RSS

Golwg360

MwyCau 
Llewelyn Hopwood

Llewelyn Hopwood

Blog Byw Steddfod Llewelyn – Dydd Sadwrn

Cyhoeddwyd Awst 10, 2013 gan .


Y dorf yn gwylio Edward H Dafis nos Wener
Edward H Dafis

Neithiwr fe es i gyngerdd olaf anhygoel y band chwedlonol ‘Edward H Dafis’ ar y maes, ac yn wir, dyna i chi gyngerdd. Roedd y morio canu yn y dorf, dagrau Dewi Pws ac wrth gwrs un neu ddau gamgymeriad mewn ambell gân wedi gwneud hi’n gyngerdd cofiadwy.

Buasai’n ddiddorol cael gwybod faint o dorf oedd ym Maes B ar ddechrau’r noson gan fod perfformiadau Edward H a bandiau cynta’r noson ym Maes B yn digwydd ar yr un pryd. Hyd y gwn i, roedd llawer fawr iawn o bobl ifanc yn gwylio Edward H ar y maes, ac yn fwy na hynny, roedden ni gyd reit yn y blaen. Yn hyn o beth, dwi’n ddiolchgar iawn i’r band am chwarae neithiwr gan roi cyfle i ni, ‘yr ieuanc’, i allu profi ychydig o’r chwyldro ‘sigl a chraig’ (yng ngeiriau Dewi Pws) a ddigwyddodd yn y 1970au.

Bu rhai problemau sain, a achosodd i mi golli’ng nghlyw yn fy nghlust chwith am ychydig, ond serch hynny roedd hi’n grêt cael teimlad o ŵyl gerddorol go iawn ar faes yr Eisteddfod am unwaith gyda’r dorf enfawr ac roedd hi wir yn brofiad arbennig a hanesyddol mae’n siŵr.

Blog Byw Steddfod Llewelyn – Dydd Gwener

Cyhoeddwyd Awst 9, 2013 gan .

Steddfod yn llawn

Dim ond gair i unrhywun sydd heb ddod ar y maes eto – peidiwch dod. Mae mor llawn yma, a dwi’n cymryd mai’r rheswm yw’r gig olaf iconig sydd i ddod. Os y’ch chi ddim yn un sy’n delio gyda tyrfaoedd o bobl yn symud fel morgrug araf rownd llwybrau’r maes, arhoswch yn eich pabell.


Edward H Dafis yn soundchekio y bore 'ma
Blog Byw Steddfod Llewelyn – Dydd Gwener

Cowbois Rhos Botwnnog oedd sêr Maes B neithiwr ac roedd hi wir yn brofiad arbennig gwrando ar ei set mwy bywiog na’r arfer a oedd yn cydfynd gyda egni’r babell. Ond i ychwanegu at hyn, dwi ar y foment yn blogio i sŵn soundcheck Edward H Dafis cyn ei gig olaf erioed, yn ôl pob sôn (cawn weld am hynny) a fydd heno ’ma ar y llwyfan perfformio.

Cyn hynny fodd bynnag, mae’r band dwi ynddo, ‘Bromas’, am wneud un neu ddau set fach ym mhabell Cymdeithas yr Iaith a’r Urdd. Mae’r setiau tebyg wedi bod yn eithaf llwyddiannus hyd yn hyn, ond yr uchafbwynt dwi’n siwr fydd nos yfory ym Maes B.

Blog Byw Steddfod Llewelyn – Dydd Iau

Cyhoeddwyd Awst 8, 2013 gan .


Y panel yn sgwrsio yng Nghaffi Maes B
Sesiwn drafod y Sîn Roc Gymraeg – Caffi Maes B

Dwi newydd fod yn fy hoff ardal o’r maes eto, Caffi Maes B, ond i wrando ar sgwrs y tro hyn rhwng rhai o ‘big shots’ y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg – hyrwyddwyr gigs, swyddogion o PRS ac Eos ayb.

Roedd hi’n sesiwn drafod hynod o ddiddorol gyda’r ffocws ar wrandawyr radio a mynychwyr gigiau Cymraeg. Roedd y casgliad cyffredinol yn  bositif wrth i’r siaradwyr ymfalchïo yn y ffaith fod tua 10,000 yn gwrando ar C2, ond eto roedd yn amlwg fod angen cynnydd yn nifer cynulleidfaoedd gigiau Cymraeg a’r gred oedd mai dyletswydd Radio Cymru oedd gwneud hynny.

Cynigiodd Dilwyn Llwyd y syniad o gael dwy orsaf radio gan ddweud ei fod yn gwbl amlwg fod angen y ddau i wahaniaethu rhwng cerddoriaeth gyfoes a rhaglenni i’r demograffig 16 – 40 a’r rhaglenni sydd yn ystod y dydd ar y foment.

O’n i braidd yn ddig am ychydig gan fod y panel yn cynnwys pobl o’r gogledd yn unig, ac felly roedd hanner cynta’r drafodaeth wedi’i ddominyddu gan drafod y sin a’r gigiau’n y gogledd. Fodd bynnag, fe drowyd i sôn am yr hyn oedd yn mynd ymlaen yn ne-orllewin Cymru a’r ffaith fod gigiau’n cael eu hyrwyddo’n gwbl leol yn y fan honno a’n llwyddo yn yr un modd, ac felly fe’m plesiwyd.

Wrth gwrs, doedd hi ddim yn sesiwn drafod mor ffurfiol ag arfer gydag ambell i reg ysbeidiol, a sarhau rhai cyflwynwyr mewn modd cyfeillgar o dro i dro,  ond dyna oedd yn dda am yr holl beth. Sgwrs anffurfiol a oedd yn ddiddorol, yn agoriad llygad hynod o ddefnyddiol ond hefyd yn hawdd i wrando arni wrth orwedd i lawr ar y bean-bags hyfryd.

Blog Byw Steddfod Llewelyn – Dydd Iau

Cyhoeddwyd Awst 8, 2013 gan .


Hud yn perfformio ym Maes B
Nos Fercher Maes B

Neithiwr oedd noson gyntaf Maes B, ac fel y disgwyl, roedd hi’n noson agoriadol anhygoel. Hud oedd yn penawdu’r noson, a gyda Swnami’n eu cefnogi roedden ni wrth ein bodd.

Ond wrth gwrs roedd y gerddoriaeth yn wych – dyna’r norm – felly’r hyn hoffwn i edrych arnynt yw’r newidiadau a gyflwynwyd a beth oedd yn gwneud y maes eleni yn wahanol i’r arfer.

Yn gyntaf, roedd y tent wedi dychwelyd i fod dan do eleni, yn hytrach na’r arbrawf awyr agored blwyddyn ddiwethaf. Newid sy’n neud llawer mwy o synnwyr i mi, oherwydd er oedd y llwyfan blwyddyn ddiwethaf yn grêt, does dim digon yn dod i Faes B i ail-greu rhyw Glastonbury bach.

Roedd y bar yn reit agos i’r tent heb ochrau’r tro hyn a oedd yn creu teimlad o gynulleidfa enfawr ac agos ac felly yn ystod setiau Swnami a Hud roedd y neidio a’r mosh pits yn dipyn o olygfa, yn enwedig gyda’r balŵns enfawr.

Ar y cyfan felly, noson arferol ym Maes B.

Blog Byw Steddfod Llewelyn – Dydd Mawrth

Cyhoeddwyd Awst 6, 2013 gan .


Stondin y Figaniaid
Fy hoff stondin
Eleni eto mae stondin Cymdeithas y Figaniaid ar faes yr Eisteddfod – stondin sydd bob blwyddyn wedi fy nharo fel un llawn pobl gyfeillgar iawn. Ond y tro hyn, gwnes i sylwi ar ei deitl llawn sef ‘Figaniaid Gogledd Cymru’. Fel un o’r de, roedd hyn yn siom fawr, ac rwy’n disgwyl gweld stondin Cymru gyfan ar y maes blwyddyn nesaf.

Gig Cymdeithas yr Iaith Nos Lun
Gan nad yw gigs Maes B yn dechrau nes nos Fercher, mae’r nos Lun a Mawrth yn rhydd o gerddoriaeth gen i. Felly i lenwi’r bwlch, neithiwr fe es i a rhai ffrindiau i gig Georgia Ruth ac eraill yn Nhafarn y Gild yn nhref Dinbych.
Er fy mod wedi cael profiadau diddorol yn gigs Cymdeithas yn Eisteddfodau’r gorffennol – Meic Stevens yn poenydio’r dyn sain yn ganol set yn Wrecsam a’r gynulleidfa’n eistedd yng nghefn yr ystafell yn Llanilltud Fawr – roedd neithiwr yn arbennig.
Roedd y lle’n llawn dop, a’n llawn o bobl o bob oedran gan gynnwys llawer o ‘bwysigion’ y sin a wnaeth achosi rhai star-struck moments wrth i Gareth Bonello sipio’i Bulmers yn dawel y tu ôl i mi ac Iwan John yn jocian yn uchel y tu allan.
Roedd perfformiad Kizzy Crawford yn arallfydol fel yr arfer a thechneg Gareth Bonello yn gweddu’n hyfryd gyda’i alawon a oedd yn gorwedd yn llyfn uwchben sŵn ei gitâr. Roedd set Gwyneth Glyn yn un cofiadwy wrth iddi wahodd yr artistiaid eraill ar y llwyfan o dro i dro i ganu rhai o ganeuon gyda hi, ac wrth gwrs roedd Georgia Ruth yn arbennig.
Un peth oedd ychydig yn rhyfedd oedd y rhwyg rhwng y rhai oedd yn eistedd yn y blaen a’n gwrando’n astud a’r rhai o ni oedd yn sefyll ger y cefn, yn sgwrsio a gwrando ar yr un pryd. A dweud y gwir, roedd y ‘shwshio’ a ddaeth yn agos i ddiwedd y noson braidd yn ddiangen, ond gig arbennig serch hynny.

Blog Byw Steddfod Llewelyn – Dydd Llun

Cyhoeddwyd Awst 5, 2013 gan Cymru.

Tagiau: Llewelyn Hopwood


Llefydd Gwe ar Map y Maes

Llewelyn Hopwood o Gaerfyrddin sy’n blogio’n fyw o faes yr Eisteddfod yr wythnos hon.

Wele wi-fi

Er y glaw, mae’r maes eleni wedi rhoi argraff gyntaf gymharol ffafriol – wel, yr un argraff â bob blwyddyn â bod yn onest; heidiau o bobl digon cyfeillgar a’r geiriau “lle ’da chi’n aros” i’w clywed yn ddi-baid ar bob cwr o’r maes.

Ond â phob chwarae teg, mae’n ymddangos fel bod trefnwyr yr Eisteddfod wedi neud ymdrech i neud rhai newidiadau eleni, gyda’r un amlycaf i’w weld yn y modd y mae’r maes yn edrych yn fwy user friendly nag arfer. Mae’n llawer haws y tro hyn, diolch i’r baneri newydd, i ddarganfod lle mae’r peiriannau arian, mannau gwybodaeth a’r peth pwysicaf i rhywun fel fi – yr ardaloedd wi-fi. Rhywbeth newydd i faes yr Eisteddfod sydd o fudd mawr i ni sydd yn euog o ddiweddaru ein facebook a twitter bob  pum munud.


Pabell yn barod

Dechre arni

Llewelyn Hopwood o Gaerfyrddin ydw i, a’r wythnos yma byddaf i’n ysgrifennu blog dyddiol ar wefan golwg 360. Bydd y blog yn edrych ar y Brifwyl o bersbectif person ifanc gan edrych ar yr hyn sydd gan yr Eisteddfod i gynnig i ni eleni, ac unrhyw beth o ddiddordeb.

Bydda i’n ceisio mynd i ambell ddigwyddiad ar y maes i wrando ar drafodaethau a darlithoedd, ond gan fy mod yn gwersylla ym Maes B, efallai bydd dal y digwyddiadau cyntaf yn  bore yn her diddorol.
Fodd bynnag, byddaf yn bendant yn adolygu gigs ym Maes B a’r rhai bydd yn cael eu cynnal gan Gymdeithas yr Iaith yn nhref Dinbych ei hun.

Mae’r babell wedi cael test run gartref a does dim tyllau ynddo hyd yn hyn, felly dwi’n edrych ymlaen i ddarganfod pethau sydd o ddiddordeb ac o ddefnydd i bobl i fanc ar y maes wythnos yma.