RSS

Golwg360

MwyCau 
Ieuan Wyn Jones

Ieuan Wyn Jones

Plaid yn barod i ateb yr her

Cyhoeddwyd Ebrill 26, 2011 gan Cymru.

Tagiau: Etholiad Cynulliad 2011


Arweinydd Palid Cymru, Ieuan Wyn Jones
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ac arweinydd Plaid Cymru, sy’n dweud fod angen trawsnewid sefyllfa addysg, economi, iechyd a chysylltiadau Cymru…

Mae Etholiad Cenedlaethol Cymru ar y 5ed o Fai yn gyfle i ni newid ein cenedl er gwell.

Yn y cyfnod heriol hwn, mae ar Gymru angen plaid gref ac uchelgeisiol i drawsnewid ein cenedl.  Bydd Plaid Cymru yn rhoi blaenoriaeth dros y blynyddoedd nesaf i wella safonau mewn ysgolion a chreu swyddi o safon ledled Cymru.

Mae ein prif bolisïau yn canolbwyntio ar bedwar maes: addysg, yr economi, iechyd a chysylltu Cymru fel cenedl.

O ran addysg, bydd y Blaid yn gwneud yn siŵr y gall plant sy’n gadael yr ysgol gynradd ddarllen, ysgrifennu a chyfrif i’r safon a ddisgwylir. Ar hyn o bryd, mae gormod o’n plant yn gadael yr ysgol heb feddu ar y sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol sydd eu hangen i lwyddo mewn bywyd. All hyn ddim parhau. Bydd llywodraeth y Blaid yn cael y pethau sylfaenol yn iawn i genedlaethau’r dyfodol.

Bydd y Blaid yn helpu i dyfu ein heconomi a’n busnesau bach, yn creu miloedd o swyddi newydd ac yn helpu pobl i gael yr hyfforddiant a’r sgiliau ar gyfer swyddi tymor hir. Bydd cwmni Adeiladu dros Gymru y Blaid yn buddsoddi mewn ysbytai, ysgolion, tai a thrafnidiaeth ac yn creu hyd at 50,000 o swyddi newydd ar draws Cymru. Bydd Bonws Busnesau Bach y Blaid yn cyflwyno cynllun newydd gwerth £90 miliwn i roi benthyciadau i fusnesau bach a hefyd sicrhau parhad rhyddhau treth i helpu datblygu canol ein trefi.  Bydd y Blaid hefyd yn cefnogi 30,000 prentisiaeth ac yn annog sgiliau a gallu pobl ifanc i gael swyddi ar draws Cymru.

O ran iechyd, byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau gofal iechyd cyflym ac effeithiol yn eich cymuned.  Pan ddaeth y Blaid i lywodraeth, rhoesom ddiwedd ar gynllun trychinebus Llafur i israddio ysbytai, gan amddiffyn eich gwasanaethau iechyd lleol hanfodol. Ond fe wyddom y gall ein gwasanaeth iechyd cenedlaethol fod hyd yn oed yn well. Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn eich helpu i weld meddyg neu ddeintydd pan fydd arnoch angen – er enghraifft, drwy wneud yn siwr bod mwy o wasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau pan fydd eu hangen. Byddwn hefyd yn helpu i greu mwy o ddeintyddion y GIG mewn ardaloedd lle mae’r galw yn uchel.

Mae ein pedwaredd prif bolisi yn ymwneud â Cysylltu Cymru. Rydym yn dibynnu ar drafnidiaeth a thechnoleg effeithiol er gyfer busnes a bywyd bob-dydd, ond mewn sawl rhan o Gymru mae angen i’r cysylltiadau yma fod yn llawer gwell. Bydd y Blaid yn arloesi gyda gwelliannau mawr mewn ffonau symudol, band eang a wifi gan gynnwys mewn trafnidiaeth gyhoeddus. Byddwn yn cysylltu pob busnes a chartref i fand eang cyflym ac yn gwella mynediad i wifi er mwyn gwneud Cymru yn Genedl Ddiwifr. Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn creu gwell system drafnidiaeth i gael Cymru i symud – gan gyflymu’r daith i’r gwaith a rhoi i chi ffyrdd cyflym, dibynadwy a fforddiadwy o deithio. Byddwn yn trydanu mwy o reilffyrdd ar draws Cymru a gwella ein gwasanaethau bysus. Bydd Cymru fwy cysylltiedig yn helpu ni i greu Cymru lwyddiannus.

Senedd Grog yn beth da i Gymru

Cyhoeddwyd Ebrill 22, 2010 gan .

Tagiau: Etholiad Cyffredinol 2010, Gwleidyddiaeth, Plaid Cymru

Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ac arweinydd Plaid Cymru, sy’n dweud mai cydweithio yw’r ffordd ymlaen yn San Steffan …

Does dim cwestiwn bellach – yn yr etholiad hwn mae pobol Cymru’n chwilio am drefn wleidyddol amgen yn San Steffan.

Mae’r polau piniwn i gyd yn awgrymu na fydd yna enillydd clir ac mai senedd grog fydd y canlyniad ar ôl Mai’r 6ed. Ond y cwestiwn ydi, pam y dylsai hynny effeithio ar y ffordd y mae pobol yn gweld natur y frwydr hon?

Mewn senedd grog, fydd hi ddim mor syml â chael un blaid mewn grym sy’n medru anwybyddu anghenion Cymru fel sydd wedi digwydd yn draddodiadol dan Lafur a’r Toriaid.  Heb fandad clir gan y bobol, fe fydd yn rhaid i’r pleidiau gydweithio er mwyn sicrhau llywodraeth sefydlog.

Yn groes i’r hyn y mae rhai yn ei awgrymu, rydw i o’r farn fod hyn yn beth da ac yn sefyllfa iach iawn. Mae cydweithio gwleidyddol yn rhywbeth sydd yn arferol mewn llywodraethau ledled Ewrop a bellach mae’n realiti sydd yn gyfarwydd hefyd i ni yma yng Nghymru.

Mae cael senedd fwy cytbwys yn golygu y bydd yn rhaid i’r pleidiau anghofio am y cecru pleidiol cul er mwyn cydweithio a sicrhau sefydlogrwydd.

Sicrhau’r ddêl orau i Gymru, a thrwy hynny creu llywodraeth gref a sefydlog, oedd cymhelliad Plaid Cymru yn ystod y trafodaethau i ffurfio llywodraeth yng Nghymru yn 2007. A dyma sydd yn ganolog i’n hymgyrch ni hefyd yn yr Etholiad Cyffredinol hwn yn 2010.

Gweledigaeth

Mae gan Blaid Cymru weledigaeth glir o’r hyn y byddwn ni’n ceisio’i ennill dros Gymru os a phan ddaw hi’n bryd i drafod eto.

Rydym ni eisioes wedi sicrhau cytundeb gyda phlaid yr SNP yn yr Alban ynglyn â’r hyn y bydd ein dwy plaid  yn mynnu dros ein gwledydd – ac mae diogelu swyddi, sicrhau mwy o gefnogaeth i’n pensiynwyr a mynnu cyllid teg i Gymru yn ganolog i’r cytundeb hwnnw.

Heb os, yr her fwya’ sy’n wynebu Cymru ar hyn o bryd yw’r sefyllfa economaidd a’r toriadau sy’n wynebu Llywodraeth Cymru a’n gwasnaethau angenrheidiol.

Dydi Cymru ddim yn cael ei chyllido’n deg ar hyn o bryd – yn ôl arolygon annibynnol, rydan ni’n colli o leia’ £300m bob blwyddyn, ac mae’r fformiwla sy’n gosod lefel y cyllid wedi methu.  Mae’r Blaid yn gofyn am sicrwrydd bod y bwlch cyllido hwnnw yn cael ei gau tra bod y fformiwla yn cael ei diwygio er mwyn creu setliad tecach.

Mae camreolaeth Llafur o’r economi yn golygu bod toriadau yn anochel – rydan ni wedi amcangyfrif y gallan nhw gyrraedd hyd at £3 biliwn o bunoedd dros y 3 blynedd nesaf. Mae datrys problem tangyllido Cymru cyn i’r toriadau hyn ddechrau brathu yn flaenoriaeth.

Argyfwng pensiynau

Mae yna broblem arall sy’n wynebu’n ein cymdeithas heddiw sydd angen ei datrys ar frys – yn enwedig cyn i’r toriadau difrifol ddechrau taro ein gwasanaethau craidd. Y broblem honno yw’r argyfwng pensiynau.

Mae tlodi ymysg ein pensiynwyr yn broblem rhy ddifrifol i’w hanwybyddu.  Mae miloedd o’n pobol hŷn yng Nghymru mewn sefyllfa lle nad ydyn nhw’n gallu fforddio talu i gadw’r tŷ’n gynnes a chael pryd o fwyd.  Mae’r sefyllfa yn gwbl gywilyddus ac anwaraidd yn yr unfed ganrif ar hugain.

Rydan ni’n sôn am bobol sydd yn aml iawn wedi gweithio’n galed a thalu trethi drwy’u hoes – pobol sydd â pherffaith hawl i ddisgwyl pensiwn gwladol teg ar ôl iddyn nhw ymddeol.

Mae Plaid Cymru’n ymgyrchu’n galed i sicrhau bod y pensiwn gwladol yn cael ei godi i lefel y mae modd byw arno. Y cam cyntaf yn ein barn ni ydi cynyddu’r pensiwn i’r bobol hynaf a’r mwya’ bregus.

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cyfres o fesurau fydd nid yn unig yn codi digon o arian i dalu am y pensiwn ychwanegol, ond mesurau i dorri nôl ar wariant cyhoeddus er mwyn ymateb i’r ddyled enfawr y mae Llywodraeth San Steffan ynddi bellach.

Ar adegau fel hyn pan mae arian cyhoeddus yn brin, mae’n rhaid blaenoriaethu. Mae’n bryd i ni sicrhau bod llywodraeth yn gweithredu gwerthoedd ein cymunedau ni.

Dyna y mae Plaid Cymru’n benderfynol o’i gyflawni. Gyda mwy o Aelodau Seneddol o Blaid Cymru, fe fydd llaw Plaid Cymru’n gryfach wrth frwydro am y gorau i’n cymunedau ni.