RSS

Golwg360

MwyCau 

BLOG: Mae’n rhaid siarad yn onest am Islamiaeth

Cyhoeddwyd Mai 26, 2017 gan Blog Meddwl.


Y gwasanaethau brys y tu allan i Arena Manceinion wedi ffrwydrad (Llun: Peter Byrne/PA Wire)
Mae yna le i ddicter cyfiawn yng nghanol yr ystrydebau gwag, meddai Aled Gwyn Job…

Roedd yr ymosodiad terfysgol a laddodd 22 o unigolion ym Manceinion yn gynharach yr wythnos hon yn un o’r digwyddiadau mwyaf erchyll i ddigwydd ar dir Prydain ers blynyddoedd mawr.

Er gwaetha’r holl ymosodiadau terfysgol Islamaidd yr ydym wedi bod yn dyst iddynt dros y blynyddoedd diwethaf, mae’n anodd peidio meddwl bod rubicon go bendant wedi ei groesi yn yr ymosodiad hwn a dargedodd blant a phobol ifanc mewn modd mor filain.

Ond, eto, yr un ystrydebau gwag a welwyd fel ymateb iddo gan ein cyfryngau a’n gwleidyddion megis, “Chawn ni ddim ein curo”, “Safwn yn gryf gyda’n gilydd”, ac mae’r cyhoedd hefyd yn gwbwl gyfarwydd gyda’r sgript y mae disgwyl iddyn nhw ei dilyn gyda’r ffasiwn ddigwyddiadau ar ffurf y galaru cyhoeddus, a’r ymgynnull er mwyn cael bod yn actorion yn y broses.

Er mor ddidwyll eu cymhellion, yr hyn sy’n taro dyn ydi pa mor oddefol ydi’r broses hon, gyda’r cyfranogwyr yn cyfleu’r synnwyr nad oes yr un dim y gallwn ei wneud mewn gwrionedd, ond dod ynghyd a galaru.

Mae lle i ddicter

Lle mae’r dicter cyfiawn sydd angen ei fynegi yn dilyn gweithred mor ysgeler? Mae mynegi dicter yn rhywbeth y mae’n rhaid i unigolion a chymdeithas iach ei wneud. Ond eto, doedd dim argoel o hwn i’w weld ar y cyfryngau torfol dros y dyddiau diwethaf.

Siawns bod methiannau’r gwasanaethau cudd yn yr achos hwn yn destun dicter cyhoeddus? Dyma’r gwasanaethau cudd cofier sydd ers blwyddyn a hanner bellach yn gallu darllen pob ebost a phob neges destun a ddanfonir gan bob copa walltog yn y gwledydd hyn, a sydd wedi cyflogi miloedd o spooks ychwanegol er mwyn cyflawni’r gwaith hwn. I ba bwrpas, wedi digwyddiadau nos Lun?

A beth am fethiannau’r Prif Weinidog Theresa May, o gofio mai hi oedd yr Ysgrifennydd Cartref a fethodd pob targed i geisio lleihau lefelau mewnfudo i Brydain o 2010 ymlaen a thorri lefelau’r Heddlu i’r asgwrn ar ben hynny?

Oni ddylai hi fod yn destun dicter pobl a hithau wedi methu yn y ddyletswydd bwysicaf sydd gan unrhyw wladwriaeth mewn gwirionedd- sef amddiffyn ei dinasyddion? Y dybiaeth gyffredinol wedi nos Lun oedd y byddai’r ymosodiad yn cryfhau safle’r Ceidwadwyr.

Ond roedd arolwg YouGov neithiwr, a gynhaliwyd wedi’r ymosodiad yn dangos bod y Toris i lawr i 43% a Llafur ar 38%. Efallai bod y ffigwr hwn yn awgrymu mai Theresa May fydd y bwch dihangol yn hyn oll?

Agor ein llygaid

Beth bynnag am hynny, y caswir ydi bod rhaid  inni agor ein llygaid bellach i’r bygythiad gwirioneddol sydd yn ein hwynebu ar ffurf Islamiaeth a ffurfio ymateb rhagorach iddo na rhaffu sloganau gwag wedi un arall o ymosodiadau’r “death cult” canoloesol hwn.

Mae’r byd-olwg rhyddfrydol sydd wedi meddiannu ein cymdeithas ers blynyddoedd bellach wedi golygu na fu’n bosib ei dweud hi fel y mae am y bygythiadau mawr sydd ymhlyg gydag Islamiaeth. Yn ein diwylliant gwleidyddol gywir,  rhaid gochel rhag ‘anfanteisio’ unrhyw garfan o’n cymdeithas. Ond y drafferth gyda hynn  ydi ei fod yn aml yn golygu bod ffeithiau anghyfforddus yn cael eu hanwybyddu.

Faint o bobol sy’n gwybod er enghraifft bod yna dros 100 o adnodau yn y Koran sydd yn mynnu bod rhaid i’r credinwyr ladd y ‘Kaffirs’ ( anghredinwyr) lle bynnag y maen nhw, a bod y ffydd ei hun yn seiliedig ar y rhaniad sylfaenol hwn rhwng ‘Byd Islam’ a ‘Byd Rhyfel’ (sef pawb arall y mae’n rhaid eu gwrthod a’u herlid)?

Siawns nad ydi’r rhan fwyaf o Fwslemiaid cyffredin yn credu’r syniadau hyn? Yn anffodus, dangosodd arolwg diweddar bod 100,000 o Fwslimiaid gwledydd Prydain yn “cydymdeimlo” gyda gweithredoedd hunanfomwyr.

Ymhellach, dangosodd arolwg arall bod y Mwslim cyffredin yn credu bod gwrywgydiaeth yn bechod difrifol, a bod merched yn ddinasyddion eilradd. Mae’n berffaith amlwg bod yna wrthdaro cwbwl sylfaenol yma rhwng credoau fel hyn o gymharu â gwerthoedd y gorllewin, a does dim modd anwybyddu’r hollt bellach.

Does dim atebion hawdd i broblemau Islamiaeth. Yn sicr, dylai arweinwyr Mwslemaidd wneud llawer mwy i gondemnio’r terfysgwyr hyn a gwneud mwy i atal y broses hon o radicaleiddio dynion ifanc sy’n cael eu hudo i rengoedd y terfysgwyr. Efallai y dylent wneud mwy hefyd i geisio diwygio’r rhannau hynny o’r Koran sy’n cael eu defnyddio i gyfiawnhau syniadau’r brawychwyr yn eu plith.

Ar yr un gwynt, mae’n rhaid i’n harweinwyr gwleidyddol ninnau wneud mwy i ymateb i’r broblem. Mae’n rhaid wynebu’r bygythiad yn onest a chreu strategaeth hir-dymor bendant a phwrpasol er mwyn ei drechu.

Eisoes, mae rhai lleisiau ar y dde eithafol yn galw am system o ‘internment’, er mwyn carcharu’r 3,000 o jihadis Prydeinig sydd yn wybyddus i’r Gwasanaethau Cudd. Y peryg gyda hynny ydi taflu petrol ar y fflamau, gan greu miloedd mwy o wirfoddolwyr i rengoedd Islamiaeth.

Llawer gwell fyddai mynnu ar y naill law bod disgwyl i’r gymuned Fwlemaidd integreiddio llawer mwy i’r gymdeithas yma yng ngwledydd Prydain a derbyn gwerthoedd sylfaenol y Gorllewin. Ac ar y llaw arall, efallai bod angen buddsoddi miliiynau ar raglenni dad-radicaleiddo trylwyr a fyddai’n ceisio deall natur y dieithriwch a’r casineb sy’n gyrru dynion ifanc i greu’r math o gyflafan a welwyd ym Manceinion a cheisio cynnig llwybr amgenach iddynt mewn bywyd.

Beth bynnag a ddigwydd, rhaid dechrau’r drafodaeth ar fyrder.

Argyfwng newyn – beth all Cymru’i wneud

Cyhoeddwyd Mawrth 24, 2017 gan Blog Meddwl.

Tagiau: Achub y Plant, Argyfwng Dwyrain Affrica, Richard Powell


Richard Powell (Llun Achub y Plant)
Mae gen i berthynas gymhleth iawn gyda thechnoleg gwybodaeth. Weithiau, rydw i’n casáu fy nghyfrifiadur, ond i fod yn onest, rydw i’n dibynnu yn fawr arno ar gyfer fy ngwaith o ddydd i ddydd.

Er hyn, ar hyn o bryd yn Nwyrain Affrica, mae miliynau o bobl yn dibynnu ar bobol sydd yn gweithio gyda thechnoleg fel hyn, i helpu i gyd-lunio ymateb i’r argyfwng newyn mwyaf y mae’r byd wedi’i weld.

Dim ond ymateb cydlynol ac ar raddfa enfawr sydd yn mynd i helpu i achub bywydau. Dyma ble mae cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth yn chwarae eu rhan.

Mae cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth yn ein galluogi i fonitro’r sychder parhaus ac i weithredu’r cynlluniau parodrwydd ac i gychwyn yr hyn sydd yn ôl pob tebyg yr ymateb mwyaf yn ein hanes. Ac wrth gwrs, mae’n caniatáu i mi a fy nhîm yn y gwledydd sydd yn cael eu heffeithio i chwarae ein rhan fechan ein hunain yn yr ymdrech i achub bywyd miliynau.

Dim ond saith mlynedd sydd wedi pasio ers newyn enfawr diwethaf yn Nwyrain Affrica. Rydw i’n cofio’r cyfnod hwnnw’n dda.

Yr adeg hynny, doedd yna ddim tîm yn gweithio gyda mi, felly roedd yn rhaid i mi deithio i dair gwlad oedd wedi’i heffeithio ar ben fy hun. Roedd hedfan uwchben y tir moel a chrasboeth am oriau, neu ymweld â gorsafoedd bwydo yn ffordd hynod o effeithiol o ddeall pa mor ansefydlog yw byw yn y rhan honno o’r byd. Mae’n dangos pa mor agored yw’r rhanbarth i newid hinsawdd.

Yr adeg honno, fe gafodd nifer o lywodraethau ac asiantaethau eu cyhuddo o fod yn rhy araf i weithredu ac, o ganlyniad, fe wnaethon ni amcangyfrif fod dros 200,000 o bobol a fuasai wedi medru cael eu hachub wedi marw.

Ond ddim y tro hwn.

Mae tomennydd o bast cnau-mwnci wedi cael ei ddosbarthu eisoes, ac mae dŵr a chludwyr dŵr wedi bod yn dosbarthu dŵr ers wythnosau, ond mae’r galw amdano’n anferth.

Dyma pam fod cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth mor bwysig – mae’n ein galluogi i gyfathrebu, cydlynu a chynyddu’r ymateb i raddfa na welwyd o’r blaen.

Mae’n bwysig ein bod yn parhau i ymgyrchu a gweithredu mor galed ag erioed. Gall eich cyfraniadau chi helpu ni i achub bywydau. Diolch.

 

Mae’r Pwyllgor Argyfyngau Brys (DEC) yn dod a 13 o elusennau cymorth blaenllaw at ei gilydd i godi arian mewn cyfnod o argyfwng.

I gyfrannu i Apêl Dwyrain Affrica, ewch www.dec.org.uk, ffoniwch 0370 60 60 610, neu tecstiwch HELPU i 70000 i gyfrannu £5. Gallwch hefyd gyfrannu yn mewn Swyddfeydd Post neu mewn banciau stryd fawr.

BLOG: Dim cyfundrefn gyfreithiol annibynnol i Gymru – ar hyn o bryd

Cyhoeddwyd Mawrth 15, 2017 gan Blog Meddwl.

Tagiau: Cadeirydd, Caerdydd, Cyfreithwyr, Datganoli, Enid Rowlands, SRA


Enid Rowlands (Llun: SRA)
Ers fy mhenodi’n Gadeirydd lleyg cyntaf yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) yn 2015, rwyf wedi ymrwymo i ddod allan o’r swyddfa a chydweithio’n agos â phobol yng Nghymru.

Yr wythnos ddiwetha’, bues i a fy mwrdd ym Mae Caerdydd, gan gyfarfod â rhyw 80 o bobol o’r sector cyfreithiol a’r tu allan iddo er mwyn dyfnhau’n dealltwriaeth.

Un pwnc trafod oedd a ddylid cael awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru. Mae’n eglur bod corff cynyddol o gyfraith Gymreig, ac mae’n sicr yn drafodaeth ddiddorol.

Yn rhinwedd fy swydd fel rheoleiddiwr, dw i ddim yn credu mai’n rôl ni yw pleidio’r naill ochr neu’r llall yn y ddadl. Mater i gyhoedd a llywodraeth Cymru yw hyn.

Ar hyn o bryd, mae’n ymddangos mai cadw’r trefniadau presennol yw’r dewis ar y cyfan ond, wrth gwrs, fe allai hynny newid dros y blynyddoedd. Felly byddwn yn monitro’r drafodaeth yn ofalus, i sicrhau ein bod yn deall y goblygiadau ar gyfer ein gwaith ni ac ar gyfer diogelu defnyddwyr yng Nghymru.

Er enghraifft, un peth sy’n ganolog i’n gwaith yw pennu a gorfodi safonau ac ymddygiad proffesiynol uchel i gyfreithwyr. Rydym yn nodi egwyddorion allweddol yn ein rheolau, megis diogelu buddiannau cleientau – er enghraifft, drwy gadw eu harian a’u gwybodaeth yn ddiogel.

Fforddio gwasanaeth cyfreithiol

Nid dim ond sgyrsiau mewn digwyddiadau a chyfarfodydd ffurfiol sy’n bwrw goleuni ar yr hyn sy’n bwysig i bobol. Rwy’n siarad â phobol ledled y wlad ynghylch gwasanaethau cyfreithiol.

Mae llawer i’w ddathlu ynglŷn â sector cyfreithiol Cymru. Gyda 450 o ffyrmiau a bron 5,000 o gyfreithwyr, mae trosiant y sector yn fwy na £380m ac fe dyfodd 3% y llynedd. Ond mae sylwadau rwy’n eu clywed mewn amrywiaeth mawr o sgyrsiau’n dadlennu problemau sy’n peri pryder.

Mae yna broblem o hyd bod gormod o bobol yn methu fforddio gwasanaethau cyfreithiol.

Pwysig

Mae gwasanaethau cyfreithiol yn bwysig i ni i gyd. Maen nhw’n gallu helpu ar rai o’r adegau pwysicaf yn ein bywydau – wrth brynu tŷ, ymdrin â chyflogwr diegwyddor, neu drafod tor perthynas.

Mae ymchwil yn dangos bod pobol yn credu bod gwasanaethau cyfreithiol yn rhy ddrud, hyd yn oed pan fydd pobol yn sylweddoli bod ganddyn nhw broblem gyfreithiol – a fydd llawer ddim yn sylweddoli. Dim ond un ym mhob 10 o bobol sy’n defnyddio cyfreithiwr neu fargyfreithiwr pan fydd ganddyn nhw broblem gyfreithiol.

Mae’n rhaid ei bod yn anghywir bod gennyn ni system ddwy-haen lle mae’r mwyafrif mawr yn methu cael gafael ar y cymorth angenrheidiol i orfodi neu i amddiffyn eu hawliau.

Mae yna drafodaeth ddilys ynghylch rôl Cymorth Cyfreithiol i fyd i’r afael â’r broblem hon, ond nid dyna’r ateb i bopeth. Does gan y cyllid cyhoeddus mo’r adnoddau i gau’r bwlch. Beth felly all y sector ei hunan ei wneud i’w gwneud yn haws i bobl sicrhau cymorth?

Gwell gwybodaeth i’r cyhoedd

Rwy’n croesawu dyfarniad diweddar yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) fod angen diwygiad er mwyn gwasanaethu’r cyhoedd yn well. Maen nhw’n argymell mwy o dryloywder.

Rwy’n cytuno bod diffyg gwybodaeth am wasanaethau cyfreithiol yn rhan o’r broblem. Mae pobl yn cael eu gadael i wneud dewisiadau dall am ei bod yn anodd cael yr wybodaeth y mae ei hangen er mwyn cymharu darparwyr a gwneud penderfyniadau gwybodus.

Rydym wrthi’n ystyried sut y gallai pobl gael gwybodaeth ystyrlon am wasanaethau, ansawdd a phrisiau, er mwyn chwilio am fargen well. Bydd dysgu gwersi o sectorau eraill lle mae hyn wedi digwydd yn barod – o ynni i wasanaethau ariannol – yn siŵr o helpu.

Dylai symudiad o’r fath helpu i greu marchnad gyfreithiol fwy agored a chystadleuol sy’n sbarduno mwy o ddewis a gwasanaethau mwy fforddiadwy. Bydd o fantais hefyd i’r busnesau bach sy’n ffurfio asgwrn cefn economi Cymru. Gall ffyrmiau cyfraith helpu’r rhain i dyfu a llwyddo: o gyflogi eu gweithiwr cyntaf i gwblhau eu gwerthiant ar-lein neu eu hallforiad cyntaf. M

ae ar economi agored, cystadleuol angen sector cyfreithiol agored, cystadleuol.

Tra na fydd y mwyafrif yng Nghymru’n gallu fforddio gwasanaethau cyfreithiol, allwn ni ddim fforddio parhau i wneud yr un hen bethau.

Gwasanaethau cyfreithiol i bawb, nid i’r lleiafrif


Enid Rowlands
Mae llawer i’w ddathlu ynglŷn â sector cyfreithiol Cymru. Gyda 450 o ffyrmiau a bron 5,000 o gyfreithwyr, mae trosiant y sector yn fwy na £380m ac fe dyfodd dri y cant y llynedd.

Ond mae sylwadau rwy’n eu clywed mewn amrywiaeth mawr o sgyrsiau’n dadlennu problemau sy’n peri pryder. Mae yna broblem o hyd bod gormod o bobol yn methu fforddio gwasanaethau cyfreithiol.

Mae gwasanaethau cyfreithiol yn bwysig inni i gyd. Maen nhw’n gallu helpu ar rai o’r adegau pwysicaf yn ein bywydau – wrth brynu tŷ, ymdrin â chyflogwr diegwyddor, neu drafod tor perthynas. Mae ymchwil yn dangos bod pobol yn credu bod gwasanaethau cyfreithiol yn rhy ddrud, hyd yn oed pan fydd pobol yn sylweddoli bod ganddyn nhw broblem gyfreithiol – a fydd llawer ddim yn sylweddoli. Dim ond un ym mhob 10 o bobol sy’n defnyddio cyfreithiwr neu fargyfreithiwr pan fydd ganddyn nhw broblem gyfreithiol.

Mae’n rhaid ei bod yn anghywir bod gennyn ni system ddwy-haen lle mae’r mwyafrif mawr yn methu cael gafael ar y cymorth angenrheidiol i orfodi neu i amddiffyn eu hawliau. Mae yna drafodaeth ddilys ynghylch rôl Cymorth Cyfreithiol i fyd i’r afael â’r broblem hon, ond nid dyna’r ateb i bopeth. Does gan y cyllid cyhoeddus mo’r adnoddau i gau’r bwlchsector ei hunan ei wneud i’w gwneud yn haws i bobl sicrhau cymorth?

Gwell gwybodaeth i’r cyhoedd

Rwy’n croesawu dyfarniad diweddar yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) fod angen diwygiad er mwyn gwasanaethu’r cyhoedd yn well. Maen nhw’n argymell mwy o dryloywder.

Rwy’n cytuno bod diffyg gwybodaeth am wasanaethau cyfreithiol yn rhan o’r broblem. Mae pobol yn cael eu gadael i wneud dewisiadau dall am ei bod yn anodd cael yr wybodaeth y mae ei hangen er mwyn cymharu darparwyr a gwneud penderfyniadau gwybodus.

Rydym wrthi’n ystyried sut y gallai pobol gael gwybodaeth ystyrlon am wasanaethau, ansawdd a phrisiau, er mwyn chwilio am fargen well. Bydd dysgu gwersi o sectorau eraill lle mae hyn wedi digwydd yn barod – o ynni i wasanaethau ariannol – yn siŵr o helpu.

Dylai symudiad o’r fath helpu i greu marchnad gyfreithiol fwy agored a chystadleuol sy’n sbarduno mwy o ddewis a gwasanaethau mwy fforddiadwy. Bydd o fantais hefyd i’r busnesau bach sy’n ffurfio asgwrn cefn economi Cymru.

Gall ffyrmiau cyfraith helpu’r rhain i dyfu a llwyddo: o gyflogi eu gweithiwr cyntaf i gwblhau eu gwerthiant ar-lein neu eu hallforiad cyntaf. Mae ar economi agored, cystadleuol angen sector cyfreithiol agored, cystadleuol.

Bydd gwell tryloywder yn agor cyfleoedd i ffyrmiau cyfraith Cymru. Bydd ffyrmiau sy’n darparu gwasanaethau perthnasol sy’n hwylus ac yn rhoi gwerth am arian yn ffynnu.

Tra na fydd y mwyafrif yng Nghymru’n gallu fforddio gwasanaethau cyfreithiol, allwn ni ddim fforddio parhau i wneud yr un hen bethau. Gallai gwell gwybodaeth, ynghyd â’r camau eraill rydyn ni’n eu cymryd i gael gwared ar fiwrocratiaeth ddiangen a chreu marchnad fwy agored a chystadleuol olygu bod anghenion pobl gyffredin yn cael eu diwallu’n well. Bydd hynny’n newyddion da i’r cyhoedd, busnes a’r economi.

Dod allan o’r swyddfa

Ers fy mhenodi’n Gadeirydd lleyg cyntaf yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) yn 2015, rwyf wedi ymrwymo i ddod allan o’r swyddfa a chydweithio’n agos â phobl yng Nghymru.

Ein gwaith ni yw sicrhau y gall y cyhoedd ymddiried bod cyfreithwyr yn gweithio yn ôl safonau uchel, a hybu sector cyfreithiol cystadleuol, agored sy’n darparu gwasanaethau fforddiadwy. Yr unig fodd inni wneud y gwaith hwn yn effeithiol yw siarad yn gyson â’r rhai y mae’n gwaith yn effeithio arnyn nhw.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod ein gwaith yn adlewyrchu tirwedd polisi Cymru ac yn ei gymryd i ystyriaeth yn llwyr. Felly, dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn cydweithio’n agos â phawb o Aelodau’r Cynulliad i grwpiau defnyddwyr, ffyrmiau cyfraith i academyddion, Aelodau Seneddol i gyfreithwyr, ac wrth gwrs y cyhoedd.

Awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru

Yr wythnos hon, bues i a fy Mwrdd ym Mae Caerdydd, gan gyfarfod â rhyw 80 o bobl o’r sector cyfreithiol a’r tu allan iddo er mwyn dyfnhau’n dealltwriaeth.

Un pwnc trafod oedd a ddylid cael awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru. Mae’n eglur bod corff cynyddol o gyfraith Gymreig, ac mae’n sicr yn drafodaeth ddiddorol.

Yn rhinwedd fy swydd fel rheoleiddiwr, dwy ddim yn credu mai ein rôl ni yw pleidio’r naill ochr neu’r llall yn y ddadl. Mater i gyhoedd a llywodraeth Cymru yw hyn. Ar hyn o bryd, mae’n ymddangos mai cadw’r trefniadau presennol yw’r dewis ar y cyfan ond wrth gwrs fe allai hynny newid dros y blynyddoedd.

Felly byddwn yn monitro’r drafodaeth yn ofalus, i sicrhau ein bod yn deall y goblygiadau ar gyfer ein gwaith ni ac ar gyfer diogelu defnyddwyr yng Nghymru.

Er enghraifft, un peth sy’n ganolog i’n gwaith yw pennu a gorfodi safonau ac ymddygiad proffesiynol uchel i gyfreithwyr. Rydym yn nodi egwyddorion allweddol yn ein rheolau, megis diogelu buddiannau cleientau – er enghraifft, drwy gadw eu harian a’u gwybodaeth yn ddiogel.

Nid yw’r egwyddorion hyn yn debyg o newid ac rwy’n gwybod y bydd diogelu defnyddwyr bob amser yn bwysig i’r sector cyfreithiol, sut bynnag y bydd yn datblygu.

BLOG FIDEO: ‘Top ten’ William Williams Pantycelyn

Cyhoeddwyd Chwefror 10, 2017 gan Blog Meddwl.

Tagiau: 1817, emynau, trichanmlwyddiant, william williams pantycelyn


Mae Delyth Morgans Phillips yn Ysgrifennydd Cymdeithas Emynau Cymru ac wedi ymchwilio’n helaeth i emynau Cymraeg gan gynnwys gwaith William Williams Pantycelyn.

Fel rhan o ddathliadau 300 mlynedd geni’r emynydd, mae’n rhestru yma’r deg emyn y mae hi wedi’u dewis fel y goreuon…

10. Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’

Un o nodweddion rhai o emynau Williams Pantycelyn yw symlrwydd. Ac emyn syml ac uniongyrchol iawn sy’n dod i’r degfed safle gen i. Emyn 305 yn Caneuon Ffydd:

Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’

yn Frawd a Phriod imi mwy;

ef yn Arweinydd, ef yn Ben,

i’m dwyn o’r byd i’r nefoedd wen.

Beth mwy sydd ishe’i ddweud mewn gwirionedd? Mae Pantycelyn yn dweud taw Iesu yw ei bopeth. Fe sy’n rhoi pwrpas a nod i’w fywyd, hyd yn oed yn rhoi iddo dragwyddoldeb. Mae gan yr emynydd sawl enw ar gyfer Iesu, ac mewn cwta pedair llinell fe gewn ni ‘Brawd’, ‘Priod’, ‘Arweinydd’ ac ‘yn Ben’. Does dim rhyfedd fod rhai yn canmol gwaith Pantycelyn fel bardd, yn ogystal ag emynydd.

9. Iesu, Iesu, rwyt ti’n ddigon

Geiriau digon syml sydd ym mhennill cynta’r emyn rwy’n ei osod yn y nawfed safle, sef ‘Iesu, Iesu, rwyt ti’n ddigon’ – emyn rhif 320 yn Caneuon Ffydd.

Iesu, Iesu, ‘rwyt ti’n ddigon,
‘rwyt ti’n llawer mwy na’r byd;
mwy trysorau sy’n dy enw
na thrysorau’r India i gyd:
oll yn gyfan
ddaeth i’m meddiant gyda’m Duw.

Roedd Williams Pantycelyn yn ddyn reit gefnog, doedd dim arwydd o brinder arian yn ei deulu fe. Ac eto, i Bantycelyn ac i Gristnogion drwy’r oesoedd, nid pa mor iach yw’r cyfrif banc sy’n cyfri. All neb fynd â’i gyfoeth gydag e o’r byd hwn p’run bynnag. Yn dilyn ei dröedigaeth, rhoddodd Williams heibio’r syniad o fynd yn feddyg, ac yn hytrach ymroi ei holl amser i wasanaethu’i Arglwydd Iesu, i bregethu ac ysgrifennu cannoedd o emynau.

8. O llefara, addfwyn Iesu

Un peth sy’n taro rhywun o ddarllen ac o ganu emynau Williams Pantycelyn yw pa mor onest mae e. Erbyn hyn efallai bod rhywun yn cael y syniad ei fod e’n Gristion gloyw heb unrhyw wendid. Ond roedd e ei hunan yn cyfaddef ei fod e’n wynebu anawsterau ac ofnau ac amheuaeth, fel pob crediniwr arall. Yr emyn sy’n dod i’r wythfed safle, rhif 340 yn Caneuon Ffydd, ‘O llefara, addfwyn Iesu’. Y pennill clo sy’n neilltuol yn fy marn i:

Dwed dy fod yn eiddo imi,
mewn llythrennau eglur, clir;
tor amheuaeth sych, digysur,
tywyll, dyrys, cyn bo hir;
‘rwy’n hiraethu am gael clywed
un o eiriau pur y ne’,
nes bod ofon du a thristwch
yn tragwyddol golli eu lle.

7. Fy Nuw, fy Nhad, fy Iesu

Yr emyn sy’n dod i’r seithfed safle yw ‘Fy Nuw, fy Nhad, fy Iesu’, emyn 330 yn Caneuon Ffydd. Rydw i eisoes wedi sôn bod Pantycelyn wedi ymroi i wasanaethu’i Arglwydd drwy bregethu a sgrifennu emynau. Roedd e’n un o arweinwyr y Methodistiaid cynnar gyda Daniel Rowland a Howel Harris. Ac un gweithgarwch a gynyddodd yn y cyfnod hwnnw oedd yr arfer o gynnal seiadau – pobol yn cwrdd i drafod eu ffydd. Mae hynny’n arferiad sydd wedi mynd mas o ffasiwn erbyn hyn, ac ry’n ni wedi mynd yn swil iawn i sôn am ein ffydd a’n profiadau a’n ofnau. Ond dymuniad Pantycelyn yw ei fod e’n cael y cyfle a’r nerth i siarad am ei Waredwr bob cyfle posib:

O Arglwydd, rho im dafod

na thawo ddydd na nos

ond dweud wrth bob creadur

am rinwedd gwaed y groes;

na ddelo gair o’m genau

yn ddirgel nac ar goedd

ond am fod Iesu annwyl

yn wastad wrth fy modd.

6. Dros bechadur buost farw

Rwy’n dod nôl at ddyndod Williams ac at ei onestrwydd e ar gyfer yr emyn sy’n y chweched safle gen i – ‘Dros bechadur buost farw’, emyn 517 yn Caneuon Ffydd. Gallech ddweud ei fod e’n emyn digon trwm ac anodd. Emyn sy’n canolbwyntio ar farwolaeth Iesu ar y Groes yw e, ac felly yn naturiol, does dim disgwyl iddo fod yn rhywbeth ‘joli’. Ond mae Williams yn gweld ei wendid, ac er ei fod e’n cyfaddef hynny’n blwmp ac yn blaen, does dim byd hunan dosturiol yma chwaith. Y cwpled syml sy’n taro deuddeg yw:

Dwed i mi, a wyt yn maddau

cwympo ganwaith i’r un bai?

Mae e hefyd yn canu am yr euogrwydd ‘sy’n cydbwyso â mynyddoedd mwya’r llawr’. Nid dyma’r unig dro iddo ddweud rhywbeth tebyg, fel y gwelwn ni yn nes ymlaen yn y rhestr.

5. Tyred, Iesu, i’r anialwch

Emyn sy’n aml iawn yn cael ei ganu ar y dôn fyd-enwog ‘Blaenwern’ yw’r emyn sy’n dod i’r pumed safle – emyn 730 yn Caneuon Ffydd. Doedd Williams yn bendant ddim yn byw mewn anialwch. Mae Pantycelyn yn fferm neis, gyda thir pori da. Mae’r emyn yn sôn hefyd am fieri sydd o’i gwmpas. Eto, rhywbeth digon dieithr i’r emynydd, dybiwn i. Ond mae i’r emyn yma farddoniaeth a sylwedd. Ac o briodi’r emyn gyda ‘Blaenwern’, fe gewch chi rywbeth arbennig iawn sy’n codi calon rhywun wrth ei ganu. Yn arbennig felly wrth ganu’r trydydd pennill:

Ar dy allu ‘rwy’n ymddiried:

mi anturiaf, doed a ddêl,

dreiddio drwy’r afonydd dyfnion,

mae dy eiriau oll dan sêl;

fyth ni fetha a gredo ynot,

ni bu un erioed yn ôl;

mi â ‘mlaen, a doed a ddelo,

graig a thyle, ar dy ôl.

4. Cyfarwydda f’enaid, Arglwydd

Os oedd Williams Pantycelyn yn nghanol yn yr anialwch a’r mieri yn yr emyn diwetha’ gen i, mae e’n teithio ar hyd ‘llwybrau culion, dyrys, anodd’ yn yr emyn rwy’n ei osod yn y pedwerydd safle. ‘Cyfarwydda f’enaid, Arglwydd’ yw hwnnw, emyn 737 yn Caneuon Ffydd. Yn wahanol i’r diffeithwch serch hynny, yr oedd Williams yn gyfarwydd â chymoedd cul ac â llwybrau diarffordd. Fe deithiodd e gannoedd o filltiroedd bob blwyddyn ar gefn ceffyl i bregethu ac i seiadu ac i werthu’i lyfrau emynau. Un o’r penillion rwy’n dueddol o’i ddyfynnu amlaf yn fy mywyd bob dydd yw pennill olaf yr emyn hwn:

Cul yw’r llwybyr imi gerdded,

is fy llaw mae dyfnder mawr,

ofn sydd arnaf yn fy nghalon

rhag i’m troed fyth lithro i lawr:

yn dy law y gallaf sefyll,

yn dy law y dof i’r lan,

yn dy law byth ni ddiffygiaf

er nad ydwyf fi ond gwan.

Fe ddechreues i adrodd y geiriau pan ddes i licio mynd i gerdded fel gweithgarwch yn fy oriau hamdden. A phob tro y byddem ni’n cerdded tamaid o lwybr arfordir Ceredigion er enghraifft, byddai sawl cyfle i sôn am y dyfnder ‘is fy llaw’, chwedl Pantycelyn.

3. O iachawdwriaeth gadarn

Mae’n rhaid i fi gyfaddef fod gwahaniaethu rhwng y tri emyn sy’n dod i’r brig wedi bod yn dipyn o job.

Efallai nad yw hi’n rhwydd i esbonio bob amser pam fod emyn neu ddarn o lenyddiaeth neu gerddoriaeth yn cydio yn rhywun, dim ond fod e’n cyffwrdd â’r galon. Rhywbeth felly yw hi gyda fi a’r emyn sy’n dod i’r trydydd safle. ‘O iachawdwriaeth gadarn’, emyn 509 Caneuon Ffydd. Dyw e ddim yn emyn mor gyflawn o bosib â’r emyn sy’n dod i’r ail safle, a dyw e ddim mor ddramatig â’r emyn sy’n dod i’r brig. Ond mae’r emyn yma a thôn odidog David Jenkins, ‘Penlan’, yn llwyddo i gyffwrdd â ’mhen ac â ’nghalon. Mae’n siŵr taw mewn cymanfa (neu gynulleidfa fawr o ryw fath, o leiaf), y cenais i’r emyn yma am y tro cyntaf, achos dyw e ddim yn emyn i’w ganu bob Sul mewn capel bron yn wag, heb gantorion.

2. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar

Yr emyn rwy’n gosod yn yr ail safle o bosib yw emyn mwyaf poblogaidd Williams Pantycelyn. ‘Mi dafla ’maich oddi ar fy ngwar’, emyn 493 yn Caneuon Ffydd. Dyma’r emyn a ddaeth i’r brig yn y pôl piniwn gynhaliwyd yn 2008 ar gyfer Dechrau Canu, Dechrau Canmol. Dyma hefyd un o delynegion perffeithiaf yr iaith Gymraeg yn ôl John Morris-Jones. Mae popeth yn yr emyn hwn: gonestrwydd Williams am ei euogrwydd, darlun o Iesu’n marw ei fwyn, a’r diweddglo hyfryd a syfrdanol o wynfyd.

Mi dafla’ ‘maich oddi ar fy ngwar

wrth deimlo dwyfol loes;

euogrwydd fel mynyddoedd byd

dry’n ganu wrth dy groes.

1. Enynnaist ynof dân

Felly, os yw perffeithrwydd yr emyn ‘Mi dafla ‘maich’ ond yn cyrraedd yr ail safle, pa emyn sy’n dod i’r brig? Emyn 314 Caneuon Ffydd, ‘Enynnaist ynof dân, perffeithiaf dân y nef’. Dyma un o’i emynau mwyaf dramatig yn fy marn i. Ac mae’r briodas rhwng y geiriau a’r dôn ‘Y Faenol’ yn drydanol. Mae’r profiad o ganu rhai emynau’n gallu peri i rywun glosio’n fwyfwy atyn nhw. Dyna oedd fy hanes i â’r emyn hwn. Yr achlysur oedd gwasanaeth lansio Caneuon Ffydd yn Aberystwyth, 10 Chwefror 2001. Myfyriwr ôl-radd o’n i ar y pryd, wedi dechrau ymddiddori o ddifri ym myd yr emyn, ac wedi dechrau profi beth yw Cristnogaeth go-iawn. Oherwydd ’mod i’n perthyn i gynulleidfa fach, wledig, doedd dim cyfle i ganu emynau mawr ac emynau cymanfa fel yr emyn hwn. Dychmygwch y wefr felly o fod yn rhan o gynulleidfa’r Neuadd Fawr Aberystwyth yn morio canu’r geiriau ’ma. Emyn sy’n bendant yn adlewyrchu profiad personol Williams:

Wel dyma’r gwrthrych cun,

a dyma’r awr a’r lle

cysegraf fi fy hun

yn gyfan iddo fe …

Nid pawb sy’n cael y profiad o’r ‘awr a’r lle’ o ddod i adnabod Iesu. Fe wyddom ni i Williams gael profiad felly ym mynwent Talgarth yn gwrando ar yr Howel Harris ifanc yn pregethu. Ond waeth beth am y sut a’r pryd, dyma emyn pwerus inni gyd. Ac am ddiweddglo hyderus a phendant:

ffarwél, ffarwél bob eilun mwy,

mae cariad Iesu’n drech na hwy.

BLOG FIDEO: “Pam na fydda’ i’n cefnogi Warren Gatland a’i griw ddim mwy”

Cyhoeddwyd Chwefror 5, 2017 gan Blog Meddwl.

Tagiau: Craig ab Iago, Cymru, Rygbi, Undeb Rygbi Cymru, wayne gatland


Fydd Craig ab Iago ddim yn eistedd i lawr i wylio’r crysau cochion yn chwarae heddiw – a hynny, meddai, oherwydd bod Undeb Rygbi Cymru a’r chwaraewyr ddim yn poeni am ddangos i’r byd pwy ydi Cymru.

Fel un sydd wedi cefnogi Cymru ers 40 o flynyddoedd, fydd o ddim yn eistedd i lawr o flaen y teledu, cwrw yn ei law, i weiddi dros Alun Wyn Jones a’i dîm yn erbyn Yr Eidal.

“Wnes i weld dros yr ha’ dwytha’ sut mae tim cenedlaethol Cymru i fod,” meddai am garfan bel-droed Cymru ym mhencampwriaeth yr Ewros.

“Wnaeth yr hogia yna gynrychioli Cymru i gyd. Y Cymraeg, y di-Gymraeg, pob rhan o Gymru, y gogledd a’r de, pob oedran, bob cefndir a bob lliw.

“Ond i dîm rygbi Cymru… maen nhw’n obsessed efo’r Llewod, a dydi tim Cymru yn ddim byd ond stepping stone i’r Llewod. Sam Warburton yn dweud mai dyna uchafbwynt ei yrfa, a Wayne Gatland yn dweud ‘no greater honour’…”

Ac mae’r ffaith bod Tywysog William – “boi sydd wedi dwyn enw ein gwlad fel cyfenw” – yn

“Dydi fy nghalon i ddim ynddo fo ddim mwy,” meddai Craig ab Iago. “Sori.”

Gwyliwch ei flog yn fan hyn:

BLOG: Rhywbeth i’w bori yn y Ffair Aeaf

Cyhoeddwyd Tachwedd 28, 2016 gan Blog Meddwl.

Tagiau: cefn gwlad, cennydd owen jones, Ceredigion gyfan, Pontsian, y ffair aeaf


Mae’r dyddiau’n byrhau, y tywydd yn oeri, a’r stoc ar y rhan fwyaf o ffermydd Cymru naill ai tu fewn, neu ar borthiant gaeaf.

I’r stocmyn gwartheg, mae’n golygu agor y cladd silwair, a chodi ychydig ynghynt er mwyn galluogi i’r gwaith ychwanegol o garthu, gwellto a bwydo gael ei gwblhau mewn da o bryd.

I’r bugeiliaid, mae’n golygu gwisgo haenen arall o ddillad yn y tywydd garw wrth oruchwylio eu praidd, a chludo bwyd ychwanegol iddynt i gyflenwi diffyg tyfiant y glaswellt.

Y Ffair Aeaf

Un o uchafbwyntiau’r wythnosau nesaf imi yw’r Ffair Aeaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Mae’n gyfle i arddangos cynnyrch ffermydd Cymru gyda dros 1,300 o wartheg, moch, defaid a cheffylau, yn ogystal â chystadlaethau carcas, stondinau celf a chrefft a llawer mwy.

Mae llawer o gyhoeddiadau’n dueddol o gael eu gwneud yma hefyd, a dyma ambell beth rwy’n awyddus i glywed mwy amdanyn nhw…

Antibiotigion

Mae mis Tachwedd wedi gweld nifer o ddadleuon o’r ddwy ochr o ran deunydd antibiotigion ar anifeiliaid fferm.

Mae pryderon ers blynyddoedd o ran “esgeulustod” amaethyddiaeth tuag at eu defnydd o antibiotigion a all arwain at rhai clefydau yn gwrthsefyll triniaeth yn y dyfodol.

Mae gwrthsefyll antibiotigion yn sefyllfa sydd angen ei thaclo dros y byd yn feddygol ac yn filfeddygol.

Mae amaethyddiaeth yn cyrraedd eu targedau o leihau defnydd antibiotigion, ac ar y trywydd iawn i ragori’r targed cafodd ei osod ar gyfer 2018.

Mae dofednod wedi bron haneru eu defnydd o antibiotigion yn y pedair blynedd diwethaf, ac mae’r sector moch wedi lansio system ar-lein i gofnodi’r cwymp mewn defnydd o antibiotigion.

Rwy’n cydnabod y broblem o wrthsefyll antibiotigion, ond credaf taw’r ffordd gorau i daclo hyn yw defnyddio nhw mewn ffordd fwy cyfrifol, a defnyddio dulliau rhwystro yn hytrach na gwella gan fod hyn llawer gwell yn ariannol ac yn fiolegol.

Ardaloedd NVZ – diangen i ffermwyr da byw?

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cynnal cyfnod o ymgynghori gyda ffermwyr Cymru o ran y posibiliad o ehangu NVZ (Nitrate Vulnerable Zones) ar draws Cymru gyfan.

Mae hyn yn dwf sylweddol o’i gymharu â’r 2.4% o dir Cymru mae’r cynllun yn ei oruchwylio ar hyn o bryd.

Petai hyn yn digwydd, bydd holl ffermwyr Cymru o dan yr orfodaeth o orfod dilyn canllawiau newydd, ac ni fydd hawl gan unrhyw dirfeddiannwr rhoi mwy na 250Kg o Nitrogen i bob hectar.

O ystyried y canllawiau sydd i gael yn barod i sicrhau lleihau Nitradau yn trwytholchi i mewn i’r amgylchedd, a bod ffermydd Cymru ar gyfartaledd yn rhoi tipyn llai na 250Kg o Nitrogen i bob hectar, yna credir nifer fod y weithred yma yn un ddiangen i ffermwyr da byw.

Bydden i’n dadlau y byddai’n well ffocysu’r NVZ ar y ffermydd tir âr, ac annog mwy o ffermydd Cymru i ddefnyddio systemau mwy effeithlon o osod slyri a thail er mwyn lleihau gwastraff Nitradau. Mae angen inni fel ffermwyr gofio cysylltu gydag Undeb Amaethwyr Cymru neu NFU Cymru er mwyn lleisio barn am y mater yma, ar effaith byddai’n cael ar ein ffermydd.

* Mae Cennydd yn astudio am radd meistr mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth

BLOG: Banio’r burkini

Cyhoeddwyd Medi 19, 2016 gan Blog Meddwl.

Tagiau: blog, burkini, ffasiwn, gwenllian jones, rhyddid


Heddlu Ffrainc yn gorfodi dynes i ddiosg ei burkini ar draeth
Os fasa’ burkinis wedi bod ar silffoedd Tammy Girl ar stryd fawr Bangor pan o’n i’n dair ar ddeg, mi fysa’n arddega’ i wedi bod yn lot mwy o sbort. ‘Di gwallt frizzy a bacne ddim yn lot o hwyl ar adeg lle ti’n teimlo fel bod y byd i gyd yn cyfri’r sbotia ar dy groen di.

Are you ‘Beach Body Ready’? Nadw, Cosmo/Protein World/y rhyngrwyd. Dw i’n blotchy, dw i’n chwysu mewn llefydd od, ac ma gen i res o blorynnod fel y Glyderau ar fy nghefn i. Ond diolch am ofyn.

Bellach, dw i wedi dysgu sut i anwybyddu pobol a billboards fasa’n ffafrio ‘mod i’n cuddio yn yr atig yn lle dod allan yn gyhoeddus efo chydig o cellulite. Ac o ganlyniad, dw i’n eitha hapus efo fy ngwisg nofio fy hun.

Ond mae gen i ffrinidau sy’n dechra gweld y burkini fel posibiliad newydd. Tydyn nhw ddim, o angenrheidrwydd, fymryn yn llai hyderus. Mater o ddewis ydi o. Does gan Islam ddim monopoli ar wisgo’n gymhedrol. Dw i wedi gweld digon o ferched ar draeth Dinas Dinlle yn gwisgo crysau hir neu sarongs dros eu gwisgoedd nofio, beth bynnag fo’r rheswm am hynny.

Pan ddyluniodd Aheda Zanetti y burkini yn Awstralia nôl yn 2004, mi wnaeth hi hynny ar gais ei nîth oedd yn cael trafferth ar ei thîm pêl-rwyd. Roedd ei phenwisg hi yn y ffordd, a gweddill ei gwisg yn boeth ac yn anaddas ar gyfer unrhyw fath o ymarfer corff. Mi ddyluniodd Aheda wisg mwy ystwyth, oedd yn ei galluogi i chwarae i orau ei gallu fel ei chyd-chwaraewyr, heb orfod cyfaddawdu arferion ei chrefydd. A dyna eni’r burkini.

Felly dyfeisiwr moslemaidd, ia, ond efo’r bwriad o alluogi merched i gymysgu a chymryd rhan mewn cymdeithas heb rwystr. Dim on hanner yr enw sy’n cysylltu’r burkini i Islam. Mae’r hanner arall yn perthyn i ddyfeisiad gorllewinol (yn ei ffurf modern, o leia’), y bicini. Symbol o ryddid! Mae merched yn rhydd i wisgo be’ fynnan nhw!

Diddorol felly bod hwnnw wedi cael ei wahardd hefyd yn y 1960au (mewn sawl gwlad, gan gynnwys arfordir yr Iwerydd yn Ffrainc) am ddangos gormod o gnawd. ‘Da chi ffansi gneud y’ch meddwl i fyny, hogia? Mi aeth y Pab mor bell â deud ei fod o’n BECHADURUS. Dw i’n dal i drïo ffeindio allan be’ oedd ei farn o ar Speedos.

Un o’r pethau’ sy’n fy nghorddi fi fwya am y gwaharddiad yn Ffrainc ydi honiad yr awdurdodau bod gan y peth rhywbeth i’w wneud efo sicrhau rhyddid i ferched, a’u rhagdybiaeth bod pob merch sy’n gwisgo burkini dan rhyw fath o ormes.

Siawns, os oes yna gymaint o ferched o gwmpas yn cael eu gorfodi mewn i wisg yn erbyn eu hewyllys, nad y wisg ei hun ydi’r broblem? Ond beryg bod gorfodi dynes i dynnu ei dillad i ffwrdd o flaen pedwar dyn canol oed yn haws nag edrych ar y broblem go iawn, sy’n bodoli ymhob cymdeithas. Crefydd neu beidio.

Ddechrau’r haf, mi es i i deithio o gwmpas Iran – gwlad llawn hanes, ac yn gartref i’r bobl mwya croesawgar ar wyneb daear. Ond gwlad thocrataidd hefyd, sy’n gorfodi merched i guddio’u gwallt dan benwisg ers 1984. Yn y 1930au, roedden nhw’n cael eu curo am wisgo’r fath beth. Diolch byth am lywodraeth fodern, seciwlar Ffrainc! O… hold on.

Yn enw’r mawredd

Cyhoeddwyd Chwefror 12, 2016 gan Dylan Iorwerth.

Tagiau: enwau hanesyddol, Newborough Hall, Plas Glynllifon


Efallai y bydd ailenwi hen Blas Glynllifon ger Caernarfon yn gwneud byd o les. Ac nid dim ond am fod Newborough Hall mor hyll a diddychymyg.

Dyma, gobeithio, fydd yr un cam haerllug yn rhy bell a fydd yn sicrhau bod Llywodraeth a Chynulliad Cymru yn gweithredu.

Mae’n ymddangos bod yna awydd bellach i addasu’r Bil Treftadaeth i gynnwys cymal yn gwarchod enwau hanesyddol.

Ond os ydi’r frwydr o ran egwyddor yn cael ei hennill, mae’r manylion yn bwysig hefyd.

Nid gwarchod enwau lleoedd hanesyddol sydd ei angen, ond gwarchod enwau hanesyddol ynddyn nhw eu hunain.

Dilyn yr arfer Seisnig ydi rhoi’r pwyslais i gyd ar adeiladau; mae llawer o hanes Cymru ynghlwm yn y ddaear a’r enwau sy’n perthyn iddi.

Oes mae angen gwarchod enw Plas Glynllifon – a’r adeilad ei hun – ond mae angen diogelu enwau eraill o bob math, er nad yw’r adeiladau efallai yr un mor bwysig. Yn yr enw ei hun y mae’r hanes.

Starbucks a’r Gymraeg – ‘angen rhoi clod’

Cyhoeddwyd Tachwedd 22, 2014 gan Blog Meddwl.

Tagiau: Aberystwyth, coffi, Starbucks, Y Gymraeg


Brodor o Aberystwyth, Trystan Morris Dafydd, sy’n trafod defnydd Starbucks o’r Gymraeg yng nghaffi newydd y cwmni yn Aberystwyth – a’r Gymraeg mewn busnesau yn ehangach.

Mae Starbucks wedi bod yn cael tipyn o sylw negyddol yn y wasg ac ymhlith y cyhoedd yn ddiweddar am beidio â thalu digon o dreth gorfforaethol.  O ystyried goblygiadau trefniadau o’r fath i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a ledled y DU, mae’n anodd peidio â chytuno â’r feirniadaeth yma o’r cwmni.

Ond yn fwy diweddar, mae’r cwmni Americanaidd wedi cael rhagor o sylw negyddol wedi iddyn nhw agor cangen yn Aberystwyth â Chymraeg gwallus ar arwyddion y waliau.  Yn eu sylwadau i’r wasg,  gwnaeth Cymdeithas yr Iaith benderfyniad craff i beidio ag ymateb yn negyddol i rywbeth y gellid ei gywiro’n hawdd.  Wedi’r cwbl, “gwell Cymraeg slac na Saesneg slic”!

A dyma beth sy’n anffodus am y trychineb cyfieithu hwn, ei fod wedi bwrw rhywbeth llawer pwysicach i’r cysgod – mai’r Gymraeg sy’n cael y lle blaenaf ar arwyddion eu caffi newydd yn Aberystwyth. Y Gymraeg sydd gyntaf, a thua dwywaith maint y Saesneg.  Er gwaethaf ein teimladau am faterion megis cwmnïau mawr yn osgoi trethi, mae angen canmol Starbucks am wneud hyn.

Mor gyfarwydd ydyn ni yng Nghymru â’r “Croeso” a’r “Diolch am siopa” tocenistaidd ei fod yn anodd credu’ch llygaid i weld y Gymraeg yn cael ei defnyddio ar gyfer rhywbeth gweithredol, go iawn, mewn siop gadwyn o’r fath.  Yn wir, gyda rhai eithriadau, mae hyn yn well ymdrech na’r rhan fwyaf o fusnesau’r dref sy’n eiddo i Gymry Cymraeg!

Staff yn siarad Cymraeg?

Mae rhai cwestiynau’n parhau, fodd bynnag.  A fydd Starbucks yn cyflwyno’r polisi newydd hwn i’w canghennau eraill yng Nghymru?  I ba raddau bydd hi’n bosibl cael gwasanaeth cyfrwng Cymraeg gan staff y caffi?

A’r ail bwynt hwn yw’r anoddaf, yn bennaf gan fod cadwyni fel Starbucks, yn Aberystwyth o leiaf, yn dueddol o ddibynnu ar fyfyrwyr a gweithwyr achlysurol a daw’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr hyn o du hwnt i Gymru.  Gallai Starbucks, wrth gwrs, fabwysiadu polisi o gyflogi siaradwyr Cymraeg yn unig.  Ond dydy ennill y frwydr honno ym mhob siop gadwyn yn y dref a’r wlad ddim yn realistig, a byddai’r cyhuddiadau o osod pobl ddi-Gymraeg dan anfantais yn dechrau.

Ond a oes yn rhaid i rywun fod yn siaradwr Cymraeg rhugl i allu cynnig gwasanaeth Cymraeg yn rhywle fel Starbucks?  Oni ellid hyfforddi’r staff nad ydynt yn medru’r Gymraeg i allu cyfrif i 100 ac i ddweud a deall ymadroddion cyffredin megis “ydych chi eisiau llaeth?” a “ble mae’r tŷ bach?”.  Yna gallai’r staff nad ydynt yn rhugl ond sydd wedi derbyn yr hyfforddiant hwn gael bathodyn tebyg i’r un oren adnabyddus, er mwyn i ni wybod bod angen siarad yn glir ac ychydig yn arafach â nhw.

Er mai rhoi gwasanaeth Cymraeg a normaleiddio’r iaith yn y sector preifat fyddai’r prif nod, byddai hyn hefyd yn rhoi profiad cadarnhaol i’r staff di-Gymraeg o ddefnyddio’r iaith yn y gymuned, ac yn rhoi teimlad o gyrhaeddiad iddyn nhw.

Mae taer angen rhywbeth yng Nghymru i chwalu’r categorïau anhyblyg ‘siaradwyr Cymraeg’, ‘pobl di-Gymraeg’ a ‘dysgwyr brwdfrydig’ sydd ohoni.  Yn fy marn i, pe bai’n ymarferol o safbwynt cyllid, y ffordd orau o wneud hyn fyddai datblygu cynllun canolog a chanddo safonau clir, adnoddau hyfforddi a nod ardystio neu sgôr y gallai cwmnïau fel Starbucks a Tesco, ynghyd â busnesau lleol, weithio tuag ato.

Fel y soniwyd yn ddiweddar, rheswm arall efallai dros sefydlu corff ychwanegol, newydd i hyrwyddo’r iaith?