Blog Byw Etholiad Cyffredinol 2017

Diweddarwyd  


Mae’r canlyniadau yn llawn yma.

6.36am

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni drwy gydol y noson.

I grynhoi, bu’n noson dda iawn i Lafur yng Nghymru wrth iddynt fachu tair sedd Ceidwadwol a bygwth sawl un arall.

Bu’n noson anodd i Blaid Cymru wrth iddynt ddod o fewn trwch blewyn i golli Arfon, a dioddef colbiad go iawn yn y cymoedd. Ond mae ennill Ceredigion wedi rhoi sglein ar y noson.

Diwedd cyfnod i’r Democratiaid Rhyddfrydol wrth iddynt fethu ag ennill sedd yng Nghymru am y tro cyntaf ers 1859.

Siom i UKIP a’r Ceidwadwyr wrth iddynt golli tir ar draws y genedl.

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau – rydw i’n sicr wedi gwneud!

6.32am

Ychydig o bleidleisiau fel arall yn Arfon a Cheredigion, ac fe fyddai noson Plaid Cymru wedi bod yn hynod wahanol. Ond maen nhw wedi dod drwyddi, rywsut!

6.24am

Twf 10% a 7% ym mhleidlais Llafur a’r Ceidwadwyr yng Ngheredigion. Wedi tynnu pleidleisiau tactegol oddi ar y Democratiaid Rhyddfrydol. Plaid Cymru wedi sefyll yn llonydd ond wedi mynd a hi.

6.15am

Dyna ni te, y canlyniadau terfynol. Llafur wedi cymryd tair sedd oddi ar y Ceidwadwyr, a Plaid Cymru wedi cipio sedd olaf un y Democratiaid Rhyddfrydol.

Pwy welodd hynny’n dod? Nid fi! Syfrdanol.

6.09am

Ben Lake yn gwenu fel giat yn y cyfri’ yn Aberaeron.

5.58am

Mae gohebydd gwleidyddol Cymreig ITV yn datgan bod Plaid Cymru wedi cipio Ceredigion.

Mae Arthur Dafis, mab y cyn AS-Cynog Dafis, hefyd yn datgan bod hyn yn wir.

Ond mae’r Cambrian News yn dweud nad oes dim yn swyddogol eto…

5.50am

Mae Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru, wedi galw am ail-edrych ar sut y dewisodd y blaid eu seddi targed. “Pam oedden ni mor bell ohoni mewn sawl man?”

5.36am

Bong! Mae’r BBC wedi datgan ei bod yn senedd grog.

5.32am

Mae Plaid Cymru wedi ennill 10% o’r bleidlais yng Nghymru hyd yn hyn, sydd mewn gwirionedd ychydig yn uwch nag oedd y polau piniwn YouGov olaf yn ei ragweld.

5.23am

Reit, mae’r popcorn a’r siocled wedi ei fwyta, a’r Lucozade wedi ei yfed. Dewch ymlaen Ceredigion, er mwyn dyn! Chi fel rhech mewn pot jam, no!

5.18am

Un o sgil effeithiau heddiw yw bod y papurau newydd adain-dde fel petaen nhw wedi colli llawer o’u hawdurdod. Mi wnaeth y Sun, y Daily Mail a’r Express bardduo Jeremy Corbyn yn ddi-baid.

5.14am

Am noson ddiddorol – mae wedi gwawrio yma, ond rhaid dweud bod y noson wedi hedfan heibio!

5.011am

Preseli Penfro o’r diwedd! Stephen Crabb wedi cadw’r sedd i’r Ceidwadwyr. 314 o bleidleisiau ynddi.

5.06am

Pa mor debygol yw Brexit caled erbyn hyn? Os yw’r Ceidwadwyr yn ddibynnol ar gefnogaeth y DUP, bydd yn anos o lawer gwneud unrhyw beth a allai anfanteisio Gogledd Iwerddon, a gallai hynny olygu Brexit meddal – o fath – neu o leiaf ryw fath o gytundeb arbennig i Ogledd Iwerddon.

4.49am

Ennill neu golli fe fydd Ben Lake wedi gwneud yn llawer well na’r disgwyl yng Ngheredigion. Roeddwn i, a sawl un aral rwy’n tybio, wedi disgwyl iddo dorri ei ddannedd ar yr ymgyrch eleni cyn ymgeisio o ddifri’ am y sedd mewn pump i ddeg mlynedd.

4.39am

Ail-gyfri arall yng Ngheredigion – awgrym bod mwyafrif Plaid Cymru tua 100 o bleidleisiau.

4.36am

Mae’r BBC yn rhagweld y bydd UKIP wedi ennill 2% o’r bleidlais yn unig, cwymp 11% ar 2015.

4.32am

Mae Ruth Davidson, arweinydd y Ceidwadwyr yn yr Alban, wedi datgan na fydd ail refferendwm ar annibyniaeth. Ond fe enillodd yr SNP y mwyafrif o seddi yn weddol gyffordus.

4.21am

Mae Alex Salmond, cyn arweinydd yr SNP, wedi colli ei sedd i’r Ceidwadwyr.

4.20am

Dim ond Ceredigion a Preseli Penfro yn weddill. Mae yna ail-gyfri yn y ddwy sedd.

4.16am

Beth fydd effaith y canlyniadau ar arweinyddiaeth Leanne Wood?

Efallai bod yr ateb yn dibynnu ar y canlyniad o Geredigion. Ond faint o’r clod y bydd modd iddi hawlio am ennill sedd nad oes ganddi gymaint a hynny o gysyltiad ag o?

Yn y Cymoedd lle oedd disgwyl iddo gael y mwyaf o effaith, fe aeth Plaid Cymru am yn ôl.

4.11am

Mae Plaid Cymru yn cyffroi y tu fas i’r cyfri’ yng Ngheredigion. Ond does dim yn sicr eto.

4.08am

Mae Richard Wyn Jones yn rhagweld y gallai bod etholiad cyffredinol arall yn fuan.

4am

Os yw Plaid yn Cipio Ceredigion, dyma fydd y tro cyntaf ers 1859 i Gymru beidio ethol aelod Rhyddfrydol.

3.56am

Ai fi ydi o neu ydyn nhw’n cyfri lot cyflymach yn yr Etholiad Cyffredinol nag Etholiadau’r Cynulliad? Dim ond megis dechrau oedd Caerdydd adeg yma’r llynedd. Mae’r cyfan wedi gwibio heibio heno.

3.43am

Y Ceidwadwyr wedi cadw Gorllewin Caerfyrddin a Sir Benfro,

3.40am

Cadarnhad bod Plaid Cymru wedi ennill Ceredigion ar y cyfri cyntaf. Ail-gyfri nawr.

3.36am

Fe aeth arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies, ar ei wyliau yn ystod yr ymgyrch. A oedd ymgyrch y Ceidwadwyr Cymreig yn rhy gyfforddus?

3.33am

3308 o bleidleisiau yn unig i Paul Nuttall. Canlyniad chwithig iawn iddo.

Llafur yn cadw Gorllewin Caerdydd.

3.32am

Mae Theresa May wedi datgan bod angen cyfnod o sefydlogrwydd gyda’r Ceidwadwyr yn cadw grym.

3.29am

Tim Farron wedi ei ail-ethol o drwch blewyn.

Llafur wedi cadw De Caerdydd a Phenarth. Roedd amheuaeth am y sedd ychydig wythnosau yn ôl.

3.22am

Dim ond 4% o’r bleidlais mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ei ennill yng Nghymru.

3.20am

Os yw Theresa May yn ymddiswyddo, hi fydd y Prif Weinidog i fod yn ei swydd am y cyfnod byrraf ers 1762.

3.17am

Mae Jeremy Corbyn wedi ei ail-ethol.

Mae Llafur wedi cadw Merthyr.

3.14am

Y Ceidwadwyr wedi colli Gogledd Caerdydd i Lafur. Ychydig iawn oedd wedi rhagweld canlyniad o’r fath.

3.08am

Ail-gyfri’ llawn yng Ngheredigion. Son bod Plaid 150 pleidlais ar y blaen. Ydi Plaid Cymru wedi cwrdd a phlaid sy’n cael gwaeth noson na nhw? Y Democratiaid Rhyddfrydol wedi gofyn am ail-gyfri.

3.01am

Pum munud nes Gogledd Caerdydd, lle mae disgwyl i Lafur gipio’r sedd oddi ar y Ceidwadwyr.

Llafur wedi cadw Dwyrain Abertawe yn ddi-ffwdan.

2.57am

Y darlun mawr hyd yma:

Llafur – wedi gwneud yn annisgwyl, anhygoel o dda.

Ceidwadwyr – hynod siomedig, wedi colli tir.

Plaid Cymru – siomedig, heb ennill tir o gwbwl.

Y Democratiaid Rhyddfrydol – anweledig.

2.55am

Cyn-Ysgrifennydd Cymru David Jones yn cadw ei sedd yn Gorllewin Clwyd.

2.54am

Pethau’n edrych yn ddu i’r Democratiaid Rhyddfrydol. Mae’r cyn-Dirprwy Brif Weinidog wedi colli ei sedd, ac mae ail-gyfri yn sedd yr arweinydd presennol, Tim Farron.

2.48am

Newyddion da i Blaid Cymru o’r diwedd – Liz Saville Roberts wedi cynnyddu ei mwyafrif yn Nwyfor Meirionnydd.

2.46am

Llafur yn adennill Gwyr gan y Ceidwadwyr wedi ei golli o 26 pleidlais yn 2015. Maent wedi adennill y ddwy sedd a gollon nhw yn 2015.

2.43am

Alun a Glanau Dyfrdwy – sedd darged arall i’r Ceidwadwr, a Llafur wedi ei ddal unwaith eto.

Brycheiniog a Maesyfed – Y Ceidwadwyr yn cadw.

2.40am

Disgwyl canlyniad yng Ngheredigion yn fuan.

Y Ceidwadwr David Davies yn cadw Mynwy.

2.36am

Llafur yn cadw Canol Caerdydd. Roedd ryw deimlad y gallai’r Democratiaid Rhyddfrydol herio yma ar ddechrau’r ymgyrch.

Mae’r blaid yn cadw Gorllewin Abertawe hefyd.

2.33am

Y Ceidwadwyr Guto Bebb wedi cadw Aberconwy, wedi sion y byddai yn ei golli.

2.28am

Mae Llafur wedi cadw Ynys Mon fel y disgwyl. Plaid Cymru yn y trydydd safle. Canlyniad hynod siomedig i’r blaid yno.

Glyn Davies wedi ei ail-ethol ym Maldwyn.

2.25am

Y Ceidwadwyyr wedi methu a chipio Pen y Bont ar Ogwr, un o’u prif dargedau yng Nghymru. Roedd Theresa May wedi ymweld a’r sedd.

2.24am

Mae Angus Robertson, arweinydd yr SNP yn San Steffan, wedi colli ei sedd.

2.20am

Mwyafrif anferth i Lafur yn y Rhondda. Plaid Cymru ddim yn agos at efelychu perfformiad Leanne Wood y llynedd. Llafur wedi llarpio pleidlais UKIP.

2.18am

Mae’n debyg bod ail-gyfri yng Ngheredigion yn ‘debygol iawn’ ond does dim awgrym o bwy yw’r ceffylau blaen!

2.14am

Mae yna “olwg poenus” ar wyneb Craig Williams, AS Ceidwadwol Gogledd Caerdydd, yn ôl gohebydd gweidyddol Golwg 360!

Llafur wedi cadw Caerffili fel y disgwyl. Hefyd wedi cadw Delyn, sedd yr oedd disgwyl y gallai’r Ceidwadwyr ei gipio.

2.07am

Llafur wedi cadw Ogwr. Paul Flynn yn cadw Gorllewin Casnewydd, sedd oedd y Ceidwadwyr wedi ei dargedu.

Roger Scully yn awgrymu y gallai Llafur sicrhau eu canlyniad gorau yng Nghymru ers 1997.

2.04am

Llafur yn cadw Blaenau Gwent.

Bro Morgannwg – Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru, yn ei gadw i’r Ceidwadwyr.

2am

Plaid Cymru wedi cadw Arfon. Ochenaid o ryddhad iddynt.

1.57am

Mae’n dechrau ymddangos bod Plaid Cymru wedi cadw eu seddi, os yw’r ail-gyfri yn Arfon yn cynnal mantais Hywel Williams.

Mae Plaid wedi cadw Dwyrain Caerfyrddin.

Neiil Hamilton UKIP wedi cael 985 pleidlais yn unig!

1.50am

Llafur yn cadw Torfaen, wth gwrs. A Dwyrain Casnewydd, ond roedd rywfaint o ansicrwydd am yr ail.

1.47am

Mae Betfair yn dweud bod Jeremy Corbyn bellach yn fwy tebygol o fod yn Brif Weinidog na Theresa May.

1.41am

Llafur yn cadw De Clwyd yn ddiffwdan. Roedd rhai wedi dadlau y byddai yn agos.

1.39am

Dyffryn Clwyd – Llafur yn cipio’r sedd gan y Ceidwadwyr.

1.36am

Ychydig dros 100 o bleidleisiau ynddi yn Arfon. Wff!

1.34am

Y Ceidwadwyr bellach yn teimlo bod Aberconwy a Gogledd Caerdydd wedi eu colli.

1.31am

Ail-gyfri yn Arfon? Wedi clywed bod pethau ychydig yn fwy gobeithiol yno i Blaid Cymru, ond mae hyn yn awgrymu bod pethau’n dynn iawn o hyd.

1.30am

Gogwydd anferth i Lafur yn Tooting. Sedd a bleidleisiodd i aros yn y refferendwm Ewropeaidd, sedd ifanc, sedd ddinesig. Gallai’r Ceidwadwyr golli llond dwrn o seddi yn Llundain.

1.18am

Mae’n debyg bod y Ceidwadwyr bellach yn credu na fyddwn nhw’n cael mwyafrif.

1.15am

Llafur yn cipio Rutherglen and Hamilton West oddi ar yr SNP. Gogwydd anferth o 16% tuag atynt.

1.13am

Wrecsam – Llafur yn cadw. Dyma brif sedd darged y Ceidwadwyr yng Nghymru. Canlyniad arwyddocaol iawn.

1.12am

Llanelli – Nia Griffith wedi cadw’r sedd, Ceidwadwyr yn ail, a Plaid Cymru’n drydydd.

1.09am

Mae’n debyg bod sedd Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru, ym Mro Morgannwg dan fygythiad.

1.07am

Mae Daran Hill wedi awgrymu y byddai colli Arfon i ddyn di-Gymraeg o Lundain yn ergyd ofnadwy i Blaid Cymru, i’w gymharu â Gwynfor Evans yn colli Caerfyrddin.

1.01am

Beth sydd wedi mynd o’i le i Blaid Cymru? Y pwyslais cyson ar yr ornest rhwng y Ceidwadwyr a Llafur, yn wir. Ond mae’n amlwg bod sosialaeth Corbyn wedi apelio at yr un math o bobl fyddai fel arfer yn pleidleisio dros Plaid Cymru.

1am

Pethau’n dynn iawn yng Ngheredigion rhwng Plaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

12.54am

Mae Llafur wedi cadw Darlington. Dyma sedd yr oedd y Ceidwadwyr wedi disgwyl ei chipio, ond mae Llafur wedi cynnyddu eu mwyafrif. Canlyniad arwyddocaol dros ben.

12.50am

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu bod eu cyn-arweinydd Nick Clegg wedi colli ei sedd.

12.48am

Da ni’n clywed am seddi nawr nad oedd unrhyw son amdanynt cyn yr etholiad. Mae Llafur bellach yn trafod Aberconwy, sedd Guto Bebb.

12.44am

Rhun ap Iorwerth yn dweud ei fod yn etholiad “amhosib” i Blaid Cymru, gyda ffocws mawr ar Corbyn a May.

12.42am

Mae’n debyg bod Boris Johnson eisoes wedi cysylltu ag ambell un yn holi a ddylai herio Theresa May am yr arweinyddiaeth os yw pethau’n mynd o chwith i’r Ceidwadwyr heno.

12.35am

Mae ymgeisydd Llafur yn teimlo ei fod yn agos yn Nwyrain Caerfyrddin, gyda llaw…

12.30am

Os yw Plaid Cymru mewn peryg o golli Arfon, pa mor saff yw Dwyrain Caefyrddin? Trafodwch.

12.20am

Awgrymiadau bod Ceredigion bellach yn ras pedair ceffyl rhwng y Ceidwadwyr, Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol a Plaid Cymru.

12.17am

Neges gan aelod Plaid Cymru yn Arfon yn dweud ei fod yn debygol eu bod wedi colli’r sedd.

12.13am

Mae’r Ceidwadwyr yn credu y gallen nhw ddod yn ail yn Llanelli. Efallai mai malu awyr yw hynny ond fe fyddai yn dyfnhau’r duwch i Blaid Cymru.

12.11am

Roedd yr ychydig seddi cyntaf yn well i’r Ceidwadwyr nag oedd y pol wrth adael yr orsaf bleidleisio wedi ei awgrymu, ond roedd Gogledd Swindon yn waeth.

12.03am

Mae nifer uchel wedi pleidleisio yn ardaloedd Llafur Arfon. Mae hynny’n gwneud Plaid Cymru yn nerfus.

12.01am

Mae’r Ceidwadwyr yn yr Alban yn teimlo eu bod nhw wedi ennill bob sedd ar hyd ffin deheuol y wlad.

11.57pm

Nid Theresa May yw’r unig arweinydd benywaidd sy’n wynebu dyfodol anodd.

Os nad yw Plaid Cymru wedi ennill Mon, a heb ennill tir o gwbl yn Rhondda a Blaenau Gwent, fe allai fod yn ergyd sylweddol i arweinyddiaeth Leanne Wood.

11.52pm

Y gred bellach yw na fydd pethau gynddrwg i’r Ceidwadwyr ag oedd y pol am 10pm yn ei awgrymu, ond na fydd gan Theresa May lawer o fwyafrif.

Un damcaniaeth yw bod y pleidleisiau post yn gogwyddo ymhellach at y Ceidwadwyr nag oedd pleidleisiau’r rheini aeth i’r blwch pleidleisio.

Mae sion bod y Blaid Lafur wedi cynnyddu eu mwyafrif yn Rhondda.

11.48pm

Mae’r Ceidwadwyr yn credu eu bod wedi colli Gwyr, a nad oes gobaith bellach o gipio Pen y Bont ar Ogwr na seddi Casnewydd.

11.43pm

Rywfaint o newyddion am y Ceidwadwyr. Maent yn pryderu eu bod wedi colli Gwyr, Gogledd Caerdydd a Dyffryn Clwyd. Gobeithio cipio rhai seddi yn y gogledd ddwyrain serch hynny.

11.37pm

Nid blog byw am Blaid Cymru yw hwn, ond mae digwydd bod llawer o newyddion amdanynt yn ein cyrraedd ni ar hyn o bryd!

Y sion o Blaenau Gwent yw bod Plaid Cymru wedi cael crasfa.

11.36pm

Mae sion y gall Plaid Cymru fod mewn trafferthion yn Arfon. A fydd noson siomedig yn troi’n un trychinebus iddynt?

Mae Ieuan Wyn Jones wedi dweud wrth Golwg 360 bod y Blaid Lafur wedi gwneud yn “well na’r disgwyl” ym Môn.

11.30pm

Ymddengos nad yw Plaid wedi dod yn agos yn y Rondda chwaith.

11.26pm

Mae Llafur yn credu eu bod nhw wedi cadw Ynys Môn. Mae’n rhaid nad yw’r bleidlais yn arbennig o agos os ydyn nhw’n datgan hynny mor gynnar. Siomedig iawn i Blaid Cymru.

11.22pm

Mae ymgeisydd y Blaid Werdd yng Ngheredigion, Grenville Ham, yn awgrymu bod ymgeisydd Plaid Cymru, Ben Lake, wedi cipio Ceredigion.

Mae’n rhy gynnar o laweer i wybod hynny wrth gwrs.

11.18pm

Mae’r Ceidwadwyr yn dweud eu bod nhw’n credu bod y pol wrth adael yr orsaf bleidleisio yn anghywir. Nid yw’n cyd-fynd â’u polau piniwn preifat eu hunain.

11.15pm

Rhagor o’r Alban – dyw Llafur yr Alban ddim yn disgwyl cipio cymaint o seddi oddi ar yr SNP ag y mae’r pol yn awgrymu, chwaith.

Mae’n debyg bod yr SNP yn disgwyl colli tua 10 o seddi, gyda 10 arall yn agos.

11.23pm

Roedd Theresa May wedi disgwyl cefnogaeth pleidlais UKIP.

Oedd pynciau megis y dreth ar orddryswch a hela llwynogod wedi gyrru nifer sylweddol o’r pleidleiswyr yma yn ôl i Lafur?

11.10pm

Roedd y pol wrth adael y blychau pleidleisio yn awgrymu y bydd y Ceidwadwyr yn gwneud yn well yng ngogledd-orllewin Cymru. Felly gall Wrecsam, Delyn, Alyn a Dyfrdwy a De Clwyd fod yn y fantol o hyd.

11.06pm

Mae’n werth nodi bod y gogwydd o Lafur i’r Ceidwadwyr yn Newcastle Central yn llai nag oedd y pol wrth adael yr orsaf bleidleisio yn ei awgrymu – 2% yn hytrach na 7%.

11.02pm

Mae’r canlyniad cyntaf wedi cyrraedd – Llafur wedi cadw Canol Newcastle. Cynnydd mawr ym mhleidlais Llafur, cwymo mawr ym mhleidlais UKIP.

11pm

Os yw’r pol yn gywir, efallai y bydd angen parhau â’r blog yma am rai wythnosau – fe fydd y llanast yma’n cymryd misoedd i’w ddatrys.

10.54pm

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn awgrymu na fydd clymblaid arall. Anodd eu beio o bosib ar ôl yr un diwethaf. Ond pwy wedyn fydd yn rhedeg y wlad os nad yw’r Ceidwadwyr wedi sicrhau mwyafrif?

10.52pm

Mae yna deimlad cynyddol ymysg sylwebyddion yn yr Alban na fydd Llafur yn gwneud cystal yno ag y mae’r pol wrth adael y blwch pleidleisio yn ei awgrymu.

10.49pm

Rwy’n clywed y gall nifer o golledion y Ceidwadwyr ddigwydd yn Llundain.

Dyma’r seddi ifanc, dinesig a gefnogodd Aros yn y refferendwm y llynedd lle y gallai’r Blaid Lafur fod yn gryf.

10.44pm

Os yw’r pol yn gywir yna mae Brexit caled yn mynd i fod yn llawer anoddach i’r Ceidwadwyr ei wireddu, a gobeithion yr SNP ar gyfer refferendwm ar Annibyniaeth yn yr Alban yn pylu yn ogystal.

10.36pm

Roedd y bleidlais bost yn uchel yng Ngheredigion.

10.42pm

Mae George Osborne wedi dweud bod y Ceidwadwyr yn wynebu noson ‘cwbl drychinebus’. Efallai na lwyddodd i guddio’r wen ar ei wyneb…

10.35pm

Roedd yna rywfaint o bryder ym Mhlaid Cymru am Ddwyfor Meirionnydd ychydig wythnosau yn ôl, ond ymddengys bod y pryderon rheini wedi lleddfu erbyn hyn.

Does dim sion y gall Dwyrain Caerfyrddin fod yn y fantol.

10.30pm

Does dim disgwyl i Blaid Cymru gipio Rhondda na Blaenau Gwent ar hyn o bryd, ond mae oriau o gyfri o’n blaenau ni.

Mae pethau’n ansicr yn Ynys Môn, ond llygedyn o obaith yng Ngheredigion.

10.22pm

Felly beth yw oblygiadau hyn i Gymru?

Mae’n awgrymu na fydd y Ceidwadwyr yn ennill Wrecsam a Phen y Bont yr Ogwr, ac y gallai Llafur ryng-gipio Gwyr.

Nid yw’n awgrymu y bydd unrhyw newid yn nifer seddi Plaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

10.20pm

Ydi’r cyn-Ganghellor George Osborne yn difaru peidio sefyll eto? Fe allai fod wedi bod yn Brif Weinidog wap.

22.18pm

Mae’n bosib y bydd angen aelodau o Ogledd Iwerddon ar y Ceidwadwyr er mwyn aros mewn grym. Fe fyddai hynny’n eironi blasus wedi i’r cyfryngau a’r prif bleidiau oll anwybyddu Gogledd Iwerddon drwy gydol yr ymgyrch.

22.16pm

Roedd y pol hefyd yn newyddion drwg i’r SNP – mae’n dweud y byddant yn colli 22 sedd, llawer mwy na’r disgwyl.

10.14pm

Mae gwerth y bunt wedi syrthio’n gyflym wedi’r datguddiad bod disgwyl i’r Ceidwadwyr golli seddi.

10.13pm

Ymddengys bod ei thaith i fyny Cader Idris wedi gadael Theresa May yn wallgofyn, nid yn fardd.

10.07pm

Os yw’r pol yn gywir – ac fe allai’r Ceidwadwyr sicrhau mwyafrif o hyd – mae’n weddol drychinebus i Theresa May. A fydd rhaid iddi ymddiswyddo yn y bore?

Mae’n anodd gwybod a fydd pob sedd ar draws y Deyrnas Unedig yn adlewyrchu’r sampl sydd wedi ei gasglu yma.

10.05pm

Mae’r pol wrth adael yr orsaf bleidleisio yn awgrymu na fydd Plaid Cymru yn cynyddu nifer eu seddi. Ond cofiwch mae pol ar draws y Deyrnas Unedig yw hwn ac mae’n anhebygol o adlewyrchu beth sy’n digwydd mewn seddi unigol.

10.02pm

Wel, mae’r Ceidwadwyr yn mynd i fod y blaid fwyaf ond does dim disgwyl iddyn nhw gael mwyafrif. Os yw’n gywir, mae hon am fod yn noson llawer mwy diddorol na’r disgwyl.

10pm

Ceid: 314 Llaf: 266 SNP: 34 Dem Rhydd: 14

9.51pm

Beth fyddai yn noson dda i’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru?

Cadw Ceredigion, sedd eu harweinydd yng Nghymru, Mark Williams.

Roedd rywfiant o obaith ar y dechrau o gipio Canol Caerdydd oddi ar y Blaid Lafur, ond ymddengys bellach mai dyna’r union fath o sedd ifanc, ddinesig lle bydd Llafur yn gwneud yn dda.

9.30pm

Mae Ben Page o IPSOS Mori newydd ddatgan bod canlyniad y ‘pôl wrth adael yr orsaf bleidleisio’ (exit poll yn yr iaith fain) yn “hynod ddiddorol”. Canlyniad agos, efallai? Fe fydd yn cael ei ddatgelu am 10yh.

9.23pm

Sut fyddai noson dda yn edrych i Blaid Cymru?

Mae angen iddynt gipio sedd yn rywle – unrhywle a dweud y gwir.

Ynys Môn yw targed #1. Gydag un o’u gwleidyddion mwyaf profiadol, Ieuan Wyn Jones, yn camu’n ôl i ganol yr ornest, y sedd yn saff yn nwylo’r blaid yn y Cynulliad, a mwyafrif o 500 pleidlais yn unig gan Lafur, fe fyddai yn siom aruthurol i Blaid Cymru os na allen nhw gipio hon.

Siom digon mawr, efallai, i orfodi newid arweinydd?

Os ydyn nhw’n cipio Môn, fe fydd yn rhoi sglein ar etholiad anodd yn yr un modd ac y gwnaeth cipio Rhondda y llynedd.

Dydw i ddim yn siwr faint o obaith sydd o gipio seddi eraill, a hynny’n rhannol am nad yw cefnogaeth Llafur wedi chwalu fel y disgwyl na chefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol wedi codi fel y disgwyl.

Ar ddiwedd mis Ebrill, y dyfalu oedd y byddai yn bosib cipio Rhondda, Blaenau Gwent a Llanelli ond nad oedd ryw lawer o obaith yng Ngheredigion.

Fel arall mae hi wedi bod, gyda cefnogaeth Llafur yn ryw fath o galedu yn eu seddi traddodiadol tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi mynd am yn ôl.

Y cwestiwn mawr yw – faint o adnoddau mae Plaid Cymru wedi ei fuddsoddi yng Ngheredigion, gan feddwl ar ddechrau’r ymgyrch nad oedd yn sedd arbennig o addawol?

9.10pm

Canlyniad cynta’r noson i chi – Etholiad Ffug Ysgol Bro Teifi, yn ne Ceredigion:

1. Plaid Cymru

2. Llafur

3. Ceidwadwyr

4. UKIP

5. Y Blaid Werdd

6. Democratiaid Rhyddfrydol

Canlyniad hynod siomedig i’r Blaid Ryddfrydol yn un o’u cadarnleoedd! Maen amlwg nad yw rhai o’r rhieni wedi llwyddo i drosglwyddo eu teyrngarwch gwleidyddol i’w plant…

8.59pm

Pa rai yw’r seddi i’w gwylio yng Nghymru? Dyma fy rhai i:

Ynys Môn – Llafur i Blaid Cymru/Ceidwadol

Rhondda – Llafur i Blaid Cymru

Ceredigion – Democratiaid Rhyddfrydol i Blaid Cymru

Wrecsam – Llafur i Ceidwadol

Pen y Bont ar Ogwr – Llafur i Ceidwadol

Gorllewin Casnewydd – Llafur i Ceidwadol

Gwyr – Ceidwadol i Llafur

De Clwyd – Llafur i Ceidwadol

Delyn – Llafur i Ceidwadol

O’r rhain, yr unig rai ydw i’n credu sy’n debygol o newid dwylo yw Wrecsam a Pen y Bont ar Ogwr.

Ar noson wael iawn i’r Blaid Lafur, gallai Alun a Glanau Dyfrdwy, Gorllewin Caerdydd, De Caerdydd a Phenarth, a Dwyrain Casnewydd fod yn y fantol.

8.25pm

Tua pryd fyddwn ni’n gwybod sut noson fydd hi i Jeremy Corbyn a Theresa May? Tua 1.30am mae’n debyg, pan fydd nifer o seddi trefol Llafur – gan gynnwys Wrecsam – yn datgan eu canlyniadau.

Dyma’r union fath o seddi y mae Llafur yn pryderu y gallent fod yn wan ynddynt (tra bod disgwyliad y gallent bentyrru pleidleisiau yn y seddi ifanc, dinesig).

Os yw’r rhain yn mynd i fynwes y Ceidwadwyr, fe fydd hi’n noson hir i dîm Corbyn. Eu cadw nhw a bydd May yn dechrau gofyn pam alwodd hi’r etholiad yn y lle cynta’!

8.14pm

Rwy’n rhagweld na fydd yr un blaid yn arbennig o fodlon gyda’u canlyniadau dros nos. Ni fydd y Ceidwadwyr yn llwyddo i sicrhau y mwyafrif anferth yr oedden nhw wedi gobeithio amdano ar ddechrau’r ymgyrch; fe fydd Llafur yn colli seddi ond yn cael noson ychydig yn well na’r disgwyl (gan olygu eu bod nhw’n styc efo Corbyn, er gwell neu waeth); a bydd y pleidiau eraill (SNP, Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol, UKIP) yn profi noson braidd yn siomedig, gan aros yn yr unfan neu fynd am yn ôl.

Dim ond dyfalu ydw i wrth gwrs – os ydych chi am weld eich plaid chi’n gwneud yn well na’r disgwyl, mae yna ddwy awr ar ôl i bleidleisio!

8.12pm

Dyma fy unfed blog ar ddeg byw gwleidyddol ar gyfer golwg360. Ond rwy’n mynd i wneud rywbeth heno nad ydw i erioed wedi ei wneud o’r blaen – blogio yn Gymraeg a Saesneg yr un pryd! Fe fydd y blog Saesneg draw at Nation.Cymru. Ond fe fyddaf yn gwobrwyo eich dealltwriaeth o iaith y nefoedd drwy sicrhau bod y ‘goss’ yn eich cyrraedd chi’n gyntaf, wrth gwrs!

8pm

Croeso i flog byw Etholiad Cyffredinol San Steffan 2017 Golwg 360! Dyna frawddeg nad oeddwn i’n disgwyl ei ysgrifennu ryw saith wythnos yn ôl. Tydi’r amser wedi hedfan dwch?

Fe fyddwn ni’n dod a’r holl wybodaeth i chi o bob cwr o Gymru, a hefyd yn cadw golwg ar beth sy’n digwydd yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, a Lloegr.

Cofiwch bod modd i chi gymryd rhan yn y sgwrs, naill ai drwy adael sylw fan hyn, drwy yrru ebost ataf ar ifanjones@gmail.com, drwy yrru neges i mi ar Twitter @IfanMJ neu yrru neges at @Golwg360.

Y Blog Gwleidyddiaeth

Sylwadau

Nid yw Golwg360 yn gyfrifol am y sylwadau isod nac o angenrheidrwydd yn cytuno â nhw.

Rheolau Cyfrannu | Nodi Camddefnydd

Rheolau Cyfrannu

Gofynnwn yn garedig i ddarllenwyr wneud defnydd doeth o’r gwasanaeth sylwadau – ni ddylid ymosod ar unigolion na chynnwys unrhyw sylwadau a all fod yn enllibus. Meddyliwch cyn teipio os gwelwch yn dda.

Er mwyn cael trafodaeth dda, gofynnwn i chi ddefnyddio eich enw go iawn a pheidio â chuddio y tu ôl i ffugenwau.

Gofynwn yn garedig i bawb ddarllen canllawiau Cyfrannu i elfennau rhyngweithiol Golwg360 yn ofalus cyn gadael sylwadau ar y gwasanaeth.

Iawn

Nodi Camddefnydd

Os ydych chi’n credu bod y neges yma’n torri rheolau’r wefan, cliciwch ar y faner nodi camddefnydd sy’n ymddangos wrth sgrolio dros unrhyw sylwad. Os bydd tri pherson yn anhapus, bydd y neges yn dod yn ôl at Golwg360 i’w ddilysu.

Iawn

Straeon poblogaidd