros y blynyddoedd.

Guidolin heb gael parch

Ond rhaid dweud cyn mynd dim pellach nad yw’r clwb wedi trin yr Eidalwr â pharch. Fe fu gan Huw Jenkins a’i griw enw da am ddewis rheolwyr dros y blynyddoedd. Ond does ganddyn nhw ddim cystal enw am drin eu rheolwyr yn y modd gorau posib. Does ond angen gofyn i Garry Monk a Michael Laudrup. Cafodd y naill ei ddiswyddo mewn sefyllfa debyg i Guidolin, ond roedd yntau hefyd yn un o fawrion y clwb ac roedd ei ddiswyddo’n cael ei ystyried gan rai yn weithred o fradychu arwr. Roedd yr honiad fod Laudrup wedi clywed am ei ddiswyddo ar y teledu yn waeth fyth.

Yn achos Guidolin, mae e’n parhau dan bwysau tra bod adroddiadau bod y cyfarwyddwyr eisoes wedi cynnal trafodaethau â Bob Bradley am y posibilrwydd o’i olynu. Fe fu adroddiadau dros gyfnod o ddiwrnodau hefyd fod Ryan Giggs ar ei ffordd i Abertawe.

Ond mae Guidolin yn mynnu ei fod yn canolbwyntio’n llwyr ar y tîm a sicrhau bod perfformiadau’n gwella ar y cae. Roedd yr arwyddion eisoes yno yn erbyn Man City yn y gynghrair yr wythnos diwethaf. Do, fe gawson nhw ganlyniad hynod siomedig. Ond doedd y sgôr yn sicr ddim yn adlewyrchu’r perfformiad. Roedd y gic o’r smotyn yn erbyn yr Elyrch yn benderfyniad amheus, â dweud y lleiaf, ac yn sicr yn drobwynt yn y gêm.

Fe ddywedais yn fy mlog yr wythnos diwethaf y byddai’n rhaid barnu Guidolin ar yr wythnos a fu. Wel, dyma fi’n gwneud hynny. Mae’n rhaid rhoi mwy o amser i’r Eidalwr tra bod y perfformiadau – os nad y canlyniadau – yn mynd i’r cyfeiriad cywir. Ar ôl y gêm yn erbyn Lerpwl, fe fydd gan Abertawe bron i bythefnos i bwyso a mesur y sefyllfa yn ystod y toriad am y gemau rhyngwladol.

Ond dydy pethau ddim ar fin gwella ryw lawer o ran y rhestr gemau i’r Elyrch. Arsenal yw eu gwrthwynebwyr nesaf – a hynny ar eu tomen eu hunain yn yr Emirates. Unwaith eto, fe fyddai’r clwb yn barnu ar sail gêm yn erbyn tîm mawr. Ar ôl hynny, Watford a Stoke sy ar y gorwel. Llawer tecach fyddai barnu ar sail gemau yn erbyn timau y dylai’r Elyrch fod yn eu curo – timau y mae’n rhaid iddyn nhw gipio pwyntiau oddi arnyn nhw er mwyn goroesi.

Un apêl olaf. Cofiwch Fedi 29, 2006. Tipyn bach o berspectif plis, gyfarwyddwyr. Pwyll piau hi.

Sticeri Panini: Plentynnaidd? Falle. Retro? BENDANT!

Cyhoeddwyd Mehefin 12, 2014 gan Pêl-droed.

Tagiau: Alun Rhys Chivers, brasil, cwpan y byd, Sticeri Panini


Alun Rhys Chivers
Gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n troi’r cloc yn ôl i’w blentyndod i brofi’r wefr o agor sticeri Panini ar drothwy Cwpan y Byd ym Mrasil

Mae’n anodd peidio cael eich cyfareddu gan Gwpan y Byd, on’d yw e? Ro’n i’n meddwl ‘mod i wedi llwyddo i ochgramu’r holl razzmatazz a’r heip – tan i fi fynd i’r siop leol!

Ro’n i’n teimlo fel alcoholig yn ceisio osgoi’r botel fawr ddrwg wrth gerdded heibio’r rhesi o becynnau bach melyn ar y silffoedd – y pecynnau bach ro’n i’n arfer gwario fy arian poced i’w prynu. Pecynnau bach oedd yn cynnwys ‘shinies’ a wynebau rhai o arwyr fy mhlentyndod. Ddechrau USA ’94, ro’n i’n wyth oed (bron yn naw, cofiwch!) ac roedd agor y pecynnau bach llawn cyffro yn fodd i fyw.

Sôn ydw i, wrth gwrs, am y sticeri Panini ar gyfer Cwpan y Byd. Roedden nhw’n rhan o blentyndod y rhan fwya o fechgyn yr un oedran â fi. Falle byddwch chi ferched sy’n darllen hwn yn meddwl ein bod ni’r dynion yn blentynnaidd – ond i ddyn o oedran arbennig, ‘retro’ yw’r gair cywir!

Dwi’n dal i gofio – ac yn ail-fyw – y cyffro wrth dynnu’r labeli bach papur oddi ar y cefn a gosod y sticeri’n daclus yn y sgwariau, arogl y papur ar fy mysedd wrth droi’r tudalennau ar hap wrth fynd o un tîm i’r llall. Ond wedyn y siom hefyd o ddarganfod y ‘dyblars’ – pwy sy’n cofio Alain Sutter (Y Swistir), David Embe (Cameroon) ac Al Owairan (Saudi Arabia)? Mae’u hwynebau nhw wedi gadael eu marc arna i hyd heddi – fe welais i nhw drosodd a thro yr haf hwnnw! Mae’r ‘class of 94’ (y bechgyn bach sy bron yn 30 oed bellach) yn sôn mai Rooney (ych a fi!) yw’r un sy’n peri diflastod y tro hwn. Dwi’n dal i aros i gael Bony, Vorm, de Guzman a Ki Sung-Yueng, gyda llaw. A pheidiwch â sôn am y caeau – yn 94, roedd y sticeri’n dangos y cae cyfan. Dwi’n dal i aros i weld sut olwg sy ar hanner arall yr Estádio Nacional ym Mrasilia a’r Arena Amazônia ym Manaus!

Mae albym ’94 yn casglu llwch yn y llofft erbyn hyn, ond mae’r un cyfredol yn eistedd ar fy nesg. Mae’r siart y tu fewn iddo yn barod gyda fi i’w lenwi ar wal fy ystafell wely a’r beiro bach du ar y silff. Gan fod gyda fi ddau siart, es i ati i wneud bach o waith dyfalu a darogan – ond falle bod y canlyniad yn y pen draw yn anochel. Mae mýg yn aros amdana i os yw Gweriniaeth Corea yn fuddugol gan i fi eu tynnu nhw allan o het yn swîpstêc Orielodl. Ond Brasil yw’r tîm i’w curo. Heb unrhyw fath o waith ystadegau na dadansoddi dwys, dyma fel dwi’n ei gweld hi fesul grŵp:

Grŵp A: Brasil, Cameroon, Croatia, Mecsico

Dwi ddim yn rhagweld sioc fawr yn y grŵp yma. Brasil yw’r ffefrynnau am reswm da iawn – a chofiwch mai dim ond timau o Dde America sy wedi ennill Cwpan y Byd ar y cyfandir hwnnw. Bydd heno’n ddechreuad cyffrous i’r gystadleuaeth a dwi’n gweld Croatia yn rhoi prawf go dda i’r bois mewn melyn. Y ddau dîm yma dwi’n ffansio yng Ngrŵp A. Mae un llithriad yn bosib ym mhob grŵp a dwi’n gweld Cameroon yn cipio pwynt oddi ar Croatia.

Grŵp B: Awstralia, Chile, Yr Iseldiroedd, Sbaen

Unwaith eto, dim sioc yma chwaith. Mi fydd Sbaen yn anodd iawn i’w curo a dwi’n disgwyl iddyn nhw fynd yr holl ffordd i’r ffeinal. Bydd Sbaen v Yr Iseldiroedd yn un o ornestau’r gystadleuaeth a dwi’n disgwyl tipyn o goliau – Sbaen i fynd â hi o 3-2. Bydd diddordeb arbennig gyda fi yn y grŵp yma diolch i Vorm a de Guzman. Chile fydd y tîm allai roi sioc i’r Iseldiroedd felly mae’n bosib eith yr ail safle i lawr i wahaniaeth goliau. Ond Sbaen a’r Iseldiroedd i fynd drwodd.

Grŵp C: Colombia, Côte d’Ivoire, Groeg, Siapan

Mae hwn yn grŵp i’w wylio a dwi’n disgwyl iddi fod yn agos iawn. Mi fydd y crys oren yn barod gyda fi i gefnogi Bony! Dyma grŵp lle dwi’n gweld timau’n cipio pwyntiau oddi ar ei gilydd – Colombia a Groeg yn gyfartal ond Groeg i guro Côte d’Ivoire. Colombia a Siapan i fynd adre’n gynnar.

Grŵp D: Costa Rica, Yr Eidal, Lloegr, Wrwgwai

Yr Eidal, heb os, fydd yn ennill y grŵp a dwi ddim yn disgwyl (ond yn gobeithio, wir Dduw!) y byddan nhw’n rhoi crasfa i Loegr (nid ’mod i’n rhagfarnllyd o gwbl, cofiwch!). Ond dwi’n rhagweld Lloegr yn mynd drwodd o drwch blewyn. Y gêm i’w gwylio i fi yw’r Eidal v Costa Rica – gwledd o goliau a fawr o ots am yr amddiffyn.

Grŵp E: Ecwador, Ffrainc, Hondwras, Y Swistir

Er mai yn Ne America mae’r gystadleuaeth, dwi’n credu y bydd y ddau dîm o Ewrop yn rhy gryf i’r gweddill. Pwyntiau llawn i’r Swistir, felly, wrth i Ffrainc lithro ar groen banana. Honduras i fynd adre’n hollol waglaw.

Grŵp F: Yr Ariannin, Bosnia, Iran, Nigeria

Yr Ariannin a Nigeria – dau dîm a wynebodd ei gilydd yng Ngrŵp D yn ’94 – fydd yn mynd drwodd o’r grŵp yma dwi’n meddwl. Dwi’n gweld nhw’n cael gêm gyfartal, yr unig bwyntiau fyddan nhw’n eu colli yn y grŵp. Ond Yr Ariannin ar y brig ar wahaniaeth goliau – Iran i orffen heb bwyntiau, wedi’i curo gan Fosnia.

Grŵp G: Yr Almaen, Ghana, Portiwgal, Yr Unol Daleithiau

Dwi ddim yn meddwl bod lot o amheuaeth mai’r Almaen a Phortiwgal fydd yn mynd drwodd ond dwi’n disgwyl ambell i gêm agos hefyd. Yr Almaen a Phortiwgal i orffen yn gyfartal, Yr Unol Daleithiau i gipio pwynt oddi ar Yr Almaen a Ghana yn gyfartal yn erbyn Portiwgal.

Grŵp H: Algeria, Gweriniaeth Corea, Gwlad Belg, Rwsia

Dyma gyfle euraid i Wlad Belg brofi eu hunain fel tîm – yn sicr, mae’r enwau ar bapur yn ddigon i ddychryn y gwrthwynebwyr – Hazard, Kompany, Fellaini, Lukaku. Y siom yw na fydd Benteke ar gael. Yr unig bwyntiau dwi’n eu gweld nhw’n colli yw’r rheini yn erbyn Rwsia – gêm gyfartal fydd honno i fi. Dim sioc fel arall – Gwlad Belg a Rwsia i fynd drwodd.

Dyma ni’n cyrraedd y rowndiau ola’, felly. Pe bawn i’n gywir, fe fyddai llwybr sydd wedi’i benderfynu ymlaen llaw yn golygu’r gemau canlynol yn Rownd yr 16 olaf (y buddugol mewn bold):

Brasil v Yr Iseldiroedd

Côte d’Ivoire v Lloegr

Y Swistir v Nigeria

Yr Almaen v Rwsia

Sbaen v Croatia

Yr Eidal v Groeg

Yr Ariannin v Ffrainc

Gwlad Belg v Portiwgal

Y Chwarteri:

Brasil v Lloegr (hwyl fawr Lloegr!)

Y Swistir v Yr Almaen

Sbaen v Yr Eidal (Sbaen i ennill gyda chiciau o’r smotyn – mae angen un bob twrnament!)

Yr Ariannin v Gwlad Belg

Y Rownd Gyn-derfynol:

Brasil v Yr Almaen (ar ddiwedd amser ychwanegol)

Sbaen v Yr Ariannin

Y ffeinal:

Brasil v Sbaen

Mwynhewch, yfwch, byddwch lawen!

O ‘Ffin-landia’ i ‘Wiced-geidwad y Goleudy’

Cyhoeddwyd Ebrill 8, 2014 gan Criced.

Tagiau: Alun Rhys Chivers, CricedAlun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg tafod-yn-y-boch ar rai o’r caneuon Cymraeg fyddai’n addas i greu trac sain yr haf i gefnogwyr criced yng Nghymru.

Rhybudd: Nid barn fy nghyflogwr a geir yn y darn hwn – nid fy marn i yw rhai ohonyn nhw chwaith!

Gyda’r newyddion bod Bwrdd Criced Cymru a Lloegr yn lansio cystadleuaeth i ddod o hyd i gasgliad o ganeuon sy’n adlewyrchu’r tymor criced, a’r caneuon hynny’n cael eu chwarae drwy gydol cystadleuaeth y T20, dwi wedi bod yn crafu ’mhen i gael dod o hyd i ambell i glasur Cymraeg fyddai’n addas i ni’r Cymry sy’n caru prif gamp yr haf. Dyma’r 12 ddaeth i’r brig:

1. Ffin-landia

Dewis halogol i rai, efallai, i ddechrau gydag emyn. Ond does dim byd gwell yn y T20 na gweld y bêl yn taro’r ffin yn y cyfnod clatsio, a pha well gân na’r emyn hoff i ddathlu cryfder y batwyr.

2. Wiced-Geidwad y Goleudy – Bryn Fôn

Un o’r anthemau mwyaf yn hanes canu pop Cymraeg. Mae’n deyrnged i’r wiced-geidwaid ar draws y wlad, yn enwedig Mark Wallace. Bydd rhai o ornestau’r T20 yn cael eu cynnal o dan y llifoleuadau – gobeithio na fyddan nhw’n fflachio fel goleudy!!

3. Gwraig Dda – Meinir Gwilym

Mae’n siŵr ’mod i’n mynd i gael fy hun i drafferth yn dweud hyn, ond mae angen gwraig amyneddgar ar bob dyn sy’n treulio’r haf yn dilyn hynt a helynt ei dîm.

Mae ’na ddywediad yn Saesneg gan Denis Norden sy’n cyfeirio at y rhai mwyaf diamynedd o blith ‘gweddwon’ criced. “It’s a funny kind of month, October. For the really keen cricket fan, it’s when you realise that your wife left you in May.

Fel dywed Meinir Gwilym yn y gân hon: “Ti’m yn gofyn, ti’m yn poeni, ti’m yn swnian, ti byth yn holi pam”.

4. Seidr Ddoe (yn troi’n Siampên) – Plethyn

Mae’n draddodiad bellach fod gan raglen Test Match Special eu ‘champagne moment’ yn ystod gemau prawf. Gobeithio y bydd digon o achlysuron y tymor hwn i godi’r gwydryn i lwyddiant Morgannwg a chricedwyr o bob cwr o Gymru.

5. Shwmae Shwmae – Meic Stevens

Cân sy’n fy atgoffa o ’mhlentyndod yn chwarae criced yn yr ysgol gynradd. ‘Shwmae’ yw’r term agosa’ sydd gyda ni yn Gymraeg am ‘howzat’.

6. Un ar ôl Un – Frizbee

Gallai cân Frizbee gyfateb yn Gymraeg i ‘Another One Bites the Dust’ sy’n cael ei chwarae ar hyn o bryd yn y T20 pan fydd wiced yn cwympo – y gân fwya’ poenus pan fydd eich tîm yn batio!

7. Cwm y Prenhelyg – Meic Stevens

Nid gêm y purydd yw’r T20, wrth gwrs, ond mae natur anghonfensiynol y dull hwn o griced yn dechrau denu cynulleidfa newydd i’r gamp – cân Meic Stevens yw’r un i atgoffa pawb o wir ddileit y dull traddodiadol.

8. Noson Ora ‘Rioed – Bryn Fôn

Fyddai’r T20 ddim yr un fath heb wydryn neu ddau o win i’ch twymo ar noson o haf o dan y llifoleuadau. Anthem hefyd i ddathlu niwsans mwya’r gystadleuaeth – y rhai sy’n penderfynu rhedeg yn borcyn ar draws y cae!

Blas y gwin yn plesio, yn plesio fwy nag erioed

Agor potel arall i’n gwneud yn ysgafn ein troed

Ond mi nath ni’n ddau yn boeth, yn ddigon poeth i fod yn noeth.

Dawnsio’n hollol noeth …

9. 93 – Fflur Dafydd a’r Barf

Blwyddyn sydd wedi’i serio ar gof cefnogwyr Morgannwg – blwyddyn ennill y gynghrair undydd yng Nghaergaint.

Mae’r gân hon gan Fflur Dafydd a’r Barf yn fy atgoffa o’r clasur honno gan Bryan Adams, ‘Summer of 69’ – blwyddyn arwyddocaol arall yn hanes Morgannwg.

10. Dros y Ffin – Gwilym Morus

Mae’r gân hon gan Gwilym Morus yn rhannu’i henw gyda phrif nod y batwyr yn y cyfnod clatsio – anelu am y chwe rhediad.

11. Aros Mas yn y Glaw – Coda

Dyma un peth na fydd rhaid i’r cricedwyr ei wneud trwy’r haf – yn wahanol i’r chwaraewyr pêl-droed a rygbi, mae un diferyn o law yn ddigon i godi’r catiau oddi ar y ffyn ac i ddod â’r gorchudd ymlaen – sy’n hunlle i unrhyw gefnogwr criced.

12. Rhwng Bethlehem a’r Goes – Celt

Ie iawn, ocê – ddim cweit. Ond mae angen deuddegfed dyn, on’d oes!

Mae’n siŵr y bydd gennych chi ddarllenwyr Golwg360 un neu ddau awgrym gwell ar gyfer y trac sain – rhowch wybod i ni!

I fynd yn ôl at bwynt gwreiddiol y blog, mae Clwb Criced Morgannwg yn gofyn i gefnogwyr eu helpu i greu trac sain yr haf. Fel rhan o gynllun trwy’r holl siroedd, mae’n fwriad gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr greu rhestr o ganeuon i’w chwarae yn ystod cystadleuaeth y T20 y tymor hwn.

Bydd chwech allan o saith gêm gartref Morgannwg yn y gystadleuaeth yn cael eu cynnal ar nos Wener, ac maen nhw’n gobeithio denu’r tyrfaoedd yn eu miloedd.

Y dyddiad cau i awgrymu caneuon yw 11 Ebrill, ac fe fydd y clwb yn dewis y gân orau ar gyfer rhestr fer.

Bydd y deg uchaf o blith yr holl siroedd yn cael eu cynnwys ar restr o ganeuon Anthemau’r Haf fydd yn cael eu chwarae ym mhob cae trwy’r gystadleuaeth. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar 14 Ebrill, gyda’r gystadleuaeth T20 yn dechrau ar 30 Ebrill.

Mae modd trydar awgrymiadau @GlamCricket neu drwy dudalen Facebook y clwb.

Gallwch ddilyn Alun ar Twitter ar @alun_rhys.

Trwy ddulliau chwyldro….

Cyhoeddwyd Chwefror 6, 2014 gan Pêl-droed.

Tagiau: Alun Rhys Chivers, Clwb pel droed Abertawe, Michael Laudrup


Michael Laudrup gyda Huw Jenkins
Alun Rhys Chivers sy’n edrych nol ar wythnos gythryblus yn hanes Clwb Pêl-droed Abertawe…

Ni allai amseru Clwb Pêl-droed Abertawe wrth ffarwelio â’r rheolwr Michael Laudrup fod llawer gwaeth i’r Elyrch.

Mae’r Mis Bach yn fis mawr i Abertawe, wrth iddyn nhw herio Caerdydd ddydd Sadwrn, ac yna Napoli yn rownd nesaf Cwpan Cynghrair Europa ar Chwefror 20 a 27.

Di-angen a rhwystredigaeth, felly, fu’r holl sylw i’r clwb yn y cyfryngau yn dilyn y penderfyniad i ddiswyddo Laudrup yn gynharach yr wythnos hon. Ychydig iawn o bobol fyddai’n anghytuno â’r penderfyniad, yn enwedig gan fod Laudrup fwy na thebyg wedi gadael ar ddiwedd y tymor beth bynnag.

Wrth glywed y sïon ynghylch y rhesymau dros benderfyniad y cadeirydd Huw Jenkins a’r cyfarwyddwyr eraill  i ddiswyddo’r gŵr o Ddenmarc, mae’n anodd peidio teimlo bod y penderfyniad yn un anochel.

Blas cas

Yr hyn sy’n gadael blas cas – yn fy ngheg i, beth bynnag – yw bod hyn oll wedi digwydd yn ystod wythnos y gêm fawr yn erbyn Caerdydd, a phythefnos cyn dwy o’r gemau mwyaf yn hanes y clwb. Ar y wyneb, mae Laudrup wedi perfformio’n dda fel rheolwr, gan arwain ei dîm i fuddugoliaeth yng Nghwpan Capital One yn Wembley y tymor diwethaf a gorffen yn y nawfed safle yn yr Uwch Gynghrair.

Y tymor yma, mae’n teimlo fel pe bai’r llwyddiannau hynny wedi arwain at gwymp Laudrup a’i griw. Fel y dywedodd Laudrup sawl gwaith y tymor hwn, carfan fach sydd gan yr Elyrch, ac mae’n anodd cadw’r chwaraewyr ar eu gorau ym mhob cystadleuaeth.

Yn yr oes sydd ohoni, braidd yn anffodus i Laudrup yw’r ffaith fod cadeiryddion y clybiau mawr yn blaenoriaethu’r Uwch Gynghrair dros y cystadlaethau eraill. Chwe gêm yn unig allan o’r wyth ddiwethaf y mae’r Elyrch wedi’u hennill. Colli o 2-0 yn erbyn West Ham y penwythnos diwethaf oedd yr hoelen olaf yn arch Laudrup. Ond maen nhw’n dal i frwydro yng Nghwpan yr FA hefyd, felly mae digon o gyfleoedd eto i gael eu gafael ar dlws y tymor hwn.

Dadleuon y tu ôl i ddrysau caeedig?

Ond mae sïon hefyd fod llawer mwy o ddadleuon y tu ôl i ddrysau caeedig na allwn ni ddim ond dyfalu a ydyn nhw’n wir ai peidio. Roedd sôn, er enghraifft, fod Laudrup yn anhapus fod Jenkins yn dechrau cymryd mwy o reolaeth dros arwyddo chwaraewyr, a’i fod e wedi mynegi’i ddicter o flaen y chwaraewyr hynny.

A phwy all anghofio fod Laudrup hefyd wedi colli’r cyfle yn gynharach ym mis Ionawr i ddod â Ki Sung-Yeung yn ôl o’i gyfnod ar fenthyg gyda Sunderland, trwy anghofio pryd oedd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais. Gwaddol Laudrup i’r Elyrch yw’r criw o Sbaenwyr sydd ar y Liberty, ond roedd sôn fod hyd yn oed y rheiny wedi dechrau ymbellhau oddi wrth weddill y garfan.

Y dyfodol

Peth hawdd yw edrych yn ôl a dweud ‘beth pe bai hyn a hyn wedi bod yn wahanol’, ond rhaid edrych i’r dyfodol bellach, gyda chyn-gapten yr Elyrch Garry Monk wrth y llyw am weddill y tymor. Mae’n siŵr y bydd ymateb cymysg i’r hyfforddwr newydd ymhlith cefnogwyr Abertawe yn ystod cyfnod mor bwysig i’r clwb.

Di-brofiad yw Monk fel hyfforddwr ond mae’r cyfarwyddwyr wedi dangos cryn ffydd ynddo, gan roi tan ddiwedd y tymor iddo brofi’i hun. Pwy a ŵyr a gaiff e’r cyfle yn barhaol, fel sydd eisoes wedi cael ei awgrymu gan rywrai o’r wasg.

Mae enwau eraill yn cael eu hystyried, wrth gwrs, ac mae’n ymddangos mai cyn is-hyfforddwr y clwb, Graeme Jones yw’r ffefryn, er ei fod e wedi gwrthod y swydd dair gwaith yn y gorffennol.  Glenn Hoddle yw’r enw diweddaraf i gael ei gysylltu â’r swydd. Mae darllenwyr Golwg360 hefyd wedi awgrymu Denis Bergkamp, Marcelo Bielsa, Mark Hughes a John Toshack fel posibiliadau eraill.

Yn y cyfamser, mae gan Garry Monk a’i is-hyfforddwr Alan Curtis gwta ddeuddeg gêm i wyrdroi perfformiadau’r chwaraewyr os ydyn nhw am aros yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesa. Fe fyddai disgyn i’r Bencampwriaeth yn bris uchel i’w dalu am dymor o gecru a dadlau ymhlith y rhai sy’n rheoli’r tîm oddi ar y cae. O safbwynt Laudrup, fe allai’r ffrae orffen mewn tribiwnlys wrth iddo geisio esboniad dros ei ddiswyddiad.

Am wythnos i groesawu’r hen elyn i’r Liberty!