RSS

Golwg360

MwyCau 

Argyfwng newyn – beth all Cymru’i wneud

Cyhoeddwyd Mawrth 24, 2017 gan Blog Meddwl.

Tagiau: Achub y Plant, Argyfwng Dwyrain Affrica, Richard Powell


Richard Powell (Llun Achub y Plant)
Mae gen i berthynas gymhleth iawn gyda thechnoleg gwybodaeth. Weithiau, rydw i’n casáu fy nghyfrifiadur, ond i fod yn onest, rydw i’n dibynnu yn fawr arno ar gyfer fy ngwaith o ddydd i ddydd.

Er hyn, ar hyn o bryd yn Nwyrain Affrica, mae miliynau o bobl yn dibynnu ar bobol sydd yn gweithio gyda thechnoleg fel hyn, i helpu i gyd-lunio ymateb i’r argyfwng newyn mwyaf y mae’r byd wedi’i weld.

Dim ond ymateb cydlynol ac ar raddfa enfawr sydd yn mynd i helpu i achub bywydau. Dyma ble mae cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth yn chwarae eu rhan.

Mae cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth yn ein galluogi i fonitro’r sychder parhaus ac i weithredu’r cynlluniau parodrwydd ac i gychwyn yr hyn sydd yn ôl pob tebyg yr ymateb mwyaf yn ein hanes. Ac wrth gwrs, mae’n caniatáu i mi a fy nhîm yn y gwledydd sydd yn cael eu heffeithio i chwarae ein rhan fechan ein hunain yn yr ymdrech i achub bywyd miliynau.

Dim ond saith mlynedd sydd wedi pasio ers newyn enfawr diwethaf yn Nwyrain Affrica. Rydw i’n cofio’r cyfnod hwnnw’n dda.

Yr adeg hynny, doedd yna ddim tîm yn gweithio gyda mi, felly roedd yn rhaid i mi deithio i dair gwlad oedd wedi’i heffeithio ar ben fy hun. Roedd hedfan uwchben y tir moel a chrasboeth am oriau, neu ymweld â gorsafoedd bwydo yn ffordd hynod o effeithiol o ddeall pa mor ansefydlog yw byw yn y rhan honno o’r byd. Mae’n dangos pa mor agored yw’r rhanbarth i newid hinsawdd.

Yr adeg honno, fe gafodd nifer o lywodraethau ac asiantaethau eu cyhuddo o fod yn rhy araf i weithredu ac, o ganlyniad, fe wnaethon ni amcangyfrif fod dros 200,000 o bobol a fuasai wedi medru cael eu hachub wedi marw.

Ond ddim y tro hwn.

Mae tomennydd o bast cnau-mwnci wedi cael ei ddosbarthu eisoes, ac mae dŵr a chludwyr dŵr wedi bod yn dosbarthu dŵr ers wythnosau, ond mae’r galw amdano’n anferth.

Dyma pam fod cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth mor bwysig – mae’n ein galluogi i gyfathrebu, cydlynu a chynyddu’r ymateb i raddfa na welwyd o’r blaen.

Mae’n bwysig ein bod yn parhau i ymgyrchu a gweithredu mor galed ag erioed. Gall eich cyfraniadau chi helpu ni i achub bywydau. Diolch.

 

Mae’r Pwyllgor Argyfyngau Brys (DEC) yn dod a 13 o elusennau cymorth blaenllaw at ei gilydd i godi arian mewn cyfnod o argyfwng.

I gyfrannu i Apêl Dwyrain Affrica, ewch www.dec.org.uk, ffoniwch 0370 60 60 610, neu tecstiwch HELPU i 70000 i gyfrannu £5. Gallwch hefyd gyfrannu yn mewn Swyddfeydd Post neu mewn banciau stryd fawr.